גרסת המאמר 2021.117.0

הודעת פרטיות של מכונית Volvo

ישים החל מ:

פורסם ב:

הודעת הפרטיות מסבירה כיצד Volvo Cars (כמוגדר להלן) מעבדת את הנתונים שיוצרת המכונית, כאשר הלקוחות משתמשים ברכב וולוו ובשירותים המחוברים המשויכים שמספקת Volvo Cars.

המסמך הזה רק מסביר את עיבוד הנתונים האישיים המשויכים למאפיינים של דגמי המכוניות החדשים ביותר של וולוו, אבל לא תמצא כאן הסבר על המאפיינים עצמם – לצורך זה, עיין בספר הנהג של הדגם הרלוונטי. שים לב שאם יש סתירה בין הודעה זו לבין ספר הנהג בכל הקשור לעיבוד הנתונים האישיים, הכתוב בהודעה זו גובר. בנוסף, מכיוון שספר הנהג מסביר את כל המאפיינים, הוא יכלול חיוויים על הנתונים המעובדים גם עבור מאפיינים אחרים מאלה המופיעים להלן – זאת אומרת, מכיוון שמאפיינים אלה משתמשים בעיבוד מקומי (הנתונים אינם יוצאים מהמכונית) ולכן אינם מייצגים עיבוד של נתונים אישיים על-ידי Volvo Cars, או מכיוון שהם מתייחסים לעיבוד הנתונים האישיים על-ידי צדדים שלישיים כגורמים שולטים בנתונים נפרדים (לדוגמה, Google במקרה של מערכת המידע והבידור Android Automotive).

כמו-כן, מכיוון שעיבוד הנתונים תלוי בשירותים בהם מצוידת המכונית, ובשירותים שבחרת להפעיל, מסמך זה מייצג את היקף העיבוד הנרחב ביותר האפשרי. מובן מאליו שאם יש ברשותך מכונית מדגם ישן יותר, או אם הדגם החדש אינו מצויד במאפיין מסוים, עיבוד הנתונים המשויך למאפיין זה לא יתרחש.

הודעת פרטיות זו אינה ישימה אל:

 • כלי רכב מיוחדים (לדוגמה, ניידות משטרה);
 • עיבוד נתונים אישיים שאינם יוצאים מהמכונית (עיבוד מקומי);
 • עיבוד נתונים אישיים כאשר תפעל יחד עם אחד מהקמעונאים שלנו (לדוגמה, כאשר תרכוש את המכונית שלך);
 • השימוש שלך בתוכנה וביישומים/שירותים של צד שלישי במכונית (כגון Google Automotive ויישומים אחרים במערכת המידע והבידור של המכונית);
 • השימוש שלך באפליקציות לנייד שמספקת Volvo Cars, למשל האפליקציות Volvo On Call/Volvo Cars;
 • השימוש שלך בשירותי ערך מוסף של צד שלישי המבוססים על נתוני המכונית (כגון ביטוח שלם-לפי-נסועה);
 • אספקת שירות האינטרנט במכונית שלך, דרך ספק מפעיל רשת סלולרית נפרד ובלתי תלוי ב-Volvo Cars.

להלן תוכל למצוא:

 1. מי אחראי לעיבוד הפרטים האישיים שלך;
 2. אלו נתונים אישיים אנחנו אוספים ומה מתרחש איתם;
 3. הזכויות שלך ביחס לעיבוד נתונים אישיים
 4. פרטים ליצירת קשר
 5. שינויים בהודעה זו

1. מי אחראי לעיבוד הנתונים האישיים שלך

הישות האחראית לעיבוד הנתונים האישיים אליהם נתייחס להלן היא Volvo Car Corporation, שמשרדיה הרשומים שוכנים ב-‪‎Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Gothenburg, Sweden‬, ומספר החברה שלה הוא 556074-3089, שתיקרא להלן "Volvo Cars", "אנחנו" או "שלנו". במקרים מסוימים, לעיבוד הנתונים האישיים יש גורמים משותפים השולטים בנתונים, המזוהים בסעיפים המתאימים. אולם, בכל המצבים הגורמים המשותפים השולטים בנתונים הסכימו שהמידע מסופק לך על-ידי Volvo Cars, וכי אתה רשאי לממש את זכויותיך (עיין בסעיף 3 להלן).

2. אלו נתונים אישיים אנחנו אוספים ומה מתרחש איתם

2.1. עיבוד נתונים אישיים במהלך הנהיגה

2.1.1. ניתוח נתוני הרכב

אנחנו מעבדים את נתוני הרכב (המופיעים להלן) כדי לקבל מידע סטטיסטי על כלי הרכב שלנו ועל אופן השימוש בהם. אנחנו משתמשים במידע זה למטרות מחקר ופיתוח של מוצרים, במיוחד לשיפור ולניטור של איכות כלי הרכב ומאפייני הבטיחות שלהם. זה גם משמש לניהול מחויבויות האחריות של Volvo Cars ולעמידתנו בדרישות החוק המחייבות ביחס לניטור פליטת המזהמים.

קטגוריות נתונים בשימוש:

 • מספר זיהוי הרכב (VIN);
 • מזהי גרסאות החומרה והתוכנה של הרכב;
 • קודי אבחון תקלות (DTC);

Volvo Cars אוספת גם את המידע הבא על סוללת המתח הגבוה של הרכב (אם ישים):

 • המזהה, הקיבול ומצב התקינות של סוללת המתח הגבוה;
 • מידע השוק של הרכב;
 • מידע תחנת טעינה (לדוגמה, מצב זמינות, סוג ההספק, מזהי קטבים וכו');
 • נתוני אבחון במהלך טעינה (לדוגמה, משך, מצב טעינה, תנודות זרם וכו').

