Политика за защита на личните данни на клиентите

Тази Политика за защита на личните данни на клиентите е приложима за обработването на лични данни, извършвано от Volvo Car Corporation и компаниите от Volvo Car Group. Следователно тази Политика за защита на личните данни на клиентите не описва обработването на лични данни, извършвано от независими местни представители. За информация относно обработката на лични данни за подобни организации Ви препращаме към съответната компания, моля, вижте във „За връзка с нас" в сайта на volvocars.com за Вашата конкретна страна.

Обхват и цел

Тази политика важи за обработването на лични данни на клиентите на всички компании, включени във Volvo Car Group („Volvo Cars", „ние", „нас" и „наши"). Предназначението на тази политика е да осигури на нашите актуални, бивши и потенциални клиенти (събирателно наричани „клиенти" или „Вие") общо разбиране за:

 • Обстоятелствата, при които събираме и обработваме Вашите лични данни
 • Видовете лични данни, които събираме
 • Причините за събиране на Вашите лични данни
 • Как боравим с Вашите лични данни
 • Разпределение на отговорността за обработване на лични данни между различните юридически лица във Volvo Cars и
 • Данни за връзка с вас, за да можете да получавате информация за и да се възползвате от Вашите права във връзка с нашата обработка на Вашите лични данни.

Тази политика се актуализира редовно, за да отразява мерките, вземани от Volvo Cars във връзка с Вашите лични данни.

Администратор

Volvo Car Corporation (шведско юридическо лице с корпоративен регистрационен номер 556074-3089) е администратор по отношение на обработката на Вашите лични данни с цел изследвания и разработка на нови и актуални модели автомобили, както и за определени глобални услуги, предлагани на клиентите. В допълнение Volvo Car Corporation е администратор за обработването на лични данни във връзка с наблюдаването на качеството на автомобилите и всякакви потенциални отзовавания с цел подобряване на безопасността или спазване на регулаторни изисквания.

Всяка национална търговска компания в рамките на Volvo Cars носи обща отговорност за маркетинга, продажбите и връзките с клиентите, както и за специфичните за конкретния пазар услуги. Националната търговска компания е администратор за обработка на лични данни за тези цели. На пазари без национална търговска компания вносителят обикновено има същата отговорност като националната търговска компания. Следователно вносителят е администратор в тези случаи. Volvo Cars по договор изисква от своите представители и сервизи да спазват правила във връзка със защитата на данни. Имайте предвид, че Volvo Cars и нейните упълномощени представители и сервизи са отделни юридически лица и че в общия случай ние не носим отговорност, ако подобни представители и сервизи не спазват приложимите закони. Ако имате въпроси относно начина, по който Вашият представител или сервиз използва личните Ви данни, моля, свържете се директно с представителя или сервиза.

Можете да намерите данните за връзка под Юридически контакти.

Принципи на обработката на данни

Обработването на Вашите лични данни съставлява важна част от нашето предоставяне на продукти и услуги за Вас. Ние оценяваме доверието, което ни оказвате, когато ни предоставяте своите лични данни, и смятаме защитата им за много важна част от услугите, които предлагаме. За да предпазваме Вашите лични данни, като същевременно повишаваме стойността за клиентите и предлагаме усъвършенствано и по-безопасно шофьорско изживяване, ние спазваме следните пет общи принципа.

Свобода на избор

Вашите лични данни принадлежат на Вас. Ние се стремим да не предполагаме нищо във връзка с Вашите предпочитания за защита на личните данни и се стремим да разработваме услугите си така, че да можете да изберете дали да споделите личните си данни с нас или не.

Баланс на интересите

Когато обработката на Вашите лични данни е необходима за преследването на основателен интерес, и когато този интерес е по-силно застъпен от необходимостта да защитаваме Вашите лични данни, може да обработим определени лични данни, без да поискаме съгласието Ви, ако законът го позволява. В конкретни други ситуации може също така да обработваме Вашите лични данни без Ваше съгласие, ако това се изисква от приложимото законодателство. За повече информация вижте раздел „Съгласие" по-долу.

