Prekės versija 2022.45.0

Privatumo pranešimas dėl klientų apklausų

Įsigalioja nuo:

Paskelbta:

Šiame dokumente aprašoma, kaip „Volvo Cars" (kaip apibrėžta toliau) tvarko jūsų asmens duomenis, kad dalyvaujate mūsų klientų apklausose (toliau – Klientų apklausos).

Toliau rasite šią informaciją:

1. Kas mes esame

Juridiniai asmenys, drauge atsakingi už asmens duomenų, susijusių su Klientų apklausomis, tvarkymą, yra „Volvo Car Corporation", kurios juridinis adresas Assar Gabrielssons Väg, 40531 Gothenburg, Sweden (Geteborgas, Švedija), įmonės registracijos numeris 556074-3089, ir SOSTENA, kurios juridinis adresas Ukmergės g. 280, LT-06115, Vilnius, Lietuva, įmonės kodas 300019733, toliau vadinami „Volvo Cars" arba mes.

2. Kokius asmens duomenis renkame ir kodėl

Jums pildant mūsų Klientų apklausos anketą, mes tvarkome šių kategorijų su jumis susijusius duomenis:

 • identifikatorius, tokius kaip vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, kreipinys, amžius, lytis, pašto kodas ir miestas. Šiuos duomenis tvarkome tam, kad galėtume siųsti klientų apklausos anketas ir įvertinti klientų rezultatus pagal segmentus. Duomenys tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais siekti verslo tikslų ir gerinti klientų patirtį su atsakymais į apklausos anketą susijusiose srityse (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).
 • jūsų transporto priemonės duomenis, tokius kaip transporto priemonės tipas, transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN) ir registracijos numeris (REG). Šiuos duomenis tvarkome remdamiesi mūsų teisėtais interesais užtikrinti galimybę dirbti įvykio vietoje ir įvykdyti garantinius įsipareigojimus (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).
 • sutarties tipą, prenumeratos numerį, informaciją apie ryšį su transporto priemonę (tokią kaip sutarties arba pardavimo tipas, pradžios ir pabaigos datos). Mes tvarkome šiuos duomenis, norėdami išsiųsti Klientų apklausą ir įvertinti klientų elgesį pagal segmentus, kad galėtume pagerinti bendrą verslo veiklą ir naudotojų patirtį. Duomenys tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais siekti verslo tikslų ir gerinti klientų patirtį su atsakymais į apklausos anketą susijusiose srityse (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).
 • atidarymo / paspaudimų rodikliai. Mes tvarkome šiuos duomenis statistinės analizės ir nuvažiuoto atstumo įvertinimo tikslais bei siekdami suprasti mūsų klientų interesus. Atliekant šią analizę, el. pašto laiškuose su kvietimais įdiegti vadinamieji interneto švyturiai arba stebėjimo pikseliai, kuriuose rodomi vieno pikselio vaizdo failai, taip pat įterpti į mūsų svetainę, kurioje mes prašome jūsų sutikimo juos naudoti. Duomenys tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais suprasti bendrąjį apklausos veiksmingumą ir sąveiką su apklausos anketa (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

3. Kiek laiko saugome jūsų duomenis

Jūsų apklausos atsakymai bus saugomi iki penkerių (5) metų nuo jų pateikimo, o šiam laikui praėjus, bus nuasmeninti.

Siekiant užtikrinti jūsų atsakymų saugumą, kvietime pateikti atsiliepimus pateikiama individualizuota anketa, kurios daugiau niekas negali pasiekti. Apklausos svetainėje ir duomenų saugyklose esame įdiegę apsaugos priemonių, padedančių apsisaugoti nuo mūsų tvarkomos informacijos praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Tik organizacijos paskirti darbuotojai turi prieigą prie asmeninės informacijos, kurią mums pateikėte. Prieiga prie šios informacijos jiems suteikiama tik klausimų nagrinėjimo, analizės ir kokybės kontrolės tikslais.

4. Su kuo dalijamės jūsų asmens duomenimis

Vadovaudamiesi būtinybės žinoti principu, toliau išvardytų kategorijų jūsų asmens duomenimis pasidalysime su šiomis trečiosiomis šalimis:

 • mūsų duomenų tvarkytojais, kurie teikia bendro pobūdžio pagalbą mūsų veikai, pavyzdžiui, IT sprendimų teikėjais;
 • mūsų duomenų tvarkytojais, kurie teikia klientų apklausos anketas, o jų galimybės naudoti jūsų asmens duomenis bet kokiais kitais tikslais, išskyrus paslaugų mums teikimą, ribojamos galiojančiomis sutartimis dėl duomenų tvarkymo;
  • „Medallia, Inc“ (ES, JAV) – klientų patirties valdymas.