הבסיס החוקי של עיבוד הנתונים המוזכרים לעיל הוא הסכמתך (סעיף ‪‎6(1)(a) GDPR‬).

הנתונים של מספר זיהוי הרכב (VIN), מזהי גרסאות החומרה והתוכנה של הרכב, וקודי אבחון תקלות (DTC), נשמרים למשך שנתיים, בעוד המידע על סוללת המתח הגבוה של הרכב נשמר למשך חיי השירות של הסוללה.

במקרה של כלי רכב היברידיים או חשמליים, Volvo Cars ו-Polestar Performance AB (חברה שבדית שכתובת המשרדים הראשיים שלה Göteborg, Assar Gabrielssons Väg 9, SE-405 31, Sweden, שתיקרא מכאן ואילך "Polestar") משתפים נתוני ניתוח מכלי הרכב המתאימים שלהם. נתוני האנליזה המוחלפים בין Volvo Cars לבין Polestar, כמפורט לעיל, הם בעלי אופי טכני טהור ואינם מערבים נתוני לקוח ממשיים. נתוני האנליזה שנאספים באמצעות פלטפורמות Volvo Cars ו-Polestar מוחלפים בין שתי החברות למטרות שיפור וניטור של איכות הרכב, ביצועי המאפיינים החשמליים וההיברידיים, ומאפייני הבטיחות.

כגורמים משותפים השולטים בנתונים על-פי GDPR‫‏‬, Volvo Cars ו-Polestar אחראיות במשותף על עיבוד נתוני האנליזה. Volvo Cars ו-Polestar הסכימו כי Volvo Cars אחראית לאספקת המידע ללקוחותיה, וכי לקוחות וולוו יוכלו לממש ביחס ל-Volvo Cars את הזכויות המתאימות שמספקת GDPR. ניתן לקרוא על כך בסעיף 3 להלן (אלו זכויות יש לך ביחס לעיבוד הנתונים שאנחנו מבצעים).

2.1.2. עדכוני תוכנה אלחוטיים

כדי שתוכל לתחזק את תוכנת הרכב ולספק עדכוני תוכנה נדרשים ישירות, אנחנו מעבדים את הנתונים הבאים:

 • מספר זיהוי הרכב (VIN);
 • גרסת תוכנת הרכב;
 • קודי אבחון תקלות; וגם
 • תאריך ייצור הרכב.

אנחנו נעבד את הנתונים המוזכרים לעיל אם תסכים לכך (סעיף ‪‎6(1)(a) GDPR‬). אם תסרב לעדכוני התוכנה האלחוטיים, זה ימנע ממך את אפשרות השימוש בשירותים המעודכנים שלנו, או לא תוכל להשתמש בהם במלואם. אי-ביצוע עדכונים עלול גם להגדיל את הסיכון לאירועי אבטחת סייבר, בדיוק כמו בכל ההתקנים החכמים האחרים. שים לב שביכולתך לבחור להתקין את העדכונים באחד המוסכים שלנו. 

אנחנו נשמור על רשומות עדכוני התוכנה שבוצעו במכונית למשך כל חיי השירות של הרכב.

2.1.3. Connected Safety (בטיחות מקושרת)

כלי הרכב שלנו מצוידים בתפקוד בטיחות נוסף בשם Connected Safety (בטיחות מקושרת), המודיע לך על מצבי תנועה נוכחיים במסלול שלך. המידע הזה מבוסס על תקשורת בין המכונית שלך לבין כלי רכב אחרים שבהם מופעל Connected Safety (בטיחות מקושרת) (מכוניות ומשאיות של וולוו). מידע זה משמש למתן התראה מוקדמת לנהג על תנאי דרך משתנים באמצעות הצגת אזהרות מתאימות, מה שיאפשר לו להתאים את סגנון הנהיגה בהתאם. מידע הכולל נתונים אישיים, במיוחד זהות הנהג, אינו מוחלף בין כלי הרכב. עם זאת, אם מהבהבי החירום של הרכב שלך מופעלים או הרכב שלך מזהה חיכוך מופחת בין הצמיגים לבין הדרך, המידע על כך עשוי להישלח לכלי רכב המתקרבים למיקום הרכב שלך.

שירות Connected Safety (בטיחות מקושרת) יספק לך גם התראות על סכנות בהמשך הדרך (לדוגמה, כביש חלקלק, התראה של מהבהבי חירום), וגם יאסוף נתונים מהרכב שלך ויתרום אותם לשירות:

 • מספר זיהוי הרכב (VIN)
 • מידע על חיבור האינטרנט (Wi-Fi/PSIM/Bluetooth)
 • הפעלה של התראת כביש חלקלק
 • הפעלה של מהבהבי חירום
 • חותמת הזמן של כל התראה
 • מיקום ההתראה
 • מיפוי דרך בתלת-ממד.

אנחנו נעבד את הנתונים המוזכרים לעיל במהלך ביצוע השירות עבורך (סעיף ‫‏‬‪‎6(1)(b) GDPR‬). אתה יכול להפעיל ולהפסיק את השירות בכל עת.