Пропорционалност

Volvo Cars ще обработва личните данни на нашите клиенти само ако това е адекватно, уместно и необходимо във връзка с целта, за която са събрани. Ние се стремим да направим Вашите лични данни анонимни, когато дадена функция или услуга може да се постигне с анонимни данни. Ако съчетаваме анонимни или нелични данни с Вашите лични данни, те ще се третират като лични данни за целия период от време, през който са съчетани.

Прозрачност и сигурност

Volvo Cars вярва в прозрачността относно това кои лични данни обработваме и с каква цел. За нас също така е жизненоважно да защитаваме Вашите лични данни, тъй като една от основните ценности на Volvo Cars е да защитава нещата, които са важни за Вас. По заявка Volvo Cars ще предоставя на клиентите допълнителна информация относно нашата обработка и защита на Вашите лични данни.

Юридическо съответствие

Политиката на Volvo Cars е да спазва приложимите закони, правила и регулации във връзка със защитата на лични данни във всяка една страна, в която работим. Където е необходимо, ще изменим начина, по който обработваме Вашите лични данни, описан в настоящата политика, за да осигурим спазване на правните норми.

Личните данни, които Volvo Cars събира за Вас и автомобила, ще се използват:

 • за да Ви се предоставят продукти и услуги, включително за проверка дали имате право на определени покупки и услуги, както и за да Ви се осигурят по-добри предложения и изживявания;
 • за да Ви осведомява за актуализации на или изменения в нашите продукти и услуги, включително, но не само изменения на нашите условия и правила;
 • за да Ви осведомяваме за нови продукти, услуги и събития;
 • за да се предоставя поддръжка и обслужване на автомобила (гаранционен сервиз, информация за изтегляне на конкретен автомобил поради дефект и др.);
 • с цел продуктово развитие, например за подобрение на производителността на автомобилите, качеството и безопасността им;
 • за оценка и подобрение на нашите предложения до и комуникация с клиентите; и
 • за спазване на законови изисквания или заявки от служби със законна власт;
 • за да Ви информираме за нашите продукти и услуги и да идентифицираме тези, които може да Ви бъдат интересни;
 • за провеждане на пазарни изследвания; и
 • за целите на анализа и профилирането на клиентите (включително онлайн и социални), извършвано от нас и избраните от нас доставчици.

Полезни дефиниции

Volvo Cars използва следните дефиниции в настоящата политика:

 • „Администратор" означава физическо или юридическо лице, държавен орган, агенция или друг орган, който сам или съвместно с други определя целите и средствата на обработка на лични данни;
 • "Обработващ“ означава физическо или юридическо лице, държавен орган, агенция или друг орган, който обработва личните данни от името на администратора;
 • „Лични данни" означава всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо физическо лице („субект на данни"); идентифицируемо физическо лице е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или косвено, в частност чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположение, онлайн идентификатор или като един или повече фактори, свързани с физическата, физиологичната, генетичната, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице;
 • „Обработване“ означава всяка операция или набор от операции, извършвани или не с автоматични средства, прилагани към лични данни или комплекти от лични данни, като събиране, запис, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друга форма на предоставяне на данните, актуализиране или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване; и
 • „Чувствителни лични данни" означава лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически мнения, религиозни или философски вярвания или членство в профсъюзи, както и обработването на генетични данни, биометрични данни с цел уникално идентифициране на физическо лице, данни във връзка със здравето или данни, свързани със сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице.

Събиране на данни

Можете да ни предоставите информация за Вас или Вашия автомобил, когато използвате услугите на Volvo Cars в или извън автомобил или чрез други контакти с Volvo Cars, например чрез нашите уебсайтове и клиентски центрове (в този контекст, моля, имайте предвид, че телефонните разговори може да бъдат записвани с Ваше съгласие с цел проверка на качеството). Ние също така може да се сдобием с такива данни от нашите упълномощени представители и сервизи и други трети страни. Такива данни може да включват:

 • информация за връзка с Вас (име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и др.);
 • демографска информация (възраст, гражданско състояние, състав на домакинството и др.);
 • информация за автомобила (идентификационен номер на автомобила (VIN), модел, дата на закупуване, сервизна история и др.);
 • данни за местоположение, генерирани от Вашите дейности (навигационна помощ, заявки за търсене, споделяне на местоположение и др.); и
 • данни, свързани с Вашето закупуване и използване на нашите продукти и услуги (клиентски предпочитания и настройки, история на покупките, Volvo ID, MyVolvo и др.).

