Версия на клаузата 2021.117.0

Уведомление за поверителност за автомобили Volvo

В сила от:

Публикувано на:

Настоящото уведомление за защита на личните данни разяснява как Volvo Cars (дефинирано по-долу) обработва данни, генерирани от коли, когато клиентите използват автомобил Volvo и съответните свързани услуги, предоставяни от Volvo Cars.

Този документ разяснява само обработването на лични данни, свързани с функциите на най-новите модели автомобили Volvo, но тук няма да намерите пояснения на самите функции – за тази цел моля, вижте ръководството на собственика за съответния модел. Моля, имайте предвид, че ако има разминаване между настоящото уведомление и ръководството на собственика по отношение на обработката на лични данни, настоящото уведомление има превес. В допълнение, тъй като ръководството пояснява всички функции, то ще включва индикации за обработваните дни и за други функции, освен посочените по-долу – това се дължи или на факта, че тези функции използват локална обработка (данните не напускат колата) и следователно не представляват обработка на лични данни от Volvo Cars, или е тъй като те се позовават на обработката на лични данни от трети страни като отделни администратори (например Google в случая на инфотейнмънт системата Android Automotive).

Също така, тъй като обработването на данни зависи от услугите, с които е оборудвана колата, и от услугите, които изберете да активирате, този документ представя възможно най-широката степен на обработка. Естествено, ако имате по-стар модел кола или по-нов модел, който не е оборудван с определена функция, обработката на данни, свързана с тази функция, няма да се извършва.

Настоящото уведомление за защита на личните данни не важи за:

 • Специални автомобили (напр. полицейски коли);
 • Обработка на лични данни, които не напускат колата (локална обработка);
 • Обработка на лични данни, когато си взаимодействате с някой от нашите търговци на дребно (например когато закупувате колата си);
 • Вашата употреба на софтуер и приложения/услуги на трети страни в колата (като Google Automotive и всякакви приложения в инфотейнмънт системата на колата);
 • Използването от Ваша страна на мобилни приложения от Volvo Cars, като например приложението Volvo On Call/Volvo Cars;
 • Вашата употреба на услуги с добавена стойност на трети страни на базата на данни от колата (като застраховка с плащане спрямо шофираното време/разстояние);
 • Предоставянето на интернет услуга в колата ви, която се осигурява от мобилен оператор, независимо от Volvo Cars.

Можете да я намерите по-долу:

1. Кой е отговорен за обработката на Вашите лични данни

Юридическото лице, отговорно за обработването на лични данни, посочено по-долу, е Volvo Car Corporation, с регистриран офис на Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Gothenburg, Швеция, фирмен регистрационен номер 556074-3089, оттук нататък наричано „Volvo Cars", „ние" или „нас". В някои ситуации обработването на лични данни има съвместни администратори, които са идентифицирани в съответните раздели. Във всички ситуации съвместните администратори са се съгласили, че информацията се предоставя на Вас от Volvo Cars и че Вие можете да упражнявате своите права (вижте Раздел 3 по-долу).

2. Какви лични данни събираме и какво се случва с тях

2.1. Обработка на лични данни, докато шофирате

2.1.1. Анализ на данни от автомобила

Ние обработваме данни от автомобила (изброени по-долу), за да получаваме статистическа информация за нашите автомобили и как се използват те. Ние използваме тази информация за целите на изследване и разработка на продукти, в частност за подобряване и следене на качеството на автомобилите и техните функции за безопасност. Това също така служи, за да управлява гаранционните ангажименти на Volvo Cars и за да спазваме нашите законови изисквания във връзка със следенето на емисии.

Категории използвани данни:

 • Идентификационен номер на автомобила (VIN);
 • Идентификатори на хардуерните и софтуерните версии на автомобила;
 • Диагностични кодове за грешки (DTC);

Volvo Cars също така събира следната информация за батерията на автомобила под високо напрежение (където е приложимо):

 • ID на батерия под високо напрежение, капацитет и състояние;
 • Информация за пазара на автомобила;
 • Информация за зарядни станции (напр. наличност, вид захранване, ID на стълб и др.);
 • Диагностични данни по време на зареждане (като времетраене, състояние на заряд, флуктуации в тока и др.).