בנוסף, הנתונים המוזכרים לעיל מעובדים באופן אנונימי ומשודרים אל Volvo Trucks (כדי ליצור את שירות Connected Safety (בטיחות מקושרת)) ולרשויות תעבורה (כדי למנוע ולהפחית סכנות שמקורן בתנועה בכבישים).

אנחנו נשמור על הנתונים למשך שבוע אחד (1) לפני שנמחק אותו או נהפוך אותו לאנונימי.

2.1.4. מידע תנועה בזמן אמת

שירות Real Time Traffic Information (מידע תנועה בזמן אמת) מקבל מידע על התנועה בדרכים מספקי שירות צד שלישי.

הנתונים שאנחנו אוספים מהמכונית הם:

 • מיקום הרכב ומהירותו – נתונים אלה משותפים עם ספק שירות צד שלישי לחישוב גודש תנועה וכדי להודיע לך ולנהגים אחרים היכן קיימים סיכונים לגודש; נקודות נתונים אלה הן אנונימיות עבור ספק השירות צד שלישי.
 • מספר זיהוי הרכב (VIN) – משמש את Volvo Cars לאימות כי לרכב שלך יש מינוי לשירות הזה.

דגמי מכוניות המצוידים בחיישנים היכולים לזהות תמרורים בזמן אמת תוך כדי נסיעה עושים זאת באמצעות עיבוד מקומי (במכונית) בלבד.

אנחנו נעבד את הנתונים המוזכרים לעיל במהלך ביצוע השירות עבורך (סעיף ‫‏‬‪‎6(1)(b) GDPR‬). אתה יכול להפעיל ולהפסיק את השירות בכל עת.

הנתונים יישמרו על-ידי Volvo Cars כל עוד המינוי פעיל. כאשר המינוי אינו פעיל יותר, מספר זיהוי הרכב (VIN), המהירות והמיקום יאוחסנו לזמן מרבי של 90 יום, אלא אם החוק המקומי הישים דורש פרק זמן ארוך יותר.

2.1.5. ניהול הודעות קולי

Speech Messaging (ניהול הודעות קולי) הוא מאפיין הספציפי לדגמי מכוניות שאינם מצוידים ב-Android Automotive – למכוניות חדשות יותר אלה אין שירות ניהול הודעות קולי שמספקת Volvo Cars, ובמקום זאת יש לך את האפשרות להפעיל את Google Assistant. Speech Messaging (ניהול הודעות קולי) הוא חלק ממערכת בקרה קולית מקיפה יותר, באמצעותה תוכל לבקר את מאפייני מערכת המידע והבידור, ומאפשר לך ליצור ולשלוח הודעות SMS באמצעות הוראות מילוליות. Speech Messaging משתמש בספק שירותים צד שלישי, וזו הסיבה לכך שעיבוד כזה אינו אפשרי במכוניתך. כדי להתחיל בדו-שיח תוך שימוש בפקודות קוליות, תחילה עליך להפעיל את הפונקציה הזו. הבקרה הקולית תישאר פעילה עד שתפסיק אותה במכוון או עד שלא תגיב לשלוש הנחיות מהמערכת.

הנתונים הבאים מעובדים בעת שימוש במערכת הבקרה הקולית:

 • פקודות או נתונים קוליים מוקלטים
 • מספר זיהוי הרכב (VIN) – משמש לאימות כי למכונית שלך יש מינוי לשירות הזה
 • מספר טלפון
 • הודעת טקסט - הודעת הטקסט הנוצרת על-ידי שירות צד שלישי מאוחסנת בענן, נשלחת לרכב שלך ונשמרת בו. ניתן לשלוח את הודעת הטקסט כהודעת SMS.

עיבוד הנתונים שלך נדרש כדי לספק את מערכת הבקרה הקולית והשירותים המשויכים, וכך לבצע את החוזה שהוסכם אתך (סעיף ‪‎6(1)(b) GDPR‬). אם לא תספק את הנתונים שלך, לא תהיה אפשרות להשתמש במערכת הבקרה הקולית.

הנתונים הקוליים המוקלטים ישותפו עם ספק השירות צד שלישי, כדי לספק לך את השירות. הודעת הטקסט שתיווצר תשותף על-ידי ספק השירות צד שלישי איתנו, ואז תועבר לרכב שלך. ספק השירות צד שלישי הוא גורם שולט בנתונים נפרד עבור נתונים אלה.

2.2. עיבוד במקרה אירוע

במקרה אירוע או (כמעט) תאונה, הנתונים האישיים יעובדו למטרות הבאות לפרק זמן מסוים:

2.2.1. רשם נתונים לבטיחות פעילה (ASDR)

המטרה העיקרית של "רשם נתונים לבטיחות פעילה" (ASDR) היא לרשום נתונים הקשורים לתאונות דרכים או למצבי כמעט-תאונה. המידע יעובד על-ידי מחלקת המחקר והפיתוח שלנו כדי לסייע לנו להבין טוב יותר את הנסיבות שבהן קרו תאונות הדרכים, הפגיעות הגופניות והנזק.

אם תאפשר את השירות הזה, Volvo Cars תאסוף ותעבד את הנתונים הבאים למטרות פיתוח עתידי ולתלונות הקשורות לבטיחות הפעילה:

 • מספר הזיהוי של הרכב (VIN);
 • סוג אירוע הבטיחות שהופעל וההתרחשויות שלו;
 • תמונות ממצלמת המבט לפנים מצולמות במשך 4 שניות לפני ואחרי מצבי כמעט-תאונה;
 • מיקום הרכב בזמן האירוע.

