Dokumenta versija 2021.121.0

Paziņojums par konfidencialitāti – datu subjekta tiesības un pieprasījums

Spēkā stāšanās datums:

Publicēts:

Šis dokuments apraksta, kā Volvo Cars (kā noteikts tālāk) apstrādā jūsu personas datus, kad jūs jebkādā formā (e-pastā, pa tālruni, ar tīmekļa veidlapu vai vēstulē) iesniedzat Datu subjekta tiesību pieprasījumu (turpmāk tekstā "DSTP").

Tālāk ir sniegta šāda informācija:

1. Kas mēs esam

Par personas datu apstrādi attiecībā uz DSTP atbildīgā iestāde ir Volvo Car Corporation ar reģistrēto biroja adresi Assar Gabrielssons Väg, 405 31, Gothenburg, Zviedrija, uzņēmuma reģistrācijas numuru 556074-3089, turpmāk tekstā saukta par "Volvo Cars", "mēs" vai "mums".

2. Kurus personas datus mēs iegūstam un kādēļ

DSTP ietver šādu personas datu kategoriju apstrādi:

 1. Lai pārbaudītu jūsu identitāti pēc DSTP iesniegšanas, mēs apstrādājam jūsu personas datus. Šīs datu apstrādes juridiskais pamatojums ir mūsu likumīgās intereses nodrošināt, ka mēs izpildām pieļaujamus un precīzus DSTP. Dati, kurus mēs apstrādājam pārbaudes nolūkos, ir atkarīgi no datu veidu, uz ko attiecas DSTP. Datiem par:
  1. jums kā klientu, mēs apstrādājam jūsu e-pasta un/vai pasta adresi;
  2. jūsu automašīnu, mēs apstrādājam attiecīgā(-o) transportlīdzekļa(-u) VIN;
  3. digitālo pakalpojumiem datiem, mēs apstrādājam Volvo ID (e-pasta adrese vai tālruņa numurs), ko jūs izmantojāt, lai reģistrētos šiem pakalpojumiem.
 2. Kad jūsu identitāte ir pārbaudīta, mēs apstrādājam jūsu pilnu vārdu, pasta adresi(-es), tālruņa numuru(-s), e-pasta adresi(-es) un VIN, lai pārvaldītu un izpildītu jūsu pieprasījumu. Atkarībā no tā, uz kurām datu subjekta tiesībām attiecas DSTP, šāda pieprasījuma apstrāde sastāv no šādu datu atrašanas un iegūšanas, mainīšanas vai dzēšanas, un visas informācijas iegūšanas, kas attiecas uz pavadvēstulē veiktajām darbībām, kas atspoguļo jūsu pārskata apstrādes rezultātus. Šīs datu apstrādes juridiskais pamatojums ir mūsu likumiskā pienākuma izpilde (6(1)(c) punkts, VDAR).
 3. Turklāt mēs apstrādājam datus attiecībā uz jūsu lietu, piemēram, pieprasījuma veidu, atbilstošo tirgu un lietas apstrādes ilgumu, lai izveidotu ar DSTP saistītu statistiku un uzlabotu mūsu DSTP pārvaldības procesu. Šīs datu apstrādes juridiskais pamatojums ir mūsu likumīgās intereses optimizēt mūsu DSTP procesu un procedūras (6(1)(f) punkts, VDAR).
 4. Mēs apstrādājam arī datus saistībā ar jūsu lietu, piemēram, pieprasījuma veidu, atbilstošo tirgu, lietas apstrādes ilgumu un citu ar lietu saistīto informāciju, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm dokumentēt mūsu praksi iekšējā un ārējā audita nolūkos (6(1)(f) punkts, VDAR).

3. Cik ilgi mēs glabājam jūsu datus

Mēs trīs (3) gadus glabājam datus saistībā ar jūsu DSTP. Ja dati attiecas uz atvērtu sūdzību vai tiesvedību, dati tiek glabāti visu šo procesu laiku.