Правното основание за обработката на горепосочените данни е Вашето съгласие (чл. 6(1)(а) от ОРЗД).

Идентификационният номер на автомобила (VIN) за данни, идентификаторите на хардуерните и софтуерните версии на автомобила и диагностичните кодове за грешки (DTC) се съхраняват в продължение на 2 години, а информацията за батерията под високо напрежение на автомобила се запазва в рамките на полезния живот на батерията.

В случай на хибридни или електрически автомобили, Volvo Cars и Polestar Performance AB (шведска компания с регистриран адрес в Göteborg, Assar Gabrielssons Väg 9, SE-405 31, Швеция, оттук нататък наричана „Polestar") споделят аналитични данни от съответните автомобили. Аналитичните данни, обменяни между Volvo Cars и Polestar, както е описано по-горе, са от чисто техническо естество и не включват реални данни за клиента. Аналитичните данни, събирани чрез платформите на Volvo Cars и Polestar, се обменят между двете компании с цел подобряване и следене качеството на автомобила, работата на електрическите и хибридните функции и функциите за безопасност.

Като т. нар. „съвместни администратори“ по силата на ОРЗДы Volvo Cars и Polestar съвместно носят отговорност за тази обработка на аналитични данни. Volvo Cars и Polestar са се договорили, че Volvo Cars носи отговорност за предоставяне на информация на клиентите, а съответните права, предвидени от ОРЗД, ще се упражняват от клиентите на Volvo по отношение на Volvo Cars. Можете да прочетете повече за това в Раздел 3 по-долу (Какви права имате във връзка с обработването на данни, извършвано от нас).

2.1.2. Софтуерни актуализации по въздуха

За да можем да поддържаме софтуера на автомобила и да предоставяме директно необходимите софтуерни актуализации, ние обработваме следните данни:

 • Идентификационен номер на автомобила (VIN);
 • Софтуерна версия на автомобила;
 • Диагностични кодове за грешки; и
 • Дата на производство на автомобила.

Ние обработваме гореспоменатите данни, ако Вие дадете съгласие за това (чл. 6(1)(а) от ОРЗД). Ако откажете софтуерните актуализации по въздуха, това ще Ви попречи да използвате нашите актуализирани услуги или няма да можете да ги използвате пълноценно. Липсата на актуализации също така може да увеличи риска от инциденти с киберсигурността, както при всички други смарт устройства. Моля, имайте предвид, че можете също така да поискате актуализациите да бъдат инсталирани в някоя от нашите сервизни работилници.

Ще запазим записи за софтуерните актуализации, извършени по колата, за целия жизнен цикъл на автомобила.

2.1.3. Connected Safety

Нашите автомобили са оборудвани с допълнителната функция за безопасност Connected Safety, която Ви уведомява за текущите ситуации с трафика по маршрута Ви. Тази информация се базира на комуникацията между Вашата кола и други автомобили, в които Connected Safety също е активирана (коли и камиони Volvo). Тази информация се използва да подава сигнализира своевременно на водача за променящи се условия на пътя чрез подходящи предупреждения, за да може водачът да приспособи начина си на шофиране спрямо тях. Между автомобилите не се обменя информация, включваща лични данни, по-конкретно самоличността на водача. Ако обаче аварийните светлини на автомобила Ви бъдат активирани или автомобилът Ви установи намалено триене между гумите Ви и пътя, информацията за това може да бъде изпратена до автомобили, които наближават позицията на Вашия автомобил.

Услугата Connected Safety също така ще Ви предоставя сигнали за предстоящи опасности по пътя (като например хлъзгав път, сигнали от аварийни светлини) и ще събира данни от Вашата кола, за да допринася за услугата:

 • Идентификационен номер на автомобила (VIN)
 • Информация за интернет връзката (Wi-Fi/PSIM/Bluetooth)
 • Активиране на сигнал за хлъзгав път
 • Активиране на аварийни светлини
 • Времева щампа на всеки сигнал
 • Местоположение на сигнала
 • 3D картографиране на пътя.

Ние обработваме гореспоменатите данни в течение на предоставянето на услуга до Вас (чл. 6(1)(б) от ОРЗД). Можете да включите и изключите услугата по всяко време.

