Prekės versija 2021.121.0

Privatumo pranešimas dėl duomenų subjekto teisių ir prašymų

Įsigalioja nuo:

Paskelbta:

Šiame dokumente aprašoma, kaip „Volvo Cars" (kaip apibrėžta toliau) tvarko jūsų asmens duomenis, kai bet kokia forma (elektroniniu paštu, telefonu, interneto svetainėje ar laišku) pateikiate Prašymą dėl duomenų subjekto teisių (toliau – PDST).

Toliau rasite šią informaciją:

1. Kas mes esame

Juridinis asmuo, atsakingas už jūsų asmens duomenų tvarkymą, susijusį su PDST, yra „Volvo Car Corporation", kurios juridinis adresas Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Gothenburg, Sweden (Geteborgas, Švedija), įmonės kodas 556074-3089, toliau vadinama „Volvo Cars" arba mes.

2. Kokius asmens duomenis renkame ir kodėl

Su PDST susijęs šių kategorijų asmens duomenų tvarkymas:

 1. Norėdami patikrinti jūsų tapatybę, jums pateikus PDST, tvarkome jūsų asmens duomenis. Teisinis tokio duomenų tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėti interesai užtikrinti, kad vykdome leidžiamus ir tikslius PDST. Duomenys, kuriuos tvarkome, norėdami patikrinti jūsų tapatybę, priklauso nuo duomenų, su kuriais susijęs PDST, tipo. Tvarkome šiuos duomenis:
  1. jūsų, kaip kliento, el. pašto adresą ir (arba) pašto adresą;
  2. jūsų transporto priemonės (-ių), su kuria susijęs prašymas, VIN kodą;
  3. skaitmeninių paslaugų duomenis – „Volvo ID“ (el. pašto adresą arba telefono numerį), kurį naudojote registruodamiesi minėtoms paslaugoms gauti.
 2. Patikrinę jūsų tapatybę, tvarkome tokią informaciją kaip jūsų vardas ir pavardė, adresas (-ai) korespondencijai, telefono numeris (-iai), el. pašto adresas (-ai) ir VIN kodas (-ai), kad galėtume tvarkyti ir įvykdyti jūsų prašymą. Priklausomai nuo to, su kuriuo duomenų subjektu susijęs PDST, tokio prašymo tvarkymas apima atitinkamų duomenų suradimą ir rinkimą, jų pakeitimą arba ištrynimą ir visos informacijos, susijusios su veiksmais, nurodytais lydimajame rašte, kuriame pateikti jūsų užklausos tvarkymo rezultatai, rinkimą. Teisinis tokio duomenų tvarkymo pagrindas yra mums taikomo teisinio reikalavimo įvykdymas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas).
 3. Be to, mes tvarkome su jūsų klausimu susijusius duomenis, tokius kaip prašymo rūšis, atitinkama rinka ir klausimo nagrinėjimo trukmė tam, kad būtų galima rinkti su PDST susijusius statistinius duomenis ir gerinti PSDT valdymo procesą. Teisinis tokio duomenų tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėti interesai optimizuoti PSDT procesus ir procedūras (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).
 4. Taip pat tvarkome su jūsų klausimu susijusius duomenis, tokius kaip prašymo rūšis, atitinkama rinka ir klausimo nagrinėjimo trukmė bei kita susijusi informacija remdamiesi savo teisėtais interesais dokumentuoti savo praktiką vidaus ir išorės audito tikslais (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

3. Kiek laiko saugome jūsų duomenis

Su jūsų PDST susijusius duomenis saugome 3 (trejus) metus. Jeigu duomenys susiję su nagrinėjamu skundu arba teismine byla, duomenys saugomi viso tokio nagrinėjimo metu.

