הודעה על אישור הסדר פשרה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית

(בהתאם לסעיף 25(א)(4) לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו–2006)

מובא לידיעת הציבור כי בהתאם להחלטת בית-המשפט המחוזי בתל-אביב מיום 21.3.2021, ביום 29.6.2021 נכנס לתוקפו (בשינויים מסוימים כמפורט בהודעה זו) הסדר פשרה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה בת"צ 14148-08-15 דבוש נ' "מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ, בהתייחס לכלי רכב פרטיים מתוצר Honda ומתוצר Volvo שיובאו על-ידי "מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ (להלן: "המשיבה").

 1. בבקשה לאישור תובענה ייצוגית שבעניינה נערך הסדר הפשרה (להלן: "הבקשה") נטען לקיומם של פערים בין נתוני צריכת דלק הנמסרים על-ידי יצרן הרכב על-פי בדיקות מעבדה תקניות ומתפרסמים מכוח חובה החלה על המשיבה לפי חוק אוויר נקי, התשס"ח–2008, ותקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט–2009, לבין צריכת הדלק המתקבלת לטענת המבקש בנהיגה בפועל בכלי הרכב על הכביש. בתשובה שהוגשה על-ידיה הכחישה המשיבה את טענות המבקש ועמדה בין השאר על החובה החלה עליה לפי הוראות הדין להקצות שטח במודעת הפרסומת להכללת הנתונים האמורים באופן ובצורה שנקבעו בדין, ועל האיסור להוסיף עליהם דבר מה נוסף או לשנות משהו מן הכתוב בהם. עוד טענה המשיבה כי הפערים הנטענים על-ידי המבקש לא הוכחו.
 2. בהמלצת בית-המשפט, פנו הצדדים להליך גישור, שבסופו הגיעו לפשרה שלפיה, בהינתן החובה לכלול את הנתונים שהמבקש תוקף את הכללתם בכל מודעת פרסומת והמניעה לשנות דבר מה באופן הצגתם או לערוך שינוי אחר בשטח המודעה שבו הם מוצגים, תתווסף הערה במקום אחר במודעת הפרסומת, שבו יוסבר כי צריכת הדלק מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה. ברכב שלגביו נדרש להציג נתונים כאמור לגבי צריכת החשמל, תופיע הערה מתאימה בהתייחס לנתונים אלה.
 3. בנוסף, נאותה המשיבה להעמיד לחברי הקבוצה לצרכי פשרה כאמור הטבות בעלות ערך כספי כדלקמן:
  1. חבר קבוצה שנכון ליום 29.6.2021 הוא הבעלים הרשום של רכב מדגם Honda Insight או Jazz היברידיים, יהיה זכאי עד ליום 28.6.2023 ובכפוף לכל התנאים שבהסדר הפשרה להנחה של 25% על חלקים מקוריים בטיפול תקופתי אחד במוסך המרכזי ברחוב השר חיים שפירא 25 בראשון-לציון או במוסך המורשה ברחוב התדהר 3 ברעננה, או בשיעור של 20% אם הטיפול יתבצע באחד המוסכים המורשים האחרים המפורטים באתר האינטרנט של המשיבה: https://www.volvocars.com/il/dealers/find-a-dealer
  2. חבר קבוצה שנכון ליום 29.6.2021 הוא הבעלים הרשום של רכב פרטי אחר מתוצר Honda או Volvo, יהיה זכאי בכפוף לכל התנאים שבהסדר הפשרה ולתנאים שבחוברת האחריות והשירות, להטבה של הארכת אחריות לחטיבת ההינע של הרכב, בתנאי שנכון ליום 29.6.2021 האחריות עודנה בתוקף ולא התקיימה עילה לסיומה. הארכת האחריות תיכנס לתוקף באופן אוטומטי, ללא צורך בפעולה של בעל הרכב, למשך שלושה חודשים נוספים לכלי רכב מתוצר Honda או למשך חודש אחד נוסף לכלי רכב מתוצר Volvo, כפוף לכל תנאי האחריות כאמור.
  3. חבר קבוצה כאמור בסעיף 3.2 לעיל שאינו עומד בתנאי הזכאות האמורים, יהיה זכאי בכפוף לכל התנאים שבהסדר הפשרה להנחה בסך 1,000 ש"ח ממחיר המחירון של רכב פרטי חדש, שירכוש מן המשיבה לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי ושיירשם על-שמו או על-שם בן-משפחתו.
 4. הצדדים המליצו לבית-המשפט לקבוע כי בכפוף לאישור הסדר הפשרה המשיבה תשלם גמול למבקש בסך של 130,500 ש"ח ושכר-טרחת עו"ד לבא-כוחו בסך של 319,500 ש"ח בתוספת מע"מ כדין.
