Sensus Connected Touch

תוכנה ויישומים

עודכן 1/21/2020

תוכנה ויישומים

מאמר זה מתאר היכן להוריד יישומים ולעדכן תוכנה של Sensus Connected Touch וכיצד לשנות את דירוג היישומים.

הורדת יישומים

ניתן להוריד יישומים חדשים מ-Asteroid Market. אין צורך לפנות למרכז שיווק ושירות כדי לעדכן או להוריד יישומים. תהיה לך גישה אל היישום Asteroid Market גם במהלך נהיגה.

עדכון התוכנה

כדי לעדכן את תוכנת Sensus Connected Touch, בקר באתר התמיכה של Parrot שם תמצא מידע על עדכוני התוכנה.

שינוי סדר היישומים

היישומים מסודרים בסדר אלפביתי בתפריט היישומים ולא ניתן להזיז אותם. מפעיל היישומים מאפשר לך לנעול את המיקומים של היישומים על-ידי בחירת Static application order (סדר יישומים סטטי). ניתן לבחור למקם את היישום האחרון שהיה בשימוש בראש הרשימה על-ידי בחירת Dynamic application order (סדר יישומים דינמי).

דגם מכונית/שנת דגם

V40 החל וכולל שנת דגם 2013, עד וכולל שנת דגם 2014.

S60 ו-V60 החל וכולל שנת דגם 2011, עד וכולל שנת דגם 2014.

XC60 החל וכולל שנת דגם 2011, עד וכולל שנת דגם 2014.שנת דגם 2011 ישימה רק למכוניות שיוצרו לאחר שבוע 46..

V70‫‏‬, XC70 ו-S80 החל וכולל שנת דגם 2012, עד וכולל שנת דגם 2014.

ניתן להתקין את Sensus Connected Touch עבור שנת דגם 2014 והלאה, אך לא במכוניות המצוידות ב-Sensus Connect.

מגוון הדגמים, המערכות והשירותים עשוי להיות שונה, בהתאם לשוק.

עבור דגמי מכוניות החל וכולל שנת דגם 2020, עיין במדריך המקוון של הדגם הנדון.


מאמר זה חל על

דגם מכונית/שנת דגם

V40 החל וכולל שנת דגם 2013, עד וכולל שנת דגם 2014.

S60 ו-V60 החל וכולל שנת דגם 2011, עד וכולל שנת דגם 2014.

XC60 החל וכולל שנת דגם 2011, עד וכולל שנת דגם 2014.שנת דגם 2011 ישימה רק למכוניות שיוצרו לאחר שבוע 46..

V70‫‏‬, XC70 ו-S80 החל וכולל שנת דגם 2012, עד וכולל שנת דגם 2014.

ניתן להתקין את Sensus Connected Touch עבור שנת דגם 2014 והלאה, אך לא במכוניות המצוידות ב-Sensus Connect.

מגוון הדגמים, המערכות והשירותים עשוי להיות שונה, בהתאם לשוק.

עבור דגמי מכוניות החל וכולל שנת דגם 2020, עיין במדריך המקוון של הדגם הנדון.


האם זה עזר?