Версия на клаузата 2021.121.0

Уведомление за поверителност – права и заявки на субект на данни

В сила от:

Публикувано на:

Този документ описва как Volvo Cars (както е дефинирано по-долу) обработва Вашите лични данни, когато подавате искане за права на субект на данни (наричано по-долу „DSRR") под каквато и да е форма (имейл, телефон, уеб формуляр или писмо).

Можете да я намерите по-долу:

1. Кои сме ние

Юридическото лице, което е отговорно за обработването на лични данни във връзка с DSRR, е Volvo Car Corporation с регистриран офис на Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Gothenburg, Швеция, фирмен регистрационен номер 556074-3089, оттук нататък наричано „Volvo Cars", „ние" или „нас".

2. Какви лични данни събираме и защо

DSRR включва обработката на следните категории лични данни:

 1. За да удостоверим Вашата идентичност при подаване на DSRR, ние обработваме Вашите лични данни. Правното основание на тази обработка на данни е нашият законен интерес да гарантираме, че изпълняваме допустими и точни DSRR. Данните, които обработваме за целите на проверката, зависят от типа данни, с които се занимава DSRR. За данни относно:
  1. Вас като клиент, ние обработваме Вашия имейл и/или пощенски адрес;
  2. Вашата кола, ние обработваме VIN номера на въпросния(ите) автомобил(и);
  3. цифрови сервизни данни, ние обработваме Volvo ID (имейл адрес или телефонен номер), който се използва за регистриране за такива услуги.
 2. След като Вашата идентичност бъде удостоверена, ние обработваме Вашето пълно име, пощенския(ите) адрес(и), телефонният(ите) номер(а), имейл адреса(ите) и VIN номера(та) за да управляваме и изпълним Вашата заявка. В зависимост от това с кои права на субект на данни се занимава DSRR, обработката на такова искане се състои в намиране и събиране на въпросните данни, промяна или изтриване и събиране на цялата информация, свързана с действията, извършени в мотивационно писмо, което представя резултатите от действията за преразглеждане. Законовата основа за тази обработка на данни е в съответствие със законовите задължения, на които сме субект (Чл. 6(1)(с) на GDPR).
 3. Освен това обработваме данни, свързани с Вашия случай, като вид заявка, съответен пазар и продължителност на разглеждане на дела за създаване на статистически данни, свързани с DSRR, и подобряване на нашето управление на DSRR. Правното основание за тази обработка на данни е нашият законен интерес да оптимизираме нашите DSRR процеси и процедури (Чл. 6(1)(f) на GDPR).
 4. Ние също така обработваме данни, свързани с Вашия случай, като вид заявка, съответен пазар, продължителност на разглеждане на делата и други подробности, свързани със случая, въз основа на нашия легитимен интерес, за да документираме нашите практики за вътрешен и външен одит (Чл. 6(1)(f) на GDPR).

3. Колко дълго съхраняваме Вашите данни

Ние съхраняваме данните, които са свързани с DSRR в продължение на три (3) години. Ако данните се отнасят до текуща жалба или съдебен спор, данните се съхраняват през цялото такова производство.

4. С кого споделяме Вашите лични данни

Ще споделим Вашите лични данни със следните категории трети лица при индивидуално разглеждане на всеки случай:

 • Нашите обработващи лица, подкрепящи дейността ни като цяло, като например доставчици на решения за ИТ;
 • Нашите обработващи лица, поддържащи осигуряването на DSRR, които са ограничени от договор в своите възможности да използват Вашите лични данни за каквито и да било други цели, освен за предоставяне на услуги на нас в съответствие с всяко договорено споразумение за обработване на данни:
 • Други трети страни:
  • Компании от групата Volvo Car (EEA) - за изпълнение на DSRR, ако личните Ви данни се съхраняват от друго юридическо лице, различно от Volvo Car Corporation.

5. Вашите права във връзка с обработването на данни, извършвано от нас

Като субект на данни, Вие имате конкретни законови права, предоставени от Общия регламент за защита на данните, по отношение на личните данни, които обработваме за Вас. Те са обяснени накратко по-долу и можете да ги упражните, като попълните специалния формуляр, посочен по-долу.

