Parkimisabi*

Parkimisabi süsteemi (PAS1) funktsioon kasutab andureid, et aidata juhil kitsastes kohtades manööverdada, andes auto ja takistuse vahelisest kaugusest märku helisignaali ning keskekraanil oleva graafikaga.
P5-1507-Park Assist, warning screen view
Näide ekraanist, kus kuvatakse takistuse tsoonid ja anduri vaatenurgad.

Keskekraan kuvab ülevaate auto ja avastatud takistuse vahelisest suhtest.

Tähistatud ala näitab takistuse asukohta. Mida lähemal on auto sümbol tähistatud sektori kastile ees/taga, seda lähemal on auto tuvastatud takistusele.

Vahemaa vähenemisel auto ja objekti vahel muudavad külgmised sektorid värvi.

Mida lühem on vahemaa takistuseni, seda kiirem helisignaal kostab. Muu audiosüsteemist pärit heli lülitub automaatselt välja.

Eespool ja küljel olevatest takistustest teavitav helisignaal on aktiivne, kui auto liigub ja lülitub välja, kui auto on ligikaudu kaks sekundit paigal seisnud. Kui auto seisab paigal, on taga paiknevate takistuste helisignaal aktiivne.

Kui auto taga või ees oleva takistuseni on umbes 30 cm (1 jalg), on helisignaal pidev ja auto sümbolile lähim anduriväli on täidetud.

Külgmisest takistusest u kuni 25 cm (0,8 jala) kaugusel hakkab toon intensiivselt pulseerima ja aktiivne anduriväli muutub ORANŽIST PUNASEKS.

Parkimisabi helitugevust saab heli kuulmise ajal reguleerida keskkonsooli nupuga [>II]. Reguleerida saab ka ülakuva menüüvalikuga Seaded.

 Märkus

Helihoiatused antakse vaid otse auto teel olevate objektide kohta, välja arvatud autosümbolile kõige lähemal olevas sektoris.

 Hoiatus

  • Funktsioon on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Soovitatav on kõik selle funktsiooniga seotud kasutusjuhendi jaotised läbi lugeda, et viia end kurssi funktsiooni piirangutega ja saada teada, millest peaks enne süsteemi kasutamist teadlik olema.
  • Juhiabisüsteemid ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Park Assist System