Вашият автомобил също така автоматично ще събира данни, свързани с автомобила и неговата околност, предимно от техническо естество и несвързани директно с Вас като физическо лице. Подобни данни („Записани от автомобила данни") обикновено са свързани с идентификационния номер на автомобила (VIN) и така е възможно да се проследят и до Вас. Записаните от автомобила данни може да включват:

 • информация за безопасност (дали са активирани въздушни възглавници или обтегачи на колани, дали вратите и прозорците са заключени или отворени и др.);
 • състояние на системните функции (на двигателя, дросела, кормилната уредба, спирачките и др.);
 • данни за шофиране (скорост на автомобила, употреба на педалите на газта и спирачката, движение на волана и др.);
 • данни за местоположение (къде се намира автомобилът в случай на злополука и др.); и
 • данни за околната среда (температура извън автомобила, изображения и др.).

Информация за определени записани от автомобила данни е включена и в Ръководството на собственика.

Ние сме особено внимателни и прилагаме допълнителни мерки, ако и когато събираме и обработваме чувствителни лични данни, както се изисква от приложимото законодателство. За избягване на съмнения се отбелязва, че приложимото законодателство може да изисква и други видове данни също да се третират като чувствителни лични данни.

Уведомление

Където е практично в разумна степен или както се изисква от приложимото законодателство във връзка със събирането или регистрирането на Вашите лични данни, ние ще Ви предоставяме (i) конкретна информация за целите на обработването на Вашите лични данни, (ii) самоличността на Администратора, (iii) самоличността на всякакви трети страни, пред които може да бъдат разкрити данните, и (iv) друга информация, която може да бъде необходима, за да се осигури, че можете да защитите правата си. Горепосочената информация може да се предостави например когато закупите автомобил, в системата за инфотейнмънт на автомобила, в мобилни приложения, разработени от Volvo Cars, на https://www.volvocars.com или по друг начин в споразумение, което Вие сключите с Volvo Cars.

Съгласие

Където е практично в разумна степен или както се изисква от приложимото законодателство, ние ще получаваме Вашето съгласие, преди да събираме или използваме Вашите лични данни. Искането на Вашето съгласие ще бъде недвусмислено и конкретно и ще Ви осигурява разумни предпоставки да вземете осведомено решение. Никога няма да приемаме Вашето съгласие за даденост. Вместо това ще се погрижим да можете да дадете съгласие по ясен и прозрачен начин. Вашето съгласие е доброволно и винаги може да се отмени, като например прекратите конкретна услуга или се свържете с Volvo Cars на адреса, посочен в раздел „Информация и достъп" по-долу. Ако не ни дадете Вашето съгласие, може да не е възможно да използвате услуги или части от услуги.

Събиране и обработка на лични данни без съгласие

Събирането и използването на записани от автомобила данни може да бъде необходимо за (i) да могат техниците да диагностицират и коригират неизправности в автомобилите по време на сервизно обслужване и поддръжка на автомобилите, (ii) продуктовото развитие на Volvo Cars, например за подобрение на качеството и функциите за безопасност на автомобилите, (iii) управление на гаранционните задължения на Volvo Cars и (iv) изпълнение на законови изисквания. Когато събираме или използваме записани от автомобила данни за тези цели и за подобни основателни интереси на Volvo Cars, обикновено няма да поискаме съгласието Ви, освен ако се сметне за необходимо в индивидуалния случай или ако се изисква от приложимото законодателство.