תפקוד זה רושם את הנתונים רק במקרה שקרה מצב התנגשות שאינו טריוויאלי. הוא אינו רושם נתונים כלשהם במהלך תנאי הנהיגה הרגילים.

אנחנו אוספים את הנתונים המוזכרים לעיל בהתבסס על הסכמתך (סעיף ‫‏‬‪‎6(1)(a) GDPR‬), ואנחנו נשמור אותם למשך 10 שנים לפני מחיקת הנתונים או הפיכתם לאנונימיים.

2.2.2. רשם נתוני אירועים (EDR)

הרכב מאחסן מידע הקשור לבטיחות השייך למצבי תאונה או כמעט-תאונה ברשם נתוני האירועים (EDR) – המוכר גם כ"קופסה השחורה" של המכונית. המידע הקשור לבטיחות כולל נתונים כגון:

 • כיצד המערכות השונות ברכב שלך פעלו;
 • האם חגורות הבטיחות של הנהג והנוסע היו רכוסות/מהודקות;
 • עד כמה (אם בכלל) לחץ הנהג על דוושת ההאצה ו/או על דוושת הבלם; וגם,
 • באיזו מהירות נסע הרכב.

פרק הזמן שנרשם הוא בדרך כלל עד 30 שניות. הרישום מתבצע רק במקרה שקרה מצב התנגשות שאינו טריוויאלי. במצבי נסיעה רגילים לא יירשמו נתונים כלשהם. יתרה מזאת, הרישום אינו כולל מי נהג ברכב או את המיקום הגאוגרפי של התאונה או הכמעט תאונה.

הנתונים הנרשמים נדרשים גם כדי לאפשר ל-Volvo Cars לציית לדרישות החוקיות המחייבות אותה, המפורטות בחוקים ועל-ידי הרשויות הממשלתיות (סעיף ‪‎6(1)(c) GDPR‬). ולכן אספקת הנתונים האישיים נדרשת לפי החוק.

2.2.3. שיחת חירום (eCall)

שיחת החירום (eCall) היא שירות חובה, שכל המכוניות המודרניות הנמכרות באזור הכלכלי האירופי (EEA) מצוידות בו. המשמעות של eCall היא ששיחת החירום תבוצע באופן אוטומטי במקרה של תאונה חמורה, המזוהה על-ידי הפעלה של חיישן אחד או יותר ברכב; פירוש הדבר הוא ששיחת החירום eCall תבוצע באופן אוטומטי גם אם כל נוסעי הרכב איבדו את ההכרה, והנתונים המוזכרים להלן ישודרו באופן אוטומטי למוקד הטלפוני. ניתן להפעיל תפקוד זה גם באופן ידני על-ידי לחיצה ממושכת על לחצן SOS למשך 2 שניות לפחות; שים לב כי לא מומלץ לעשות זאת אלא אם נמצאים במצב חירום, ושימוש לרעה עלול לגרום לסנקציות במסגרת החוקים הישימים.

בעת ביצוע שיחת חירום, מעובדים הנתונים הבאים:

 • מספר זיהוי הרכב (VIN);
 • סוג הנעת הרכב או מפרט המנוע;
 • מפרט דגם הרכב;
 • זמן האירוע;
 • מיקום האירוע;
 • כיוון נסיעת הרכב.

כברירת מחדל, שירות eCall בכלי רכב וולוו מנותב אל ספק שירותי צד שלישי (זה נקרא eCall של שירות צד שלישי או TPS eCall); הספק משתנה לפי אזור, וניתן לקבל מידע נוסף על-ידי יצירת קשר אתנו. תוכל לבחור בכל עת לנתב את השיחה לשירות החירום הציבורי 112, על-ידי שינוי מתאים של ההגדרות במכונית שלך.

הנתונים נאספים רק בעת ביצוע eCall, והגורמים הזכאים לגישה הם רק Volvo Cars והצד השלישי המספק את השירות (או שירות החירום עצמו, אם נבחר). עם זאת, הם עשויים להעביר את הנתונים האלה לשירותי חירום מומחים (לדוגמה, אמבולנס) לפי הצורך.

אנחנו מעבדים את הנתונים האלה למטרת הגנה על האינטרסים החיוניים של הנהג ושל הנוסעים האחרים במכונית (סעיף ‪‎6(1)(d) GDPR‬), כמו גם בהתאם למחויבות החוקית לכך (סעיף ‪‎6(1)(c) GDPR‬).

הנתונים האישיים יישמרו למשך 90 יום, והעיבוד מוגבל למצבי החירום המפורטים לעיל.

2.2.4. סיוע בדרכים

שירותי הסיוע בדרכים שלנו מסייעים לך במקרה של נקר, תקלה משביתה או תאונה. בעקבות לחיצה על לחצן On Call במכונית או שימוש במאפיין הקשר של אפליקציית Volvo Cars (נקראה בעבר Volvo on Call), המכונית תבצע שיחה לשירותי הסיוע בדרכים. שירות זה מבוסס על מינוי. התמיכה בשירותי סיוע בדרכים מסוגלת לשלוח סיוע מתאים לנהג הרכב בכל מקרה בו הנהג נזקק לסיוע, לדוגמה, שליחת רכב גרר.