В допълнение гореспоменатите данни се обработват анонимно и се предават на Volvo Trucks (за създаване на услугата Connected Safety) и службите за движението по пътищата (за да се избегнат и намалят опасностите, свързани с пътното движение).

Ще съхраняваме данните в продължение на 1 седмица, преди да ги изтрием или анонимизираме.

2.1.4. Информация за трафика в реално време

Услугата за информация за трафика в реално време получава информация за пътния трафик от 3-та страна - доставчик на услуги.

Данните, които събираме от колата, са:

 • Позиция и скорост на автомобила – те се споделят с 3-тата страна - доставчик на услуги, за да се изчисли задръстването и да бъдете информирани Вие и другите водачи къде има риск от задръстване; тези данни са анонимни за 3-тата страна - доставчик на услуги.
 • Идентификационен номер на автомобила (VIN) – той се използва от Volvo Cars, за да потвърди, че автомобилът Ви има абонамент за тази услуга.

Моделите на коли, оборудвани със сензори, които могат да идентифицират пътни знаци в реално време, докато шофирате, правят това само чрез локална обработка (в колата).

Ние обработваме гореспоменатите данни в течение на предоставянето на услуга до Вас (чл. 6(1)(б) от ОРЗД). Можете да включите и изключите услугата по всяко време.

Данните ще бъдат съхранявани от Volvo Cars, докато абонаментът е активен. След като абонаментът стане неактивен, VIN, скоростта и позицията се съхраняват максимум 90 дни, освен ако приложимите местни закони не изискват по-дълго време.

2.1.5. Съобщения чрез говор

„Съобщения чрез говор“ е функцията, специфична за моделите коли, които не са оборудвани с Android Automotive – тези по-нови коли нямат услуга за съобщения чрез говор, предоставена от Volvo Cars, а вместо това имат опцията да активират Google Асистент. „Съобщения чрез говор“ е част от по-голяма система за гласови команди, с която можете да управлявате функции на Вашата инфотейнмънт система и която Ви позволява да създавате и изпращате SMS съобщения чрез даване на вербални инструкции. „Съобщения с говор“ използва доставчик на услуги – 3-то лице, поради което тази обработка не е възможна в колата. За да започнете диалог чрез гласови команди, първо трябва да активирате тази функция. Гласовото управление ще остане активирано, докато умишлено го спрете или докато не дадете отговор на три поредни подкани от системата.

Когато използвате системата за гласово управление се обработват следните данни:

 • Записани гласови данни или команди
 • Идентификационен номер на автомобила (VIN) – VIN се използва, за да потвърди, че автомобилът Ви има абонамент за тази услуга.
 • Телефонен номер
 • Текстово съобщение – Текстовото съобщение, генерирано от 3-тата страна - доставчик на услуги, се съхранява в облака и се изпраща и запазва в автомобила Ви. Текстовото съобщение може да се изпрати като SMS.

Обработката на Вашите данни е необходима, за да се предоставя системата за гласово управление и свързаните услуги и следователно – да се изпълнява договора, сключен с Вас (чл. 6(1)(б) от ОРЗД). Ако не предоставите Вашите данни, няма да бъде възможно да използвате системата за гласово управление.

Записани гласови данни ще бъдат споделени с 3-тата страна доставчик на услуги, за да може да Ви предоставя услугата. Текстовото съобщение в резултат се споделя от 3-тата страна - доставчик на услуги с нас, след което се предава до Вашия автомобил. 3-тата страна - доставчик на услуги е отделен администратор за тези данни.

2.2. Обработка в случай на инцидент

В случай на инцидент или почти случил се инцидент, личните данни ще бъдат обработвани за следните цели в продължение на известен период от време:

2.2.1. Активен рекордер на данни за безопасност (ASDR)

Основното предназначение на Активния рекордер на данни за безопасност (ASDR) е да записва данни, свързани с пътни инциденти или ситуации, подобни на сблъсък. Тази информация ще бъде обработвана от нашия отдел за изследователско-развойна дейност, за да ни помага да разберем по-добре обстоятелствата, в които се случват пътни инциденти, наранявания и щети.

