Prekės versija 2021.186.0

Privatumo pranešimas dėl Volvo ID

Įsigalioja nuo:

Paskelbta:

Šiame dokumente aprašoma, kaip „Volvo Cars" (kaip apibrėžta toliau) tvarko jūsų asmens duomenis, kai kuriate ir naudojatės „Volvo" ID, kad gautumėte prieigą prie paslaugų „Volvo Cars" skaitmeninėje ekosistemoje (toliau – „Volvo ID").

Toliau rasite šią informaciją:

1. Kas mes esame

Juridinis asmuo, atsakingas už asmens duomenų tvarkymą jums kuriant ir naudojantis „Volvo ID“ yra „Volvo Car Corporation“, juridinis adresas Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Geteborgas, Švedija, įmonės kodas 556074-3089, toliau vadinama „Volvo Cars“, „mes“ arba „mumis“.

2. Kokius asmens duomenis renkame ir kodėl

Jums kuriant ir naudojantis „Volvo ID“, kad galėtumėte gauti prieigą paslaugų „Volvo Cars“ skaitmeninėje ekosistemoje, tvarkomi šių kategorijų asmens duomenys:

Mes renkame jūsų identifikatorius (tokius kaip jūsų vardas ir pavardė, telefono numeris, pageidaujama kalba, šalis, el.pašto adresas ir slaptažodis), kad galėtume sukurti jums paskyrą, suteikti jums galimybę naudotis „Volvo Cars“ paslaugomis, kurioms reikia „Volvo ID“, ir bendrauti su jumis dėl „Volvo ID“. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra tarp jūsų ir „Volvo Cars“ sudarytos sutarties vykdymas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

Kad galėtume pateikti jūsų „Volvo ID“ ir jo internetinių paslaugų apžvalgą „Volvo ID“ portale, tvarkome jūsų „Volvo ID“, transporto priemonės informaciją (VIN, automobilio duomenis) ir su „Volvo ID“ susijusių paslaugų informaciją. Teisinis minėtojo duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėtas interesas apibrėžti visus su jūsų „Volvo ID“ susijusius automobilius ir paslaugas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

Jūsų asmens duomenis taip pat tvarkome trikčių šalinimo tikslais, susijusiais su „Volvo ID“ kūrimu ir naudojimų. siekdami pagerinti mūsų produkto patikimumą. Tokiu atveju naudojame dalį jūsų „Volvo ID“ (naudotojo vardą ir naudotojo ID). Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėti interesai teikti jums stabilų ir patikimą produktą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

3. Kiek laiko saugome jūsų duomenis

Jūsų asmens duomenis laikysime tol, kol turėsite registruotą „Volvo ID“. Jei panaikinsite savo „Volvo ID“ (ką galite padaryti „Volvo ID“ portale), „Volvo ID“ kartu su susijusiais duomenimis bus panaikintas praėjus 30 (trisdešimt) dienų nuo atitinkamo jūsų prašymo.

4. Su kuo dalijamės jūsų asmens duomenimis

Mūsų naudojamos duomenų tvarkytojų, padedančių teikti „Volvo ID“, kategorijos yra tokios:

 • paskyros sukūrimo ir autentifikavimo paslaugos teikėjas;
 • duomenų prieglobos paslaugų teikėjai;
 • el. laiškų ir SMS paskirstymo teikėjas;
 • trikčių paieškos ir šalinimo paslaugos teikėjas.

Jų galimybės naudoti jūsų asmens duomenis bet kokiais kitais tikslais, išskyrus paslaugų mums teikimą, ribojamos galiojančiomis sutartimis dėl duomenų tvarkymo. Kai kuriais iš šių atvejų duomenų tvarkytojai gali ribotai perduoti asmens duomenis už Europos Sąjungos ribų. Mes ėmėmės atsargumo priemonių, kad toks perdavimas būtų ribojamas iki būtino minimumo ir apimtų tik duomenis, kurie neleidžia tiesiogiai jūsų identifikuoti ir todėl neteisėtu atskleidimo atveju kelia labai mažą riziką.