שירות הסיוע בדרכים מוצע בשותפות עם חברות ביטוח המשתנות לפי מדינה - ניתן לקבל מידע נוסף על-ידי יצירת קשר אתנו. חברות ביטוח אלה מפעילות מוקדים טלפוניים העונים לשיחה שלך.

כדי לספק לך את השירות, אנחנו מעבדים את הנתונים הבאים:

 • מספר זיהוי הרכב (VIN);
 • סוג הנעת הרכב או מפרט המנוע;
 • מפרט דגם הרכב;
 • זמן השיחה;
 • מיקום בזמן השיחה;
 • כיוון נסיעת הרכב.

הנתונים נאספים באופן אוטומטי, אבל רק בעת שנשלחת בקשה לשירותי סיוע בדרכים. הישויות היחידות להן יש גישה הן Volvo Cars וצדדים שלישיים המספקים את השירות, אבל האחרונים יעבירו חלק מנתונים אלה לשירותים מומחים שתבקש (לדוגמה, שירותי גרר).

אנחנו מעבדים נתונים אלה כאשר אנחנו מספקים לך את שירותי הסיוע בדרכים (סעיף ‪‎6(1)(b) GDPR‬). אנחנו מעבדים נתונים אלה לתקופה של 8 שנים, לבד מנתוני המיקום הגאוגרפי שנמחקים לאחר 90 יום.

2.3. עיבוד נתונים הקשורים לתחזוקה ולתיקונים

2.3.1. תכנון השירות

מאפיין תכנון השירות הוא שירות אופציונלי שמסייע לך לשמור על המכונית במצב טוב ולציית לתנאי האחריות של הרכב על-ידי הצגת מנחים לקביעת תורים לביקורים במוסך. לדוגמה, תכנון השירות עשוי להציג לך הנחיה להחליף מסננים מסוימים מוקדם יותר או מאוחר יותר מפרק הזמן הקבוע המומלץ, אם הבלאי בפועל שלהם מחייב זאת. תכנון השירות פועל על-ידי איסוף וניתוח רציפים של מידע אבחון מסוים של הרכב כדי לחזות סימנים מוקדמים של בעיות ברכב וכך לסייע לך לקבוע את תוכנית התחזוקה לפני הביקור במוסך. מאפיין תכנון השירות גם מסייע לנו לתכנן את הייצור והאספקה של חלקי החילוף, שהם מרכיבים חשובים במטרות הקיימות שלנו וגם במאמץ שלנו לספק לך חוויית שירות ותיקונים פרמיום על-ידי מיטוב התוכן, הלוגיסטיקה והשימוש במוסך.

כדי לספק לך את מאפיין תכנון השירות, יבוצע איסוף של הנתונים הבאים:

 • נתונים על המכונית - מספר זיהוי הרכב (VIN), מהדורות החומרה וגרסאות התוכנה;
 • מצב ונתונים סטטיסטיים מהרכיבים (של המנוע, המצערת, ההיגוי, סוללות המתח הגבוה והבלמים וכו');
 • נתוני נסיעה (קילומטרז', שעות מנוע, תנאי נהיגה, לדוגמה נהיגה בעיר, נהיגה בדרכים מהירות וכו').

אנחנו נעבד את הנתונים המוזכרים לעיל במהלך ביצוע השירות עבורך (סעיף ‫‏‬‪‎6(1)(b) GDPR‬). אתה יכול להפעיל ולהפסיק את השירות בכל עת.

הנתונים ישותפו עם חברת המכירות המקומית שלנו במדינה שלך, כדי לנהל אספקה וקביעת תורים, כמו גם ליצור הצעות מיוחדות המותאמות לך (שים לב שתקבל את ההצעות המיוחדות רק כאשר הסכמת לכך בנפרד). תכנון השירות לא יקבע תורים באופן ישיר, וכך הנתונים לא ישותפו עם המוסכים.

אנחנו נשמור את הנתונים הקשורים לסוללת המתח הגבוה של המכונית ו-VIN למשך 10 שנים, כדי לעקוב אחר מצב תקינות הסוללה. הנתונים האחרים יישמרו למשך 3 שנים.

2.3.2. הזמנת שירות מקוונת

ניתן לשלוח בקשה לקביעת תור ישירות מהרכב למוסך שלך, כדי לקבוע תור לביצוע שירות או תיקון ברכב. כדי להשתמש בשירות הזה, תצטרך ליצור Volvo ID (מזהה וולוו) ולרשום אותו ברכב שלך, וגם לחבר את הרכב לאינטרנט. ניתן לקרוא מידע נוסף על אופן עיבוד הנתונים שלך בעת יצירת Volvo ID כאן.

שירות Connected Service Booking (הזמנת שירות מקוונת) דומה לשירות Digital Service Booking (הזמנת שירות דיגיטלית) הזמין ביישום Volvo Cars. Volvo Cars, חברת המכירות המקומית של וולוו או היבואן במדינה שלך, כמו גם הקמעונאי המבצע את השירות מארגנים יחד את השירות הזה, וכך הם גורמים משותפים השולטים בנתונים מבחינת העיבוד של נתונים אלה. אנחנו הסכמנו כי המידע יסופק לך על-ידי Volvo Cars, וכי אתה יכול לממש את זכויותיך ביחס ל-Volvo Cars (עיין בסעיף 3 - "הזכויות שלך ביחס לעיבוד פרטים אישיים" להלן).

