City Safety

Varoetäisyyden asettaminen City Safety -toimintoa varten

Päivitetty 7/23/2018

City Safety on aina aktivoituna, mutta toiminnolle voidaan valita varoitusetäisyys.

Huomio

City Safety-toimintoa ei voida sulkea, vaan se aktivoituu automaattisesti käynnistettäessä moottori/sähkökäytöllä ja on sitten päällä, kunnes moottori sammutetaan/sähkökäyttö katkaistaan.

Varoetäisyys määrittää järjestelmän herkkyyden ja määrittää, millä etäisyydellä visuaaliset, akustiset ja haptiset varoitukset laukaistaan.

Painakaa Asetukset keskinäytön sovellusnäkymässä.

Painakaa painiketta My CarIntelliSafe.

Kohdassa City Safety, valitkaa Myöhään, Normaali tai Varhain halutun varoetäisyyden asettamiseksi.

Jos asetus Varhain antaa liian monta varoitusta, mikä tietyissä tilanteissa voidaan kokea ärsyttäväksi, käyttäkää varoetäisyyttä Normaali tai Myöhään.

Jos varoitukset koetaan liian usein toistuvina ja häiritsevinä, varoitusetäisyyttä voidaan pienentää. Tämä johtaa tällöin siihen, että järjestelmä varoittaa myöhemmässä vaiheessa, mikä vähentää varoitusten kokonaismäärää.

Varoetäisyyttä Myöhään tulee käyttää van poikkeustapauksissa, esim. dynaamisessa ajossa.

Huomio

City Safety varoittaa kuljettajaa törmäysvaarasta, mutta toiminto ei voi lyhentää kuljettajan reaktioaikaa.

Jos varoetäisyydeksi on asetettu Varhain, varoitukset annetaan ennakoidummin. Tämä voi tarkoittaa, että varoitukset tulevat useammin kuin jos varoetäisyys olisi Normaali.

Huomio

Vaikka varoitusetäisyydeksi on asetettu Varhain, varoitukset voidaan tietyissä tilanteissa kokea myöhäisiksi. Esim. suurien nopeuserojen yhteydessä, tai jos edessä oleva ajoneuvo jarruttaa voimakkaasti.

Huomio

Rear Collision Warning -varoitus suuntavaloilla deaktivoidaan, jos törmäysvaroituksen varoetäisyys on asetettu toiminnossa City Safety alimmalle tasolle "Myöhään".

Turvavöiden esikiristys- ja jarrutustoiminnot ovat kuitenkin edelleen toiminnassa.

Varoitus

Mikään automaattinen järjestelmä ei voi taata 100 % oikeaa toimintaa kaikissa tilanteissa. Sen vuoksi älkää koskaan kokeilko City Safety -toimintoa ihmisiä, eläimiä tai muita ajoneuvoja kohtaan - siihen liittyy vakavan loukkaantumisen ja hengenmenetyksen vaara.


Oliko tästä apua?