top-image

Opmerking

Bepaalde informatie op deze website kan onjuist zijn door productwijzigingen die werden aangebracht sedert het publiceren. Sommige beschreven of afgebeelde accessoires kunnen slechts in sommige landen of alleen tegen meerprijs leverbaar zijn. Gelieve voor elke bestelling uw Volvo dealer naar de meest recente informatie te vragen. De producent behoudt zich het recht voor prijzen, kleuren, materialen, uitrustingen of technische gegevens te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Geen garanties noch vertegenwoordigingen
De informatie op deze website wordt “als dusdanig” verstrekt. Volvo Cars kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, bijzondere noch andere schade die het gebruik van deze website of enige andere gekoppelde website kan veroorzaken met inbegrip van, maar niet beperkt tot, winstderving, onderbreking van bedrijfsactiviteiten, verlies van programma’s of andere gegevens op een systeem voor informatieverwerking of dergelijke, ook al worden wij uitdrukkelijk ingelicht over de kans op dergelijke schade.

Volvo Cars geeft geen garanties noch vertegenwoordigingen omtrent enige andere website waarnaar u via deze website wordt geleid. Dit is louter bedoeld om het u gemakkelijk te maken en betekent niet dat Volvo Cars de inhoud of het gebruik van een dergelijke website goedkeurt noch enige verantwoordelijk voor de inhoud ervan aanvaardt. Bovendien moet u de nodige voorzorgen nemen en ervoor zorgen dat wat u ook gebruikt, vrij is van virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere schadelijke elementen.

De informatie op deze website kan technische onnauwkeurigheden of tikfouten bevatten. De informatie op deze websites kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving noch verplichting.

Informatie op de website kan verwijzingen bevatten naar producten, diensten e.d. van Volvo Cars die in uw land niet beschikbaar zijn. De nauwkeurigheid van dergelijke informatie kan niet worden gegarandeerd, vooral omdat deze informatie onderhevig is aan wijziging, specifieke vereisten of beschikbaarheid en niet impliceert dat Volvo Cars dergelijke producten, diensten enz. in uw land beschikbaar zal stellen. Uw lokale Volvo-dealer geeft u graag alle informatie omtrent de producten, diensten, etc. die beschikbaar zijn.

Vragen, opmerkingen of suggesties?
Merk op dat alle ongevraagde suggesties, ideeën of andere informatie als niet-vertrouwelijk wordt beschouwd en dat hierop geen eigendomsrechten kunnen worden geclaimd. Met het bezorgen van informatie of materiaal verleent u Volvo Cars een onbeperkt en onherroepelijk recht toe om die informatie of materialen te gebruiken, te reproduceren, te tonen, op te voeren, te wijzigen, over te dragen en te verdelen, en stemt u er tevens mee in dat Volvo Cars alle ideeën, concepten, knowhow of technieken die u ons meedeelt mag gebruiken voor alle doeleinden.

Specifieke software beschikbaar op de website
Alle software die op deze website beschikbaar of te downloaden is (de “Software”) is intellectuele eigendom van Volvo Cars en/of zijn toeleveranciers.

Het gebruik van de Software valt onder de bepalingen van de eventuele licentieovereenkomst voor eindgebruikers die bij de Software wordt geleverd of er deel van uitmaakt (“Licentieovereenkomst”). Tenzij anders bepaald door de Licentieovereenkomst mag de Software alleen worden gedownload voor gebruik door eindgebruikers. Elke reproductie of herdistributie van de Software die niet in overeenstemming is met de bepalingen van de Licentieovereenkomst kan civiel (burgerlijk) of strafrechtelijk worden vervolgd.

Onverminderd wat hiervoor is vermeld, is het kopiëren of reproduceren van de software naar een andere server of locatie voor verdere reproductie of herdistributie uitdrukkelijk verboden.

De software is uitsluitend gewaarborgd volgens de bepalingen van de Licentieovereenkomst. Behoudens de waarborg conform de Licentieovereenkomst wijst Volvo Cars hierbij alle waarborgen en voorwaarden met betrekking tot de software af, met inbegrip van alle impliciete waarborgen en voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-schending.