Törmäysvaroitin

Törmäysvaroitin* - käsittely

Päivitetty 7/23/2018

"Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden osoituksella" on apuväline, joka on tarkoitettu auttamaan kuljettajaa, joka on vaarassa ajaa jalankulkijan, edellä olevan polkupyörän tai ajoneuvon, joka seisoo tai kulkee samaan suuntaan, päälle.

Varoitussignaalit päällä ja pois

1. Akustinen ja näkyvä varoitussignaali törmäysvaaran yhteydessäKuva on kaaviomainen - automalli ja yksityiskohdat voivat olla erilaisia..

1. Akustinen ja näkyvä varoitussignaali törmäysvaaran yhteydessä

Kuva on kaaviomainen - automalli ja yksityiskohdat voivat olla erilaisia.

.

Kuljettaja voi valita, ovatko törmäysvaroittimen kuuluvat ja näkyvät varoitussignaalit käytössä vai eivät.

Käynnistettäessä moottori saadaan automaattisesti asetus, joka oli valittuna, kun moottori sammutettiin.

Huomio

Jarrutusapu ja automaattinen jarrutus ovat aina käytössä, niitä ei voida kytkeä pois päältä.

Törmäysvaroittimen asetukset tehdään keskikonsolin näytön ja valikkojärjestelmän MY CAR kautta, ks. MY CAR.

Valo- ja äänisignaalit

Kun törmäysvaroittimen valo- ja äänivaroitus on aktivoituna, testataan varoitusvalo (nro [1] edellisessä kuvassa) aina moottorin käynnistyksen yhteydessä sytyttämällä varoitusvalon erilliset valopisteet.

Moottorin käynnistämisen jälkeen voidaan sekä valo- että äänisignaali sulkea:

  • Hakekaa esiin Törmäysvaroitus kohdassa Kuljettajan tukijärjestelmä valikkojärjestelmässä MY CARMY CAR - valitkaa sen jälkeen merkinnän poistaminen toiminnolta.

Äänimerkki

Moottorin käynnistämisen jälkeen voidaan varoitusääni aktivoida/deaktivoida erikseen:

  • Hakekaa esiin Varoitusääni kohdassa Törmäysvaroitus valikkojärjestelmässä MY CARMY CAR, - valitkaa sen jälkeen tai Päällä tai Pois.

Sen jälkeen törmäysvaroitus osoitetaan vain valomerkillä.

Varoetäisyyden asettaminen

Varoetäisyys säätää sen, miltä etäisyydeltä visuaalinen ja akustinen varoitus annetaan.

  • Hakekaa esiin Varoitusetäisyys kohdassa Törmäysvaroitus valikkojärjestelmässä MY CARMY CAR - valitkaa sen jälkeen Pitkä, Normaali tai Lyhyt.

Varoetäisyys määrää järjestelmän herkkyyden. Varoetäisyys Pitkä antaa aikaisemman varoituksen. Kokeilkaa ensin vaihtoehdolla Pitkä. Jos tämä asetus antaa liian monta varoitusta, mikä tietyissä tilanteissa voidaan kokea ärsyttäväksi, vaihtakaa varoetäisyydeksi Normaali.

Käyttäkää varoetäisyyttä Lyhyt vain poikkeustapauksissa, esim. dynaamisessa ajossa.

Huomio

Kun sopeutuvaa nopeussäädintä käytetään, nopeussäädin käyttää varoitusvaloa ja varoitusääntä myös törmäysvaroittimen ollessa suljettuna.

Törmäysvaroitin varoittaa kuljettajaa törmäysvaarasta, mutta toiminto ei voi lyhentää kuljettajan reaktioaikaa.

Jotta törmäysvaroitin on tehokas, ajakaa aina etäisyysvaroitin asetettuna aikaetäisyydelle 4-5.

Huomio

Vaikka varoetäisyydeksi on asetettu Pitkä, varoitukset voidaan tietyissä tilanteissa kokea myöhäisiksi. Esim. suurien nopeuserojen yhteydessä, tai jos edessä oleva auto jarruttaa voimakkaasti.

Varoitus

Mikään automaattinen järjestelmä ei voi taata 100 % oikeaa toimintaa kaikissa tilanteissa. Sen vuoksi älkää koskaan kokeilko täysjarrutustoiminnolla varustettua törmäysvaroitinta ihmisiä tai muita ajoneuvoja kohtaan - siihen liittyy vakavan loukkaantumisen ja hengenmenetyksen vaara.

Asetusten tarkastus

Voimassa olevat asetuksen voidaan tarkastaa keskikonsolin näytön ja valikkojärjestelmänMY CAR kautta.

Huolto

 Kamera- ja tutkatunnistinHUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat poiketa automallista riippuen..

Kamera- ja tutkatunnistin

HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat poiketa automallista riippuen.

.

Jotta tunnistimet toimivat normaalisti, ne täytyy pitää puhtaina liasta, jäästä ja lumesta sekä puhdistaa säännöllisesti vedellä ja autonpesuaineella.

Huomio

Antureita peittävä lika, jää ja lumi heikentävät toimintaa ja voivat tehdä mittaamisen mahdottomaksi.


Oliko tästä apua?