Hinaaminen ja vetäminen

Hinaus

Päivitetty 7/23/2018

Hinattaessa toista ajoneuvoa vedetään toisella ajoneuvolla hinausköyden avulla.

Selvittäkää lain mukainen suurin sallittu hinausnopeus ennen hinauksen aloittamista.

Avatkaa ohjauslukko asettamalla etäavain virtalukkoon ja painamalla pitkään START/STOP ENGINE-painiketta - avainasento II aktivoidaan.

Etäavaimen on oltava virtalukossa koko hinaamisen ajan.

Pitäkää hinausköysi kireänä, kun vetoauto hidastaa nopeuttaan, pitämällä jalka kevyesti jarrupolkimella - tällöin vältetään kovat nykäykset.

Olkaa valmiina jarruttamaan pysähtyäksenne.

Varoitus

  • Tarkastakaa ennen hinausta, että ohjauslukko on avattu.
  • Etäavaimen pitää olla avainasennossa II - asennossa I on kaikkien turvatyynyjen aktivointi poistettu.
  • Älkää koskaan poistako etäavainta virtalukosta, kun autoa hinataan.

Varoitus

Jarru- ja ohjaustehostin eivät toimi, kun moottori on sammutettu - tarvitaan n. 5 kertaa voimakkaampi jarrupolkimen painallus ja ohjaus on huomattavasti normaalia raskaampi.

Käsivalintainen vaihteisto

Ennen hinausta:

Siirtäkää vaihdevipu vapaa-asentoon ja vapauttakaa seisontajarru.

Automaattivaihteisto Geartronic

Tärkeää

Huomatkaa, että autoa pitää aina hinata siten, että pyörät pyörivät eteenpäin.

  • Älkää hinauttako automaattivaihteistolla varustettua autoa yli 80 km/h:n nopeutta tai pidempää matkaa kuin 80 km. Noudattakaa paikallisten liikennesäätöjen mukaan sallittuja nopeuksia.

Ennen hinausta:

Siirtäkää vaihteenvalitsin asentoon N ja vapauttakaa seisontajarru.

Automaattivaihteisto Powershift

Vaihteistolla Powershift varustettua mallia ei tule hinata, koska riittävän voitelun saanti edellyttää käynnissä olevaa moottoria. Jos hinaus kuitenkin pitää suorittaa, matkan on oltava mahdollisimman lyhyt, ja tällöinkin hyvin pienellä nopeudella.

Jos ei ole varmuutta, onko auto varustettu Powershift-vaihteistolla vai ei, se voidaan varmistaa tarkastamalla tyyppimerkintä vaihteiston tarrasta moottoritilasta. Merkintä ”MPS6” tarkoittaa, että kyseessä on Powershift-vaihteisto - muussa tapauksessa se on Geartronic-automaattivaihteisto.

Tärkeää

Välttäkää hinaamista.

  • Auton siirtämiseksi liikennettä vaarantavalta paikaltaan voidaan sitä kuitenkin hinata lyhyt matka pientä nopeutta - ei kauemmas kuin 10 km eikä suurempaa nopeutta kuin 10 km/h. Huomatkaa, että autoa pitää aina hinata siten, että pyörät pyörivät eteenpäin.
  • Siirrettäessä pidempi matka kuin 10 km pitää autoa kuljetuttaa hinausautolla vetävät pyörät nostettuina irti tiestä - ammattimaista hinausautopalvelua suositellaan.

Ennen hinausta:

Siirtäkää vaihteenvalitsin asentoon N ja vapauttakaa seisontajarru.

Käynnistysapu

Älkää käynnistäkö moottoria hinaamalla. Käyttäkää apuakkua, jos käynnistysakku on niin tyhjä, ettei moottoria voi käynnistää, ks. Apukäynnistyskaapelit.

Tärkeää

Katalysaattori voi vaurioitua yritettäessä hinata moottoria käyntiin.


Oliko tästä apua?