Klientų privatumo politika

Taikymo sritis ir paskirtis

Į šios politikos taikymo sritį įeina klientų asmeninių duomenų tvarkymas, atliekamas bendrovės „Volvo Car Group“ (toliau vadinamos „Volvo Cars“ arba „mes“).

Šios politikos paskirtis – pasirūpinti, kad mūsų esami, buvę ir potencialūs klientai (toliau kartu vadinami „klientais“ arba „jumis“) iš esmės suprastų šiuos dalykus:

 • aplinkybes, kuriomis renkame ir tvarkome jūsų asmeninius duomenis;
 • asmeninių duomenų, kuriuos renkame, tipus;
 • priežastis, dėl kurių renkame jūsų asmeninius duomenis; ir
 • tai, kaip jūsų asmeninius duomenis tvarkome.

Įsipareigojimas

Jūsų asmeninių duomenų tvarkymas – tai svarbus komponentas, įeinantis į mūsų tiekiamus produktus ir teikiamas paslaugas. Labai vertiname jūsų pasitikėjimą mumis, kai suteikiate mums savo asmeninius duomenis. Jūsų privatumą laikome neatskiriama mūsų teikiamų paslaugų dalimi.

Norėdami apsaugoti jūsų asmeninius duomenis, tačiau kartu padidinti vertę, kurią suteikiame jums, kaip klientui, ir vairavimo saugumą, laikomės šių penkių bendrųjų principų.  

Pasirinkimo laisvė

Jūsų duomenys priklauso jums. Stengiamės nedaryti jokių prielaidų dėl jūsų privatumo pozicijos, kuriame paslaugas taip, kad patys galėtumėte pasirinkti, ar asmeninius duomenis mums duosite, ar ne.

Interesų pusiausvyra

Jei tvarkyti jūsų duomenis būtina siekiant teisėtų interesų, o šie interesai nusveria poreikį apsaugoti jūsų privatumą, tam tikrus asmeninius jūsų duomenis galime tvarkyti ir negavę jūsų tiesioginio sutikimo. Daugiau informacijos žr. toliau pateiktame skyrelyje „Sutikimas“.

Sprendimą dėl to, ar tokie teisėti interesai egzistuoja, priimsime atsižvelgdami į potencialią naudą (įskaitant saugumą) mūsų klientams ir visuomenei apskritai.

Proporcingumas

„Volvo Cars“ siekia tvarkyti tik tuos klientų asmeninius duomenis, kurie yra reikalingi, aktualūs ir nėra pertekliniai atsižvelgiant į tikslą, dėl kurio jie buvo surinkti.

Jei atlikti tam tikrą funkciją arba suteikti paslaugą galima naudojant anoniminius duomenis, jūsų asmeninius duomenis paverčiame anonimiškais. Jei anonimiškus arba nesusietus su asmeniu duomenis sujungiame su jūsų asmeniniais duomenimis, gautas derinys laikomas asmeniniais duomenimis.

Skaidrumas

Gavusi prašymą „Volvo Cars“ suteiks klientams išsamią informaciją apie tai, kaip tvarkome jūsų asmeninius duomenis. Į tai gali įeiti vidinių direktyvų ir gairių ištraukos.

Atitiktis teisės aktams

„Volvo Cars“ politika visose valstybėse, kuriose veikiame, yra laikytis visų teisės aktų, taisyklių ir reglamentų, apibrėžiančių privatumą ir duomenų apsaugą. Jei to prireiktų, pakoreguosime jūsų asmeninių duomenų tvarkymą taip, kad būtume tikri dėl atitikties teisės aktams.

