Vaihteisto

Automaattivaihteisto - Geartronic*

Päivitetty 7/23/2018

Automaattivaihteistossa, jossa on Geartronic, on, Powershiftillä varustetusta automaattivaihteistosta poiketen, hydraulinen momentinmuunnin, joka siirtää voiman moottorista vaihteistoon. Siinä on kaksi eri vaihdeasentoa - Automaattinen ja Manuaalinen.

D: Automaattiset vaihdeasennot. +/–: Käsivalintaiset vaihdeasennot. S: Sport-tila.Vaihdevivun vaihdekaavio vaihtelee moottoriversion mukaan.

D: Automaattiset vaihdeasennot. +/–: Käsivalintaiset vaihdeasennot. S: Sport-tila*.

Vaihdevivun vaihdekaavio vaihtelee moottoriversion mukaan.

Mittaristo esittää vaihteenvalitsimen asennon seuraavilla merkeillä: P, R, N, D, S*, 1, 2, 3 jne.

Vaihdeasennot

Automaattiset vaihdeasennot osoitetaan oikealla mittaristossa. (Vain yksi kohdistin palaa kerrallaan - vaihteenvalitsimen ko. asennolle.)

Symboli "S" "Sport-tilalle" on ORANSSINVÄRINEN aktiivisessa asennossa.

P – Pysäköintiasento

Valitkaa P, kun moottori käynnistetään tai auto pysäköidään.

 • Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää pois P-asennosta, jarrupoljin on painettava täysin pohjaan.

P-asennossa vaihteisto on mekaanisesti lukittu. Kytkekää myös seisontajarru varmuuden vuoksi - ks. Seisontajarru.

Huomio

Vaihteenvalitsimen täytyy olla P-asennossa, ennen kuin auto voidaan lukita ja hälytin kytkeä.

Tärkeää

Auton täytyy olla paikallaan, kun valitaan P-asento.

Varoitus

Käytä pysäköinnissä aina seisontajarrua, kun auto on kaltevalla pinnalla - automaattivaihteiston P-asento ei riitä pitämään autoa paikallaan kaikissa tilanteissa.

R – Peruutusasento

Auton on oltava paikallaan, kun asento R valitaan.

N – Vapaa-asento

Mikään vaihde ei ole kytkettynä ja moottori voidaan käynnistää. Kytkekää seisontajarru, jos auto seisoo paikallaan vaihteenvalitsimen ollessa asennossa N.

D – Ajoasento

D on normaali ajoasento. Vaihtaminen ylös- ja alaspäin tapahtuu automaattisesti kaasunpainalluksen ja nopeuden mukaan. Auton pitää seistä paikallaan, kun asento D valitaan asennosta R.

Geartronic – Käsivalintaiset vaihdeasennot (+/-)

Geartronic-automaattivaihteistolla kuljettaja voi vaihtaa myös manuaalisesti. Auto jarruttaa moottorilla, kun kaasupoljin vapautetaan.

Manuaalinen vaihdeasento saadaan siirtämällä vipu sivulle asennosta D ääriasentoon kohtaan "+/--". Mittariston symboli "+/-" vaihtaa värinsä valkoisesta oranssiksi ja numerot 1-2, 3 jne. esitetään ikkunassa, mikä vastaa juuri silloin kytkettynä olevaa vaihdetta.

 • Painakaa vipua eteenpäin suuntaan + (plus) vaihtaaksenne portaan ylöspäin ja vapauttakaa se - vipu palaa neutraaliasentoonsa välille "+" ja "".

tai

 • Vetäkää vipua taaksepäin suuntaan "" (miinus) vaihtaaksenne yhden portaan alaspäin, ja vapauttakaa se.

Käsivalintainen vaihdeasento "+/-" voidaan valita milloin tahansa ajon aikana.

Nykäysten ja moottorin sammumisen välttämiseksi Geartronic vaihtaa alaspäin, jos kuljettaja antaa nopeuden laskea alemmaksi kuin valitulle vaihteelle on kohtuullista.

Automaattiseen ajotilaan palaaminen:

 • Siirtäkää vipua sivulle ääriasentoon kohtaan D.

Huomio

Jos vaihteistossa on Sport-ohjelma, vaihteistosta tulee manuaalinen vasta, kun vipua on siirretty eteen- tai taaksepäin "+/-"-asennostaan. Mittariston merkit vaihtuvat tällöin merkistä S näyttämään kytkettynä olevaa vaihdetta 1, 2, 3 jne.

Ohjauspyörän valitsimet*

Sen lisäksi, että vaihdetta voidaan vaihtaa manuaalisesti vaihteenvalitsimella, myös ohjauspyörässä on säätimet, ns. ohjauspyörävalitsimet.

Jotta vaihdetta voidaan vaihtaa ohjauspyörävalitsimilla, ne on ensin aktivoitava. Se tehdään vetämällä toista ohjauspyörävalitsinta ohjauspyörää kohti, jolloin mittariston merkki "D" vaihtuu valitun vaihteen osoittavaksi numeroksi.

