Klienta konfidencialitātes politika

Darbības joma un nolūks

Šī politika attiecas uz klienta personas datu apstrādi, ko veic Volvo Car Group (tekstā "Volvo Cars" vai "mēs").

Šīs politikas mērķis ir sniegt mūsu pašreizējiem, bijušajiem un potenciālajiem klientiem (kopā "klienti" vai "jūs") vispārīgu izpratni par tālāk norādītajām tēmām:

 • apstākļi, kuros mēs vācam un apstrādājam jūsu personas datus;
 • vākto personas datu veidi;
 • personas datu vākšanas iemesli;
 • kā mēs rīkojamies ar jūsu personas datiem.

Apņemšanās

Jūsu personas datu apstrādei ir svarīga loma, sniedzot jums mūsu produktus un pakalpojumus. Mēs novērtējam uzticību, kuru izrādījāt, sniedzot mums savus personas datus, un uzskatām jūsu konfidencialitāti par mūsu piedāvāto pakalpojumu būtisku daļu.

Lai aizsargātu jūsu personas datus un vienlaikus klientiem sniegtu vērtīgākus pakalpojumus, piedāvājot labākas un drošākas braukšanas pieredzi, mēs ievērojam tālāk norādītos piecus vispārīgos principus.  

Izvēles brīvība

Jūsu personas dati pieder jums. Mēs cenšamies neveikt nekādus pieņēmumus par jūsu konfidencialitātes preferencēm, un mūsu mērķis ir veidot mūsu pakalpojumus tā, lai jūs varētu izvēlēties, vai vēlaties ar mums kopīgot savus personas datus.

Interešu līdzsvars

Ja jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama likumīgu interešu sasniegšanai un ja šīs intereses ir nozīmīgākas par vajadzību aizsargāt jūsu konfidencialitāti, mēs varam apstrādāt noteiktus personas datus, nesaņemot jūsu skaidru piekrišanu. Plašāku informāciju skatiet tālāk sadaļā "Piekrišana".

Mēs novērtēsim, vai šādas likumīgas intereses pastāv, pamatojoties uz potenciālām priekšrocībām (tostarp drošību) mūsu klientiem un sabiedrībai kopumā.

Proporcionalitāte

Volvo Cars cenšas vākt klientu personas datus tikai tā, lai tie būtu pietiekami un atbilstoši un nebūtu pārmērīgi attiecībā uz nolūku, kurā dati ir apkopoti.

Mūsu mērķis ir padarīt jūsu personas datus anonīmus, ja funkciju vai pakalpojumu var sasniegt ar anonīmiem datiem. Ja mēs apvienojam anonīmus vai nepersoniskus datus ar jūsu personas datiem, turpmāk mēs ar tiem rīkosimies kā ar personas datiem, kamēr vien tie būs kopā.

Pārskatāmība

Pēc pieprasījuma Volvo Cars nodrošinās klientiem plašāku informāciju par jūsu personas datu apstrādi, un šajā informācijā var būt ietverti izvilkumi no mūsu iekšējiem norādījumiem un vadlīnijām.

Juridisko normu ievērošana

Volvo Cars politika ir ievērot spēkā esošos tiesību aktus un noteikumus, kas reglamentē konfidencialitāti un datu aizsardzību, ikvienā valstī, kurā darbojamies. Ja nepieciešams, mēs pielāgojam jūsu personas datu apstrādi, kā aprakstīts šajā politikā, lai nodrošinātu juridisko normu ievērošanu.

