Järjestelmän tiedot

Navigointi* - kartta- ja järjestelmätiedot

Päivitetty 7/23/2018

Volvo tarjoaa joukon karttoja, jotka kattavat maailman eri osia. Kartta muodostuu kartta- ja tiedataan niihin kuuluvine tietoineen.

Päivityksessä siirretään uutta informaatiota navigointijärjestelmään ja vanhentunutta poistetaan.

Järjestelmätiedot

P3-1346-NAV-Melco Meny Inställn System-info-2

Painakaa navigointilähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa AsetuksetJärjestelmätiedot.

Ote navigointijärjestelmän nykyisestä tilasta näytetään, esim. liikennetietojen lähettäjät ja operatiiviset karttatiedot sekä karttaversio.

Kartat - sisältö

Kartat kehittyvät informaation lisääntyessä ja niitä päivitetään jatkuvasti.

Huomio

Karttatiedot eivät kata 100-prosenttisesti kaikkia alueita/maita.

Järjestelmän peittoaluetta kehitetään jatkuvasti, joten päivitys voi olla ajoittain tarpeen.

Katsokaa osoitteesta support.volvocars.com tietoa kartoista ja muista Sensus Navigation -järjestelmään liittyvistä seikoista.

Kartta-alueet

Auton navigointijärjestelmä vaihtelee markkina-alueen mukaan. Kun on tarve muuttaa kartta-aluetta - ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään saadaksenne tietoja menettelytavasta.

Karttojen päivitys

Päivitetty karttadata ladataan internetistäKatsokaa tietoa osoitteesta support.volvocars.com. USB-muistiinUSB-muistissa pitää olla vapaata tilaa vähintään 20 GB.. Ladatun päivityksen siirto auton navigointijärjestelmään tehdään sen jälkeen auton USB-liitännän kautta, joka sijaitsee tunnelikonsolin taemmassa säilytyslokerossa.

Huomio

Ennen auton karttadatan päivityksen aloittamista:

  • Lukekaa ensin tiedot ja ohjeet internetistä liittyen karttadatan lataamiseen ja päivittämiseen.

Jos teillä on kysyttävää päivityksistä, ottakaa yhteyttä Volvon jälleenmyyjään tai katsokaa support.volvocars.com.

Päivitys

Noudattakaa näytön ohjeita navigointijärjestelmän päivittämiseksi - siinä näytetään, missä kohtaa prosessia päivitys on, sekä likimääräinen jäljellä oleva aika.

Huomio

Päivityksen aikana moni infotainment-toiminto on suljettu tai rajoitettu.

Käynnistäkää moottori.

Yhdistäkää päivityksen sisältävä USB-muisti auton USB-liittimeen ja noudattakaa näytön ohjeita.

Näyttö esittää Kartan päivitys on valmis. Navigointijärjestelmän kaikkia toimintoja voidaan taas käyttää.

Huomio

Karttatietojen päivitys voi joskus tuoda myös uusia toimintoja, joita ei selosteta tässä oppaassa.

Keskeytetyn päivityksen jatkaminen

Jos päivitys ei ole valmis, kun moottori sammutetaan, prosessi jatkuu seuraavan käynnistyksen yhteydessä siitä, mihin se keskeytyi, jos USB-muisti on edelleen liitettynä. Jos USB-muisti ei ole liitettynä, käynnistäkää moottori ja liittäkää sitten USB-muisti.

Näyttöruudussa näkyy Kartan päivitys on valmis, kun päivitys on suoritettu.


Oliko tästä apua?