ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Čo je Bluetooth®?

Bluetooth® je bezdrôtová technológia, ktorá umožňuje vzájomnú komunikáciu medzi viacerými elektronickými zariadeniami prostredníctvom rádiových vĺn vo frekvenčnom pásme 2,4 GHz do vzdialenosti približne 10 metrov. Technológia Bluetooth umožňuje vodičom používať mobilný telefón v aute bez toho, aby ho museli držať v ruke. Bližšie informácie o bezdrôtovej technológii Bluetooth nájdete na www.bluetooth.com.

Slovná značka a logá Bluetooth® sú vlastníctvom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie týchto značiek spoločnosťou Ford Motor Company je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

Ako funguje systém Bluetooth® v mojom vozidle Volvo?

Volvo Bluetooth® Hands-free Phone System vám umožní pripojiť svoj mobilný telefónu pomocou technológie Bluetooth k modulu zabudovanému vo vozidle a následne obsluhovať telefón bez toho, aby ste ho museli držať v ruke. Telefonovať môžete buď v hlasitom alebo diskrétnom režime, pričom funkcie telefónu môžete obsluhovať pomocou ovládacích prvkov na volante a pomocou klávesnice na stredovej konzole.

Po spárovaní so systémom Volvo Bluetooth Hands-free poskytujú mobilné telefóny rôznu úroveň funkčnosti, pričom nie všetky funkcie systému možno využívať so všetkými telefónmi.

Sú všetky telefóny s technológiou Bluetooth® kompatibilné s týmto systémom?

Nie všetky telefóny s technológiou Bluetooth® sú kompatibilné. K systému vo vozidle Volvo je možné pripojiť iba telefóny s tzv. hands-free profilom. Navyše aj po úspešnom pripojení k systému Volvo Bluetooth Hands-free Phone System sa môžu dostupné funkcie v prípade rôznych mobilných telefónov líšiť. Nie všetky funkcie systému sa dajú používať so všetkými telefónmi.

Spoločnosť Volvo neustále testuje a hodnotí existujúce aj nové telefóny s technológiou Bluetooth, aby mohla zaručiť maximálnu funkčnosť a kompatibilitu systému. Výsledky testov sú uverejňované na tejto webovej stránke. Tieto testy poskytujú informáciu o tom, ktoré telefóny sú kompatibilné s funkciami implementovanými v systéme Volvo Bluetooth Hands-Free. Ak v zozname nájdete svoj telefón, môžete si prezrieť výsledky testu jeho kompatibility. Váš telefón však môže mať aj iné funkcie okrem tých, ktoré sú uvedené v zozname, napríklad ak má inú verziu softvéru ako testovaný telefón.

Ktoré telefóny sú kompatibilné s mojím vozidlom Volvo?

V sekcii „Zoznam telefónov“ na úvodnej stránke tejto sekcie nájdete zoznam všetkých telefónov testovaných so systémom Volvo Bluetooth® Hands-free Phone System. Ak sa chcete dozvedieť viac, vyberte si svoj región, výrobcu telefónu a/alebo operátora (len v USA). Telefóny môžu mať rôzny stupeň kompatibility so systémom Bluetooth vo vašom vozidle; zoznam kompatibilných funkcií nájdete na stránke „Špecifikácie“. Telefóny, ktoré majú označenie „Nie“ pri funkciách dôležitých pri telefonovaní, ako napríklad vytáčanie, prijatie hovoru alebo ukončenie hovoru, sa neodporúčajú používať so systémom vo vozidlách Volvo.

Okrem toho si môžete dať zobraziť zoznam najlepšie fungujúcich telefónov. V tom prípade sa zobrazia telefóny od všetkých výrobcov.

Bude fungovať telefón s technológiou Bluetooth®, ktorý nie je v zozname?