Приложения на трети страни

Можете да получите достъп до приложения и други услуги, свързани с автомобила, но предоставяни от трета страна, което може например да изисква предаване на данни за местоположение и други данни, записани от автомобила, до въпросната трета страна. Volvo Cars не носи отговорност за събирането или използването на лични данни в приложения или услуги, предоставяни от трета страна, и Ви препоръчва внимателно да прегледате приложимите условия за (и всякаква политика за защита във връзка с) подобни приложения или услуги, преди да ги използвате. Ако имате въпроси относно използването на Вашите лични данни от конкретна трета страна, моля, свържете се директно с третата страна.

Международно прехвърляне

Volvo Cars може да прехвърли Вашите лични данни до получатели в страни извън Европейската икономическа зона, които е възможно да имат различни закони за защита на данните. Това включва страни, които според Европейската комисия нямат достатъчно ниво на защита за личните данни. В такъв случай Volvo Cars ще се погрижи да има законово основание за прехвърлянето в съответствие с приложимите закони за защита на данни. Също така Вие ще бъдете уведомени за законовото основание, какви предпазни мерки са взети и откъде можете да се сдобиете с копие от информацията за тези предпазни мерки.

Използване на данни

При повечето дейности по обработване можете да прекратите нашето използване на Вашите лични данни, като актуализирате своите предпочитания, прекратите конкретна услуга, отмените съгласието си за обработване, като се свържете с Volvo Cars на адреса, посочен в раздел „Информация и достъп" по-долу, или по какъвто друг начин Ви инструктираме. Въпреки това, освен ако от приложимото законодателство не произтича друго, като цяло не можете да откажете обработката на Вашите лични данни:

 • във връзка с определени действия за събиране и допълнителна обработка на Вашите данни, записани от автомобила, във връзка с безопасността, качеството и усъвършенстването на продуктите;
 • която извършваме, за да можем да Ви изпращаме важни уведомления като изменения в нашите условия и правила или в случай на изтегляне на продукти от пазара; и
 • която извършваме, за да спазваме своите законови задължения.

Задържане

Ние ще задържим Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да се изпълнят целите, посочени в настоящата политика, или целите, за които сте били осведомени другояче. Това означава, че когато сте дали съгласие за нашата обработка на Вашите лични данни, ние ще задържим данните толкова дълго, колкото траят клиентските взаимоотношения (и, където е приложимо, до изтичането на гаранционния период) или докато оттеглите Вашето съгласие. Ако сте оттеглили съгласието си, може въпреки това да запазим определени лични данни за необходимия период, за да можем да спазим своите законови задължения и да се защитим при съдебни спорове. Ако не сме получили Вашето съгласие за обработка, личните данни ще се запазят само до степента, позволена от закона.

Качество на данните

Когато обработваме Вашите лични данни, се стремим да се погрижим всичко да бъде вярно и актуално. Ние се опитваме да изтриваме или коригираме личните данни, които са погрешни или непълни. За повече информация относно Вашето право да проверите точността на Вашите лични данни, които ние държим, моля, вижте раздел „Информация и достъп" по-долу.

Информация и достъп

Както е посочено в раздел „Уведомление" по-горе, може да Ви предоставим конкретна информация относно нашето обработване на Вашите лични данни, когато събираме или регистрираме въпросните данни. Имате правото да поискате (i) копие от личните данни, които съхраняваме за Вас, (ii) да коригираме или премахнем лични данни, които смятате за неточни, и (iii) да поискате да изтрием Вашите лични данни и да ограничим обработването на личните Ви данни при определени обстоятелства. В допълнение имате правото да възразите срещу нашето обработване на Вашите лични данни, както и да получите Вашите лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран, често използван и четим от машина формат, и да поискате да ги предадем на друг Администратор.

Заявките следва да се изпращат до юридическото лице, посочено на края на този документ. Вашите заявки ще получат своевременна и адекватна реакция. Където приложимото законодателство определя административна такса за изпълнение на Вашата заявка, въпросната такса може да се начисли от Volvo Cars. В допълнение е възможно да имате достъп до обзор на определени лични данни, които сте предоставили директно, и които се държат от Volvo Cars, и да коригирате или актуализирате Вашата информация като влезете във Вашия акаунт в портала за клиенти на Volvo Cars или подобна услуга, предлагана на Вашия местен пазар. За повече информация относно правата Ви се свържете с нашия служител за защита на данните. Моля, вижте данните за връзка с нашия служител за защита на данните на края на този документ.

