Versi artikel 2024.115.0

Dasar Privasi Pelanggan

Dengan penguatkuasaan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“Akta”) sejak 15 November 2013 dan semata-mata selaras dengan Seksyen 7 Akta, kami di VOLVO CAR MALAYSIA SDN BHD, anak syarikat kami dan perbadanan berkaitan, termasuk syarikat-syarikat Volvo Car Group (selepas ini dirujuk sebagai “Volvo Car Malaysia”) dan juga wakil penjual kami (secara kolektif dirujuk sebagai “kami” atau “kami” atau “kami”), ingin memberi jaminan bahawa kami mengambil serius privasi anda dan komited terhadap perlindungan maklumat peribadi pelanggan kami.

Notis bertulis ini (“Notis”) berfungsi untuk memaklumkan anda tentang hak anda berkaitan dengan data peribadi anda yang sedang diproses atau sedang dikumpulkan oleh kami atau bagi pihak kami.

Selaras dengan pematuhan kami terhadap Akta dan komitmen yang dinyatakan, kami ingin memaklumkan bahawa data peribadi anda (termasuk data peribadi sensitif dan apa-apa maklumat tambahan yang mungkin anda berikan selepas itu kepada Volvo Car Malaysia atau kepada wakil penjual Volvo Car Malaysia) seperti nama, sapaan, gambar, nombor kad pengenalan atau pasport, jantina, bangsa, agama, etnik, kewarganegaraan, tarikh lahir, umur, alamat, butiran hubungan, butiran kad kredit, status perkahwinan, butiran keluarga terdekat, butiran pekerjaan dan pendapatan anda, butiran pinjaman, butiran hartanah, butiran pencadang, data gaya hidup dan data lain yang berkaitan yang dikumpulkan daripada anda atau daripada dokumen seperti yang ditetapkan dalam perenggan di bawah, mungkin digunakan untuk tujuan:

 • menilai dan/atau memproses mana-mana permohonan yang dikemukakan oleh anda;
 • memudahkan pembelian anda dan penyediaan jualan;
 • mengurus dan mengendalikan perhubungan kami dengan anda dan memberikan perkhidmatan pelanggan yang lebih baik kepada anda;
 • menjalankan tinjauan pasaran, penyelidikan mengenai perancangan, menganalisis arah aliran produk, barangan dan perkhidmatan;
 • menghantar kemas kini, risalah, bahan pengiklanan dan promosi, bahan komersial;
 • menjawab pertanyaan anda;
 • menyediakan anda dengan maklumat tentang produk dan perkhidmatan kami;
 • melaporkan kepada mana-mana pihak berkuasa yang berkaitan;
 • menjawab apa-apa proses tuntutan atau undang-undang;
 • penyediaan dan penyerahan apa-apa tuntutan dan pembayaran kepada mana-mana pihak atau untuk mana-mana audit/pemeriksaan oleh mana-mana pihak untuk apa jua tujuan yang berkaitan dengan perniagaan Volvo Car Malaysia;
 • membenarkan kami untuk menjawab permintaan anda untuk sesi pandu uji;
 • membenarkan anda menggunakan perkhidmatan sokongan kami misalnya menyertai forum pemilik kereta Volvo; dan
 • tujuan lain sedemikian yang secara langsung berkaitan dengan yang disebut di atas.

(secara kolektif, “Tujuan”).

Data peribadi anda adalah dan akan dikumpul daripada anda dan/atau daripada wakil penjual Volvo Car Malaysia dan/atau daripada maklumat yang anda berikan dalam dokumentasi yang anda berikan kepada kami, semua permohonan, pendaftaran atau borang permintaan (sama ada elektronik atau sebaliknya) yang telah anda lengkapkan, bersama-sama dengan apa-apa maklumat lain yang mungkin kami peroleh tentang anda daripada komunikasi lisan atau bertulis.

Kami boleh menyimpan maklumat dan data anda untuk tempoh yang munasabah untuk membolehkan kami memenuhi Tujuan.

Kami juga boleh mendedahkan atau berkongsi maklumat peribadi dan data anda yang tersebut sebelumnya, yang kami kumpulkan daripada pelbagai sumber yang dinyatakan di atas, kepada rakan niaga dan gabungan kami seperti berikut:

 • mana-mana entiti di dalam kumpulan Volvo Car Malaysia atau syarikat-syarikat Volvo Car Group;
 • mana-mana pihak ketiga termasuk tetapi tidak terhad kepada kontraktor, wakil penjual, pengedar, pembekal, perunding, peguam cara, ejen, juruaudit, majikan, rakan kongsi, rakan usaha sama, pengiklan, pembeli, pengendali rangkaian, syarikat pengurusan hartanah, pembekal perkhidmatan dan produk Volvo Car Malaysia (termasuk mereka yang membantu kami dalam menyediakan laman web Volvo Car Malaysia), syarikat gabungan, mana-mana pihak berkuasa yang berkaitan (kerajaan/bukan kerajaan), kedutaan, badan berkanun, badan kawal selia dan institusi kewangan;
 • mana-mana individu lain di bawah kewajipan kerahsiaan kepada Volvo Car Malaysia;
 • organisasi yang menyediakan perkhidmatan pengarkiban, pengauditan, khidmat nasihat profesional, pemungutan hutang, insurans, pemasaran, perbankan, pengiklanan, penghantaran mel/surat, penghantaran, pengambilan, pusat panggilan, teknologi, penyelidikan, utiliti, program kesetiaan dan keselamatan.

Kecuali perkara di atas (yang dengan ini anda memberikan persetujuan anda), maklumat dan data peribadi anda tidak akan dipindahkan dengan sengaja ke mana-mana tempat di luar Malaysia atau didedahkan dengan sengaja kepada mana-mana pihak ketiga yang lain.

Bagi Tujuan, kami atau rakan niaga dan gabungan kami boleh menghubungi anda melalui mel, e-mel, telefon, SMS, faks atau apa-apa bentuk komunikasi elektronik untuk memaklumkan anda tentang perkhidmatan atau produk yang mungkin menarik minat anda.

Anda juga membenarkan kami memindahkan maklumat dan data peribadi anda ke negara-negara dalam dunia di mana Volvo Car Malaysia mempunyai urusan yang tidak memberikan tahap perlindungan data yang sama seperti Malaysia, jika perlu untuk tujuan di atas. Jika kami melakukan pemindahan sedemikian, kami akan menyediakan kontrak untuk memastikan maklumat dan data peribadi anda dilindungi.

Anda mempunyai hak untuk meminta salinan maklumat dan data peribadi anda (yang mana kami mungkin mengenakan bayaran yang ditetapkan kepada anda), untuk mengehadkan pemprosesan maklumat dan data peribadi anda, dan untuk meminta pembetulan terhadap maklumat dan data peribadi anda. Kami berusaha untuk mengambil langkah berjaga-jaga yang munasabah untuk memastikan bahawa maklumat dan data peribadi yang kami kumpul dan/atau proses ditunjukkan dengan tepat dalam sistem kami selaras dengan butiran yang diberikan oleh anda. Oleh itu, ketepatan maklumat dan data peribadi bergantung pada sebahagian besar daripada maklumat yang anda berikan kepada kami. Sila maklumkan kami dengan segera sekiranya data peribadi yang anda berikan kepada kami tidak betul, tidak tepat atau ketinggalan zaman.

Bagi tujuan ini, anda boleh menghubungi kami seperti berikut:

Jabatan Pemasaran & PR (Perhubungan Awam)

Volvo Car Malaysia,

Lot 01-13A, 13A Floor

Menara Symphony

No. 5 Jalan Prof. Khoo Kay Kim, Seksyen 13

46200 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.

atau menghantar e-mel kepada kami di alamat berikut:

mycare@volvocars.com

Data peribadi sepertimana yang dikehendaki oleh kami adalah perlu bagi kami untuk melaksanakan apa-apa Tujuan. Jika anda gagal untuk membekalkan data peribadi kepada kami seperti yang diminta, kami mungkin tidak dapat untuk memproses data peribadi anda bagi apa-apa Tujuan.

Jika anda memberikan maklumat tentang individu lain kepada kami, anda mengesahkan bahawa individu lain tersebut telah melantik anda untuk bertindak bagi pihak mereka dan telah mempersetujui bahawa anda boleh:

 • memberikan persetujuan bagi pihak mereka untuk memproses maklumat peribadi dan data mereka (termasuk apa-apa maklumat peribadi dan data sensitif);
 • memberikan persetujuan untuk memindahkan maklumat peribadi dan data mereka ke luar negara;
 • menerima apa-apa notis perlindungan data bagi pihak mereka.

Jika anda tidak membenarkan kami memproses data peribadi anda dalam keadaan yang dinyatakan di atas, sila maklumkan kepada kami dengan menghubungi kami di alamat atau e-mel yang dinyatakan di atas.

Sila ambil perhatian bahawa:

 • Notis ini dikeluarkan dalam bahasa Melayu dan juga Inggeris dan sekiranya berlaku percanggahan, versi bahasa Inggeris akan diguna pakai; dan
 • Volvo Car Malaysia berhak untuk meminda atau mengubah Notis ini dari semasa ke semasa yang akan dikemas kini secara automatik di laman web Volvo Car Malaysia. Anda dinasihati untuk melawati laman web yang dinyatakan dari semasa ke semasa.