Ak svoj telefón nenájdete v zozname telefónov testovaných so systémom Volvo, telefón môže, ale nemusí podporovať všetky funkcie systému. No keďže spoločnosť Volvo telefón netestovala, nemôže uviesť informácie o tom, či daný telefón bude podporovať všetky funkcie systému Volvo Bluetooth® Hands-free Phone System.

Kedy sa v zozname objavia nové telefóny s technológiou Bluetooth®?

Spoločnosť Volvo bude neustále testovať nové telefóny s technológiou Bluetooth® prichádzajúce na trh a výsledky testov bude uverejňovať na tejto webovej stránke. Snahou spoločnosti Volvo je otestovať čo najviac typov najrozšírenejších telefónov, no zvláštnu pozornosť bude venovať špičkovým modelom od najvýznamnejších výrobcov. Keďže obľúbenosť telefónov v jednotlivých krajinách sveta sa značne líši, spoločnosť Volvo nebude môcť zaručiť, že otestuje všetky najpredávanejšie telefóny na všetkých trhoch. Bližšie informácie si vyžiadajte od miestneho predajcu vozidiel Volvo.

Prečo v zozname nie je môj súčasný telefón s technológiou Bluetooth®?

Súčasné modely telefónov s technológiou Bluetooth®, ktoré nie sú uvedené v tomto zozname, pravdepodobne neboli testované. Doteraz netestované telefóny budú možno otestované neskôr, alebo nemusia byť otestované vôbec. Kvôli veľkému počtu nových telefónov s technológiou Bluetooth, ktoré sa objavujú na trhu, spoločnosť Volvo nebude môcť otestovať všetky telefóny. V niekoľkých prípadoch sme telefón nezaradili do zoznamu preto, lebo nesplnil základné kritériá testu. Buď nefungovali základné funkcie potrebné pri telefonovaní, ako vytáčanie, prijímanie hovorov alebo ukončovanie hovorov, alebo bolo spojenie cez rozhranie Bluetooth nestabilné.

Prečo má môj telefón s technológiou Bluetooth® iné funkcie než tie, ktoré sú uvedené vo výsledkoch testu spoločnosti Volvo na tejto webovej stránke?

Toto môže nastať, ak váš telefón má inú verziu softvéru než telefón, ktorý bol použitý pri testovaní daného modelu. Podrobné informácie si prečítajte v časti o výsledkoch testovania na stránke „Špecifikácie“ v sekcii „Zoznam telefónov“. Informácie o postupe pri aktualizácii softvéru telefónu si prečítajte v návode na obsluhu k danému telefónu.

Kompatibilita vášho telefónu sa môže líšiť oproti údajom vo výsledkoch testovania aj vtedy, ak je vo vašom vozidle Volvo nainštalovaný iný Bluetooth® softvér než ten, ktorý bol použitý pri testovaní.

Na kompatibilitu telefónu so systémom Bluetooth majú vplyv aj iné faktory; funkčnosť sa môže líšiť napríklad aj v závislosti od mobilného operátora. Preto treba výsledky našich testov brať len ako informáciu o tom, čo možno očakávať od systému Bluetooth Hands-free Phone System.

Aké funkcie boli testované?

Telefonovanie

Pripojenie mobilného telefónu
Mobilný telefón možno spárovať s hands-free systémom vozidla. Hands-free systém vozidla sa automaticky pripojí k telefónu pri spustení systému. Ak prebieha hovor, po vytvorení spojenia systému s telefónom možno hovor spracovať pomocou hands-free systému vozidla.

Začatie hovoru z auta
Používateľ hands-free systému vozidla môže uskutočniť hovor vytočením čísla pomocou klávesnice hands-free systému vozidla.

Zrušenie odchádzajúceho hovoru
Používateľ hands-free systému vozidla môže zrušiť hovor na vytočené číslo stlačením tlačidla zavesenia na klávesnici hands-free systému vozidla.

Prijatie prichádzajúceho hovoru
Používateľ hands-free systému vozidla môže prijímať prichádzajúce hovory prostredníctvom hands-free systému vozidla.