4. Ar ko mēs kopīgojam jūsu personas datus

Mēs pēc nepieciešamības kopīgosim jūsu personas datus ar šādām trešo pušu kategorijām:

 • Mūsu apstrādātāji vispārīgi atbalsta mūsu darbību, piemēram, IT risinājumu nodrošinātāji;
 • Mūsu apstrādātāji atbalsta DSTP nodrošināšanu, un līgums ierobežo viņu spēju izmantot jūsu personas datus citiem nolūkiem, kas nav saistīti ar mūsu pakalpojumu nodrošināšanu atbilstoši katram spēkā esošajam apstrādes līgumam.
 • Citas trešās puses:
  • Volvo Car grupas uzņēmumi (EEZ) – DSTP izpildei, ja jūsu personas datus glabā cita juridiskā persona nevis Volvo Car Corporation.

5. Jūsu tiesības attiecībā pret mūsu veikto datu apstrādi

Jums kā datu subjektam ir īpašas juridiskas tiesības, kas ir noteiktas Vispārīgajā datu aizsardzības regulā, saistībā ar personas datiem, kurus par jums apstrādājam. Tās īsumā ir raksturotas tālāk, un jūs tās varat izmantot, aizpildot tālāk norādīto veidlapu.

 1. Tiesības atsaukt piekrišanu: Ja esat sniedzis(-gusi) piekrišanu par jūsu personas datu apstrādi, jūs jebkurā brīdī ar stāšanos spēkā nākotnē varat atsaukt savu piekrišanu.
 2. Tiesības piekļūt saviem personas datiem: Jūs varat mums lūgt informāciju par personas datiem, kuri mums ir par jums. Mēs pēc pieprasījuma sniegsim jums jūsu personas datu kopiju. Ja jums nepieciešamas vairākas jūsu personas datu kopijas, mēs varam piemērot saprātīgu maksu, kuru mēs balstām uz administratīvajām izmaksām. Jums ir tiesības iegūt informāciju par mūsu drošības mēriem jūsu personas datu pārsūtīšanai uz valsti, kas neatrodas ES un EEZ, ja jūs pieprasāt mūs apstiprināt, vai mēs apstrādājam jūsu personas datus, un, ja mēs nosūtām jūsu personas datus uz valsti, kas neatrodas ES vai EEZ.
 3. Tesības labot: Jūs varat prasīt no mums labot nepareizus vai nepilnīgus jūsu personas datus. Mēs pieliekam samērīgas pūles, lai glabātu personas datus mūsu īpašumā vai kontrolē, kas tiek nepārtraukti izmantota, ir precīza, pilnīga, aktuāla un atbilstoša, pamatota uz mums pieejamo svaigāko informāciju.
 4. Tiesības uz ierobežošanu: Jūs varat no mums iegūt jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, ja:
  1. jūs apstrīdat jūsu personas datu precizitāti periodā, kura laikā mums jāpārbauda precizitāte,
  2. apstrāde ir nelikumīga, un jūs pieprasāt apstrādes ierobežošanu nevis jūsu personas datu dzēšanu,
  3. mums vairs nav vajadzīgi jūsu personas dati apstrādes nolūkiem, bet jums tie nepieciešami, lai izveidotu, izpildītu vai aizstāvētu juridiskas prasības, vai
  4. jūs iebilstat apstrādei, kamēr mēs pārbaudām, vai mūsu likumīgais pamatojums pārspēj jūsu.
 5. Tiesības uz pārnesamību: Jums ir tiesības saņemt jūsu personas datus, kurus mums sniedzāt, un, ja tehniski iespējams, pieprasīt, ka mēs pārsūtam jūsu personas datus (ko mums sniedzāt) citai organizācijai, ja:
  1. mēs apstrādājam jūsu personas datus automatizētā veidā;
  2. mēs balstām jūsu personas datu apstrādi uz jūsu piekrišanu vai mūsu veikta jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama, līguma, kurā jūs esat viena no pusēm, izpildei vai darbībai;
  3. jūs sniedzāt mums savus personas datus; un
  4. jūsu pārnesamības tiesības nelabvēlīgi neietekmē citu personu tiesības un brīvību.