Сигурност

Volvo Cars е взела технически и организационни мерки, за да предпазва Вашите лични данни от случайно или противозаконно унищожение, случайна загуба или изменение, неупълномощено разкриване или достъп и всякакви други противозаконни форми на обработване.

Разкриване на трети страни

Volvo Cars може да сподели Вашите лични данни:

 • сред отдели на Volvo Cars;
 • с оторизирани представители и сервизи на Volvo Cars с цел дистрибутиране на оферти за продукти и услуги и друга комуникация с Вас; с други бизнес партньори с цел дистрибутиране на оферти за продукти и услуги и друга комуникация с Вас или за изследователско-развойни цели;
 • във връзка с продажба или трансфер на организационна единица във Volvo Cars или нейните активи;
 • според изискванията на закона, например във връзка със запитване от държавни служби, диспут или друг съдебен процес или иск; и
 • когато ние добросъвестно вярваме, че разкриването е необходимо, за да защитим своите права, например за разследване на потенциални нарушения на нашите условия, или за да се засече, предотврати или разкрие измама или други проблеми със сигурността;
 • с други бизнес партньори или трети страни, когато сте избрали да получавате услуги от тях и сте ги упълномощили да искат данни от Volvo Cars (например за Volvo In-car Delivery);
 • с наши доставчици на продукти и услуги, които работят от наше име във връзка с горепосочените начини на употреба, като например доставчици на безжични услуги, компании, които хостват или оперират нашия уебсайт, изпращат комуникации, извършват анализ на данни, компании за обработка на кредитни карти или системни доставчици, необходими за обработка, съхранение или управление на информация за кредитни карти или финанси; и
 • с доставчици на услуги за спешни случаи като правоприлагащи органи, пътна помощ и линейки, за да могат да се предоставят свързаните услуги (например с Поддръжката за спешни случаи на Volvo On Call).

Организационна единица във Volvo Cars, която е Администратор на Вашите лични данни, в общия случай ще разкрие Вашите лични данни на трета страна, само ако е получила Вашето съгласие за целта. Ако е позволено от закона, е възможно обаче да споделим Вашите лични данни без Ваше съгласие, освен ако не сметнем Вашето съгласие за необходимо в индивидуалния случай или ако Вашето съгласие се изисква от закона, в следните ситуации:

 • когато разкриването се изисква от закона; и
 • когато разкриването е необходимо за целта на основателен интерес на Volvo Cars (например за да защитим своите законови права, както е описано по-горе).

Обработване на данни от наше име

Ние ограничаваме достъпа до Вашите лични данни само за служители и доставчици на Volvo Cars, които имат нужда да използват информацията, за да я обработват от наше име, и които имат договорно задължение да пазят Вашите лични данни в безопасност и конфиденциалност. Ние се стремим да избираме опцията за услуги за обработване на данни, която най-добре пази интегритета на Вашите лични данни спрямо всяка трета страна. Някои от тези дейности за обработване може да се извършват извън ЕИЗ на конкретна законова база според изискванията на националното законодателство.

Маркетинг

Ние няма да продаваме или търгуваме Вашите лични данни с трети страни, освен ако нямаме Вашето съгласие за целта. Няма да споделяме Вашите лични данни с трети страни за техни маркетингови цели, освен ако нямаме Вашето съгласие за подобно разкриване. Ако сте предоставили такова съгласие, но желаете да спрете да получавате маркетингови материали от трета страна, моля, свържете се директно с въпросната трета страна. Може да Ви предоставим информация относно нови продукти, услуги, събития или подобни маркетингови дейности. Ако желаете да се отпишете от конкретен имейл бюлетин или подобна комуникация, моля, следвайте инструкциите в съответната комуникация. Също така можете да използвате Вашия акаунт в клиентския портал на Volvo Cars или подобна услуга, предлагана на Вашия местен пазар, за да се отпишете от конкретни видове комуникация от Volvo Cars и да промените предходно изпратени предпочитания.