הנתונים הבאים מעובדים בעת שליחת הזמנת תור:

 • המזהים שלך (Volvo ID, כתובת דואר אלקטרוני, שם פרטי ושם משפחה)
 • נתונים הקשורים לשירות המבוקש (סוג השירות, תאריך ושעה, ההודעה שלך למוסך מוזנת בשדה ההודעה)
 • נתונים הקשורים למוסך הנבחר (כגון שם, כתובת)
 • בהתאם לשירות המבוקש, זהות הרכב, גרסת התוכנה, קודי התקלה, דרישת השירות, זמן מאז הטיפול האחרון, מפלסי הנוזלים, ערך מונה המרחק (אודומטר), כמו גם תיאור שלך של מטרת התור (אם יש)

שישותפו עם חברת המכירות המקומית במדינה שלך והקמעונאי הנבחר (שעשוי להיות מרכז שירות/מוסך, מכון צביעת מרכב, מומחים בשיפוץ מכוניות ושירותים לוגיסטיים למכוניות).

הנתונים ישמשו להזמנת השירות, לארגן את הביצוע שלו, וליצירת קשר אתך בנושאים הנוגעים לשירות המוזמן או כפועל יוצא ישיר לשימוש בשירות, כגון שליחת אישורים והודעות. הנתונים האלה מעובדים כדי לבצע את ההזמנה שביקשת (במילים אחרות, הבסיס המשפטי שלנו לעיבוד הוא החוזה שלך איתנו (סעיף ‪‎6.1. b) GDPR‬).

אנחנו נאחסן את הנתונים שלך לפרק זמן של 15 חודשים, אולם שים לב שקמעונאי שותף השירות של וולוו המספק את השירות כפוף למחויבויות אחסון ותיעוד שונות ועשוי להידרש גם הוא לפי החוק לחשוף את הנתונים האישיים לרשויות ((סעיף ‪‎6.1 c) GDPR‬). ניתן למצוא את המידע הזה במדיניות הפרטיות של שותף השירות.

2.3.3. קריאת נתוני אבחון במוסכים

אם שירות או תיקונים מבוצעים ברכב שלך על-ידי אחד ממרכזי השירות או השותפים המורשים שלנו, הרכב שלך מחובר למערכת Vehicle Information Diagnostic for Aftersales‫‏‬ (VIDA - מערכת מידע אבחון רכב לשירות) למטרה זו, ואנחנו נקבל את המידע הבא על הבעיה:

 • אבחונים;
 • קודי תקלה;
 • נתונים על הרכב (VIN, גרסת תוכנה) ומצב הרכב.

נתונים אלה הם טכניים טהורים ואנחנו מעבדים אותם כדי לעקוב אחר איכות המכוניות שלנו וכדי לנהל את מחויבויותינו כיצרן המוצר, לפיתוח מוצרים כמו גם למטרות מעקב אחר נושאי בטיחות (אם נדרש). הנתונים האלה יישמרו למשך חיי השירות של הרכב.

אנחנו מעבדים את הנתונים האלה למטרות האינטרסים הלגיטימיים שלנו המוזכרים לעיל (סעיף ‪‎6(1)(f) GDPR‬), וכאשר ישים, גם כדי לעמוד בדרישות החוק ובדרישות רשמיות אחרות, לדוגמה, קריאות תיקון יזומות (ריקול) הקשורות לבטיחות (סעיף ‪‎6(1)(c) GDPR‬).

2.3.4. דיווח פליטת מזהמים

כאשר תבקר במוסך מורשה של וולוו או אצל שותף שירות מורשה, הם יאספו את נתוני פליטת המזהמים מהמכונית שלך, שיישלחו אלינו למטרות דיווח בהתאם לתקנה 2021/392 (EU). איסוף נתונים זה מתרחש בכל פעם שמבוצע שירות במכונית שלך, אלא אם תודיע לספק השירות כי אתה מתנגד לכך.

הנתונים הנאספים הם:

 • נתוני פליטת מזהמים: בעיקר צריכת הדלק הכוללת (במשך אורך חיי המוצר), מרחק הנסיעה המצטבר (במשך אורך חיי המוצר), צריכת החשמל מרשת החשמל של הסוללה (במשך אורך חיי המוצר) – עם מספר פירוטים המסופקים לפי נספח XXII של תקנה 2017/1151 (EU);
 • נתונים על הרכב (VIN).

אנחנו מאחסנים את נתוני פליטת המזהמים עד לדיווח הבא שלהם.

2.3.5. דיווח באגים

תפקוד זה מסייע ל-Volvo Cars לאסוף דיווחים על באגים בתוכנה. איסוף הנתונים הזה מתרחש כאשר תבקר במוסך מורשה של וולוו או אצל שותף שירות מורשה. הדוח הזה יאפשר לנו ליצור תיקונים לבאגים אלה ולשמור על התוכנה שלנו במצב תקינות טוב. הדוח יעובד באופן פנימי ב-Volvo Cars, כדי להבין את השפעת הבאגים.

כאשר תאפשר תפקוד זה, Volvo Cars תאסוף ותעבד את הנתונים להלן:

 • מספר זיהוי הרכב (VIN)
 • אבחון בהפעלה
 • תצורת הרכב
 • תצורה מקומית של היחידה הראשית
 • אבחון של Android Automotive
 • אבחון רשת הרכב
 • גרסאות תוכנה
 • דוחות וקובצי רישום המיועדים למפתחים

אנחנו נעבד את הנתונים המוזכרים לעיל אם תסכים לכך (סעיף ‪‎6(1)(a) GDPR‬). לאחר שנעבד את הנתונים לעיל, אנחנו נמחק את הנתונים שלך או נהפוך אותם לאנונימיים בשרת שלנו לאחר 90 יום.