Jūsų asmens duomenys bus atskleisti jūsų pasirinktam mažmenininkui arba tos pačios grupės, kuriai priklauso ir „Volvo Cars“, įmonėms, kuris (-ios) juos ir tvarkys (jeigu tai taikoma). Įmonėms, priklausančioms tai pačiai įmonių grupei kaip ir VCC, tačiau esančioms už EEE ribų, jūsų asmens duomenis perduosime remdamiesi Europos Komisijos patvirtintomis standartinėmis sutarčių sąlygomis.

5. Su mūsų atliekamu duomenų tvarkymu susijusios jūsų teisės

Pagal BDAR jūs turite konkrečias teises, susijusias su mūsų tvarkomais jūsų asmens duomenimis. Šios teisės trumpai paaiškintos toliau, o jūs galėsite jomis pasinaudoti, užpildydami specialią toliau pateiktą formą.

 1. Teisę atšaukti sutikimą: jeigu davėte sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis, tokį sutikimą galite bet kuriuo metu atšaukti, ir šis atšaukimas galios būsimiems laikotarpiams;
 2. Teisę susipažinti su savo asmens duomenimis: galite prašyti mūsų pateikti informacijos apie tai, kokius jūsų asmens duomenis turime. Gavę prašymą, mes pateiksime jums turimų jūsų asmens duomenų kopiją. Jeigu jums reikės daugiau jūsų asmens duomenų kopijų, mes galime prašyti iš jūsų pagrįsto mokesčio, nustatyto atsižvelgiant į administravimo išlaidas. Jūs turite teisę gauti informaciją apie mūsų taikomas į ES bei EEE nepriklausančias šalis perkeliamų asmens duomenų apsaugos priemones, jei paprašysite nurodyti, ar mes tvarkome jūsų asmens duomenis, ar perduodame jūsų asmens duomenis į ES bei EEE nepriklausančias šalis.
 3. Teisė taisyti: galite reikalauti, kad mes ištaisytume turimus neteisingus ar neišsamius jūsų asmens duomenis. Mes dedame pagrįstas pastangas, kad mūsų turimi arba valdomi jūsų asmens duomenys nuolat išliktų tikslūs, išsamūs, aktualūs ir atnaujinti, remiantis naujausia mums prieinama informacija.
 4. Teisė apriboti duomenų naudojimą: jūs galite reikalauti, kad mes apribotume jūsų asmens duomenų tvarkymą, jeigu:
  1. abejojate asmens duomenų tikslumu – laikotarpiui, per kurį mes patikrinsime duomenų tikslumą;
  2. duomenys tvarkomi neteisėti, ir jūs reikalaujate apriboti tvarkymą, o ne ištrinti jūsų asmens duomenis;
  3. mums daugiau nebereikia jūsų asmens duomenų, kad įgyvendintume tikslus, siekiant kurių jie buvo tvarkomi, bet jums jų reikia, kad pagrįstumėte, įgyvendintumėte arba apgintumėte savo teisinius reikalavimus;
  4. jūs prieštaraujate tvarkymui – kol mes patikrinsime, ar mūsų teisėti pagrindai yra svarbesni už jūsų.
 5. Teisė į duomenų perkeliamumą: jūs turite teisę gauti mums pateiktus savo asmens duomenis, ir, kiek tai techniškai įmanoma, prašyti, kad mes perduotume jūsų asmens duomenis (kuriuos jūs mums pateikėte) kitai organizacijai, jeigu:
  1. jūsų asmens duomenis tvarkome automatizuotomis priemonėmis;
  2. jūsų asmens duomenis tvarkome remdamiesi jūsų sutikimu arba tvarkyti jūsų asmens duomenis reikia norint vykdyti sutartį, kurios šalis esate;
  3. jūs pateikėte mums savo asmens duomenis; ir
  4. jūsų teisė į duomenų perkėlimą neturės neigiamo poveikio kitų asmenų teisėms ir laisvėms.
  Jūs turite teisę gauti savo asmens duomenis susisteminta, įprastai naudojama ir mašininiu būdu nuskaitoma forma. Jūsų teisė gauti savo asmens duomenis negali daryti neigiamo poveikio kitų asmenų teisėms ir laisvėms. Jūsų teisė prašyti, kad jūsų asmens duomenys iš mūsų būtų perduoti kitai organizacijai, taikoma tuo atveju, jei toks perdavimas yra techniškai įmanomas.
 6. Teisė ištrinti: turite teisę pareikalauti, kad mes ištrintume tvarkomus jūsų asmens duomenis. Mes privalome įvykdyti šį prašymą, jeigu tvarkome jūsų asmens duomenis, nebent juos tvarkyti reikia:
  1. žodžio ir informacijos laisvės teisei įgyvendinti;
  2. siekiant laikytis teisinių įsipareigojimų, pagal kurias tvarkyti duomenis reikalauja mums taikomi Europos Sąjungos arba valstybės narės teisės aktai;
  3. archyvavimo tikslais, įgyvendinant visuomenės interesus, mokslinių ar istorinių tyrimų ar statistikos tikslais; arba
  4. teisiniams reikalavimams pagrįsti, įgyvendinti arba nuo jų apsiginti.
 7. Teisė prieštarauti: jūs galite bet kuriuo metu prieštarauti jūsų asmens duomenų tvarkymui susidarius tam tikroms aplinkybėms, su sąlyga, kad tvarkymas grindžiamas ne jūsų sutikimu, bet mūsų ar trečiųjų šalių teisėtais interesais. Tokiu atveju įsipareigojame nebetvarkyti jūsų asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai galime įrodyti, kad tam turime įtikinamų teisėtų pagrindų arba svarbesnių interesų, taip pat jeigu duomenų reikia teisėtiems reikalavimams nustatyti, vykdyti ar juos ginti. Jeigu prieštaraujate duomenų tvarkymui nurodykite, ar norite, kad mes ištrintume jūsų asmens duomenis, nes priešingu atveju mes tik apribosime jų tvarkymą. Jūs taip pat turite teisę bet kada ir dėl bet kokių priežasčių prieštarauti savo asmens duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant profiliavimą tiek, kiek tai susiję su tokia tiesiogine rinkodara), jei toks tvarkymas buvo pagrįstas mūsų teisėtais interesais. Jeigu duomenys rinkodaros tikslais naudojami remiantis jūsų sutikimu, sutikimą galite bet kada atšaukti (ž. pirmiau).
 8. Teisė pateikti skundą: galite pateikti skundą vietinei duomenų apsaugos priežiūros įstaigai arba bet kokiai ES duomenų apsaugos įstaigai, tačiau būsime dėkingi, jei pirmiausia jums kilusią problemą bandysite išspręsti susisiekę su mumis (mūsų kontaktiniai duomenys pateikti toliau).

