Právne oznámenie

Použitie výrazu „Volvo Cars“ v nasledujúcom texte znamená buď spoločnosť Volvo Car Corporation, jednu alebo niekoľko entít v rámci skupiny Volvo Car alebo celú skupinu Volvo Car, podľa potreby.

Žiadne záruky, atď.

Napriek tomu, že sme pre zaistenie presnosti informácií na tejto webovej stránke („Stránke“) vykonali všetku náležitú starostlivosť, Stránka je poskytovaná „tak, ako je“. Spoločnosť Volvo Cars nebude v žiadnom prípade zodpovedná voči žiadnej strane za akékoľvek priame, nepriame, následné alebo iné typy škôd z dôvodu akéhokoľvek použitia Stránky alebo akejkoľvek odkazovanej webovej stránky, vrátane, bez obmedzenia, akéhokoľvek ušlého zisku, prerušenia obchodnej činnosti, straty programov, straty údajov a iné, a to aj v prípade, že spoločnosť Volvo Cars bola na možnosť takýchto škôd výslovne upozornená.

Spoločnosť Volvo Cars týmto neposkytuje žiadne záruky alebo vyjadrenia ohľadom Stránky ako aj každej inej webovej stránky, ktorú môžete navštíviť prostredníctvom tejto Stránky. Takéto ďalšie webové stránky sú poskytované iba pre vaše pohodlie a neznamenajú, že spoločnosť Volvo Cars preberá alebo schvaľuje akúkoľvek zodpovednosť za obsah alebo použitie takýchto webových stránok. Okrem toho, je na vás, aby ste vykonali všetky potrebné bezpečnostné kroky pre zaistenie ochranu zariadenia, prostredníctvom ktorého pristupujete k Stránke (a s ňou súvisiacemu softvéru), pred vírusmi, červami, trójskymi koňmi a podobnými predmetmi deštruktívnej povahy.

Akékoľvek záruky a vyjadrenia na Stránke týkajúce sa produktov alebo služieb spoločnosti Volvo Cars, ktoré si zakúpite alebo použijete, budú podriadené podmienkam dohodnutým v zmluve pre tieto produkty alebo služby.

Informácie na Stránke môžu obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. Informácie obsiahnuté na Stránke sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Volvo Cars si naďalej vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť svoje produkty alebo služby, vrátane ich cien.

Informácie na Stránke môžu obsahovať referencie na produkty a služby spoločnosti Volvo Cars, ktoré vo vašej krajine nie sú oznamované alebo dostupné. Takéto referencie neznamenajú, že spoločnosť Volvo Cars plánuje tieto produkty a služby oznámiť alebo sprístupniť vo vašej krajine. Niektoré produkty a služby môžu byť dostupné iba za príplatok a niektoré informácie na Stránke nemusia byť správne z dôvodu zmien produktov po spustení alebo poslednej aktualizácii Stránky. Podrobnosti ohľadom produktov a služieb pre vás dostupných získate u svojho predajcu Volvo Cars.  

Špecifický softvér dostupný na Stránke

Akýkoľvek softvér dostupný na stiahnutie zo Stránky („Softvér“) je dielo podliehajúce autorskému právu spoločnosti Volvo Cars a/alebo jej dodávateľov.

Použitie Softvéru sa riadi podmienkami licenčnej zmluvy pre koncového používateľa, ak existuje, ktorá je priložená k Softvéru alebo je v ňom obsiahnutá („Licenčná zmluva“). Pokiaľ nie je v Licenčnej zmluve uvedené inak, Softvér je sprístupnený na stiahnutie výlučne pre použitie koncovými používateľmi. Ďalej, pokiaľ nie je v Licenčnej zmluve uvedené inak, Softvér sa môže používať výlučne iba na účel, pre ktorý je Softvér sprístupnený. Akákoľvek reprodukcia alebo ďalšia distribúcia Softvéru, ktorá nie je v súlade s Licenčnou zmluvou, je výslovne zakázaná a môže viesť k občianskoprávnym a trestnoprávnym sankciám.

Na Softvér sa vzťahuje záruka, ak nejaká existuje, iba podľa podmienok Licenčnej zmluvy. Okrem záruk vyjadrených v Licenčnej zmluve sa týmto spoločnosť Volvo Cars zrieka akýchkoľvek záruk na Softvér, vrátane implicitných záruk a podmienok kvality, vhodnosti na daný účel, názvu a dodržania podmienok.