Ако активирате тази услуга, Volvo Cars събира и обработва следните данни с цел бъдещо развитие и оплаквания, свързани с активната безопасност:

 • Идентификационен номер на автомобила (VIN);
 • Вид активирано събитие с безопасността и случаите му;
 • В продължение на 4 секунди преди и след ситуации, подобни на сблъсък, се записват изображения от предната камера;
 • Местоположението на автомобила по време на инцидента.

Тази функция записва данни, само когато се случи необичайна ситуация със сблъсък. Тя не записва никакви данни по време на нормални условия на шофиране.

Ние събираме гореспоменатите данни въз основа на Вашето съгласие (чл. 6(1)(а) от ОРЗД) и ги съхраняваме 10 години, преди да ги изтрием или анонимизираме.

2.2.2. Рекордер на данни за събития (EDR)

Автомобилът съхранява информация, свързана с безопасността във връзка със ситуации с катастрофи или едва избегнати катастрофи в Рекордер за данни от събитие (EDR) – известен още като „черната кутия" на колата. Информацията, свързана с безопасността, включва данни като:

 • Как са работили различни системи в автомобила Ви;
 • Дали предпазните колани на водача и пътниците са били закопчани/затегнати;
 • До каква степен водачът е натискал педала на газта и/или спирачния педал; и
 • Колко бързо се е движел автомобилът.

Записваният период обикновено е до 30 секунди. Записването се извършва, само ако се случи необичайна ситуация със сблъсък. При нормалния условия на шофиране не се записват данни. В допълнение записването не включва това кой е шофирал автомобила, нито географското местоположение на катастрофата или едва избегнатата катастрофа.

Записваните данни също така са необходими, за да може Volvo Cars да спазва своите законови изисквания, посочени от закона и държавните служби (чл. 6(1)(в) от ОРЗД). Следователно предоставянето на лични данни е изисквано от закона.

2.2.3. Спешно обаждане (eCall)

„Спешно обаждане“ (eCall) е задължителна услуга, с която са оборудвани всички съвременни коли, продавани в Европейската икономическа зона. eCall означава, че в случай на тежък инцидент, засечен от активиране на един или повече сензори в автомобила, автоматично се извършва спешно обаждане; това означава, че колата автоматично ще извърши eCall, дори когато всички души в колата са в безсъзнание, а долуописаните данни автоматично се предават до кол центъра. Тази функция също така може да бъде активирана ръчно чрез натискане и задържане на бутона SOS в продължение на най-малко 2 секунди; моля, имайте предвид, че това не се препоръчва, освен ако нямате спешен случай, и злоупотребата е наказуема от приложимите закони.

Когато бъде направено спешно обаждане, се обработват следните данни:

 • Идентификационен номер на автомобила (VIN);
 • Спецификация на задвижващата система или двигателя на автомобила;
 • Спецификация на модела автомобил;
 • Час на инцидента;
 • Местоположение на инцидента;
 • Посока на движение на автомобила.

По подразбиране услугата „eCall" в автомобили Volvo се пренасочва към трета страна - доставчик на услуги (това се нарича „eCall с обслужване от трета страна" или TPS eCall); този доставчик зависи спрямо региона и можете да получите повече информация, като се свържете с нас. Можете по всяко време да изберете обаждането да се пренасочи към обществените спешни служби на 112, като промените настройките на колата си.

Данните се събират само когато се прави eCall, а единствените лица, които имат достъп до тях, са Volvo Cars и третата страна, която предоставя услугата (или самата спешна услуга, ако тя бъде избрана). Те обаче могат да препратят тези данни на специализирани спешни случаи (например линейка), ако бъде необходимо.

Ние обработваме тези данни с цел защитаване на жизнените интереси на водача и другите лица в колата (чл. 6(1)(г) от ОРЗД), както и по законово задължение (чл. 6(1)(в) от ОРЗД).

Личните данни ще бъдат съхранявани за период от 90 дни, а обработването е ограничено до спешните ситуации, описани по-горе.

2.2.4. Пътна помощ

Нашата услуга за пътна помощ Ви помага в случай на спаднала гума, авария или инцидент. Като активирате черния бутон On Call в колата или използвате функцията за контакт в приложението Чрез активиране на черния бутон за повикване в автомобила или използване на функцията за контакт в приложението Volvo Cars (бившето приложение Volvo on Call), колата осъществява обаждане до услугата за пътна помощ. Тази услуга е на абонаментна база. Фирмата за пътна помощ ще може да изпрати подходяща помощ до водача на автомобила, когато водачът има нужда от помощ, например чрез изпращане на репатрак.