Naudingos apibrėžtys

Toliau nurodytų terminų, vartojamų šiame politikos dokumente, reikšmės yra tokios pat, kaip ES direktyvoje 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo. Konkrečiai:

„duomenų valdytojas“ reiškia tokį fizinį ar juridinį asmenį, valstybės valdžios instituciją, agentūrą ar bet kurį kitą organą, kuris vienas ar drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir būdus;

„duomenų tvarkytojas“ reiškia fizinį ar juridinį asmenį, valstybės valdžios instituciją, agentūrą ar bet kurį kitą organą, kuris tvarko asmens duomenis duomenų valdytojo vardu;

„asmens duomenys“ reiškia bet kurią informaciją, susijusią su asmeniu (duomenų subjektu), kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta; asmuo, kurio tapatybė gali būti nustatyta, yra tas asmuo, kurio tapatybė gali būti nustatyta tiesiogiai ar netiesiogiai, ypač pasinaudojus nurodytu asmens identifikavimo kodu arba vienu ar keliais to asmens fizinei, fiziologinei, protinei, ekonominei, kultūrinei ar socialinei tapatybei būdingais veiksniais;

„tvarkymas“ reiškia bet kurią operaciją ar operacijų rinkinį, automatiniais arba neautomatiniais būdais atliekamus su asmens duomenimis, kaip antai: rinkimas, užrašymas, rūšiavimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, atgaminimas, paieška, naudojimas, atskleidimas perduodant, platinant ar kitu būdu padarant juos prieinamus, išdėstymas reikiama tvarka ar sujungimas derinant, blokavimas, trynimas ar naikinimas; ir

„delikatūs asmeniniai duomenys“ – tai asmeniniai duomenys, atskleidžiantys rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, priklausymą profesinei sąjungai, arba duomenys, susiję su sveikata ar lytiniu gyvenimu. 

Duomenų rinkimas

Informaciją apie save ir savo automobilį mums galite teikti naudodamiesi „Volvo Cars“ paslaugomis automobilyje arba už jo ribų, arba kitaip susidurdami su „Volvo Cars“, pavyzdžiui, mūsų interneto svetainėse arba klientų centruose. Tokius duomenis taip pat galime gauti iš savo įgaliotų prekybos atstovų, servisų ir kitų trečiųjų šalių. Į tokius duomenis („kliento pateiktus asmeninius duomenis“) gali įeiti:

 • jūsų kontaktinė informacija (vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas ir pan.);
 • demografinė informacija (amžius, šeiminė padėtis, šeimos sudėtis ir pan.);
 • transporto priemonės informacija (automobilio identifikavimo numeris (VIN), modelis, pirkimo data, techninės priežiūros istorija ir pan.);
 • vietos duomenys, sugeneruoti atliekant tam tikrą veiklą (naudojantis navigacijos sistema, teikiant paieškos užklausas, bendrinant buvimo vietą ir pan.); ir
 • duomenys, susiję su mūsų produktų ar paslaugų pirkimu ir naudojimu (kliento parinktys ir nuostatos, pirkinių istorija, „Volvo“ ID, „MyVolvo“ ir pan.).

Jūsų transporto priemonė taip pat automatiškai rinks duomenis apie ją pačią ir jos aplinką, šie duomenys yra daugiausia techninio pobūdžio ir niekaip nesusiję su jumis, kaip asmeniu. Šie duomenys („automobilio įrašyti duomenys“) paprastai susiejami su automobilio identifikavimo numeriu (VIN), dėl to pagal juos įmanoma jus atsekti. Į automobilio įrašytus duomenis gali įeiti:

 • saugumo informacija (ar suveikė oro pagalvės arba diržų tempikliai, ar užrakinti arba atidaryti langai ar durys ir pan.);
 • sistemų funkcionalumo būklė (variklis, akceleratorius, vairo sistema, stabdžiai ir pan.);
 • važiavimo duomenys (automobilio greitis, stabdžių ir akceleratoriaus pedalų naudojimas, vairaračio judesiai ir pan.);
 • vietos duomenys (automobilio buvimo vieta įvykus avarijai ir pan.); ir
 • aplinkos duomenys (lauko temperatūra, vaizdai ir pan.).

Informacija apie tam tikrus automobilio įrašomus duomenis taip pat pateikta automobilio savininko vadove.

