Akku

Etäavaimen pariston vaihto

Päivitetty 11/9/2020

Etäavaimen pariston vaihto

Etäavaimen paristo pitää vaihtaa, kun se on tyhjentynyt.

Huomio

Kaikkien akkujen kestoikä on rajallinen ja jossain vaiheessa ne on uusittava (ei koske painikkeetonta Key Tag -avainta). Akun kestoikä vaihtelee sen mukaan, kuinka usein autoa/avainta käytetään.

P5-15w19-XC90H-Symbol-Key not found

Etäavaimen paristo tulee vaihtaa, jos

  • infosymboli syttyy ja ilmoitus Avaim. paristo heikko esitetään kuljettajan näytössä.
  • lukot eivät toistuvasti reagoi etäavaimen signaaliin 20 metrin (65 jalan) sisällä autosta katsoen.

Huomio

Kokeilkaa aina menemällä lähemmäs autoa ja tekemällä uusi yritys avata lukitus.

Painikkeettoman avaimenAvaimettomalla lukituksella/lukituksen avaamisella* varustetussa autossa. (Key Tag) paristoa ei voi vaihtaa - uusi avain voidaan tilata valtuutetulta Volvon tekniseltä palvelulta.

Tärkeää

Loppuun käytetty Key Tag on vietävä valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun. Avain täytyy pyyhkiä pois autosta, koska sitä voidaan edelleen käyttää auton käynnistämiseen.

Avaimen avaaminen ja pariston vaihto

16w17 - SPA -  Change battery in remote key - No 1

Pitäkää etäavaimen etupuoli näkyvissä ja Volvon logo käännettynä oikein päin - työntäkää avaimenrenkaan luona alareunassa olevaa painiketta oikealle. Työntäkää etupuolen kuorta muutamia millimetrejä ylöspäin.

Kuori irtoaa ja se voidaan nostaa pois avaimesta.

16w17 - SPA -  Change battery in remote key - No 2

Kääntäkää avainta, siirtäkää painiketta sivulle ja työntäkää taustapuolen kuorta muutamia millimetrejä ylöspäin.

Kuori irtoaa ja se voidaan nostaa pois avaimesta.

16w17 - SPA -  Change battery in remote key - No 3

Käyttäkää esim. ruuvitalttaa voidaksenne kääntää paristoluukkua vastapäivään siten, että merkinnät kohtaavat tekstin OPEN luona.

Nostakaa paristoluukku pois varovasti painamalla uraa alaspäin esim. kynnellä.

Kääntäkää sen jälkeen paristoluukkua ylöspäin.

16w17 - SPA - Change battery in remote key - remove battery

Pariston +-puoli on osoittaa ylöspäin. Kääntäkää sitten paristo varovasti irti kuvan osoittamalla tavalla.

Tärkeää

Välttäkää koskettelemasta uusia paristoja ja niiden kontaktipintoja sormin, koska tämä heikentää niiden toimintaa.

16w17 - SPA - Key insert new battery

Asettakaa uusi paristo paikalleen (+)-puoli ylöspäin. Välttäkää koskemasta etäavaimen paristoliittimiin sormin.

Asettakaa paristo koloon reuna alaspäin. Työntäkää paristoa sitten eteenpäin, jotta se kiinnittyy kahden muovipidikkeen alle.

Painakaa paristoa sitten alaspäin, jotta se kiinnittyy ylemmän mustan muovipidikkeen alle.

Huomio

Käyttäkää paristoja, joiden merkintä on CR2032, 3 V.

Huomio

Volvo suosittelee, että paristot, joita käytetään etäavaimessa, täyttävät vaatimuksen UN Manual of Test and Criteria, Part III, sub-section 38.3. Tehtaalla asennettavat tai valtuutetun Volvon teknisen palvelun vaihtamat paristot täyttävät em. kriteerin.

16w17 - SPA - Change battery in remote key - No 6

Asettakaa paristoluukku takaisin ja kääntäkää sen merkintää myötäpäivään tekstin CLOSE kohdalle.

16w17 - SPA - Change battery in remote key - No 7

Asettakaa takakuori paikalleen ja painakaa sitä alaspäin, kunnes kuulette naksahduksen.

Työntäkää kuori sitten takaisin.

Toinen napsahdus osoittaa, että kuori on asettunut oikeaan asentoon ja on kiinni.

16w17 - SPA - Change battery in remote key - No 8

Kääntäkää etäavain ja asettakaa etukuori takaisin painamalla sitä alaspäin, kunnes kuulette naksahduksen.

Työntäkää kuori sitten takaisin.

Toinen naksahdus on merkki siitä, että kuori on paikallaan.

Varoitus

Tarkistakaa, että paristo on asetettu oikein paikalleen napaisuuden mukaisesti. Jos etäavainta ei käytetä pitempään aikaan, poistakaa paristo paristovuodon ja vaurioiden estämiseksi. Vaurioituneet tai vuotavat paristot voivat aiheuttaa syöpymisvammoja ihokosketuksessa, käyttäkää tästä syystä suojakäsineitä käsitellessänne vaurioituneita paristoja.

  • Pitäkää paristot poissa lasten ulottuvilta.
  • Älkää jättäkö paristoja esille, koska lapset tai kotieläimet voivat vahingossa niellä pariston.
  • Paristoja ei saa: purkaa, oikosulkea tai heittää avotuleen.
  • Älkää ladatko ei-ladattavia paristoja, seurauksena voisi olla räjähdys.

Etäavain täytyy tarkastaa ennen käyttöä, jotta ei synny mitään vahinkoja. Jos ilmenee vaurioita, esim. että paristoluukkua ei voi sulkea kunnolla, tuotetta ei saa käyttää. Pitäkää vialliset tuotteet poissa lasten ulottuvilta.

Tärkeää

Huolehtikaa paristojen kierrätyksestä ympäristöä säästävällä tavalla.


Oliko tästä apua?