Odmietnutie prichádzajúceho hovoru
Používateľ hands-free systému vozidla môže odmietať prichádzajúce hovory prostredníctvom hands-free systému vozidla.

Zobrazenie ID volajúceho pri prichádzajúcom hovore
Pri prijatí prichádzajúceho hovoru hands-free systém vozidla zobrazí identitu volajúceho účastníka ako číslo alebo ako zodpovedajúce meno v telefónnom zozname (ak je telefónny zoznam k dispozícii).

Ukončenie hovoru
Keď je telefón pripojený k hands-free systému vozidla, používateľ môže ukončiť prebiehajúci hovor.


Iné funkcie


Telefónny zoznam
Telefónny zoznam v mobilnom telefóne možno využívať prostredníctvom hands-free systému vozidla. Položky telefónneho zoznamu možno synchronizovať automaticky alebo manuálne, alebo ich možno manuálne odoslať cez rozhranie Bluetooth do hands-free systému vozidla. Používateľ si môže prezerať položky telefónneho zoznamu a uskutočňovať hovory pomocou položiek telefónneho zoznamu.

Zoznam hovorov
Zoznam hovorov v mobilnom telefóne je dostupný v hands-free systéme vozidla. Používateľ môže vytáčať čísla zo zoznamu hovorov. Zoznamy hovorov si možno prezerať pomocou hands-free systému vozidla.

Zobrazenie sily signálu na HMI vozidla
Mobilný telefón podporuje zobrazovanie sily signálu mobilnej siete pomocou hands-free systému vozidla.

Možnosť používať zvonenie z telefónu
Mobilný telefón podporuje prehrávanie zvonenia z mobilného telefónu cez reproduktory hands-free systému vozidla. Používateľ tak môže mať v hands-free systéme vozidla rovnaké zvonenie ako vo svojom mobilnom telefóne.

Prenos hovoru do mobilného telefónu
Ak je k hands-free systému vozidla pripojený telefón s prebiehajúcim hovorom a hlas volajúceho je počuť cez reproduktory hands-free systému vozidla, používateľ môže hovor preniesť do slúchadla mobilného telefónu a telefonovať diskrétne pomocou samotného telefónu.

Prenos hovoru do reproduktorov vozidla
Ak je k hands-free systému vozidla pripojený telefón s prebiehajúcim hovorom a hlas volajúceho je počuť cez slúchadlo mobilného telefónu, používateľ môže hovor preniesť do reproduktorov hands-free systému vozidla.

Posielanie DTMF tónov
Pomocou klávesnice hands-free systému vozidla možno počas hovoru posielať čísla v podobe DTMF tónov. DTMF tóny možno používať na pohyb v menu telefónnych služieb, napr. hlasovej odkazovej služby.

Zobrazenie stavu nabitia batérie telefónu na HMI vozidla
Mobilný telefón podporuje zobrazovanie aktuálneho stavu batérie pomocou hands-free systému vozidla.

Konferenčný hovor
Informuje, či telefón podporuje podržanie hovoru a spracovanie hovorov s viacerými účastníkmi prostredníctvom systému Bluetooth hands-free.


Prehrávač médií


Pripojenie prehrávača médií
Zariadenie s technológiou Bluetooth možno spárovať a spojiť s hands-free systémom vozidla.

Prehrávanie
Skladby prehrávané v prehrávači médií možno počúvať cez audiosystém vozidla.

Voľba skladby
Pomocou hands-free systému vozidla možno prejsť na nasledujúcu alebo predchádzajúcu skladbu.

Náhodné prehrávanie
Systém vozidla informuje, že je zapnuté náhodné prehrávanie. Skladby v prehrávači médií sa budú prehrávať v náhodnom poradí.

Zobrazenie informácií o skladbe na HMI vozidla
Hands-free systém vozidla zobrazuje názov aktuálnej skladby. Zobrazuje sa aj meno interpreta a názov albumu, ak prehrávač médií podporuje tieto funkcie.