Услугата за пътна помощ се предлага в партньорство със застрахователни компании, които варират в различните държави – можете да получите повече информация, като се свържете с нас. Тези застрахователни компании оперират кол центъра, който приема Вашето обаждане.

За да Ви предоставяме услугата, ще обработваме следните данни:

 • Идентификационен номер на автомобила (VIN);
 • Спецификация на задвижващата система или двигателя на автомобила;
 • Спецификация на модела автомобил;
 • Час на обаждането;
 • Местоположение по време на обаждането;
 • Посока на движение на автомобила.

Данните се събират автоматично, но само когато бъде отправена заявка за пътна помощ. Единствените лица с достъп до тях са Volvo Cars и третата страна, която предоставя услугата, но въпросната трета страна ще препрати част от тези данни до специализираните услуги, които заявявате (например услуга репатрак).

Ние обработваме тези данни в течение на предоставянето на услугата за пътна помощ до Вас (чл. 6(1)(б) от ОРЗД). Ние ще обработваме данните за период от 8 години, с изключение на данните за географско местоположение, които се изтриват след 90 дни.

2.3. Обработка на данни, свързани с поддръжка и ремонти

2.3.1. Планиране на услуги

Функцията за сервизно планиране е опционална услуга, която Ви помага да поддържате доброто състояние на колата си и да следите гаранционните условия на автомобила, като Ви напомня да насрочите посещение в сервизна работилница. Със сервизното планиране например може да Ви бъде напомнено да смените определени филтри по-рано или по-късно от препоръчителния фиксиран период от време, ако реалната им амортизация го изисква. Сервизното планиране действа, като постоянно събира и анализира определена информация, свързана с диагностиката на автомобила, за да предвижда ранни признаци за проблеми с автомобила и да Ви помага да подготвите програмата за сервизно обслужване, преди да посетите работилницата. Функцията за сервизно планиране също така ни помага да насрочваме производството и доставката на резервни части, което е важен компонент от нашите цели за устойчивост, както и от нашия стремеж да Ви осигурим първокласно изживяване при сервиз и ремонт чрез оптимизиране на използването на съдържание, логистика и работилници.

За да Ви предоставяме услугата за сервизно планиране ще бъдат събирани следните данни:

 • Данни за колата – идентификационен номер на автомобила (VIN), редакции на хардуера и софтуерни версии;
 • Състояние и статистика от компонентите (на двигателя, дросела, кормилната система, батериите под високо напрежение и спирачките и др.);
 • Данни за шофиране (километраж, часове работа на двигателя, условия на шофиране, напр. градско, шофиране по магистрала и др.)

Ние обработваме гореспоменатите данни в течение на предоставянето на услуга до Вас (чл. 6(1)(б) от ОРЗД). Можете да включите и изключите услугата по всяко време.

Данните ще бъдат споделени с нашата национална търговска компания във Вашата страна, за да могат да се администрират доставките и резервациите, както и за да Ви бъдат изготвяне специални предложения (имайте предвид, че ще получавате специални предложения само ако сте дали отделно съгласие за това). Сервизното планиране няма директно да извърши резервацията, следователно данните не се споделят с работилниците.

Ще съхраняваме данните, свързани с батерията под високо напрежение на колата и VIN в продължение на 10 години, за да можем да следим състоянието на батерията. Другите данни ще се съхраняват в продължение на 3 години.

2.3.2. Connected Service Booking

Можете да изпратите заявка за резервиране директно от автомобила към сервизната работилница, за да уговорите час за обслужване или ремонт на автомобила Ви. За да използвате тази услуга ще трябва да си създадете Volvo ID и да го регистрирате за автомобила си и също така да свържете автомобила към интернет. Можете да прочетете повече за това как се обработват данните Ви, когато си създадете Volvo ID, тук.

