Artikli versioon 2021.186.0

Privaatsusteatis – Volvo ID

Kehtib alates:

Avaldatud:

Selles dokumendis kirjeldatakse, kuidas (allpool määratletud) Volvo Cars töötleb teie isikuandmeid, kui loote ja kasutate oma Volvo ID, et saada juurdepääs Volvo Cars digitaalse ökosüsteemi teenustele (edaspidi "Volvo ID").

Allpool leiate:

1. Kes me oleme

Teie Volvo ID loomise ja kasutamisega seotud isikuandmete töötlemise eest vastutav isik on Volvo Car Corporation, registrijärgne asukoht aadressil Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Göteborg, Rootsi, ettevõtte registreerimisnumber 556074-3089, edaspidi nimetatud "Volvo Cars", "meie" või "meid".

2. Milliseid isikuandmeid me kogume ja miks

Teie Volvo ID loomine ja kasutamine Volvo Cars digisüsteemis teenustele juurdepääsu saamiseks hõlmab järgmistesse kategooriatesse kuuluvate isikuandmete töötlemist:

Kogume teilt teie identifikaatoreid (nt teie ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, eelistatud keel, riik, e-posti aadress ja parool), mis on vajalikud konto loomiseks, juurdepääsu andmiseks Volvo Cars teenustele, mille kasutamiseks on vajalik Volvo ID, ning teie Volvo ID osas suhtlemiseks. Sellise andmete töötlemise õiguslik alus on teie ja Volvo Cars vahel sõlmitud leping (isikuandmete kaitse üldmääruse art. 6 lõike 1 punkt b).

Teie Volvo ID-st ja sellega seotud teenustest ülevaate saamiseks Volvo ID portaalis töötleme teie Volvo ID-d, autot puudutavat teavet (VIN-kood; sõiduki üksikasjad) ja teie Volvo ID-ga seotud teenuseid. Sellise töötlemise õiguslik alus on õigustatud huvi (isikuandmete kaitse üldmääruse art. 6 lõike 1 punkt f) teie Volvo ID-ga seotud kõigist autodest ja teenustest ülevaate saamiseks.

Samuti töötleme teie isikuandmeid rikkeotsingu eesmärgil, seoses teie Volvo ID loomise või kasutamisega, meie toote töökindluse parandamiseks. Siis kasutame teie Volvo ID osa (kasutajanimi ja kasutaja ID). Selle õiguslik alus on meie õigustatud huvi ((Art. 6.1.f) GDPR) kindlustada teile stabiilne ja töökindel toode.

3. Kui kaua me teie andmeid säilitame

Me säilitame teie isikuandmeid senikaua, kui teil on registreeritud Volvo ID. Kui te oma Volvo ID kustutate (mida saate teha Volvo ID portaali vahendusel), siis kustutatakse teie Volvo ID koos sellega seotud andmetega kolmekümne (30) päeva jooksul pärast kustutamise taotluse esitamist.

4. Kellega me teie isikuandmeid jagame

Meie Volvo ID-d toetavad andmetöötlejad järgmistes kategooriates:

 • konto loomine ja teenusepakkuja autentimine;
 • andmemajutus;
 • e-kirjade ja SMS-ide saatmine
 • veaotsingu teenuse pakkuja

Neil on lepinguga piiratud võime kasutada teie isikuandmeid muuks otstarbeks peale meile teenuste osutamise kooskõlas kohaldatava andmetöötlemislepinguga. Mõnel sellisel juhul kasutame töötlejate puhul isikuandmete piiratud ülekandmist väljapoole Euroopa Liitu. Oleme võtnud ettevaatusabinõusid, et neid ülekandeid toimuks minimaalselt vajalikul määral, ja kasutame ainult andmeid, mille põhjal ei ole võimalik teie isikut otseselt tuvastada, ja seega on volitamata avaldamise korral risk väga väike.

5. Teie õigused seoses meiepoolse andmetöötlusega

Teil kui andmesubjektil on konkreetsed isikuandmete kaitse üldmäärusega ettenähtud õigused seoses isikuandmete teie kohta, mida töötleme. Neid selgitatakse lühidalt allpool ja saate neid kasutada, täites allpool esitatud sellekohase vormi.