Ako mám chápať výsledky testov?

Výsledky testov sa uvádzajú ako Áno, Nie a Čiastočne. Áno znamená, že funkcia je podporovaná. Nie znamená, že funkcia nie je podporovaná. Čiastočne znamená, že funkciu možno vykonávať, avšak používateľovi nemusia byť poskytované všetky informácie a/alebo sú nutné ďalšie úkony zo strany používateľa. Podrobnosti sú vtedy uvedené na karte „Zistenia“. Táto sekcia je vždy v anglickom jazyku.

Aké kritériá musí telefón spĺňať, aby mohol byť v zozname „najlepšie fungujúce telefóny“?

Telefón musí vyhovieť pri týchto testoch:
 • Pripojenie mobilného telefónu
 • Začatie hovoru z auta
 • Zrušenie odchádzajúceho hovoru
 • Prijatie prichádzajúci hovor
 • Odmietnutie prichádzajúci hovor
 • Ukončenie hovoru
 • Telefónny zoznam
 • Zoznam hovorov

Aké sú technické špecifikácie systému Volvo Bluetooth® Hands-Free?

Bluetooth jadro
Špecifikácie Bluetooth jadra definujú spôsob nastavenia a využívania spojenia s inými zariadeniami s technológiou Bluetooth. Poskytnuté informácie obsahujú verziu špecifikácií Bluetooth jadra, z ktorých vychádza dané zariadenie. Verzie Bluetooth jadra sú spätne kompatibilné. Pri spojení dvoch zariadení bude mať používateľ k dispozícii funkcie podporované zariadením s nižšou verziou. Hands-free systém vozidla je založený na verzii 2.0.

HFP
Profil HFP (Hands-Free Profile) definuje možnosti používania telefónu, napr. uskutočňovanie hovorov, ukončovanie hovorov, atď. Pri spojení dvoch zariadení bude mať používateľ k dispozícii funkcie podporované zariadením s nižšou verziou. Hands-free systém vozidla je založený na profile HFP verzie 1.5.

OPP
Profil OPP (Object Push Profile) definuje možnosti výmeny kontaktov medzi zariadeniami s technológiou Bluetooth. „Y“ znamená, že zariadenie je schopné vykonávať funkciu „object push“. Táto funkcia je potrebná, keď telefón nepodporuje automatickú synchronizáciu telefónneho zoznamu. S funkciou OPP môže používateľ manuálne vyberať kontakty v telefónnom zozname telefónu a posielať ich do systému Bluetooth hands-free.

PBAP
Profil PBAP (Phone Book Access Profile) definuje spôsob získavania objektov telefónneho zoznamu z pripojeného mobilného telefónu. Objekty telefónneho zoznamu tu znamenajú položky v hlavnom telefónnom zozname alebo v ktoromkoľvek z troch zoznamov hovorov (prichádzajúcich, odchádzajúcich alebo zmeškaných).

A2DP
Profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) definuje, ako môžu zariadenia s technológiou Bluetooth prenášať monofónne alebo stereofónne zvukové dáta vo vysokej kvalite.

AVRCP
Profil AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) definuje možnosti fungovania zariadenia v úlohe diaľkového ovládača pri obsluhe iného zariadenia, ktoré podporuje distribúciu audio/video obsahu.

Akú verziu softvéru majú testované telefóny?

Verzia softvéru v telefóne môže mať vplyv na kompatibilitu telefónu so systémom Volvo Bluetooth Hands-free. Testované mobilné telefóny mali v čase testovania najnovší dostupný softvér. Ak má váš mobilný telefón inú verziu softvéru, funkčnosť integrovaného systému Bluetooth vo vašom vozidle sa môže líšiť oproti tomu, čo vidíte v priloženom zozname. Výsledky testov možno brať len ako orientačnú informáciu o tom, akú úroveň funkčnosti možno očakávať. Používateľ sa v praxi môže stretnúť s odchýlkami vo funkčnosti kvôli odlišnostiam medzi jednotlivými mobilnými sieťami alebo kvôli menej častým problémom, ktoré sa pri testovaní neprejavili. Niektoré telefóny môžu mať softvér špecifický pre konkrétneho operátora a tiež môžu vykazovať odchýlky vo funkčnosti oproti uvedeným výsledkom.