Jei prireiktų rinkti ir tvarkyti delikačius asmeninius duomenis, tai darytume nepaprastai atsargiai ir taikydami papildomas priemones, reikalaujamas atitinkamų teisės aktų. Jei „Volvo Cars“ saugo asmens kodus arba kredito kortelių numerius, tokia informacija irgi laikoma delikačia. Siekiant išvengti abejonių, pabrėžiama, kad pagal atitinkamus teisės aktus gali būti reikalaujama delikačiais asmeniniais duomenimis laikyti ir kitokius duomenis. Tam tikrose valstybėse atitinkamais teisės aktais taip pat gali būti apribota galimybė tvarkyti vietos duomenis.

Įspėjimas

Kai tai yra prasminga arba reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus, rinkdami arba registruodami jūsų asmeninius duomenis pateiksime jums (i) konkrečią informaciją apie jūsų asmeninių duomenų tvarkymo tikslą, (ii) duomenų valdytojo tapatybę, (iii) bet kokių trečiųjų šalių, kurioms duomenys gali būti atskleisti, tapatybes ir (iv) kitą informaciją, kurios gali prireikti užtikrinant jūsų galimybę apsaugoti savo teises.

Pirmiau pateikta informacija gali būti pateikta, pavyzdžiui, perkant automobilį, per automobilio informacijos ir pramogų sistemą, per „Volvo Cars“ sukurtas mobiliąsias programas, svetainėje www.volvocars.com arba kokiu nors kitu būdu sudarant sutartį su „Volvo Cars“.

Sutikimas

Kai tai prasminga arba reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus, prieš rinkdami arba tvarkydami jūsų asmeninius duomenis gausime jūsų sutikimą. Prašymas sutikti bus pateiktas aiškiai, jame bus nurodyta pakankamai informacijos, pagal kurią galėtumėte priimti sprendimą. Šį sutikimą galite bet kada panaikinti, pavyzdžiui, nutraukę naudojimąsi tam tikra paslauga arba susisiekdami su „Volvo Cars“ adresu, nurodytu toliau pateiktame skyrelyje „Informacija ir prieiga“.

Rinkti ir naudoti automobilio įrašytus duomenis gali būti reikalinga: (i) technikams diagnozuojant ir sprendžiant gedimus, kai atliekama automobilių techninė priežiūra arba remontas; (ii) bendrovei „Volvo Cars“ tobulinant produktus, pavyzdžiui, gerinant automobilių kokybę ir jų saugumo ypatybes; (iii) tvarkant „Volvo Cars“ garantinius įsipareigojimus ir (iv) vykdant teisėtus reikalavimus.

Kai automobilio įrašyti duomenys renkami arba naudojami šiais tikslais arba siekiant kitų „Volvo Cars“ teisėtų interesų, jūsų sutikimo paprastai neprašome, nebent konkrečiu atveju būtų nuspręsta, kad jis reikalingas arba to reikalautų taikomi teisės aktai.

„Volvo Cars“ įgalioti prekybos atstovai ir servisai

Sudarydama sutartis su įgaliotais prekybos atstovais ir servisais „Volvo Cars“ pabrėžia griežtas duomenų apsaugos reikalavimų laikymosi taisykles. Tačiau derėtų suprasti, kad „Volvo Cars“ ir šios bendrovės įgalioti prekybos atstovai bei servisai yra atskiri juridiniai asmenys. Todėl mes iš esmės nesame atsakingi, jei pirmiau paminėti juridiniai asmenys atitinkamų teisės aktų nesilaiko. Jei turite kokių nors klausimų apie tai, kaip prekybos atstovas arba servisas naudojasi jūsų asmeniniais duomenimis, kreipkitės tiesiai į prekybos atstovą arba servisą. 

