Pilot Assist

Pilot Assist *

Päivitetty 3/15/2021

Pilot Assist *

Pilot Assist Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste. voi auttaa kuljettajaa ajamaan autolla kaistan reunaviivojen välissä ja pitämään yllä tasaista ajonopeutta sekä ennalta valittua aikaetäisyyttä edellä ajavaan ajoneuvoon.

P5-1507-Adaptive Cruise Control, overview detection of vehicle ahead and side markings

Kamera- ja tutkayksikkö mittaa etäisyyden edellä ajavaan ajoneuvoon ja havaitsee reunamerkinnät.

Kamera- ja tutkayksikkö
Etäisyydenlukija
Sivumerkintöjen lukija

Tutustuminen Pilot Assist -toimintoon

Pilot Assist auttaa ohjaamaan autoa. Teidän täytyy ehkä ajaa joitakin kymmeniä kilometrejä Pilot Assist -toiminnon ollessa käytössä, jotta voitte tutustua järjestelmän toimintaan ja sen käyttö tuntuu miellyttävältä. On tärkeää tuntea toiminnon kaikki käyttöalueet ja rajoitukset, jotta kaikkia sen etuja voi käyttää varmalla ja turvallisella tavalla.

Pilot Assist -toiminto on tarkoitettu käytettäväksi lähinnä moottoriteillä ja muilla suurilla liikenneväylillä, joilla se voi tehdä ajamisesta mukavampaa ja ajokokemuksesta rennomman.

Kuljettaja valitsee haluamansa nopeuden ja ajallisen etäisyyden edellä kulkevaan ajoneuvoon. Pilot Assist lukee etäisyyden edellä kulkevaan ajoneuvoon sekä kaistan reunamerkinnät käyttäen kamerayksikköä. Esiasetettu aikaetäisyys pidetään nopeuden automaattisen sopeuttamisen avulla ja samalla ohjausapu auttaa pitämään oman auton ajokaistan sisällä.

Jos kaarreajotukitoiminto* on aktivoitu, se voi myös vaikuttaa auton nopeuteen.

Pilot Assist säätää nopeutta kaasunpainalluksilla ja jarrutuksilla. Hiljaisen äänen kuuluminen jarruista on normaalia, kun jarruja käytetään nopeuden säätelemiseen.

Pilot Assist pyrkii

 • säätämään nopeutta mahdollisimman sujuvasti Tilanteissa, jotka edellyttävät nopeita jarrutuksia, kuljettajan on jarrutettava itse. Tämä koskee suuria nopeuseroja tai tilannetta, jossa edellä oleva auto jarruttaa voimakkaasti. Kamera- ja tutkayksikön rajoituksista johtuen jarrutus voi tulla odottamatta tai jäädä tulematta.
 • seuraamaan edellä omalla kaistalla olevaa ajoneuvoa kuljettajan asettamalla aikaetäisyydellä. Jos tutkayksikkö ei näe edessä olevaa ajoneuvoa, auto sen sijaan pitää kuljettajan asettaman ja tallentaman nopeuden. Näin tapahtuu myös, jos edessä olevan ajoneuvon nopeus nousee ja ylittää tallennetun nopeuden.

Auton sijainti kaistalla

Pilot Assist -toiminto pyrkii ohjausta tukiessaan sijoittamaan auton näkyvien ajokaistamerkintöjen väliin keskelle. Jotta ajokokemus on pehmeämpi, auton on hyvä antaa itse löytää sopiva paikka tiellä. Kuljettaja voi aina muuttaa auton paikkaa tiellä ohjaamalla voimakkaammin itse. On tärkeää, että kuljettaja huolehtii auton turvallisesta sijainnista ajoväylällä.

Jos Pilot Assist ei sijoita autoa sopivalla tavalla ajokaistalle, suositellaan, että Pilot Assist poistetaan käytöstä tai sen tilalle valitaan mukautuva nopeudensäädin*.

Ohjausapu

P5-1617-PilotAssist2 Symbol Steering Standby

Ohjausavun kulloinenkin tila ilmenee ohjauspyöräsymbolin väristä:

• Syttynyt ohjauspyörä osoittaa aktiivista ohjausapua.

• Sammunut ohjauspyörä (kuten kuvassa) osoittaa, että ohjausapu on deaktivoitu.