5. Su mūsų atliekamu duomenų tvarkymu susijusios jūsų teisės

Jūs, kaip duomenų subjektas, pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą turite konkrečias teises, susijusias su mūsų tvarkomais jūsų asmens duomenimis. Šios teisės trumpai paaiškintos toliau, o jūs galėsite jomis pasinaudoti, užpildydami specialią toliau pateiktą formą.

 1. Teisę atšaukti sutikimą: jeigu davėte sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis, tokį sutikimą galite bet kuriuo metu atšaukti, ir šis atšaukimas galios būsimiems laikotarpiams;
 2. Teisę susipažinti su savo asmens duomenimis: galite prašyti mūsų pateikti informacijos apie tai, kokius jūsų asmens duomenis turime. Gavę prašymą, mes pateiksime jums turimų jūsų asmens duomenų kopiją. Jeigu jums reikės daugiau jūsų asmens duomenų kopijų, mes galime prašyti iš jūsų pagrįsto mokesčio, nustatyto atsižvelgiant į administravimo išlaidas. Jūs turite teisę gauti informaciją apie mūsų taikomas į ES bei EEE nepriklausančias šalis perkeliamų asmens duomenų apsaugos priemones, jei paprašysite nurodyti, ar mes tvarkome jūsų asmens duomenis, ar perduodame jūsų asmens duomenis į ES bei EEE nepriklausančias šalis.
 3. Teisė taisyti: galite reikalauti, kad mes ištaisytume turimus neteisingus ar neišsamius jūsų asmens duomenis. Mes dedame pagrįstas pastangas, kad mūsų turimi arba valdomi jūsų asmens duomenys nuolat išliktų tikslūs, išsamūs, aktualūs ir atnaujinti, remiantis naujausia mums prieinama informacija.
 4. Teisė apriboti duomenų naudojimą: jūs galite reikalauti, kad mes apribotume jūsų asmens duomenų tvarkymą, jeigu:
  1. abejojate asmens duomenų tikslumu – laikotarpiui, per kurį mes patikrinsime duomenų tikslumą;
  2. duomenys tvarkomi neteisėti, ir jūs reikalaujate apriboti tvarkymą, o ne ištrinti jūsų asmens duomenis;
  3. mums daugiau nebereikia jūsų asmens duomenų, kad įgyvendintume tikslus, siekiant kurių jie buvo tvarkomi, bet jums jų reikia, kad pagrįstumėte, įgyvendintumėte arba apgintumėte savo teisinius reikalavimus;
  4. jūs prieštaraujate tvarkymui – kol mes patikrinsime, ar mūsų teisėti pagrindai yra svarbesni už jūsų.
 5. Teisė į duomenų perkeliamumą: jūs turite teisę gauti mums pateiktus savo asmens duomenis, ir, kiek tai techniškai įmanoma, prašyti, kad mes perduotume jūsų asmens duomenis (kuriuos jūs mums pateikėte) kitai organizacijai, jeigu:
  1. jūsų asmens duomenis tvarkome automatizuotomis priemonėmis;
  2. jūsų asmens duomenis tvarkome remdamiesi jūsų sutikimu arba tvarkyti jūsų asmens duomenis reikia norint vykdyti sutartį, kurios šalis esate;
  3. jūs pateikėte mums savo asmens duomenis; ir
  4. jūsų teisė į duomenų perkėlimą neturės neigiamo poveikio kitų asmenų teisėms ir laisvėms.
  Jūs turite teisę gauti savo asmens duomenis susisteminta, įprastai naudojama ir mašininiu būdu nuskaitoma forma. Jūsų teisė gauti savo asmens duomenis negali daryti neigiamo poveikio kitų asmenų teisėms ir laisvėms. Jūsų teisė prašyti, kad jūsų asmens duomenys iš mūsų būtų perduoti kitai organizacijai, taikoma tuo atveju, jei toks perdavimas yra techniškai įmanomas.
 6. Teisė ištrinti: turite teisę pareikalauti, kad mes ištrintume tvarkomus jūsų asmens duomenis. Mes privalome įvykdyti šį prašymą, jeigu tvarkome jūsų asmens duomenis, nebent juos tvarkyti reikia:
  1. žodžio ir informacijos laisvės teisei įgyvendinti;
  2. siekiant laikytis teisinių įsipareigojimų, pagal kurias tvarkyti duomenis reikalauja mums taikomi Europos Sąjungos arba valstybės narės teisės aktai;
  3. archyvavimo tikslais, įgyvendinant visuomenės interesus, mokslinių ar istorinių tyrimų ar statistikos tikslais; arba
  4. teisiniams reikalavimams pagrįsti, įgyvendinti arba nuo jų apsiginti.
 7. Teisė prieštarauti: jūs galite bet kuriuo metu prieštarauti jūsų asmens duomenų tvarkymui susidarius tam tikroms aplinkybėms, su sąlyga, kad tvarkymas grindžiamas ne jūsų sutikimu, bet mūsų ar trečiųjų šalių teisėtais interesais. Tokiu atveju įsipareigojame nebetvarkyti jūsų asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai galime įrodyti, kad tam turime įtikinamų teisėtų pagrindų arba svarbesnių interesų, taip pat jeigu duomenų reikia teisėtiems reikalavimams nustatyti, vykdyti ar juos ginti. Jeigu prieštaraujate duomenų tvarkymui nurodykite, ar norite, kad mes ištrintume jūsų asmens duomenis, nes priešingu atveju mes tik apribosime jų tvarkymą. Jūs taip pat turite teisę bet kada ir dėl bet kokių priežasčių prieštarauti savo asmens duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant profiliavimą tiek, kiek tai susiję su tokia tiesiogine rinkodara), jei toks tvarkymas buvo pagrįstas mūsų teisėtais interesais. Jeigu duomenys rinkodaros tikslais naudojami remiantis jūsų sutikimu, sutikimą galite bet kada atšaukti (ž. pirmiau).
 8. Teisė pateikti skundą: galite pateikti skundą vietinei duomenų apsaugos priežiūros įstaigai arba bet kokiai ES duomenų apsaugos įstaigai, tačiau būsime dėkingi, jei pirmiausia jums kilusią problemą bandysite išspręsti susisiekę su mumis (mūsų kontaktiniai duomenys pateikti toliau).