Trečiųjų šalių programos

Gali būti, jog galėsite naudotis programomis ir kitomis paslaugomis, sujungtomis su automobiliu, tačiau pateiktomis trečiųjų šalių. Jos, pavyzdžiui, gali reikalauti perduoti vietos duomenis arba kitus automobilio įrašytus duomenis trečiajai šaliai. „Volvo Cars“ neprisiima atsakomybės už asmeninių duomenų rinkimą ar naudojimą trečiųjų šalių programoms ar paslaugoms. Prieš naudojantis tokiomis programomis ar paslaugomis, „Volvo Cars“ rekomenduoja atidžiai peržiūrėti atitinkamas jų sąlygas (bei su jomis susijusias privatumo deklaracijas). Jei turite klausimų apie tai, kaip tam tikra trečioji šalis naudojasi jūsų asmeniniais duomenimis, susisiekite su šia trečiąja šalimi tiesiogiai.

Duomenų naudojimas

Asmeniniai jūsų ir jūsų automobilio duomenys, kuriuos renka „Volvo Cars“, bus panaudoti:

 • teikiant jums produktus ir paslaugas, įskaitant tikrinimą, ar turite teisę į tam tikrus pirkinius ir paslaugas, taip pat – teikiant jums išplėstinius pasiūlymus bei rūpinantis jūsų įspūdžiais;
 • informuojant apie produktų arba paslaugų naujienas arba pokyčius, įskaitant, tačiau neapsiribojant, mūsų sąlygų ir politikos pokyčiais;
 • informuojant apie naujus produktus, paslaugas ir renginius;
 • teikiant su automobiliu susijusią pagalbą ir paslaugas (garantinės priežiūros paslaugas, atšaukimo informaciją ir pan.);
 • tobulinant produktus, pavyzdžiui, gerinant automobilio dinamines savybes, kokybę ir saugumą;
 • vertinant ir gerinant mūsų pasiūlymus ir komunikaciją su klientais; ir
 • įgyvendinant teisėtus reikalavimus.

Mums norint atlikti duomenų tvarkymo veiksmus galite neleisti tvarkyti jūsų asmeninių duomenų atnaujindami savo nuostatas, nutraukdami naudojimąsi tam tikra paslauga, panaikindami sutikimą susisiekę su „Volvo Cars“ (skyrelyje „Informacija ir prieiga“ nurodytu adresu) arba pasielgę pagal kitus mūsų nurodymus. Tačiau, nebent taikomi teisės aktai nurodytų kitaip, paprastai negalėsite neleisti tvarkyti jūsų asmeninių duomenų tokiais atvejais:

 • kai tai susiję su tam tikrais automobilio įrašomų duomenų rinkimo ir jų paskesnio tvarkymo veiksmais (žr. pirmiau pateiktą skyrelį „Sutikimas“);
 • kai tai darome prireikus jums atsiųsti svarbius pranešimus, pavyzdžiui, apie pasikeitusias sąlygas arba politiką, arba prireikus produktą atšaukti; ir
 • kai tai atliekama vykdant mūsų pareigas pagal teisės aktus.

Išlaikymas

Jūsų asmeninius duomenis laikysime tik tol, kol tai reikalinga siekiant šiame politikos dokumente nurodytų tikslų, arba kitų tikslų, apie kuriuos jums esame pranešę.

Tai reiškia, kad, gavę sutikimą leisti tvarkyti jūsų asmeninius duomenis, išlaikysime šiuos duomenis pagal šį sutikimą ir (arba) tol, kol šį sutikimą panaikinsite. Jei sutikimą panaikinsite, tam tikrus asmeninius duomenis galime dar laikyti tam tikrą laikotarpį, kad taip įgyvendintume teisės aktų reikalavimus ir galėtume apsiginti teisiniuose ginčuose. Jei nesame gavę jūsų sutikimo leisti tvarkyti, duomenys bus laikomi tik tol, kol tai leidžiama pagal atitinkamus teisės aktus.

Duomenų kokybė

Tvarkydami jūsų asmeninius duomenis siekiame, kad jie būtų tikslūs ir kuo naujesni. Siekiame ištrinti arba ištaisyti visus netikslius arba nepilnus asmeninius duomenis. Daugiau informacijos apie jūsų teisę užtikrinti mūsų laikomų jūsų asmeninių duomenų tikslumą rasite toliau pateiktame skyrelyje „Informacija ir prieiga“.