Услугата „Connected Service Booking“ е подобна услугата „Дигитално резервиране на сервиз“, налична в приложението Volvo Cars. Volvo Cars, националната търговска компания на Volvo или вносителя във Вашата страна, както и търговецът, който извършва сервизното обслужване, организират тази услуга заедно и следователно са съвместни администратори за обработване на тези данни. Ние сме се договорили, че информацията Ви се предоставя от Volvo Cars и можете да упражнявате своите права по отношение на Volvo Cars (моля, вижте Раздел 3 - „Вашите права във връзка с обработването на данни“ по-долу).

Следните данни се обработват при изпращане на заявка за резервиране:

 • Вашите идентификатори (Volvo ID, имейл адрес, име и фамилия)
 • Данни, свързани с желаното обслужване (тип обслужване, дата и час, Вашето съобщение до работилницата, въведено в полето за съобщение)
 • Данни, свързани с избраната работилница (като име, адрес)
 • В зависимост от заявената услуга, идентичност на превозното средство, версия на софтуера, диагностични кодове за неизправности, изискване за обслужване, време от последната услуга, нива на течности, стойност на километража, както и Вашето собствено описание на целта на резервацията (ако има такава)

които ще бъдат споделени с нашата национална компания за продажби във Вашата страна и избрания търговец (който може да бъде сервиз/ремонтен сервиз, сервиз за боядисване на каросерии, специалисти по ремонт на автомобили и логистични услуги за автомобили).

Данните ще се използват за резервиране на сервиза, организиране на изпълнението му, връзка с Вас по въпроси, свързани с резервираната услуга или като преки последици от използването на услугата, такива като изпращане на потвърждения и известия. Тези данни се обработват, за да изпълним заявената от Вас резервация (с други думи, нашето правно основание за тази обработка е Вашият договор с нас (чл. 6.1. б) от ОРЗД).

Ние ще съхраняваме данните Ви за период от 15 месеца, но имайте предвид, че партньорът на Volvo за сервизно обслужване, който предлага сервиза, е предмет на различни задължения за запазване и документация и може да има законово задължение да разкрие лични данни на властите ((чл. 6.1. в) от ОРЗД). Тази информация може да се намери в политиката за защита на личните данни на сервизния партньор.

2.3.3. Диагностично разчитане в сервизни работилници

Ако сервизното обслужване или поправките се извършват по автомобила Ви от някой от нашите оторизирани сервизни центрове или партньори, то автомобилът Ви се свързва към системата „Диагностика на информация на автомобила за следпродажбено обслужване („VIDA") за тази цел и ние ще получим следната информация за проблема:

 • Диагнози;
 • Кодове на грешки;
 • Данни за автомобила (VIN, софтуерна версия) и състояние на автомобила.

Тези данни са от чисто техническо естество и ги обработваме, за да следим качеството на нашите коли и да управляваме своите задължения като производител на продукти, за целите на разработката на продукти и за последващи проверки при инциденти с безопасността (ако е необходимо). Тези данни се съхраняват за полезния живот на автомобила.

Ние обработваме тези данни за нашите законови интереси, споменати по-рано (чл. 6(1)(е) от ОРЗД) и, когато е приложимо – и за изпълнение на нашите законови и други официални изисквания като например отзовавания във връзка с безопасността (чл. 6(1)(в) от ОРЗД).

2.3.4. Отчитане на емисии

Когато посетите оторизирана работилница на Volvo или сервизен партньор, там ще съберат данни за емисии от Вашата кола, които ще бъдат изпратени до нас, за да можем да ги докладваме по силата на Регламент (ЕС) 2021/392. Това събиране на данни се извършва при всяко сервизно обслужване на колата Ви, освен ако не уведомите сервизния доставчик, че възразявате.

Събраните данни са:

 • Данни за емисии: предимно общо консумирано гориво (за целия живот на автомобила), общо пропътувано разстояние (за целия живот на автомобила), обща електроенергия, захранена в автомобила (за целия живот на автомобила) – с няколко разбивки, предоставени по силата на Приложение XXII към Регламент (ЕС) 2017/1151;
 • Данни за автомобила (VIN).

Ние съхраняваме данните за емисии, докато не бъдат докладвани.

2.3.5. Докладване на бъгове

Тази функция помага на Volvo Cars да събира доклади за софтуерни бъгове. Това събиране на данни се извършва, когато посетите оторизирана работилница на Volvo или сервизен партньор. С този доклад можем да генерираме корекция на тези бъгове и да поддържаме доброто състояние на софтуера ни. Докладът ще бъде обработен вътрешно от Volvo Cars, за да разберем въздействието на бъговете.