Ak chcete zistiť verziu softvéru vo svojom mobilnom telefóne, vykonajte tento postup:

NOKIA
Spôsob zistenia verzie softvéru v telefóne Sony Ericsson: Keď je zobrazená základná obrazovka, pomocou joysticku a klávesnice zadajte > * <<> <<> * <<> * (kde <<> alebo > znamená smer pohybu joysticku), potom zvoľte možnosť „Service info“ a nakoniec možnosť „SW information“.'

SONY ERICSSON
Spôsob zistenia verzie softvéru v telefóne Sony Ericsson: Keď je zobrazená základná obrazovka, pomocou joysticku a klávesnice zadajte > * <<> <<> * <<> * (kde <<> alebo > znamená smer pohybu joysticku), potom zvoľte možnosť „Service info“ a nakoniec možnosť „SW information“.'

MOTOROLA
Spôsob zistenia verzie softvéru v telefóne Motorola: Keď je zobrazená základná obrazovka, pomocou klávesnice zvoľte menu/settings (nastavenia)/phone status (stav telefónu)/other info (iné informácie)/SW Version (verzia softvéru)/Flex Version. Iný spôsob: keď je zobrazená základná obrazovka, pomocou klávesnice zadajte *#9999#.

SAMSUNG
Keď je zobrazená základná obrazovka, pomocou klávesnice zadajte kód *#1111#. Zobrazí sa verzia softvéru (V).

LG ELECTRONICS
Pomocou klávesnice telefónu zvoľte Menu/Mobile (telefón)/Information (informácie) alebo Settings & Tools (nastavenia a nástroje)/Phone info (informácie o telefóne)/SW/HW version (verzia softvéru/hardvéru).

HTC
V prípade telefónu HTC s operačným systémom Microsoft Windows Phone: pomocou klávesnice telefónu zvoľte Start (štart)/Settings (nastavenia)/System (systém)/Device Information (informácie o zariadení).

BLACKBERRY
Pomocou klávesnice telefónu zvoľte Options (možnosti)/About (o zariadení).

Dátum testovania
Dátum vykonania testu.

Bude fungovať telefón s Bluetooth® adaptérom?

Nie, správne budú fungovať iba telefóny so zabudovanou technológiou Bluetooth® uvedené v našom zozname s dostatočným počtom kompatibilných funkcií.

Ako môžem spárovať kompatibilný telefón?

Postupy pri párovaní telefónov testovaných spoločnosťou Volvo môžete nájsť v sekcii „Zoznam telefónov“ na tejto webovej stránke alebo v návode na obsluhu vášho telefónu, alebo vám ho poskytne miestny predajca vozidiel Volvo.

Koľko telefónov môžem spárovať so systémom?

Systém dokáže pracovať maximálne s desiatimi telefónmi. Ak sa pokúsite pridať jedenásty telefón, systém vás požiada, aby ste najprv jeden vymazali.

Ako môžem zmeniť názov môjho telefónu v zozname spárovaných zariadení?

Názov telefónu musíte zmeniť ešte pred jeho spárovaním so systémom. Informácie o postupe pri zmene Bluetooth® ID vášho telefónu si prečítajte v návode na obsluhu k danému telefónu.

Môžem do systému preniesť môj telefónny zoznam?

Automatický prenos telefónneho zoznamu a kontaktov cez rozhranie Bluetooth® prostredníctvom príkazov PBAP alebo AT v rámci profilu HFP podporuje väčšina telefónov, ale nie všetky. Ak to umožňuje váš telefón, kontakty z neho môžete do systému Volvo Bluetooth Hands-free Phone System preniesť aj manuálne pomocou funkcie OPP (Object Push Profile). Ďalšie pokyny týkajúce sa spôsobu používania funkcie OPP si prečítajte v návode na obsluhu vášho telefónu.