2.4. יישומי צד שלישי

מערכת המידע והבידור בדגמי המכוניות החדשים מופעלת באמצעות מערכת ההפעלה Google Android Automotive. מהבחינה הזו, Google היא גורם שולט בנתונים נפרד ובלתי תלוי בכל הקשור לעיבוד הנתונים האישיים שלך.

יישומי צד שלישי שתוריד למכונית שלך מ-PlayStore גם מוצעים על-ידי גורמים שולטים בנתונים נפרדים ובלתי תלויים, באופן דומה להפעלה שלהם בטלפון חכם. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים ובהתניות הנפרדים של כל אחד מספקי השירות, כמו גם בהודעות הפרטיות שלהם.

2.5. דרישות מרשויות אכיפת החוק

מדי פעם אנחנו מקבלים דרישות מסוכנויות אכיפת חוק (משטרה, רשויות מכס וכו') כדי לספק סוגי נתונים שונים הקשורים למכוניות שלנו. כגישה כללית, אנחנו נספק נתונים אישיים רק כאשר הדבר נדרש לפי החוק (סעיף ‪‎6(1)(c) GDPR‬). אנחנו כן מספקים נתונים שהם טכניים מטבעם ואשר אינם חושפים בעצמם קישור לאדם מסוים (לדוגמה, המספר הסידורי של חלק ברכב המקושר למספר VIN, היסטוריית שירות של מספר VIN וכו').

כאשר מוגשת לנו בקשה מרשות אכיפת חוק הכוללת נתונים אישיים, אבל אין לנו מחויבות חוקית לספק את הנתונים, אנחנו נכין הערכה של הנחיצות והיקף היחסי הנחוץ של מידע הבקשה ואנו עשויים להחליט לספק את כל המידע המבוקש או רק את חלקו (סעיף ‪‎6(1)(f) GDPR‬).

אנחנו שומרים רשומות של הבקשות המתקבלות והתגובות שסופקו, ללא הנתונים הממשיים שסופקו (כאשר ישים), אבל זה אינו מהווה עיבוד נוסף של הנתונים האישיים.

3. הזכויות שלך ביחס לעיבוד נתונים אישיים

כמושא נתונים יש לך זכויות חוקיות ספציפיות שהוענקו על ידי General Data Protection Regulation בהקשר לנתונים האישיים אודותיך שאותם אנו מעבדים. זכויות אלו מוסברות בקצרה להלן, ותוכל לממש אותן על ידי מילוי הטופס הספציפי המוצג בהמשך.