4. Su kuo dalijamės jūsų asmens duomenimis

Vadovaudamiesi būtinybės žinoti principu, toliau išvardytų kategorijų jūsų asmens duomenimis pasidalysime su šiomis trečiosiomis šalimis:

 • mūsų duomenų tvarkytojais, kurie teikia bendro pobūdžio pagalbą mūsų veikai, pavyzdžiui, IT sprendimų teikėjais;
 • Toliau išvardyti mūsų duomenų tvarkytojai, kurie padeda apdoroti PDST ir kurių galimybės naudoti jūsų asmens duomenis bet kokiais kitais tikslais, išskyrus paslaugų mums teikimą, ribojamos galiojančiomis sutartimis dėl duomenų tvarkymo:
 • Kitos trečiosios šalys:
  • „Volvo Car Group“ (EEE) įmonės, atsakingos už PSDT vykdymą, jei jūsų asmens duomenis tvarko kitas juridinis asmuo nei „Volvo Car Corporation“.

5. Su mūsų atliekamu duomenų tvarkymu susijusios jūsų teisės

Jūs, kaip duomenų subjektas, pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą turite konkrečias teises, susijusias su mūsų tvarkomais jūsų asmens duomenimis. Šios teisės trumpai paaiškintos toliau, o jūs galėsite jomis pasinaudoti, užpildydami specialią toliau pateiktą formą.

 1. Teisę atšaukti sutikimą: jeigu davėte sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis, tokį sutikimą galite bet kuriuo metu atšaukti, ir šis atšaukimas galios būsimiems laikotarpiams;
 2. Teisę susipažinti su savo asmens duomenimis: galite prašyti mūsų pateikti informacijos apie tai, kokius jūsų asmens duomenis turime. Gavę prašymą, mes pateiksime jums turimų jūsų asmens duomenų kopiją. Jeigu jums reikės daugiau jūsų asmens duomenų kopijų, mes galime prašyti iš jūsų pagrįsto mokesčio, nustatyto atsižvelgiant į administravimo išlaidas. Jūs turite teisę gauti informaciją apie mūsų taikomas į ES bei EEE nepriklausančias šalis perkeliamų asmens duomenų apsaugos priemones, jei paprašysite nurodyti, ar mes tvarkome jūsų asmens duomenis, ar perduodame jūsų asmens duomenis į ES bei EEE nepriklausančias šalis.
 3. Teisė taisyti: galite reikalauti, kad mes ištaisytume turimus neteisingus ar neišsamius jūsų asmens duomenis. Mes dedame pagrįstas pastangas, kad mūsų turimi arba valdomi jūsų asmens duomenys nuolat išliktų tikslūs, išsamūs, aktualūs ir atnaujinti, remiantis naujausia mums prieinama informacija.
 4. Teisė apriboti duomenų naudojimą: jūs galite reikalauti, kad mes apribotume jūsų asmens duomenų tvarkymą, jeigu:
  1. abejojate asmens duomenų tikslumu – laikotarpiui, per kurį mes patikrinsime duomenų tikslumą;
  2. duomenys tvarkomi neteisėti, ir jūs reikalaujate apriboti tvarkymą, o ne ištrinti jūsų asmens duomenis;
  3. mums daugiau nebereikia jūsų asmens duomenų, kad įgyvendintume tikslus, siekiant kurių jie buvo tvarkomi, bet jums jų reikia, kad pagrįstumėte, įgyvendintumėte arba apgintumėte savo teisinius reikalavimus;
  4. jūs prieštaraujate tvarkymui – kol mes patikrinsime, ar mūsų teisėti pagrindai yra svarbesni už jūsų.
 5. Teisė į duomenų perkeliamumą: jūs turite teisę gauti mums pateiktus savo asmens duomenis, ir, kiek tai techniškai įmanoma, prašyti, kad mes perduotume jūsų asmens duomenis (kuriuos jūs mums pateikėte) kitai organizacijai, jeigu:
  1. jūsų asmens duomenis tvarkome automatizuotomis priemonėmis;
  2. jūsų asmens duomenis tvarkome remdamiesi jūsų sutikimu arba tvarkyti jūsų asmens duomenis reikia norint vykdyti sutartį, kurios šalis esate;
  3. jūs pateikėte mums savo asmens duomenis; ir