Pasinaudoti savo teisėmis mūsų atžvilgiu galite užpildydami šią formą, kuri padės mums tinkamai įvykdyti jūsų užklausą. Internetinėje formoje turėsite pateikti informaciją, kurios mums reikia norint patvirtinti jūsų tapatybę ir peržiūrėti jūsų užklausą. Jeigu užklausas teikiate telefonu arba el. paštu, turėsite pateikti pakankamai informacijos, kuri leistų mums pagrįstai patvirtinti, kad esate asmuo, kurio asmens duomenis rinkome, taip pat turėsite pakankamai išsamiai apibūdinti savo užklausą, kad galėtume tinkamai ją įvertinti ir tvarkyti. Jei jums pateikus prašymus dėl galimybės susipažinti su duomenimis arba juos ištrinti, negalime patvirtinti jūsų tapatybės naudodami pateiktą informaciją, galime paprašyti jūsų pateikti papildomos informacijos.

6. Kontaktinė informacija

Daugiau informacijos apie tai, kaip pasinaudoti savo teisėmis, rasite šio dokumento ankstesniame 5 skirsnyje. Jei turite kitų klausimų dėl asmens duomenų apsaugos, galite susisiekti su mumis naudodami šiuos kontaktinius duomenis:

„Volvo Car Corporation“

Adresas korespondencijai: Assar Gabrielssons väg, SE-405 31, Gothenburg, Švedija

El. pašto adresas: globdpo@volvocars.com

7. Privatumo pranešimo pakeitimai

Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra bet kada pakeisti mūsų taikomą privatumo apsaugos praktiką ir atnaujinti bei pakeisti šį Privatumo pranešimą. Atlikę esminius šio pranešimo pakeitimus, ypač kai šis pranešimas sudaro jūsų sutikimo pagrindą, mes jums apie tai pranešime. Šis Privatumo pranešimas galioja nuo dokumento viršuje nurodytos datos.