Чрез активирането на тази функция, Volvo Cars ще събира и обработва следните данни:

 • Идентификационен номер на автомобила (VIN)
 • Диагностика при стартиране
 • Конфигурация на автомобила
 • Локална конфигурация на главния модул
 • Диагностика на Android Automotive
 • Диагностика на мрежата на автомобила
 • Софтуерни версии
 • Доклади и регистрационни файлове, насочени към разработчици

2.4. Приложения на трети страни

Инфотейнмънт системата на новите модели коли работи с операционната система Google Android Automotive. В този аспект Google е независим администратор по отношение на обработването на Вашите лични данни.

Приложенията на трети страни, които изтегляте в колата от PlayStore, също се предлагат от независими администратори, подобно на начина, по който работят на смартфон. За допълнителна информация, моля, вижте собствените общи условия на индивидуалните доставчици на услуги, както и техните уведомления за защита на личните данни.

2.5. Заявки от правоприлагащите служби

Понякога получаваме заявки от правоприлагащите служби (полиция, митнически служби и др.) да предоставим различни видове данни, свързани с нашите коли. Като цяло предоставяме лични данни, само когато сме задължени от закона (чл. 6(1)(в) от ОРЗД). Данните, които предоставяме, са от техническо естество и сами по себе си не разкриват връзка с отделни лица (напр. сериен номер на автомобилна част, свързана с VIN номер, сервизна история за даден VIN номер и др.).

Когато получим заявка от правоприлагаща служба, която включва лични данни, но нямаме законово задължение да предоставим данните, ние извършваме оценка на необходимостта и пропорционалността на поисканата информация и може да решим да предоставим цялата поискана информация или част от нея (чл. 6(1)(е) от ОРЗД).

Ние съхраняваме записи на получените заявки и предоставените отговори, без самите предоставени данни (когато е приложимо), но това не представлява допълнителна обработка на лични данни.

3. Вашите права по отношение на обработката на лични данни

Като субект на данни, Вие имате конкретни законови права, предоставени от Общия регламент за защита на данните, по отношение на личните данни, които обработваме за Вас. Те са обяснени накратко по-долу и можете да ги упражните, като попълните специалния формуляр, посочен по-долу.