  4. jūsų teisė į duomenų perkėlimą neturės neigiamo poveikio kitų asmenų teisėms ir laisvėms.
  • Jūs turite teisę gauti savo asmens duomenis susisteminta, įprastai naudojama ir mašininiu būdu nuskaitoma forma. Jūsų teisė gauti savo asmens duomenis negali daryti neigiamo poveikio kitų asmenų teisėms ir laisvėms. Jūsų teisė prašyti, kad jūsų asmens duomenys iš mūsų būtų perduoti kitai organizacijai, taikoma tuo atveju, jei toks perdavimas yra techniškai įmanomas.
 6. Teisė ištrinti: turite teisę pareikalauti, kad mes ištrintume tvarkomus jūsų asmens duomenis. Mes privalome įvykdyti šį prašymą, jeigu tvarkome jūsų asmens duomenis, nebent juos tvarkyti reikia:
  1. žodžio ir informacijos laisvės teisei įgyvendinti;
  2. siekiant laikytis teisinių įsipareigojimų, pagal kurias tvarkyti duomenis reikalauja mums taikomi Europos Sąjungos arba valstybės narės teisės aktai;
  3. archyvavimo tikslais, įgyvendinant visuomenės interesus, mokslinių ar istorinių tyrimų ar statistikos tikslais; arba
  4. teisiniams reikalavimams pagrįsti, įgyvendinti arba nuo jų apsiginti.
 7. Teisė prieštarauti: jūs galite bet kuriuo metu prieštarauti jūsų asmens duomenų tvarkymui susidarius tam tikroms aplinkybėms, su sąlyga, kad tvarkymas grindžiamas ne jūsų sutikimu, bet mūsų ar trečiųjų šalių teisėtais interesais. Tokiu atveju įsipareigojame nebetvarkyti jūsų asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai galime įrodyti, kad tam turime įtikinamų teisėtų pagrindų arba svarbesnių interesų, taip pat jeigu duomenų reikia teisėtiems reikalavimams nustatyti, vykdyti ar juos ginti. Jeigu prieštaraujate duomenų tvarkymui nurodykite, ar norite, kad mes ištrintume jūsų asmens duomenis, nes priešingu atveju mes tik apribosime jų tvarkymą. Jūs taip pat turite teisę bet kada ir dėl bet kokių priežasčių prieštarauti savo asmens duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant profiliavimą tiek, kiek tai susiję su tokia tiesiogine rinkodara), jei toks tvarkymas buvo pagrįstas mūsų teisėtais interesais. Jeigu duomenys rinkodaros tikslais naudojami remiantis jūsų sutikimu, sutikimą galite bet kada atšaukti (ž. pirmiau).
 8. Teisė pateikti skundą: galite pateikti skundą vietinei duomenų apsaugos priežiūros įstaigai arba bet kokiai ES duomenų apsaugos įstaigai, tačiau būsime dėkingi, jei pirmiausia jums kilusią problemą bandysite išspręsti susisiekę su mumis (mūsų kontaktiniai duomenys pateikti toliau).

6. Kontaktinė informacija

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, užpildykite atitinkamą internetinę formą, kurią rasite pirmiau minėtoje Klientų privatumo politikoje. Jei turite kitų klausimų dėl asmens duomenų apsaugos, galite susisiekti su mumis naudodami šiuos kontaktinius duomenis:

Duomenų apsaugos pareigūnas

Adresas korespondencijai: „Volvo Car Corporation“, gavėjas Duomenų apsaugos pareigūnas, avd 50092, VAK, 405 31 Gothenburg, Sweden (Geteborgas, Švedija).

El. pašto adresas: globdpo@volvocars.com

7. Privatumo pranešimo pakeitimai

Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra bet kada pakeisti mūsų taikomą privatumo apsaugos praktiką ir atnaujinti bei pakeisti šį Privatumo pranešimą. Atlikę esminius šio pranešimo pakeitimus, ypač kai šis pranešimas sudaro jūsų sutikimo pagrindą, mes jums apie tai pranešime. Šis Privatumo pranešimas galioja nuo dokumento viršuje nurodytos datos.