Pilot Assist -toiminnon ohjausapu perustuu edessä olevan ajoneuvon kulkureitin ja ajokaistan sivumerkintöjen tasapainoon. Kuljettaja voi milloin tahansa säätää Pilot Assistin ohjaustukea ja ohjata toiseen suuntaan, esim. vaihtaessaan kaistaa tai väistäessään estettä tiellä. Ohjauspyörässä tuntuu tällöin hieman vastusta niin kauan kuin ohjausapu on aktiivinen.

Tilapäinen ohjausavun poiskytkentä

Varoitus

Pilot Assist -ohjausapu kytketään pois automaattisesti ja otetaan uudelleen käyttöön ilman edeltävää varoitusta.

Suuntavaloja käytettäessä Pilot Assist -ohjausapu kytkeytyy tilapäisesti pois. Kun suuntavalo on sammunut, ohjausapu aktivoituu uudelleen automaattisesti, jos ajokaistan sivumerkinnät voidaan edelleen havaita.

Jos Pilot Assist ei voi tulkita ajokaistaa yksiselitteisesti, esim. jos kamerayksikkö ei näe kaistan reunamerkintöjä, Pilot Assist kytkee ohjausavun tilapäisesti pois päältä. Nopeuden ja etäisyyden säätötoiminnot pysyvät kuitenkin jatkuvasti aktiivisina. Ohjausapu aktivoituu uudelleen, kun ajokaista voidaan taas tulkita. Näissä tilanteissa kuljettaja voi havaita ohjausavun tilapäisen deaktivoitumisen ohjauspyörän kevyestä värinästä.

Kaarteissa ja kun tie jakautuu kaistoihin

Pilot Assist toimii yhteisvaikutuksessa kuljettajan kanssa, eikä hänen siksi tule odottaa ohjausapua Pilot Assist -toiminnolta vaan olla aina valmiina lisäämään omaa ohjausvaikutustaan, erityisesti kaarteissa.

Kun auto lähestyy erkanemiskaistaa tai jos ajokaista jakaantuu, kuljettajan on ohjattava kohti haluamaansa ajokaistaa, jotta Pilot Assist tunnistaa halutun ajosuunnan.

Kädet ohjauspyörällä

P6-1817-PA-Symbol Hands-on-Steeringwheel

Edellytys Pilot Assist -toiminnon toimimiselle on se, että kuljettaja pitää kädet ohjauspyörällä. Kuljettajan on myös oltava ajaessaan koko ajan aktiivinen ja tarkkaavainen, koska Pilot Assist ei pysty tulkitsemaan kaikkia tilanteita ja toiminto voi kytkeytyä päälle tai pois ilman ennakkovaroitusta.

Varoitus

Älkää odottako kaikkia varoitustasoja ja järjestelmän apua vaan toimikaa heti, jos jokin varoitussignaali liipaistaan.

 1. Jos Pilot Assist havaitsee, että kuljettaja ei pidä käsiään ohjauspyörällä, järjestelmä varoittaa tästä symbolilla ja teksti-ilmoituksella kuljettajan näytössä kehottaen näin kuljettajaa ohjaamaan autoa aktiivisesti.
 2. Jos kuljettajan käsiä ei edelleenkään havaita ohjauspyörällä muutaman sekunnin kuluttua järjestelmä toistaa kehotuksen ohjata autoa aktiivisesti ja antaa äänimerkin.
 3. Jos Pilot Assist ei vielä muutaman sekunnin kuluttua havaitse kuljettajan käsiä ohjauspyörällä, toiminto kytkeytyy pois päältä. Tämän jälkeen Pilot Assist on käynnistettävä uudelleen ohjauspyörän painikkeella . Poiskytkennän jälkeen toiminto jatkaa varoittamista ääni- ja valomerkein noin viiden sekunnin ajan.

Mäkiset tiet ja/tai raskas kuorma

Huomatkaa, että Pilot Assist on ensisijaisesti tarkoitettu käytettäväksi tasaisilla teillä ajettaessa. Toiminnolla voi olla vaikeuksia säilyttää oikea etäisyys edellä olevaan ajoneuvoon ajettaessa jyrkissä alamäissä – olkaa tällöin erityisen tarkkaavainen ja valmis jarruttamaan.

Älkää käyttäkö Pilot Assist -toimintoa, jos auto on raskaasti kuormattuna tai autoon on kytketty perävaunu.

Huomio

Pilot Assist ei voi aktivoitua, jos auton sähköjärjestelmään liitetään perävaunu, polkupyöränpidin tai vastaava.