Noderīgas definīcijas

Tālāk norādītajiem terminiem, kas lietoti visā šajā politikā, ir tāda nozīme, kāda izklāstīta ES direktīvā 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti. Līdz ar to:

"personas datu apstrādātājs" ir fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai jebkura cita institūcija, kura viena pati vai kopīgi ar citām nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus;

"datu apstrādātājs" ir fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai jebkura cita struktūra, kura personas datu apstrādātāja interesēs apstrādā personas datus;

"personas dati" ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu ("datu subjektu"); identificējama persona ir tā, kuru var identificēt tieši vai netieši, norādot identifikācijas numuru vai vienu vai vairākus šai personai raksturīgus fiziskās, fizioloģiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktorus;

"apstrāde" ir jebkura ar personas datiem veikta darbība vai darbību kopums ar vai bez automatizētiem līdzekļiem — kā vākšana, reģistrēšana, organizēšana, uzglabāšana, piemērošana vai pārveidošana, labošana, konsultēšana, izmantošana, atklāšana, pielietojot pārsūtīšanu, izplatīšanu vai darot tos pieejamus citādā veidā, grupēšana vai savienošana, piekļuves noslēgšana, dzēšana vai iznīcināšana;

"sensitīvi personas dati" ir tādi personas dati, kas atklāj rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību, dalību arodbiedrībās, kā arī veselību vai seksuālo dzīvi. 

Datu vākšana

Iespējams, sniegsiet informāciju par sevi vai savu automašīnu, lietojot Volvo Cars pakalpojumus automašīnā vai ārpus tās, vai cita veida saziņā ar Volvo Cars, piemēram, mūsu vietnēs vai klientu apkalpošanas centros. Iespējams, mēs iegūsim šādus datus arī no mūsu pilnvarotajiem izplatītājiem un autoservisiem un citām trešajām pusēm. Šādi dati ("Klienta sniegti personas dati") var ietvert:

 • jūsu kontaktinformāciju (vārdu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi utt.);
 • demogrāfisko informāciju (vecumu, laulības stāvokli, personu skaitu mājsaimniecībā utt.);
 • informāciju par transportlīdzekli (transportlīdzekļa identifikācijas numuru (VIN), modeli, iegādes datumu, apkopes vēsturi utt.);
 • atrašanās vietas datus, kurus veido jūsu veiktās darbības (navigācijas palīdzība, meklēšanas vaicājumi, atrašanās vietas kopīgošana utt.); un
 • datus par mūsu produktu un pakalpojumu iegādi un lietošanu (klienta preferences un iestatījumi, pirkumu vēsture, Volvo ID, MyVolvo utt.).

Jūsu transportlīdzeklis arī automātiski apkopos datus par transportlīdzekli un tā apkārtējo vidi, kuriem ir galvenokārt tehnisks raksturs un kuri nav tieši saistīti ar jums kā ar personu. Šādi dati ("Transportlīdzekļa reģistrēti dati") parasti tiek saistīti ar transportlīdzekļa identifikācijas numuru (VIN) un līdz ar to var nebūt saistāmi ar jums. Transportlīdzekļa reģistrēti dati var ietvert:

 • drošības informāciju (vai ir nostrādājuši drošības gaisa spilveni vai jostu nospriegotāji, vai durvis un logi ir aizvērti vai atvērti utt.);
 • sistēmas funkcionalitātes statusu (par dzinēju, droseli, stūres iekārtu, bremzēm utt.);
 • braukšanas datus (transportlīdzekļa ātrumu, bremžu un akseleratora pedāļa lietojumu, stūres kustības utt.);
 • atrašanās vietas datus (transportlīdzekļa pozīciju avārijas gadījumā utt.); un
 • apkārtējās vides datus (temperatūru ārpus transportlīdzekļa, attēlus utt.).

Informācija par noteiktiem Transportlīdzekļa reģistrētiem datiem ir ietverta arī īpašnieka rokasgrāmatā.

Mēs rīkojamies sevišķi piesardzīgi un ievērojam papildu pasākumus, ja un kad mēs vācam un apstrādājam sensitīvus personas datus, saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem. Ciktāl Volvo Cars saglabā identifikācijas numurus un kredītkaršu numurus, arī šāda informācija tiek uzskatīta par sensitīvu. Lai novērstu šaubas, tiek atzīmēts, ka spēkā esošajos tiesību aktos var būt noteikts, ka arī ar citu veidu datiem ir līdzīgi jārīkojas kā ar sensitīviem personas datiem. Spēkā esošie tiesību akti noteiktās valstīs var ierobežot iespēju apstrādāt atrašanās vietas datus.