 1. Право на оттегляне на съгласието: Когато сте ни дали съгласие за обработване на личните Ви данни, по всяко време можете да оттеглите това съгласие с бъдещо действие.
 2. Право на достъп до личните Ви данни: Можете да поискате от нас информация във връзка с личните данни, с които разполагаме за Вас. Ще Ви предоставим копие от Вашите лични данни при заявка от Ваша страна. Ако поискате допълнителни копия на личните Ви данни, може да Ви начислим разумна такса, която базираме на своите административни разходи. Имате правото на информация относно нашите предпазни механизми при прехвърляне на Вашите лични данни в страна извън ЕС и ЕИЗ, ако поискате да потвърдим дали обработваме Вашите лични данни или не, и ако прехвърляме личните Ви данни в страна, която е извън ЕС и ЕИЗ.
 3. Право на коригиране: Можете да получите от нас корекция на неточни или непълни лични данни във връзка с Вас. Полагаме разумни усилия да държим личните данни, с които разполагаме или които управляваме, и които се използват редовно, в точен, пълен, актуален и релевантен вид на базата на най-скорошната информация, която сме получили.
 4. Право на ограничаване: Можете да ни наложите ограничение за обработването на личните Ви данни, ако:
  1. оспорите точността на Вашите лични данни, за периода, необходим да проверим точността,
  2. обработването е незаконно и поискате ограничение на обработването, вместо изтриване на личните Ви данни,
  3. вече нямаме нужда от Вашите лични данни за целите на обработката, но Вие имате нужда от тях за установяване, упражняване или защита на правни искове, или
  4. възразите срещу обработването, докато ние проверим дали нашите законни основания имат превес над Вашите.
 5. Право на преносимост: Имате правото да получите своите лични данни, които сте ни предоставили, и, когато е техническо постижимо, да поискате да прехвърлим Вашите лични данни (които сте ни предоставили) на друга организация, ако:
  1. обработваме Вашите лични данни чрез автоматизирани средства;
  2. базираме обработването на Вашите лични данни на Вашето съгласие, или нашето обработване на личните Ви данни е необходимо за изпълнение на договор, по който Вие сте страна;
  3. Вашите лични данни са ни предоставени от Вас; и
  4. правото Ви на преносимост не засяга по негативен начин правата и свободите на други лица.
  • Имате правото да получите своите лични данни в структуриран, често използван и машинно четим формат. Правото Ви да получите личните си данни не бива да засяга по негативен начин правата и свободите на други лица. Правото Ви Вашите лични данни да бъдат прехвърлени от нас към друга организация е Ваше право, ако това прехвърляне е технически постижимо.
 6. Право на изтриване: Имате правото да поискате да изтрием личните данни, които обработваме за Вас. Трябва да изпълним тази заявка, ако обработваме Ваши лични данни, освен ако обработката не е необходима:
  1. за упражняване на правото на свобода на изразяване и информация;
  2. за спазване на законово задължение, което изисква обработка по закон на Съюза или на страна-членка, чийто субект сме ние;
  3. за архивни цели в обществен интерес, за целите на научни или исторически изследвания или статистически цели; или
  4. за установяване, упражняване или защита на правни искания.
 7. Право на възражение: Можете да възразите – по всяко време – срещу обработването на Вашите лични данни поради Вашата конкретна ситуация, ако обработването не се базира на Вашето съгласие, а на нашите законни интереси или законните интереси на трети лица. В такъв случай повече няма да обработваме Вашите лични данни, освен ако не можем да демонстрираме неоспорими законни основания и интерес в превес за обработване или с цел установяване, упражняване или защита на правни искания. Ако възразявате срещу обработването, моля, посочете дали също така искате Вашите данни да бъдат изтрити, в противен случай само ще ограничим обработването. Също така имате право да възразите по всяко време, независимо по каквато и да е причина, срещу обработването на Вашите лични данни за директен маркетинг (което включва профилиране, доколкото това е свързано с такъв директен маркетинг), ако такава обработка се основава на нашия легитимен интерес. Ако маркетингът е на базата на Вашето съгласие, можете да оттеглите съгласието си (вижте по-горе).
 8. Право за подаване на жалба: Можете да подадете оплакване до местната надзорна служба за защита на данните или до друг орган за защита на данните в ЕС. Ще Ви бъдем благодарни обаче, ако първо се свържете с нас, за да се опитаме да решим Вашия проблем – можете да намерите данните за връзка с нас по-долу.

6. Информация за връзка

За да упражните правата си, моля, използвайте приложимия уеб формуляр, който можете да намерите в Политиката за поверителност на клиентите, спомената по-горе. Ако имате други въпроси във връзка с темата за защита на личните данни, можете да се свържете с нас по следните начини:

Служител за защита на данните

Пощенски адрес: Volvo Car Corporation, Attention: The Data Protection Officer, avd 50092, VAK, 405 31 Gothenburg, Швеция.

Имейл адрес: globdpo@volvocars.com

7. Изменения на нашето Уведомление за защита на личните данни

Запазваме си правото по свое усмотрение да изменяме нашите практики за защита на личните данни и да актуализираме и променяме настоящото уведомление за защита на личните данни по всяко време. Когато правим значителни изменения по настоящото уведомление, и в частност когато това уведомление изисква Вашето съгласие, ще Ви уведомяваме за измененията. Настоящото уведомление за защита на личните данни е актуално към датата, посочена най-отгоре на документа.