Уебсайтове и бисквитки

По принцип вие можете да посетите уебсайтовете на Volvo Cars в мрежата, без да ни казвате кой сте и да разкривате каквато и да било информация за себе си. И все пак, за да можем да Ви предоставяме определени услуги или предложения, често имаме необходимост да записваме определени видове лични данни като Вашето име и имейл адрес. Можете също така да събираме (чрез бисквитки) анонимна информация за това как използвате нашите уебсайтове преди това записване. Тази информация ще ни помага да усъвършенстваме нашите уебсайтове или маркетинг. Всички уебсайтове на Volvo Cars, отворени за клиенти, включват информация относно нашето използване на бисквитки. За определени страни има и онлайн процедура за приемане или отхвърляне на бисквитки. За повече информация относно нашето използване на бисквитките се консултирайте с местната информация относно бисквитките, публикувана за Вашата страна на https://www.volvocars.com.

Приложения

Когато изтеглите или се регистрирате за използване на някое от нашите приложения, може да ни изпратите лични данни като Вашето име, имейл адрес, телефонен номер и друга информация за регистрация. Освен това, когато използвате нашите приложения, ние може автоматично да събираме определена информация, включително техническа информация във връзка с Вашето мобилно устройство и информация за начина, по който използвате устройството. В зависимост от конкретното приложение, което използвате, и само след като сте дали съгласие за такова събиране, можете също така да събираме информация, съхранена на устройството Ви, включително информация за връзка, информация за местоположение или друго цифрово съдържание. Допълнителни подробности за вида информация, който събираме, можете да намерите в информационното уведомление и/или в специалното уведомление за всяко отделно приложение.

Услуги и приложения на трети страни

Някои приложения на трети страни, които изтеглите, които са предварително инсталирани или пък за които можете да се регистрирате, може да имат отделни условия и политики за защита на личните данни,без оглед на нашата политика за защита на личните данни. Volvo Cars не носи отговорност за използването на лични данни в приложения или услуги от трети страни. Препоръчваме Ви внимателно да прегледате условията за потребителите и политиката за защита на личните данни на всяка услуга или приложение на трети страни, преди да се регистрирате, да ги изтегляте или да ги използвате. Също така Ви препоръчваме да потърсите избори и контролни механизми за защита на личните данни в приложенията на трети страни, преди да ги изтегляте.

Деца

Нашите услуги не са предназначени за използване от деца. Ние не искаме и не събираме умишлено никакви лични данни за деца под 13-годишна възраст, нито им рекламираме нашите продукти или услуги. Ако дете ни е предоставило лични данни, то родител или настойник на детето може да се свърже с нас, за да изтрием тази информация от нашите записи. Ако вярвате, че може да имаме информация от дете под 13-годишна възраст, Ви молим да се свържете с нас. Ако научим, че неумишлено сме събрали лична информация на дете под 13-годишна възраст или еквивалентна минимална възраст в зависимост от юрисдикцията, ще предприемем стъпки да изтрием тази информация възможно най-бързо.

Наблюдение

В резултат на законовите изисквания ние трябва да следим как работи нашата система, включително автомобилите, които сме произвели. Това означава, че събираме примерни данни от тези автомобили.

Подаване на оплакване до надзорна служба

Ако сте на мнение, че ние обработваме Вашите лични данни в разрез със законите и регламентите за защита на данните, имате правото да подадете оплакване в съответната надзорна служба.

Местен cлужител за защита на данните

Volvo Cars е назначила служител за защита на данните в Групата, с когото можете да се свържете по имейл или по пощата, на посочения по-долу адрес:

Имейл адрес: privacy@motopfohe.bg

Пощенски адрес: МОТО-ПФОЕ БГ, 1360 София, бул. Сливница 444

DCS публикувана: 18/06/2018