S60 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Late

Auton käynnistys ja sammutus

Toisen akun käyttäminen käynnistysapuna

Päivitetty 11/9/2020

Toisen akun käyttäminen käynnistysapuna

Jos käynnistysakku on tyhjentynyt, auto voidaan käynnistää toisesta akusta saatavalla virralla.

P5-1519-XC90H-Jump starting

Latauskohta käynnistysapua varten omasta autosta.

Tärkeää

Auton latauskohta on tarkoitettu vain oman auton käynnistysapua varten. Latauskohta ei ole tarkoitettu toisen auton käynnistysapua varten. Jos latauskohtaa käytetään toisen auton käynnistämiseen, se voi aiheuttaa varokkeen palamisen, mikä tarkoittaa, että latauskohta lakkaa toimimasta.

Jos varoke on rikkoutunut, kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus 12 V akku Varokevika Huolto tarpeen. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.

Käytettäessä käynnistysapua suositellaan seuraavia vaiheita oikosulun tai muiden vaurioiden välttämiseksi:

Asettakaa auton sähköjärjestelmä jännitetilaan 0.

Tarkastakaa, että apuakun jännite on 12 V.

Jos apuakku on asennettuna toiseen autoon - sammuttakaa auttavan auton moottori ja katsokaa, etteivät autot kosketa toisiaan.

Kiinnittäkää punaisen käynnistyskaapelin toinen puristin apukäynnistysakun plusnapaan (1).

Tärkeää

Kytkekää käynnistyskaapeli varovasti välttääksenne oikosulut muiden moottoritilan komponenttien kanssa.

Avatkaa positiivisen apukäynnistyskohdan peitekansi (2).

Kiinnittäkää punaisen käynnistyskaapelin toinen puristin auton positiiviseen apukäynnistyskohtaan (2).

Kiinnittäkää mustan käynnistyskaapelin toinen puristin apukäynnistysakun miinusnapaan (3).

Kiinnittäkää mustan käynnistyskaapelin toinen puristin auton negatiiviseen apukäynnistyskohtaan (4).

Tarkastakaa, että käynnistyskaapelien puristimet ovat kunnolla kiinni siten, ettei käynnistysyrityksen aikana synny kipinöitä.

Käynnistäkää "apuauton" moottori ja antakaa sen käydä muutama minuutti normaalia suuremmalla joutokäyntinopeudella, n. 1500 r/min.

Käynnistäkää oman auton moottori. Jos käynnistysyritys epäonnistuu, pidentäkää latausaika 10 minuuttiin ja yrittäkää käynnistystä sitten uudelleen.

Huomio

Käynnistettäessä auto normaaliolosuhteissa ensisijaistetaan auton sähköinen ajomoottori - bensiinimoottori pysyy sammutettuna. Tämä tarkoittaa sitä, että kun käynnistyskytkintä on käännetty myötäpäivään, sähkömoottori on "käynnistynyt" ja auto on valmis ajoon. Käynnistetystä moottorista ilmoitetaan kuljettajan näytön merkkivalojen sammumisella ja sen esivalitun teeman syttymisellä.

Tärkeää

Älkää koskettako kaapelin ja auton välisiä liitäntöjä käynnistysyrityksen aikana. On olemassa kipinänmuodostuksen vaara.

Irrottakaa käynnistyskaapelit päinvastaisessa järjestyksessä - ensin musta ja sitten punainen.

Katsokaa, ettei kumpikaan mustan käynnistyskaapelin puristimista kosketa auton positiiviseen apukäynnistyskohtaan/apukäynnistysakun plusnapaan tai punaisen käynnistyskaapelin kytkettyyn puristimeen.

Varoitus

  • Käynnistysakku voi muodostaa räjähdyskaasua, joka on hyvin räjähdysherkkää. Käynnistyskaapelin väärän kytkemisen aikana syntynyt kipinä voi riittää akun räjähtämiseen.
  • Älkää yhdistäkö käynnistyskaapeleita mihinkään polttoainejärjestelmän komponenttiin tai mihinkään liikkuvaan osaan. Olkaa varovainen lämpimien moottorin osien kanssa.
  • Käynnistysakussa on rikkihappoa, joka voi aiheuttaa vakavia syöpymisvaurioita.
  • Huuhdelkaa runsaalla määrällä vettä, jos rikkihappoa pääsee silmiin, iholle tai vaatteisiin. Roiskeen osuessa silmiin - ottakaa välittömästi yhteys lääkäriin.
  • Älkää koskaan tupakoiko akun lähellä.

Huomio

Autoa ei voida käynnistää, jos hybridiakun lataus on purkautunut.


Oliko tästä apua?