Käivita auto

Auto saab käivitada tunnelkonsoolis oleva käivitusnupuga, kui kaugjuhtimispult on salongis.

P5-OM-ALL-Start/stop switch
Tunnelkonsoolil paiknev käivitusnupp.

 Hoiatus

Enne sõidu alustamist tehke järgmist.

  • Kinnitage turvavöö.
  • Reguleerige paika iste, rool ja peeglid.
  • Veenduge, et piduripedaali saab korralikult alla vajutada.

Kaugjuhtimispulti ei kasutata füüsiliselt käivitamiseks, sest autol on võtmeta käivitamise tugi (Passive Start).

Auto käivitamiseks toimige järgmiselt.

 Oluline

Autot ei saa käivitada, kui laadimiskaabel on ühendatud. Enne auto käivitamist veenduge, et laadimiskaabel oleks laadimissisendist eemaldatud.
Kaugjuhtpult peab asuma autos. Süsteemiga Passive Start autode puhul peab võti paikneva salongi esiosas. Võtmeta lukustamise / lukust avamise süsteemiga* autode puhul võib võti paikneda autos suvalises kohas.
Hoidke piduripedaali täiesti allavajutatuna1. Automaatkäigukastiga autode puhul veenduge, et valitud on käik P või N. Manuaalkäigukastiga autode puhul veenduge, et käigukang oleks neutraalasendis või siduripedaal alla vajutatud.
Keerake käivitusnuppu päripäeva ja laske see lahti. Nupp naaseb automaatselt algasendisse.

Mootori käivitamisel töötab starter niikaua, kuni mootor käivitub või selle ülekuumenemise kaitse sisse lülitub.

Tavatingimustes käivitamisel on prioriteetne auto elektriline sõidumootor – bensiinimootor jääb väljalülitatuks. See tähendab, et pärast käivitusnupu keeramist päripäeva on elektrimootor käivitunud ja auto on sõiduks valmis. Auto käivitumist tähistab juhi ekraanil märgutulede kustumine ja eelmääratud värviteema süttimine.

Teatud juhtudel käivitub selle asemel siiski bensiinimootor nt kui temperatuur on liiga madal või kui hübriidaku vajab laadimist.

Veateated

Kui juhiekraanil kuvatakse käivitamisel teade Autovõti puudub, pange kaugjuhtimispult tagavaralugeri kõrvale. Seejärel üritage autot uuesti käivitada.

P5-1717-HYBRID-Backup start place in tunnel console
Tagavaraluger asub kesktunneli konsoolis.

 Märkus

Kui kaugjuhtpult on asetatud varulugeja juurde, veenduge, et selle läheduses poleks auto võtmeid, metallesemeid või elektroonilisi seadmeid (nt mobiiltelefonid, tahvelarvutid, sülearvutid või laadijad). Kui varulugeja lähedal on mitu võtit, võivad need üksteise töös häiringuid põhjustada.

Kui käivitamise ajal kuvatakse juhiekraanil teade Sõiduki käivitus Süsteemi kontrollimine, oodake, oodake teate kadumist ja proovige autot uuesti käivitada.

 Oluline

Kui mootor 3. käivituskorra peale ei käivitu, oodake enne uuesti käivitamist 3 minutit. Lase akul toibuda – see suurendab käivitusvõimsust.

 Märkus

Tühja hübriidakuga autot ei saa käivitada.

 Hoiatus

Ärge kunagi eemaldage kaugjuhtimispult-võtit autost sõidu ajal.

 Hoiatus

Kui autost lahkute, eemaldage alati kaugjuhtpult autost ning veenduge, et auto elektrisüsteem on süüteasendis 0. See on eriti oluline siis, kui lapsed jäävad autosse.

 Märkus

Külmkäivitusel võib teatavat tüüpi mootoritel tühikäigu pöörete arv olla normaalsest tunduvalt suurem. See on mõeldud selleks, et väljalaskesüsteem saavutaks võimalikult kiiresti normaalse töötemperatuuri, et heitmeid võimalikult vähendada ja sellega keskkonda kaitsta.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Kui auto liigub, piisab mootori käivitamiseks käivitusnupu keeramisest päripäeva.