 1. Õigus nõusolek tagasi võtta: Kui olete andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, võite oma nõusoleku edaspidise suhtes igal ajal tagasi võtta.
 2. Õigus juurdepääsule oma isikuandmetele: Võite küsida meilt teavet isikuandmete kohta, mida teie kohta säilitame. Teie soovi korral anname teile teie isikuandmete koopia. Kui soovite oma isikuandmetest rohkem koopiaid, võime võtta teilt mõõdukat tasu olenevalt halduskuludest. Teil on õigus saada teavet meie kaitsemeetmete kohta teie isikuandmete ülekandmisel riiki, mis asub väljaspool ELi ja Euroopa Majanduspiirkonda, kui soovite meilt kinnitust selle kohta, kas me töötleme teie isikuandmeid ja saadame teie isikuandmeid väljaspool ELi ja Euroopa Majanduspiirkonda asuvasse riiki.
 3. Õigus parandada: Võite meilt taotleda teie ebaõigete või puudulike isikuandmete parandamist. Püüame igati säilitada meie valduses või kontrolli all olevate teie jooksvalt kasutatavate isikuandmete täpsust, täielikkust, ajakohasust ja asjakohasust, lähtudes meile saadaval olevast uusimast teabest.
 4. Õigus piirata: Võite taotleda meilt teie isikuandmete töötlemise piiramist, kui:
  1. vaidlustate oma isikuandmete täpsuse, täpsuse kontrollimiseks vajaliku perioodi võrra;
  2. töötlemine on ebaseaduslik ja taotlete oma isikuandmete kustutamise asemel nende töötlemise piiramist;
  3. me ei vaja enam töötlemiseks teie isikuandmeid, kuid vajate neid seaduslike nõuete esitamiseks, kasutamiseks või kaitsmiseks, või
  4. keelate töötlemise ajaks, mil me kontrollime, kas meie põhjendatud alus on teie omast tähtsam.
 5. Õigus ülekantavusele: Teil on õigus saada oma meile esitatud isikuandmeid ning kui see on tehniliselt võimalik, taotleda teie isikuandmete (mida olete meile esitanud) edastamist teisele organisatsioonile, kui:
  1. töötleme teie isikuandmeid automaatselt;
  2. töötleme teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel või meil on vaja teie isikuandmeid töödelda lepingu vormistamiseks või täitmiseks, mille osapooleks te olete;
  3. olete oma isikuandmed meile esitanud; ja
  4. teie õigus ülekantavusele ei kahjusta teiste isikute õigusi ja vabadusi.
  Teil on õigus saada oma isikuandmeid struktureeritud, tavapäraselt kasutatavas ja masinaga loetavas vormis. Teie õigus saada oma isikuandmeid ei tohi kahjustada teiste isikute õigusi ja vabadusi. Teie õigus taotleda teie isikuandmete edastamist meilt teisele organisatsioonile kehtib sel juhul, kui see edastamine on tehniliselt teostatav.
 6. Õigus kustutada: Teil on õigus taotleda teie nende isikuandmete kustutamist, mida teie kohta töötleme. Peame selle taotluse teie isikuandmete töötlemisel rahuldama, välja arvatud, kui töötlemine on vajalik:
  1. väljendus- ja teabevabaduse õiguse kasutamiseks;
  2. seadusliku kohustuse täitmiseks, mis nõuab töötlemist teie suhtes kohaldatavate liidu või liikmesriigi õigusaktide alusel;
  3. arhiveerimiseks avaliku huvi tõttu või teadusliku või ajaloo uurimise eesmärgil või statistilisel eesmärgil; või
  4. seaduslike nõuete esitamiseks, kasutamiseks või kaitsmiseks.
 7. Õigus keelata: Võite igal ajal keelata oma isikuandmete töötlemise oma konkreetse olukorra tõttu, kui see töötlemine ei põhine teie nõusolekul, vaid meie või kolmanda osapoole õigustatud huvidel. Sel juhul me ei töötle enam teie isikuandmeid, välja arvatud, kui saame tõestada, et meil on selleks põhjendatud alus ning ülekaalukas huvi töötlemiseks või seaduslike nõuete esitamiseks, kasutamiseks või kaitsmiseks. Kui keelate töötlemise, täpsustage, kas soovite ka oma isikuandmete kustutamist, sest vastasel korral me ainult piirame seda. Teil on ka õigus esitada igal ajal olenemata põhjusest vastuväiteid teie isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil (sealhulgas profileerimiseks, kui see on otseturundusega seotud), kui see töötlemine põhines meie õigustatud huvil. Kui turundus põhines teie nõusolekul, võite nõusoleku tagasi võtta (vt eespool).
 8. Õigus esitada kaebust: Võite esitada kaebuse oma kohalikule andmekaitse järelevalveasutusele või muule ELi andmekaitseasutusele. Kuid soovitame pöörduda kõigepealt oma probleemi lahendamiseks meie poole – kontaktandmed on esitatud allpool.

Meiega seostuvate õiguste kasutamiseks täitke see vorm, mis aitab meil teie taotlusega nõuetekohaselt tegeleda. Veebivorm sisaldab andmeid, mida vajame teie isiku kontrollimiseks ja taotluse läbivaatamiseks. Telefoni või e-posti teel esitatavate taotluste korral peate esitama meile piisavalt teavet, mis võimaldab meil veenduda, et olete isik, kelle isikuandmeid oleme kogunud, ja kirjeldama meile oma taotlust piisavalt üksikasjalikult, et saaksime seda õigesti hinnata ja sellele vastata. Kui me ei saa juurdepääsu ja kustutamise taotluste korral esitatud teabe põhjal teie isikut kontrollida, võime küsida lisateavet.

6. Kontaktandmed

Oma õiguste kasutamise kohta vt eespool 5. jaotist. Kui teil on isikuandmete kaitse teemal muid küsimusi, võite võtta meiega ühendust, kasutades järgmisi kontaktandmeid:

Volvo Car Corporation

Postiaadress: Assar Gabrielssons väg, SE-405 31, Göteborg, Rootsi

E-posti aadress: globdpo@volvocars.com

7. Muudatused meie privaatsusteatises

Jätame endale õiguse muuta oma otsusel meie andmekaitsetavasid ning seda privaatsusteatist igal ajal uuendada ja muuta. Oluliste muudatuste tegemisel selles teatises ja eelkõige, kui teie nõusolek põhineb sellel teatisel, teavitame teid muudatustest. See privaatsusteatis kehtib dokumendi alguses märgitud kuupäeval.