 5. בהחלטתו מיום 21.3.2021 אישר בית-המשפט את הסדר הפשרה, בשינויים שיפורטו בסעיף ‏7 להלן, לאחר שמצא כי, מצד אחד, על פניו יש מקום לטענות המבקש, ומצד שני, הוכחת טענות אלה הצריכה מהמבקש להתגבר על משוכות שונות. בין השאר, ציין בית-המשפט כי לשם הוכחת טענותיו היה על המבקש להוכיח כי התנהלות המשיבה עלתה כדי הפרה של הדין על-אף ההוראות שבחוק אוויר נקי ותקנותיו, כי המצגים שהציגה היו מטעים, כי חברי הקבוצה הסתמכו על מצגים אלה, וכי קיים קשר סיבתי ביניהם לבין נזק שנגרם לחברי הקבוצה, באופן שהם היו מתנהלים אחרת אלמלא הפרסומים המטעים לכאורה. בית-המשפט הדגיש כי הוכחת מרכיב זה אינה דבר פשוט, הואיל ונתוני צריכת הדלק אינם השיקול היחידי העומד לנגד עיני מי שמבקש לרכוש רכב, ובפרט כאשר המצגים הנטענים הם במדיות חיצוניות שלא היו חלק ישיר מתהליך הרכישה.
 6. הגם שבית-המשפט מצא בהחלטתו כי מתקיים פער בין הפיצוי על-פי הסדר הפשרה לבין הפיצוי שחברי הקבוצה היו עשויים לקבל אילו התובענה הייצוגית, בהנחה שהייתה מאושרת, הייתה מוכרעת לטובתם, נקבע כי אין לתת משקל רב למרכיב זה, בין היתר משום שהערכת הנזק בעת הגשת הבקשה נעשתה מבלי שהיו בידי המבקש נתונים מדויקים, בעוד שהחישוב שנעשה על-ידי המגשר בוססה על נתונים פנימיים של המשיבה ועל הערכת בודק שנעשתה בהליך אחר שבו הועלו טענות דומות נגד יבואנית רכב.
 7. בצד זאת, מצא בית-המשפט לנכון לערוך בהסדר הפשרה שלושה שינויים: האחד, שתקופת המימוש של ההנחה ברכישת רכב חדש לחברי הקבוצה הזכאים להטבה זו תוארך מ-12 חודשים ל-24 חודשים (עד ליום 28.6.2023), אלא אם מלוא שווי ההטבה שהוערך ימומש קודם לכן; השני, שיתרת הפיצוי שלא תמומש במסגרת ההנחה בטיפולים שנתיים לרכב לבעלי רכבים מדגם הונדה אינסייט או הונדה ג'אז היברידיים תועבר לקרן תובענות ייצוגיות; והשלישי, שההסדרה העתידית המתייחסת לתקינת ה-NEDC, שנכון למועד אישור הסדר הפשרה ומימושו כבר אינה בתוקף, תימחק מהסדר הפשרה. בשל התיקונים האמורים, אישור הסדר הפשרה הותנה בהסכמת הצדדים, בדרך של מתן הודעה בדבר היעדר הסכמה בתוך 7 ימים לאחר ההחלטה. משלא הוגשה הודעה כאמור, יש לראות את ההסדר על התיקונים האמורים כמאושר.
 8. הסדר הפשרה הוגש לאישור בית-המשפט בשלב שלאחר הגשת הבקשה לאישור תובענה ייצוגית, תגובת המשיבה לבקשה זו ותגובת המבקש לתשובת המשיבה, ובעקבות ניהול הליך הגישור כאמור. בשלב שבו גובשה הפשרה, הבקשה לאישור תובענה ייצוגית טרם נבחנה על-ידי בית-המשפט, ועוד לא נקבע אם יש מקום לנהל תובענה ייצוגית נגד המשיבה וממילא אם דינה של תובענה כאמור להתקבל.
 9. להסדר הפשרה לא הוגשו התנגדויות מטעם מי מחברי הקבוצה. עם זאת, היועץ המשפטי לממשלה הביע את עמדתו בעניין הסדר הפשרה, מתוקף הסמכות הנתונה לו בדין, ולפי החלטת בית-המשפט הצדדים הגישו את התייחסותם להערות היועץ המשפטי לממשלה כפי שנכללו בעמדתו הנ"ל.
 10. הסדר הפשרה חל על כל מי שרכש מהמשיבה רכב מתוצר המותג הונדה או וולוו החל מיום 5.8.2008 (7 שנים לפני הגשת הבקשה) ועד ליום 29.6.2021, וכן על כל מי שרכש בתקופה האמורה רכב כאמור מאדם אחר, ובלבד שהרכב נועד לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי.
 11. אישור הסדר הפשרה מגבש מעשה בית דין כלפי חברי הקבוצה בנוגע לכל עילותיה של הבקשה.
 12. כל אדם המבקש לעיין בנוסח הסדר הפשרה המלא, רשאי לפנות למשרדו של ב"כ המבקש בכתובת: רח' פינסקר 2, ת"א 6332201; טל: 077-5616090.
 13. הנוסח המלא של הסדר הפשרה (על נספחיו) הוא המחייב, בכפוף לשינויים שעליהם הורה בית-המשפט. בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסדר הפשרה ו/או ההחלטה על אישורו לבין האמור בהודעה זו, יקבעו ההוראות בהסדר הפשרה ו/או בהחלטה הנ"ל, לפי העניין.
 14. נוסח הודעה זו מתפרסם באישורו של בית-המשפט, ובהתאם להנחיותיו.