Vaihtakaa sitten vaihdetta seuraavasti:

 • Vetäkää toista ohjauspyörävalitsinta taaksepäin ohjauspyörää kohti ja vapauttakaa se.
Ohjauspyörän valitsimet.

Ohjauspyörän valitsimet.

"-": Valitsee seuraavaksi pienimmän vaihteen.
"+": Valitsee seuraavaksi suurimman vaihteen.

Vaihto tapahtuu aina vedettäessä ohjauspyörävalitsimesta, mikäli moottorin kierrosluku pysyy sallitulla alueella.

Jokaisen vaihdon jälkeen mittaristossa oleva luku vaihtuu ilmoittamaan valitusta vaihteesta.

Huomio

Automaattinen aktivoinnin poisto

Jos ohjauspyörän valitsimia ei käytetä, ne poistetaan hetken kuluttua käytöstä ja asiasta ilmoitetaan mittaristossa vaihtamalla valitun vaihteen numero takaisin merkinnäksi "D".

Poikkeuksen muodostaa moottorijarrutus, jonka aikana ohjauspyörän valitsimet ovat koko ajan toimintavalmiudessa.

Manuaalinen deaktivointi

Ohjauspyörän valitsimet deaktivoidaan manuaalisesti:

 • Vetäkää valitsimia ohjauspyörää kohti ja pitäkää näin, kunnes mittaristo vaihtaa ko. vaihteen merkin numerosta kirjaimeksi "D".

Ohjauspyörävalitsimia voidaan käyttää myös vaihteenvalitsimen ollessa Sport-asennossa*. Tällöin valitsimet ovat koko ajan käytössä eikä niitä poisteta käytöstä.

Geartronic - Sport-tila (S)

Sport-ohjelma antaa urheilullisemman käyttäytymisen ja sallii vaihteille korkeammat kierrosluvut. Samalla saadaan nopeampi vaste kaasua painettaessa. Aktiivisessa ajamisessa ensisijaistetaan myös ajaminen pienemmällä vaihteella, mikä tarkoittaa viivytettyä vaihtamista suuremmalle vaihteelle.

Sport-tilan aktivointi:

 • Siirtäkää vaihteenvalitsin sivulle, D-asennosta ääriasentoon kohtaan "+S–" - mittaristo vaihtaa merkistä D merkkiin S.

Sport-tila voidaan valita milloin tahansa ajon aikana.

Geartronic - Talvitila

Liikkeellelähtöä liukkaalla tienpinnalla voi helpottaa, jos 3. vaihde kytketään käsin.

 1. Painakaa jarrupoljinta ja siirtäkää vaihteenvalitsin D-asennosta ääriasentoon kohtaan "+/–" - mittaristo vaihtaa merkistä D numeroon 1

  Jos autossa on Sport-tila*, näytetään ensin "S".

  .
 2. Siirtykää 3. vaihteelle painamalla vipua eteenpäin kohti "+" -merkkiä (plus) 2 kertaa – mittaristo vaihtaa merkistä 1 merkkiin 3.
 3. Vapauttakaa jarru ja painakaa varovasti kaasua.

Vaihteiston "talviajotilassa" auto lähtee liikkeelle alhaisemmilla kierroksilla ja alhaisemmalla moottorin teholla vetävissä pyörissä.

Kickdown

Kun kaasupoljin painetaan täysin pohjaan (normaalin täyskaasuasennon ohi), tapahtuu automaattisesti välitön vaihtaminen alaspäin, ns. kickdown.

Jos kaasupoljin päästetään kickdown-asennosta, tapahtuu vaihtaminen ylöspäin automaattisesti.

Kickdown-toimintoa käytetään, kun tarvitaan mahdollisimman hyvää kiihtyvyyttä, esim. ohitettaessa.

Varmuustoiminto

Moottorin ylikierrosten estämiseksi on vaihteiston ohjausohjelmassa alasvaihtamissuoja, joka estää kickdown-toiminnon.

Geartronic ei salli vaihtamista alaspäin/kickdown-toimintoa, joka johtaa niin korkeaan kierroslukuun, että moottori voi vaurioitua. Jos kuljettaja kuitenkin yrittää tehdä tällaisen vaihtamisen moottorin kierrosluvun ollessa korkea, ei tapahdu mitään – alkuperäinen vaihde pysyy kytkettynä.

Kickdown-tilanteessa auto voi vaihtaa alaspäin yhden tai useamman portaan kerrallaan riippuen moottorin kierrosluvusta. Auto vaihtaa ylöspäin moottorivaurioiden estämiseksi, kun moottori saavuttaa enimmäiskierroslukunsa.

Hinaus

Jos autoa pitää hinata - ks. tärkeitä tietoja osasta Hinaus.


Oliko tästä apua?