Pasinaudoti savo teisėmis mūsų atžvilgiu galite užpildydami šią formą, kuri padės mums tinkamai įvykdyti jūsų užklausą. Internetinėje formoje turėsite pateikti informaciją, kurios mums reikia norint patvirtinti jūsų tapatybę ir peržiūrėti jūsų užklausą. Jeigu užklausas teikiate telefonu arba el. paštu, turėsite pateikti pakankamai informacijos, kuri leistų mums pagrįstai patvirtinti, kad esate asmuo, kurio asmens duomenis rinkome, taip pat turėsite pakankamai išsamiai apibūdinti savo užklausą, kad galėtume tinkamai ją įvertinti ir tvarkyti. Jei jums pateikus prašymus dėl galimybės susipažinti su duomenimis arba juos ištrinti, negalime patvirtinti jūsų tapatybės naudodami pateiktą informaciją, galime paprašyti jūsų pateikti papildomos informacijos.

Galite pasinaudoti šiomis teisėmis visų šiame pranešime paminėtų bendrų duomenų valdytojų atžvilgiu.

6. Kontaktinė informacija

Norėdami įgyvendinti savo teises, naudokite internetinę formą, kiek anksčiau pateiktą Klientų privatumo politikoje. Jei turite kitų klausimų dėl asmens duomenų apsaugos, galite susisiekti tiesiogiai su SOSTENA, kuri šiame privatumo pranešime nurodyta kaip bendras duomenų valdytojas, naudodamiesi kontaktiniais duomenimis, kuriuos rasite spustelėję šią nuorodą: https://www.volvocars.com/lt-lt/paslaugos/susikurkite-ir-įsigykite/susisiekite-su-atstovu.

Taip pat galite susisiekti su „Volvo Car Corporation“ duomenų apsaugos pareigūnu šiais būdais:

Įmonė: Volvo Car Corporation

Adresas korespondencijai: „Volvo Car Corporation“, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Gothenburg, Švedija

El. pašto adresas: globdpo@volvocars.com

7. Privatumo pranešimo pakeitimai

Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra bet kada pakeisti mūsų taikomą privatumo apsaugos praktiką ir atnaujinti bei pakeisti šį Privatumo pranešimą. Dėl šios priežasties raginame jus nuolat peržvelgti šį Privatumo pranešimą. Šis Privatumo pranešimas galioja nuo dokumento viršuje nurodytos datos. Jūsų asmens duomenis traktuosime laikydamiesi to Privatumo pranešimo varianto, pagal kurį jie buvo renkami, nebent duosite sutikimą, kad su jais būtų elgiamasi kitaip.