Informacija ir prieiga

Kaip nurodyta pirmiau pateiktame skyrelyje „Įspėjimas“, rinkdami arba registruodami jūsų asmeninius duomenis, galime pateikti jums tam tikrą informaciją apie jų tvarkymą.

Turite teisę kartą per metus pareikalauti ir nemokamai gauti informaciją apie tai, (i) kokius asmeninius duomenis apie jus tvarkome, (ii) kur šie asmeniniai duomenys surinkti, (iii) koks yra tvarkymo tikslas ir (iv) su kokiais gavėjais arba kokiomis gavėjų kategorijomis šie asmeniniai duomenys bendrinami. Tokios informacijos prašymai turi būti pateikti raštu. Juose turi būti nurodytas jūsų vardas ir pavardė, adresas ir, pageidautina, el. pašto adresas. Pasirašyti šiuos prašymus turite jūs asmeniškai. Taip pat turite teisę pareikalauti, kad ištaisytume, užblokuotume arba ištrintume bet kokius neteisingus duomenis apie jus. Prašymus siųskite šiuo adresu: „Volvo Car Corporation“, gavėjas: The Data Protection Officer, SE-405 31 Gothenburg, Sweden (Švedija).

Jūsų prašymai bus nagrinėjami neatidėliojant ir imantis tinkamų priemonių. Prašymai asmeninius duomenis ištrinti bus vykdomi pagal atitinkamus teisės aktų reikalavimus. Jei atitinkamas teisės aktas numato administracinį mokestį už tokio prašymo įvykdymą, „Volvo Cars“ tokį mokestį taikys.

Be to, tam tikrų bendrovei „Volvo Cars“ kliento pateiktų asmeninių duomenų apžvalgą galite pamatyti prisijungę prie savo „MyVolvo“ paskyros. Čia šią informaciją galite pataisyti arba atnaujinti.

Saugumas

„Volvo Cars“ siekia įgyvendinti reikiamas technines ir organizacines priemones, kurios užtikrintų jūsų asmeninių duomenų apsaugą nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio praradimo arba pakeitimo, nesankcionuoto atskleidimo arba prieigos bei visų kitų nesankcionuotų tvarkymo būdų. Siekiame užtikrinti, kad saugumo lygis ir priemonės, skirtos apsaugoti jūsų asmeninius duomenis, būtų adekvačios turint galvoje rizikas, atsirandančias dėl jūsų asmeninių duomenų pobūdžio ir jų naudojimo.

Atskleidimas trečiosioms šalims

„Volvo Cars“ gali bendrinti jūsų asmeninius duomenis:

 • tarp „Volvo Cars“ subjektų;
 • „Volvo Cars“ įgaliotiems prekybos atstovams ir servisams, kad būtų galima platinti produktų ir paslaugų pasiūlymus bei palaikyti ryšį su jumis;
 • teikėjams, kurie teikia paslaugas bendrovei „Volvo Cars“ pagal duomenų tvarkymo sutartis (kaip to reikalauja teisės aktai);
 • kitiems verslo partneriams, kad būtų galima platinti produktų ir paslaugų pasiūlymus bei palaikyti ryšį su jumis arba tyrimų ir plėtros tikslais;
 • kai tai susiję su „Volvo Cars“ subjekto arba jo turto pardavimu ar perdavimu;
 • kai to reikalauja įstatymas, pavyzdžiui, gavus valdžios įstaigos užklausą, nagrinėjant ginčą ar vykstant kitam teisiniam procesui; ir
 • kai mes, veikdami geros valios pagrindais, manome, kad duomenų atskleidimas būtinas norint apsaugoti mūsų teises, pavyzdžiui, tiriant galimus mūsų sąlygų pažeidimus arba siekiant aptikti, išvengti ar atskleisti sukčiavimo atvejus arba kitas saugumo problemas.