Paziņojums

Kad tas praktiski ir iespējams vai kad to prasa spēkā esošie tiesību akti, mēs, vācot vai reģistrējot jūsu personas datus, jums sniegsim i) konkrētu informāciju par jūsu personas datu apstrādes nolūku, ii) personas datu apstrādātāja identitāti, iii) to trešo pušu identitātes, kurām dati var tikt izpausti, un iv) citu informāciju, kas var būt nepieciešama, lai nodrošinātu, ka jūs varat aizsargāt savas tiesības.

Iepriekšminētā informācija, piemēram, var tikt sniegta, kad jūs iegādājaties transportlīdzekli, transportlīdzekļa informācijas un izklaides sistēmā, mobilo ierīču lietojumprogrammās, ko izstrādājis uzņēmums Volvo Cars, vietnē www.volvocars.com vai arī līgumā, kuru jūs noslēdzat ar Volvo Cars.

Piekrišana

Kad tas praktiski ir iespējams vai kad to prasa spēkā esošie tiesību akti, mēs saņemsim jūsu piekrišanu pirms jūsu personas datu vākšanas vai lietošanas. Lūgums sniegt piekrišanu būs skaidrs, un tajā būs sniegts pietiekams pamatojums lēmuma pieņemšanai. Savu piekrišanu varat jebkurā laikā atsaukt, piemēram, pārtraucot konkrēta pakalpojuma darbību vai sazinoties ar Volvo Cars, izmantojot adresi, kas norādīta tālāk sadaļā "Informācija un piekļuve".

Transportlīdzekļa reģistrēto datu vākšana un lietošana var būt nepieciešama: i) mehāniķiem, lai varētu diagnosticēt un novērst transportlīdzekļa kļūmes tā tehniskās apkopes gaitā, ii) Volvo Cars produktu attīstībai, piemēram, transportlīdzekļu kvalitātes un drošības funkciju pilnveidošanai, iii) Volvo Cars garantijas pasākumu pārvaldībai un iv) juridisko prasību izpildei.

Vācot vai izmantojot Transportlīdzekļa reģistrētos datus šiem nolūkiem un tamlīdzīgām likumīgām interesēm, kuras īsteno Volvo Cars, mēs parasti neprasām jūsu piekrišanu, ja vien netiek uzskatīts, ka konkrētajā gadījumā tas ir nepieciešams, vai ja to neprasa spēkā esošie tiesību akti.

Volvo Cars pilnvarotie izplatītāji un autoservisi

Savos līgumos ar pilnvarotiem izplatītājiem un autoservisiem uzņēmums Volvo Cars uzsver stingrus noteikumus par datu aizsardzības prasību ievērošanu. Tomēr, lūdzu, ievērojiet, ka uzņēmums Volvo Cars un tā pilnvarotie izplatītāji un autoservisi ir atsevišķas juridiskās personas un ka parasti mēs neesam atbildīgi, ja šādas juridiskās personas neievēro spēkā esošos tiesību aktus. Ja jums ir jautājumi par to, kā jūsu izplatītājs vai autoserviss izmanto jūsu personas datus, lūdzu, sazinieties tieši ar izplatītāju vai autoservisu. 

Trešo pušu lietojumprogrammas

Iespējams, jūs varēsiet piekļūt lietojumprogrammām un citiem pakalpojumiem, kas ir saistīti ar transportlīdzekli, bet kurus sniedz trešā puse un kuros, piemēram, var būt nepieciešama atrašanās vietas datu un citu Transportlīdzekļa reģistrētu datu pārsūtīšana trešajai pusei. Uzņēmums Volvo Cars nav atbildīgs par personas datu vākšanu vai lietošanu trešo pušu lietojumprogrammās un pakalpojumos un iesaka pirms to lietošanas uzmanīgi izskatīt šādu lietojumprogrammu vai pakalpojumu spēkā esošos noteikumus un nosacījumus (un ar tiem saistīto paziņojumu par konfidencialitāti). Ja jums ir jautājumi par to, kā kāda konkrēta trešā puse izmanto jūsu personas datus, lūdzu, sazinieties tieši ar trešo pusi.