  • Jums ir tiesības saņemt jūsu personas datus strukturētā, parasti izmantojamā un mašīnnolasāmā formātā. Jūsu tiesības saņemt jūsu personas datus nedrīkst negatīvi ietekmēt citu personu tiesības un brīvību. Jūsu tiesības jūsu personas datu pārsūtīšanai no mums uz citu organizāciju ir jūsu tiesības, ja šāda pārsūtīšana ir tehniski iespējama.
 6. Tiesības uz dzēšanu: Jums ir tiesības pieprasīt dzēst tos personas datus, ko mēs par jums apstrādājam. Mums ir jāizpilda šī prasība, ja mēs apstrādājam jūsu personas datus, ja vien apstrāde nav nepieciešama, lai:
  1. izpildītu izteiksmes un informācijas brīvības tiesības;
  2. pildītu juridiskos pienākumus, kam nepieciešama apstrāde saskaņā ar Savienības vai dalībvalsts likumiem, kuriem tiekam pakļauti;
  3. veiktu arhivēšanu publiskajās interesēs, zinātnisko vai vēsturisko pētījumu nolūkos vai statistikas nolūkos; vai
  4. izveidotu, izpildītu vai aizstāvētu juridiskās prasības.
 7. Tiesības iebilst: Jūs jebkurā laikā varat iebilst jūsu personas datu apstrādei jūsu konkrētās situācijas dēļ, ņemot vērā, ka apstrāde nav balstīta uz jūsu piekrišanu, bet uz mūsu vai trešās puses juridiskajām interesēm. Šajā gadījumā mēs vairs nevaram apstrādāt jūsu personas datus, ja vien mēs nepierādām neapstrīdamu, juridisku pamatojumu un pārākas apstrādes intereses vai juridisko prasību izveidi, izpildi vai aizstāvēšanu. Ja jūs iebilstat apstrādes veikšanai, lūdzu, norādiet, vai vēlaties arī dzēst savus personas datus; pretējā gadījumā mēs tos tikai ierobežosim. Jums ir arī tiesības jebkurā laikā iebilst (neatkarīgi no iemesla) jūsu personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkiem (kas ietver profilēšanu tādā apmērā, kas ir saistīta ar šādu tiešu mārketingu), ja šāda apstrāde bija balstīta uz mūsu juridiskajām interesēm. Ja mārketings bija balstīts uz jūsu piekrišanu, jūs varat atsaukt piekrišanu (skatiet iepriekš).
 8. Tiesības iesniegt sūdzību: Jūs varat iesniegt sūdzību savai vietējai datu aizsardzības uzraudzības iestādei vai jebkurai citai ES datu aizsardzības iestādei. Tomēr mēs augstu vērtētu, ja jūs vispirms sazinātos ar mums, lai mēs mēģinātu atrisināt jūsu problēmu – jūs varat atrast mūsu kontaktinformāciju tālāk.

6. Kontaktinformācija

Lai izmantotu savas tiesības, lūdzu, izmantojiet atbilstoši tīmekļa veidlapu, kura ir atrodama iepriekš minētajā Klientu konfidencialitātes politikā. Ja jums ir kādi citi jautājumi par personas datu aizsardzību, jūs varat sazināties ar mums, izmantojot šādu kontaktinformāciju:

Datu aizsardzības speciālists

Pasta adrese: Volvo Car Corporation, Saņēmējs: The Data Protection Officer, avd 50092, VAK, 405 31 Gothenburg, Zviedrija.

E-pasta adrese: globdpo@volvocars.com

7. Izmaiņas mūsu Paziņojumā par konfidencialitāti

Mēs pēc saviem ieskatiem paturam tiesības mainīt mūsu konfidencialitātes prakses un jebkurā laikā atjaunināt, un veikt izmaiņas mūsu paziņojumā par konfidencialitāti. Ikreiz, kad mēs veicam svarīgas izmaiņas šajā paziņojumā, un, jo īpaši, ja uz šo paziņojumu attiecas jūsu piekrišana, mēs jūs informēsim par izmaiņām. Šis paziņojums par konfidencialitāti ir spēkā, sākot ar datumu, kas norādīts dokumenta augšpusē.