 1. Право на оттегляне на съгласието: Когато сте ни дали съгласие за обработване на личните Ви данни, по всяко време можете да оттеглите това съгласие с бъдещо действие.
 2. Право на достъп до личните Ви данни: Можете да поискате от нас информация във връзка с личните данни, с които разполагаме за Вас. Ще Ви предоставим копие от Вашите лични данни при заявка от Ваша страна. Ако поискате допълнителни копия на личните Ви данни, може да Ви начислим разумна такса, която базираме на своите административни разходи. Имате правото на информация относно нашите предпазни механизми при прехвърляне на Вашите лични данни в страна извън ЕС и ЕИЗ, ако поискате да потвърдим дали обработваме Вашите лични данни или не, и ако прехвърляме личните Ви данни в страна, която е извън ЕС и ЕИЗ.
 3. Право на коригиране: Можете да получите от нас корекция на неточни или непълни лични данни във връзка с Вас. Полагаме разумни усилия да държим личните данни, с които разполагаме или които управляваме, и които се използват редовно, в точен, пълен, актуален и релевантен вид на базата на най-скорошната информация, която сме получили.
 4. Право на ограничаване: Можете да ни наложите ограничение за обработването на личните Ви данни, ако:
  1. оспорите точността на Вашите лични данни, за периода, необходим да проверим точността,
  2. обработването е незаконно и поискате ограничение на обработването, вместо изтриване на личните Ви данни,
  3. вече нямаме нужда от Вашите лични данни за целите на обработката, но Вие имате нужда от тях за установяване, упражняване или защита на правни искове, или
  4. възразите срещу обработването, докато ние проверим дали нашите законни основания имат превес над Вашите.
 5. Право на преносимост: Имате правото да получите своите лични данни, които сте ни предоставили, и, когато е техническо постижимо, да поискате да прехвърлим Вашите лични данни (които сте ни предоставили) на друга организация, ако:
  1. обработваме Вашите лични данни чрез автоматизирани средства;
  2. базираме обработването на Вашите лични данни на Вашето съгласие, или нашето обработване на личните Ви данни е необходимо за изпълнение на договор, по който Вие сте страна;
  3. Вашите лични данни са ни предоставени от Вас; и
  4. правото Ви на преносимост не засяга по негативен начин правата и свободите на други лица. Имате правото да получите своите лични данни в структуриран, често използван и машинно четим формат.
  • Правото Ви да получите личните си данни не бива да засяга по негативен начин правата и свободите на други лица. Правото Ви Вашите лични данни да бъдат прехвърлени от нас към друга организация е Ваше право, ако това прехвърляне е технически постижимо.
 6. Право на изтриване: Имате правото да поискате да изтрием личните данни, които обработваме за Вас. Трябва да изпълним тази заявка, ако обработваме Ваши лични данни, освен ако обработката не е необходима:
  1. за упражняване на правото на свобода на изразяване и информация;
  2. за спазване на законово задължение, което изисква обработка по закон на Съюза или на страна-членка, чийто субект сме ние;
  3. за архивни цели в обществен интерес, за целите на научни или исторически изследвания или статистически цели; или
  4. за установяване, упражняване или защита на правни искания.
 7. Право на възражение: Можете да възразите – по всяко време – срещу обработването на Вашите лични данни поради Вашата конкретна ситуация, ако обработването не се базира на Вашето съгласие, а на нашите законни интереси или законните интереси на трети лица. В такъв случай повече няма да обработваме Вашите лични данни, освен ако не можем да демонстрираме неоспорими законни основания и интерес в превес за обработване или с цел установяване, упражняване или защита на правни искания. Ако възразявате срещу обработването, моля, посочете дали също така искате Вашите данни да бъдат изтрити, в противен случай само ще ограничим обработването. Също така имате право да възразите по всяко време, независимо по каквато и да е причина, срещу обработването на Вашите лични данни за директен маркетинг (което включва профилиране, доколкото това е свързано с такъв директен маркетинг), ако такава обработка се основава на нашия легитимен интерес. Ако маркетингът е на базата на Вашето съгласие, можете да оттеглите съгласието си (вижте по-горе).
 8. Право за подаване на жалба: Можете да подадете оплакване до местната надзорна служба за защита на данните или до друг орган за защита на данните в ЕС. Ще Ви бъдем благодарни обаче, ако първо се свържете с нас, за да се опитаме да решим Вашия проблем – можете да намерите данните за връзка с нас по-долу.

Можете да упражните правата си по отношение на нас, като попълните този формуляр, което ще ни помогне да подходим към заявката Ви по правилния начин. Онлайн формулярът съдържа информацията, която ни е необходима, за да потвърдим самоличността Ви и да разгледаме заявката Ви. За заявки, изпратени по телефон или имейл, ще трябва да ни предоставите достатъчно информация, която ни позволява в разумна степен да се уверим, че Вие сте лицето, чийто лични данни сме събрали, и да опишете заявката си достатъчно подробно, за да можем да я оценим и да реагираме по правилния начин. Ако не можем да потвърдим Вашата самоличност за заявки за достъп и изтриване с предоставената информация, може да поискаме от Вас допълнителна информация. Можете да упражните тези права по отношение на всички съвместни администратори, споменати в настоящото уведомление.

4. Информация за връзка

За да упражните правата си, моля, вижте Раздел 3 по-горе. Ако имате други въпроси във връзка с темата за защита на личните данни, можете да се свържете с нас по следните начини:

Компания: Volvo Car Corporation

Пощенски адрес: Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Gothenburg, Швеция

Имейл: globdpo@volvocars.com

Уебсайт: https://www.volvocars.com/intl/support/contact

5. Изменения на настоящото уведомление

Запазваме си правото по свое усмотрение да изменяме нашите практики за защита на личните данни и да актуализираме и променяме настоящото уведомление за защита на личните данни по всяко време. Когато правим значителни изменения по настоящото уведомление, и в частност когато това уведомление изисква Вашето съгласие, ще Ви уведомяваме за измененията. Настоящото уведомление за защита на личните данни е актуално към датата, посочена най-отгоре на документа.