Datu lietošana

Personas dati, kurus Volvo Cars vāc par jums un transportlīdzekli, tiks izmantoti:

 • lai jums sniegtu produktus un pakalpojumus, tostarp pārbaudītu jūsu piemērotību noteiktiem pirkumiem un pakalpojumiem, kā arī piedāvātu papildu piedāvājumus vai pieredzi;
 • lai jūs informētu par mūsu produktu un pakalpojumu atjauninājumiem vai izmaiņām, tostarp, bet ne tikai izmaiņām mūsu noteikumos un nosacījumos un politikās;
 • lai jūs informētu par jauniem produktiem, pakalpojumiem un notikumiem;
 • lai sniegtu atbalstu un pakalpojumus saistībā ar transportlīdzekli (garantijas apkopi, atsaukšanas informāciju utt.);
 • produktu attīstībai, piemēram, lai uzlabotu transportlīdzekļa veiktspēju, kvalitāti un drošību;
 • lai novērtētu un pilnveidotu mūsu piedāvājumus klientiem un saziņu ar klientiem; un
 • lai izpildītu juridiskās prasības.

Lielākajai daļai apstrādes darbību jūs varat atteikties no savu personas datu lietošanas, atjauninot savas preferences, pārtraucot kāda konkrēta pakalpojuma darbību, atsaucot savu piekrišanu datu apstrādei vai sazinoties ar Volvo Cars, izmantojot adresi, kas norādīta tālāk sadaļā "Informācija un piekļuve", vai saskaņā ar citiem mūsu norādījumiem. Tomēr, ja vien spēkā esošie tiesību akti nenosaka citādi, jūs parasti nevar atteikties no savu personas datu apstrādes:

 • saistībā ar noteiktām jūsu Transportlīdzekļa reģistrēto datu vākšanas un tālākas apstrādes darbībām (skatiet iepriekš sadaļu "Piekrišana");
 • kuru mēs veicam, lai jums sūtītu svarīgus paziņojumus, piemēram, par izmaiņām mūsu noteikumos un nosacījumos un politikās vai produktu atsaukšanas gadījumā; un
 • kuru mēs veicam, lai izpildītu mūsu tiesiskos pienākumus.

Saglabāšana

Mēs saglabāsim jūsu personas datus, tikai ciktāl tas ir nepieciešams šajā politikā izklāstīto nolūku izpildei vai to nolūku izpildei, par kuriem jūs esat informēts citā veidā.

Tas nozīmē, ka pēc tam, kad būsiet piekritis savu personas datu apstrādei, mēs saglabāsim jūsu datus saskaņā ar sniegto piekrišanu un/vai līdz piekrišanas atsaukšanai. Ja esat atsaucis piekrišanu, mēs tomēr varam saglabāt noteiktus personas datus tādu periodu, kāds ir nepieciešams, lai mēs varētu izpildīt savus tiesiskos pienākumus un aizstāvēt savas intereses tiesiskos strīdos. Ja mēs neesam saņēmuši jūsu piekrišanu datu apstrādei, dati tiks saglabāti tikai tik ilgi, cik to atļauj tiesību akti.

Datu kvalitāte

Kad mēs apstrādājam jūsu personas datus, mēs cenšamies nodrošināt, lai tie būtu precīzi un aktuāli. Mēs centīsimies dzēst vai labot personas datus, kas ir neprecīzi vai nepilnīgi. Lai saņemtu plašāku informāciju par jūsu tiesībām nodrošināt mūsu rīcībā esošo jūsu personas datu precizitāti, lūdzu, skatiet tālāk sadaļu "Informācija un piekļuve".