Jei jūsų asmeninių duomenų valdytojas yra „Volvo Cars“ priklausantis subjektas, šiuos duomenis trečiajai šaliai jis paprastai atskleidžia tik tada, jei yra gavęs atitinkamą jūsų leidimą. Bendrinti jūsų asmeninius duomenis galime ir be jūsų sutikimo (nebent nuspręstume, kad jis būtinas arba jūsų sutikimo reikalautų teisės aktai), tokiais atvejais:

 • kai automobilio įrašyti duomenys tvarkomi siekiant tikslų, kurie nėra mūsų produktų ar paslaugų užtikrinimas arba tobulinimas, arba tada, kai to reikia mūsų teisėtoms pareigoms vykdyti;
 • kai jūsų asmeniniai duomenys perduodami tarp „Volvo Cars“ priklausančių subjektų;
 • kai jūsų asmeniniai duomenys perduodami teikėjams, teikiantiems paslaugas „Volvo Cars“ viduje;
 • kai atskleisti duomenis reikalauja teisės aktai; ir
 • kai atskleisti būtina siekiant teisėtų „Volvo Cars“ interesų (pavyzdžiui, norint apsaugoti mums priklausančias teises, kaip nurodyta pirmiau). 

Kai jūsų asmeninius duomenis atskleidžiame trečiosioms šalims arba perduodame kitiems „Volvo Cars“ priklausantiems subjektams, vertiname, ar ryšium su šiuo atskleidimu reikalingos papildomos apsaugos priemonės (pavyzdžiui, jei duomenys būtų perduodami kitai valstybei).

Duomenų tvarkymas mūsų vardu

Prieiti prie jūsų asmeninių duomenų leidžiame tik tiems „Volvo Cars“ darbuotojams ir tiekėjams, kuriems ši informacija būtina norint tvarkyti ją mūsų vardu ir kurie atitinkamomis sutartimis yra įsipareigoję užtikrinti jūsų asmeninių duomenų saugumą bei konfidencialumą. Duomenų tvarkymo paslaugas renkamės taip, kad bet kokios trečiosios šalies atžvilgiu būtų kuo geriau užtikrintas jūsų asmeninių duomenų neliečiamumas.

Rinkodara

Neparduosime ir neiškeisime jūsų asmeninių duomenų jokioms trečiosioms šalims, nebent būtume gavę jūsų atitinkamą leidimą.

Rinkodaros tikslais jūsų asmeninių duomenų trečiosioms šalims neatskleisime, nebent būtume gavę atitinkamą jūsų sutikimą. Jei tokį sutikimą davėte, tačiau trečiųjų šalių rinkodaros medžiagos gauti nebepageidaujate, susisiekite su atitinkama trečiąja šalimi tiesiogiai.

Galime teikti jums informaciją apie naujus produktus, paslaugas, renginius ar panašius su rinkodara susijusius dalykus. Jei tam tikro el. naujienlaiškio arba kitų panašių pranešimų prenumeratą pageidaujate nutraukti, vadovaukitės atitinkamame pranešime pateiktais nurodymais. Atsisakyti tam tikrų pranešimų bei pakeisti anksčiau pasirinktas nuostatas galite ir pasinaudoję „MyVolvo“ paskyra.

Interneto svetainės ir slapukai

Kiekvienoje „Volvo Cars“ svetainėje, atviroje mūsų klientams, yra privatumo internete deklaracija bei informacija apie tai, kaip naudojamės slapukais. Tam tikrose valstybėse yra ir internetinė procedūra, kuria galima slapukus priimti arba atmesti. Daugiau informacijos apie tai, kaip naudojame slapukus, žr. http://www.volvocars.com/lt-lt/v/legal/cookies.

Kai lankotės mūsų svetainėse, patariame peržiūrėti jose pateiktas atitinkamas deklaracijas bei informaciją ir turėti jas omenyje.

Pakeitimai

„Volvo Cars“ pasilieka teisę šią politiką kartkartėmis keisti. Paskutinio atnaujinimo data yra nurodyta šio dokumento pabaigoje. Jei šią politiką arba jūsų asmeninių duomenų naudojimo principus pakeičiame, pateiksime atnaujintą šio politikos dokumento versiją.