 1. הזכות למשוך את הסכמתך: אם הענקת את הסכמתך לעיבוד הנתונים האישיים שלך, תוכל למשוך הסכמה זו בכל שלב שהוא ללא כל השפעה עתידית.
 2. זכות הגישה לנתוניך האישיים: תוכל לבקש מאיתנו מידע בנוגע לנתונים האישיים שאנו מחזיקים אודותיך. בעקבות בקשה שלך, תקבל עותק של הנתונים האישיים שלך. אם תהיה מעוניין בעותקים נוספים של הנתונים האישיים שלך, נחייב אותך בעמלה סבירה על בסיס העלויות האדמיניסטרטיביות שלנו. שמורה לך הזכות על המידע על אמצעי הזהירות שלנו להעברת הנתונים האישיים שלך למדינה השוכנת מחוץ לאיחוד האירופי ולאזור הכלכלי האירופי (EEA) אם ביקשת מאיתנו לאשר אם אנחנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך, ואנו מעבירים את הנתונים האישיים שלך למדינה השוכנת מחוץ לאיחוד האירופי ולאזור הכלכלי האירופי.
 3. הזכות לתיקון: תוכל לדרוש מאיתנו לתקן נתונים אישיים לא נכונים או לא מלאים אודותיך. אנו עושים כל מאמץ סביר כדי לשמור על הנתונים האישיים שלך הנמצאים בשימוש שוטף בחזקתנו או בשליטתנו כך שיהיו מדויקים, מלאים, עדכניים ורלוונטיים, בהסתמך על המידע העדכני ביותר הזמין לנו.
 4. הזכות להגבלה: תוכל לדרוש מאיתנו להגביל את עיבוד הנתונים האישיים שלך, אם:
  1. אם אתה מערער על מידת הדיוק של הנתונים האישיים שלך, למשך התקופה שבה עלינו לאמת את דיוקם,
  2. אם העיבוד אינו חוקי ואתה מבקש להגביל את העיבוד של הנתונים האישיים שלך, אך לא למחוק אותם,
  3. אם איננו זקוקים יותר לנתונים האישיים שלך למטרות עיבוד, אך אתה דורש אותם לצורך ביסוס או ביצוע של תביעות משפטיות או הגנה מפניהן, או
  4. אם אתה מתנגד לעיבוד בזמן שאנו מוודאים אם העילות הלגיטימיות שלנו עולות על אלו שלך.
 5. הזכות לניידות: שמורה לך הזכות לקבל את הנתונים האישיים שלך שמסרת לנו, ואם הדבר אפשרי מבחינה טכנית, לבקש שנעביר את הנתונים האישיים שלך (אלה שמסרת לנו) לארגון אחר:
  1. אם אנחנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך באמצעים אוטומטיים;
  2. אם אנחנו מבססים את עיבוד הנתונים האישיים שלך על הסכמתך, או אם עיבוד הנתונים האישיים שלך הכרחי למימוש או לביצוע של חוזה שאתה צד לו;
  3. אם הנתונים האישיים שלך נמסרו לנו על ידך; ואם
  4. זכותך לנייד את הנתונים אינה משפיעה לרעה על זכויותיהם וחירויותיהם של אנשים אחרים. שמורה לך הזכות לקבל את הנתונים האישיים שלך בפורמט מובנה, נפוץ וניתן לקריאה ע"י מכונה.
  • אסור שזכויותיך לקבל את הנתונים האישיים שלך תפגע בזכויותיהם של אנשים אחרים ובחירויות שלהם. זכותך לכך שהנתונים האישיים שלך יועברו מאיתנו לארגון אחר היא זכות שיש לך בתנאי שהעברה שכזו היא אפשרית מבחינה טכנית.
 6. הזכות למחיקהשמורה לך הזכות לבקש שנמחק את הנתונים האישיים שאנחנו מעבדים אודותיך. עלינו לציית לבקשה כזו אם אנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך, אלא אם כן העיבוד נחוץ:
  1. לצורך מימוש הזכות לחופש ביטוי ולחופש מידע;
  2. לצורך ציות למחויבות חוקית הדורשת עיבוד על פי חוקי האיחוד או המדינות החברות בו שלהם אנו כפופים;
  3. לצורך שמירה בארכיון למען האינטרס הציבורי, או למטרות מדעיות או סטטיסטיות, או למען מחקר היסטורי; או
  4. לצורך ביסוס או ביצוע של תביעות משפטיות או הגנה מפניהן.
 7. הזכות להתנגדות: תוכל להתנגד - בכל זמן שהוא - לעיבוד הנתונים האישיים שלך עקב מצבך הספציפי, בתנאי שהעיבוד הזה אינו מסתמך על הסכמתך אלא על האינטרסים הלגיטימיים שלך או של צד ג' כלשהו. במקרה שנפסיק לעבד את הנתונים האישיים שלך, אלא אם כן נוכל להדגים עילות לגיטימיות משכנעות ואינטרס עליון לעיבוד או לצורך ביסוס או ביצוע של תביעות משפטיות או הגנה מפניהן. אם תתנגד לעיבוד, אנא פרט אם אתה מעוניין גם במחיקת הנתונים האישיים שלך, כי אם לא, רק נגביל אותם. יש לך גם את הזכות להתנגד בכל עת, ללא קשר לסיבה לכך, לעיבוד הנתונים האישיים שלך לצורך שיווק ישיר (הכולל גם יצירת פרופיל בהיקף הקשור לשיווק ישיר כזה), אם עיבוד כזה היה מבוסס על האינטרסים הלגיטימיים שלנו. אם השיווק הסתמך על הסכמתך, תוכל לבטל אותה (ראה לעיל).
 8. הזכות להגיש תלונה: תוכל להגיש תלונה לרשות הפיקוח המקומית שלך בנושא הגנה על נתונים או לכל רשות אחרת באירופה להגנה על נתונים. אך נעריך זאת אם תפנה אלינו תחילה כדי שננסה לפתור את הבעיה – את פרטי יצירת הקשר שלנו תוכל למצוא להלן.

תוכל לממש את זכויותיך ביחס אלינו על ידי מילוי טופס זה, שיסייע לנו לטפל בבקשתך בצורה נאותה. הטופס המקוון מכיל את המידע שלו אנו זקוקים כדי לאמת את זהותך ולבחון את בקשתך. בנוגע לבקשות דרך הטלפון או הדוא"ל, יהיה עליך למסור לנו מספיק מידע שיאפשר לנו לאמת באופן סביר שאתה הוא האדם שאספנו את נתוניו האישיים, ולתאר את בקשתך בפירוט שיספיק לנו להעריך אותה בצורה נאותה ולהיענות לה. אם לא נצליח לאמת את זהותך לצורך טיפול בבקשות גישה ומחיקה בעזרת המידע שמסרת, ייתכן שניאלץ לבקש ממך לשלוח לנו פרטים נוספים. ניתן לממש זכויות אלה ביחס לכל הגורמים המשותפים השולטים בנתונים המוזכרים בהודעה זו.

4. מידע קשר

כדי לממש את הזכויות שלך, עיין בסעיף 3 לעיל. אם יש לך שאלות נוספות בנושא ההגנה על נתונים אישיים, תוכל לפנות אלינו בכתובות הבאות:

חברה: Volvo Car Corporation

כתובת דואר: Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Gothenburg, Sweden

כתובת דואר אלקטרוני: globdpo@volvocars.com

אתר אינטרנט‫‏‬: https://www.volvocars.com/intl/support/contact

5. שינויים בהודעה זו

אנחנו שומרים את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות את נוהגי ההגנה על הפרטיות ולעדכן את הודעת הפרטיות לפי הנדרש. כאשר אנחנו מבצעים שינויים משמעותיים בהודעה זו, ובמיוחד כאשר הודעה זו היא הבסיס להסכמתך, אנחנו נודיע לך על השינויים. הודעת פרטיות זו מעודכנת לתאריך המופיע בראש המסמך.