Prečo sa systém automaticky nespojí s mojím spárovaným telefónom?

Nastavte rozhranie Bluetooth® vo svojom telefóne tak, aby bolo vždy „zapnuté“ a/alebo „viditeľné“, a označte systém vozidla za „dôveryhodné“ zariadenie. Potom sa systém vo vozidle bude môcť automaticky pripojiť vždy, keď bude daný telefón v dosahu. Informácie o tom, ako zmeniť nastavenia rozhrania Bluetooth v telefóne, si prečítajte v návode na obsluhu daného telefónu.

Aké má systém funkcie?

Keď so systémom vo vozidle spárujete mobilný telefón s technológiou Bluetooth® testovaný spoločnosťou Volvo a podporujúci všetky funkcie (detaily o kompatibilite nájdete v sekcii „Zoznam telefónov“), budete môcť využívať množstvo rôznych funkcií:

 • hlasité „hands-free“ telefonovanie prostredníctvom vstavaného mikrofónu a reproduktorov vo vozidle,
 • možnosť prepínania medzi hlasitým a diskrétnym telefonovaním,
 • prenos telefónneho zoznamu z mobilného telefónu,
 • možnosť výberu druhu zvonenia,
 • podržanie hovoru a konferenčné hovory,
 • prenos zvukových dát z pripojeného zariadenia.

Ako môžem používať funkcie systému?

Informácie o postupoch pri používaní funkcií systému nájdete v návode na obsluhu vášho automobilu.

Musím si predplatiť služby nejakého konkrétneho operátora?

Nie, systém využíva služby vášho súčasného operátora.

Aká záruka sa vzťahuje na systém?

Na systém Volvo Bluetooth® Hands-free Phone System sa vzťahuje základná záruka na vozidlo.

Na koho sa môžem obrátiť, ak mám ďalšie otázky alebo potrebujem pomoc?

Ak budete potrebovať ďalšiu pomoc, zatelefonujte na oddelenie pre styk so zákazníkmi miestneho zastúpenia spoločnosti Volvo, alebo kontaktujte miestneho predajcu vozidiel Volvo.

Odmietnutie zodpovednosti

Dostupnosť jednotlivých funkcií závisí od toho, aké funkcie rozhrania Bluetooth® podporuje daný telefón. Napriek tomu, že technológia Bluetooth® je globálny štandard, v dnešných mobilných telefónoch sa objavuje v rôznych verziách. Každá verzia nemusí podporovať profily potrebné na správnu komunikáciu so systémom Volvo Bluetooth® Hands-free Phone System. Výsledky testovania na tejto webovej stránke hovoria o kompatibilite mobilných telefónov s funkciami systému Volvo Bluetooth® Hands-free Phone System v čase testovania, no tento zoznam kompatibilných funkcií nemožno chápať ako záruku na vlastnosti alebo funkčnosť daných telefónov. Spoľahlivosť systému a dostupnosť funkcií sa môžu líšiť v závislosti od verzie softvéru v telefóne, od mobilného operátora, sily signálu a mnohých ďalších faktorov, ktoré spoločnosť Volvo nemôže ovplyvniť. Spoločnosť Volvo neručí za dostupnosť žiadnej konkrétnej funkcie a nedáva žiadne záruky ani istoty týkajúce sa kvality týchto funkcií. Kompatibilita systému s konkrétnymi telefónmi a funkciami sa môže bez upozornenia zmeniť. Podrobné informácie si vyhľadajte v návode na obsluhu vášho telefónu. Systém sa nedodáva s mobilným telefónom.

Slovná značka a logá Bluetooth® sú vlastníctvom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie týchto značiek spoločnosťou Ford Motor Company je na základe licencie. Ostatné obchodné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.