Lukekaa kaikki varoitukset ennen käyttöä

Varoitus

 • Toiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
 • Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa koskevat kappaleet saadakseen tietoa mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
 • Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.

Huomio

Toiminto käyttää auton kamera- ja tutkayksikköjä, joilla on tiettyjä yleisiä rajoituksia.

Tärkeää

Kuljettajan tukikomponenttien huollon saa tehdä vain korjaamossa – suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.

Varoitus

Tietyissä tilanteissa Pilot Assist -ohjausavun voi olla vaikea auttaa kuljettajaa oikealla tavalla tai kytkeytyä pois automaattisesti - tällöin on suositeltavaa olla käyttämättä Pilot Assist -ohjausapua. Esimerkkejä tällaisista tilanteista voivat olla seuraavat:

 • kaistamerkinnät ovat epäselvät, kuluneet, ne puuttuvat tai menevät ristiin tai jos tiemerkintöjä on useita.
 • kaistojen rajat muuttuvat, esim. kaistojen jakautuessa tai yhdistyessä sekä poistumisramppien kohdalla.
 • tietyöt ja äkilliset muutokset ajoradalla, esim. jos merkkiviivat eivät enää osoita oikeaa ajoreittiä.
 • ajoradalla tai sen vieressä on reunoja tai muita linjoja kuin kaistamerkintöjä, esim. jalkakäytävän reunoja, tienpinnan saumoja tai paikkoja, kaiteiden reunoja, tienreunoja tai teräviä varjoja.
 • kaista on kapea tai mutkainen.
 • kaistalla on mäki tai töyssy.
 • sää on huono, sataa vettä tai lunta, on sumuista tai loskaista tai heikko valaistus huonontaa näkyvyyttä, vastavalo, märkä ajorata jne.

Kuljettajan on oltava myös tietoinen siitä, että Pilot Assist -järjestelmällä on seuraavia rajoituksia:

 • Korkeita jalkakäytävän reunoja, kaiteita, tilapäisiä esteitä (liikennekartioita, kaiteita jne.) ei havaita. Ne voidaan myös tunnistaa virheellisesti kaistamerkinnöiksi, jolloin on olemassa vaara siitä, että auto osuu näihin esteisiin. Kuljettajan on itse varmistettava, että auton etäisyys kyseisiin esteisiin on riittävä.
 • Kamera- ja tutkayksikkö ei pysty havaitsemaan kaikkia liikenteessä vastaan tulevia esineitä ja esteitä, esim. ajoradan kuoppia, paikallaan olevia esteitä tai esineitä, jotka peittävät ajoradan kokonaan tai osittain.
 • Pilot Assist ei "näe" jalankulkijoita, eläimiä yms.
 • Toiminnon ohjausavun voimakkuus on rajallinen, joten Pilot Assist ei voi aina auttaa kuljettajaa ohjaamaan ja pitämään autoa kaistalla.
 • Jos autossa on Sensus Navigation *, toiminto voi käyttää karttatietojen sisältämiä tietoja, jolloin suorituskyky voi vaihdella.
 • Pilot Assist suljetaan, jos nopeudesta riippuvan ohjauspyörän vastuksen ohjaustehostin toimii alhaisemmalla teholla – esimerkiksi jäähdytettäessä ylikuumenemisen takia.

Varoitus

Pilot Assist -toimintoa tulee käyttää vain, jos kaistan kummallakin sivulla on selkeät kaistamerkinnät. Kaikki muu käyttö lisää riskiä osumisesta ympärillä oleviin esteisiin, joita toiminto ei pysty havaitsemaan.

Varoitus

 • Tämä ei ole törmäyksiä ehkäisevä järjestelmä. Vastuu on aina kuljettajalla ja hänen on puututtava asiaan, jos järjestelmä ei havaitse edellä olevaa ajoneuvoa.
 • Toiminto ei jarruta ihmisten tai eläinten eikä pienten ajoneuvojen, esim. polku- tai moottoripyörien vuoksi. Ei myöskään matalien perävaunujen, vastaantulevien, hitaasti liikkuvien tai paikallaan olevien ajoneuvojen ja esineiden vuoksi.
 • Älkää käyttäkö toimintoa vaativissa tilanteissa, kuten esim. kaupunkiliikenteessä, risteyksissä, liukkaalla, kun ajoradalla on paljon vettä tai loskaa, voimakkaassa vesi- tai lumisateessa, näkyvyyden ollessa huono, mutkaisilla teillä tai poistumis- ja liityntärampeilla.

Oliko tästä apua?