Prekės versija 2023.310.0

Teisinė informacija

Įsigalioja nuo:

Paskelbta:

Toliau vartojama sąvoka „Volvo Cars“ reiškia bendrovę „Volvo Car Corporation“, vieną arba kelis subjektus, priklausančius „Volvo Car“ grupei, arba visą „Volvo Car“ grupę.

Jokių garantijų ir pan.

Nors ėmėmės visų deramų priemonių, kuriomis užtikrintume šioje interneto svetainėje (toliau – „svetainėje“) pateiktos informacijos tikslumą, ji pateikiama tokia, kokia yra. „Volvo Cars“ jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma jokiai šaliai atsakinga dėl tiesioginės, netiesioginės, logiškai išplaukiančios arba kitokios žalos, patirtos dėl naudojimosi šia svetaine arba bet kokia kita joje nurodyta svetaine, įskaitant, tačiau neapsiribojant, prarastu pelnu, verslo sutrikimu, programų praradimu, duomenų netekimu ar kt., net jei „Volvo Cars“ būtų tiesiogiai pranešta apie tokios žalos tikimybę.

Taigi „Volvo Cars“ atsiriboja nuo bet kokių garantijų ar teiginių dėl svetainės, taip pat dėl bet kokių kitų svetainių, kurias galėtumėte pasiekti per šią svetainę. Tokios kitos svetainės pateikiamos tik dėl patogumo, tačiau tai nereiškia, kad „Volvo Cars“ rekomenduoja jomis naudotis arba prisiima atsakomybę dėl tų svetainių turinio ar naudojimosi jomis. Be to, patys esate atsakingi už pakankamas atsargos priemones ir pasirūpinimą, kad įrenginys, kuriuo jungiatės prie svetainės (ir atitinkama susijusi programinė įranga), būtų apsaugotas nuo virusų, kirminų, Trojos arklių ir kitų panašių žalingų objektų.

Bet kokioms „Volvo Cars“ svetainėje nurodytoms garantijoms ir bet kokiems teiginiams, susijusiems su produktais arba paslaugomis, kurias įsigyjate arba kuriomis naudojatės, taikomos sutartos sąlygos, nurodytos atitinkamų produktų ar paslaugų teikimo sutartyse.

Informacijoje, kuri pateikta šioje svetainėje, gali būti techninių netikslumų ar tipografinių klaidų. Šioje svetainėje pateikta informacija gali būti bet kuriuo metu pakeista apie tai neįspėjus. Be to, atminkite, kad „Volvo Cars“ pasilieka teisę pakeisti savo produktus ir paslaugas, įskaitant jų kainas.

Svetainėje pateiktoje informacijoje gali būti nuorodų į „Volvo Cars“ produktus arba paslaugas, kurios jūsų šalyje nėra pristatytos arba joje nepasiekiamos. Tokios nuorodos nereiškia, kad „Volvo Cars“ ketina pristatyti arba teikti šiuos produktus arba paslaugas jūsų šalyje. Atkreipkite dėmesį ir į tai, kad tam tikri produktai arba paslaugos gali būti prieinami tik už papildomą mokestį, o tam tikra svetainėje pateikta informacija gali būti neteisinga, nes po svetainės paskelbimo arba paskutinio atnaujinimo produktai buvo pakeisti. Jei pageidaujate išsamios informacijos apie produktus ir paslaugas, kurie jums prieinami, susisiekite su savo „Volvo Cars“ prekybos atstovu.

Svetainėje pasiekiama konkreti programinė įranga

Bet kokia programinė įranga, kurią gali būti leista atsisiųsti iš šios svetainės (toliau – „programinė įranga“), – tai „Volvo Cars“ ir (arba) atitinkamų licencijų davėjų darbo rezultatas, kurio autorių teisės yra saugomos.

Naudojantis šia programine įranga taikomos galutinio naudotojo licencinės sutarties (jei ji yra) sąlygos, pateiktos drauge su šia programine įranga arba joje pačioje („licencinė sutartis“). Jei licencinėje sutartyje nenurodyta kitaip, programinę įrangą atsisiųsti leidžiama tik galutiniams naudotojams. Be to, jei licencinėje sutartyje nenurodyta kitaip, naudotis šia programine įranga leidžiama tik tuo tikslu, kurį numačius ši programinė įranga yra pateikta. Bet koks programinės įrangos atgaminimas arba platinimas, neatitinkantis licencinės sutarties sąlygų, yra draudžiamas ir dėl to gali būti traukiama civilinėn arba baudžiamojon atsakomybėn.

Bet kokios su programine įranga susijusios garantijos suteikiamos tik tokia apimtimi, kokia yra apibrėžta licencinėje sutartyje. Jei licencinėje sutartyje nenurodyta kitaip, „Volvo Cars“ atsiriboja nuo bet kokių su programine įranga susijusių garantijų, įskaitant visas numatomas garantijas ir sąlygas dėl prekinės būklės, tinkamumo konkrečiam tikslui, teisės į nuosavybę bei nuostatų nepažeidimo.