Informācija un piekļuve

Kā norādīts iepriekš sadaļā "Paziņojums", mēs varam jums sniegt konkrētu informāciju par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, vācot un reģistrējot šādus datus.

Jums ir tiesības reizi gadā pieprasīt un bez maksas saņemt informāciju par to, i) kādus ar jums saistītus personas datus mēs apstrādājam, ii) kur personas dati tiek vākti, iii) kādi ir apstrādes nolūki un iv) ar kādiem saņēmējiem vai ar kādām saņēmēju kategorijām personas dati tiek kopīgoti. Šādas informācijas pieprasījumi ir jānoformē rakstveidā un jāparaksta jums personīgi, un tajos jānorāda jūsu vārds, uzvārds un adrese, bet vēlams norādīt arī e-pasta adresi. Jums ir tiesības arī pieprasīt, lai mēs labotu, bloķētu vai dzēstu jebkādus nepareizus datus par jums. Pieprasījumi ir jāsūta uz šādu adresi: Volvo Car Corporation, uzmanību: Data Protection Officer, SE-405 31 Gothenburg, Zviedrija.

Jūsu pieprasījumi tiks izskatīti savlaicīgi un pienācīgi. Uz pieprasījumiem dzēst personas datus attieksies spēkā esošās tiesiskās prasības. Ja spēkā esošajos tiesību aktos ir paredzēta administratīva maksa par šāda pieprasījuma izpildi, Volvo Cars var pieprasīt šādu maksu.

Turklāt, iespējams, varēsiet piekļūt kopsavilkumam par noteiktiem Klienta sniegtiem personas datiem, kas ir Volvo Cars rīcībā, un koriģēt vai atjaunināt savu informāciju, piesakoties savā MyVolvo kontā.

Drošība

Volvo Cars cenšas ieviest piemērotus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus pret netīšu vai pretlikumīgu iznīcināšanu, netīšu zaudēšanu vai grozīšanu, nesankcionētu izpaušanu vai piekļuvi un jebkuriem citiem pretlikumīgiem apstrādes veidiem. Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai drošības līmenis un jūsu personas datu aizsardzībai īstenotie pasākumi būtu atbilstoši riskiem, ko izraisa jūsu personas datu veids un lietošana.

Izpaušana trešajām pusēm

Volvo Cars var kopīgot jūsu personas datus:

 • starp Volvo Cars struktūrvienībām;
 • ar Volvo Cars pilnvarotiem izplatītājiem un autoservisiem, lai jums izplatītu produktu un pakalpojumu piedāvājumus un citus saziņas materiālus;
 • ar piegādātājiem, kas sniedz pakalpojumus uzņēmumam Volvo Cars saskaņā ar datu apstrādes līgumiem (kā to nosaka tiesību akti);
 • ar citiem uzņēmējdarbības partneriem, lai jums izplatītu produktu un pakalpojumu piedāvājumus un citus saziņas materiālus, kā arī izpētes un attīstības mērķiem;
 • saskaņā ar kādas Volvo Cars struktūrvienības vai tās aktīvu pārdošanu vai nodošanu;
 • atbilstoši tiesību aktiem, piemēram, saistībā ar valdības pieprasījumu, strīdu vai citu tiesisku procesu vai pieprasījumu; un
 • kad mēs labticīgi uzskatām, ka izpaušana ir nepieciešama, lai aizsargātu mūsu tiesības, piemēram, lai izmeklētu potenciālus mūsu noteikumu un nosacījumu pārkāpumus vai noteiktu, novērstu vai atklātu krāpšanu vai citas drošības problēmas.

Vispārīgā gadījumā Volvo Cars struktūrvienība, kas ir jūsu personas datu apstrādātājs, jūsu personas datus trešajai pusei izpaudīs tikai tad, ja būs saņēmusi jūsu piekrišanu to izpaušanai. Tomēr mēs varam kopīgot jūsu personas datus bez jūsu piekrišanas, ja vien neuzskatām, ka jūsu piekrišana konkrētajā gadījumā ir nepieciešama, vai jūsu piekrišanu neprasa tiesību akti, tālāk norādītajās situācijās:

 • Transportlīdzekļa reģistrēti dati, kas tiek apstrādāti citiem mērķiem, nevis mūsu produktu un pakalpojumu sniegšanai vai pilnveidošanai vai mūsu tiesisko pienākumu izpildei;
 • jūsu personas datu nodošana starp Volvo Cars struktūrvienībām;
 • jūsu personas datu nodošana piegādātājiem, kas iekšēji sniedz pakalpojumus uzņēmumam Volvo Cars;
 • situācijās, kurās atklāšana ir paredzēta tiesību aktos; un
 • situācijās, kurās atklāšana ir nepieciešama, lai aizsargātu likumīgas Volvo Cars intereses (piemēram, lai aizsargātu mūsu juridiskās tiesības, kā aprakstīts iepriekš). 

Izpaužot jūsu personas datus trešajām pusēm vai starp Volvo Cars struktūrvienībām, mēs izvērtēsim, vai izpaušanai ir nepieciešami papildu aizsardzības pasākumi (piemēram, ja personas dati var tikt nodoti pāri valstu robežām).

Datu apstrāde mūsu vārdā

Mēs ierobežojam piekļuvi jūsu personas datiem, lai tiem varētu piekļūt tikai Volvo Cars darbinieki un piegādātāji, kuriem šī informācija ir jāizmanto, lai to apstrādātu mūsu vārdā, un kuriem ir līgumisks pienākums ievērot jūsu personas datu drošību un konfidencialitāti. Mūsu mērķis ir izvēlēties tādu datu apstrādes variantu, kas vislabāk aizsargā jūsu personas datu neaizskaramību attiecībā pret jebkuru trešo pusi.

Mārketings

Mēs nepārdosim un neiemainīsim jūsu personas datus trešajām pusēm, ja vien nebūsim saņēmuši jūsu piekrišanu.

Mēs nekopīgosim jūsu personas datus ar trešajām pusēm mārketinga mērķiem, ja vien nebūsim saņēmuši jūsu piekrišanu šādai datu izpaušanai. Ja jūs esat sniedzis šādu piekrišanu, bet vairs nevēlaties saņemt mārketinga materiālus no trešās puses, lūdzu, sazinieties tieši ar trešo pusi.

Iespējams, sniegsim jums informāciju par jauniem produktiem, pakalpojumiem, notikumiem vai tamlīdzīgiem mārketinga pasākumiem. Ja vēlaties anulēt kāda konkrēta e-biļetena vai tamlīdzīga saziņas materiāla abonementu, lūdzu, ievērojiet attiecīgajā saziņas materiālā ietvertos norādījumus. Varat arī izmantot savu MyVolvo kontu, lai atteiktos no konkrētiem saziņas veidiem ar uzņēmumu Volvo Cars un lai mainītu iepriekš iesniegtās preferences.

Tīmekļa vietnes un sīkfaili

Katrā Volvo Cars vietnē, kas ir pieejama mūsu klientiem, ir paziņojums par konfidencialitāti tiešsaistē un informācija par to, kā mēs lietojam sīkfailus. Noteiktās valstīs ir arī tiešsaistes procedūra sīkfailu akceptēšanai vai noraidīšanai. Plašāku informāciju par to, kā mēs lietojam sīkfailus, lūdzu, skatiet vietnē http://www.volvocars.com/lv-lv/v/legal/cookies.

Aicinām jūs izskatīt un izvērtēt attiecīgos paziņojumus un informāciju, apmeklējot mūsu tīmekļa vietnes.

Izmaiņas

Volvo Cars patur tiesības laiku pa laikam veikt grozījumus šajā politikā. Pēdējo izmaiņu datums ir norādīts šī dokumenta beigās. Ja veiksim izmaiņas šajā politikā un veidā, kā mēs izmantojam jūsu personas datus, mēs nodrošināsim atjauninātu šīs politikas versiju.