Volvo Care Offer
Service & Maintenance for Volvo Fully Electric

Het Volvo Care Offer "Service & Maintenance for Volvo Fully Electric" is inbegrepen bij aankoop van elke nieuwe, volledig elektrisch aangedreven Volvo. Hieronder worden de diensten en onderdelen beschreven die inbegrepen zijn in het onderhouds- en serviceprogramma voor deze wagens.

Het Volvo Care Offer "Service & Maintenance for Volvo Fully Electric" geldt voor een periode van 5 jaar vanaf de afleveringsdatum of 150.000 km (afhankelijk van wat eerst bereikt wordt). De eigenaar van het voertuig kan het periodieke onderhoud van zijn/haar Volvo Fully Electric volgens de voorgeschreven onderhoudsintervallen laten uitvoeren in elke erkende Volvo-werkplaats in België of het Groothertogdom Luxemburg.

Het Volvo Care Offer "Service & Maintenance for Volvo Fully Electric" dekt de periodieke onderhoudsbeurten, om de 24 maanden of om de 30.000 km (afhankelijk van wat eerst bereikt wordt), en inclusief de vervanging van de hieronder opgelijste slijtageonderdelen. Volvo Car Service volgens de voorgeschreven:

- onderhoudsintervallen

- health check

- vervanging van de luchtfilter

- vervanging van het afdichtmiddel voor de banden volgens het voorgeschreven interval

- reiniging van de sensoren en camera's voor de veiligheidssystemen onder de voorruit

- software-updates

- inclusief vervanging van de hierna genoemde slijtageonderdelen: remblokken en -schijven (wanneer nodig) en ruitenwisserbladen (1x per jaar)

- exclusief vervanging van slijtageonderdelen die hierboven niet expliciet worden vernoemd

Volvo's met specifieke serviceprogramma's (zoals taxi's, politievoertuigen of wagens met andere specifieke gebruiksdoeleinden) kunnen geen aanspraak maken op het hierboven beschreven Volvo Care Offer "Service & Maintenance for Volvo Fully Electric".

Het onderhoudsprogramma "Volvo Car Service" kan door Volvo Cars worden gewijzigd, mits deze wijziging geen invloed heeft op de toepassing van de Volvo Cars-garantie of afbreuk doet aan de rechten van de eigenaar van de wagen onder het Volvo Care Offer.

Het opnemen van slijtageonderdelen in het Volvo Care Offer "Service & Maintenance for Volvo Fully Electric" heeft geen invloed op de verwijzing naar 'slijtage' in het Service- en Garantieboekje.

Het Volvo Care Offer "Service & Maintenance for Volvo Fully Electric" is onderworpen aan de algemene voorwaarden m.b.t. service en onderhoud. Met vragen hierover kan u steeds terecht bij onze Volvo-verdelers.

Algemene voorwaarden
Volvo Care Offer "Service & Maintenance for Volvo Fully Electric"

1. Toepassing van de voorwaarden

Deze algemene voorwaarden Volvo Care Offer "Service & Maintenance for Volvo Fully Electric" zijn geldig voor nieuwe, volledig elektrisch aangedreven Volvo's. Deze voorwaarden maken deel uit van het aankoopcontract van het voertuig. Ongeacht of de wagen wordt aangekocht bij een Volvo Car Corporation-entiteit of bij een Volvo-verdeler, is de Volvo National Sales Company of de importeur van Volvo in het land van eerste aankoop verantwoordelijk voor dit onderhoudsprogramma.

2. Geldigheid van het Volvo Care Offer "Service & Maintenance for Volvo Fully Electric"

a) Het Volvo Care Offer "Service & Maintenance for Volvo Fully Electric" is geldig gedurende een welbepaalde gelimiteerde termijn, zoals eerder vermeld en omvat, in voorkomend geval, ook welbepaalde slijtageonderdelen van het voertuig, zoals eerder gepreciseerd. Werkzaamheden die worden uitgevoerd, maar niet onder het Volvo Care Offer "Service & Maintenance for Volvo Fully Electric" vallen, blijven ten laste van de klant. Wanneer alle vereiste werkzaamheden zijn uitgevoerd of wanneer de gelimiteerde geldigheidstermijn is verstreken, wordt het Volvo Care Offer "Service & Maintenance for Volvo Fully Electric" beëindigd. Het onderhoudsprogramma wordt ook als beëindigd beschouwd wanneer er conform de voorgeschreven onderhoudsintervallen onderhoudsbeurten hadden moeten plaatsvinden (zoals vermeld in de gebruikershandleiding en het Service- en Garantieboekje van het voertuig) maar het voertuig niet werd aangeboden bij een erkende Volvo-werkplaats om de Volvo Car Genuine Service uit te voeren.
b) Het Volvo Care Offer "Service & Maintenance for Volvo Fully Electric" is verbonden aan de markt waarin het oorspronkelijk is verkocht. Het periodieke onderhoud van de wagen kan volgens de voorgeschreven onderhoudsintervallen enkel worden uitgevoerd in de erkende Volvo-werkplaatsen binnen die markt.
c) Volvo Cars heeft het recht het Volvo Care Offer "Service & Maintenance for Volvo Fully Electric" met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de omstandigheden voor Volvo Cars' activiteiten op de desbetreffende markt aanzienlijk wijzigen ten gevolge van factoren waarover Volvo Cars geen controle heeft en wanneer deze omstandigheden de uitvoering van het Volvo Care Offer "Service & Maintenance for Volvo Fully Electric" door Volvo Cars aanzienlijk bemoeilijken. Beide partijen hebben het recht het Volvo Care Offer "Service & Maintenance for Volvo Fully Electric" met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de andere partij een ernstige of herhaalde inbreuk pleegt op haar verplichtingen onder deze algemene voorwaarden.

3. Verplichtingen als eigenaar

Het periodiek onderhoud van de wagen moet worden uitgevoerd volgens de aanbevelingen van Volvo Cars. Volvo Car Service volgens de voorgeschreven onderhoudsintervallen is afhankelijk van tijd en jaarkilometrage en kan plaatsvinden met verschillende tijdsintervallen. Voor de geldigheid van het Volvo Care Offer "Service & Maintenance for Volvo Fully Electric" is het verder vereist dat de eigenaar van de wagen:
a) Het voertuig bestuurt, onderhoudt en beheert in overeenstemming met de instructies in de gebruikershandleiding van het voertuig (uitgebreide versie onder meer raadpleegbaar op volvocars.com) en in het Service- en Garantieboekje (bij de voertuigdocumenten in de wagen).
b) Tussen de aanbevolen onderhoudsbeurten zelf routinecontroles van de vloeistofniveau's in het voertuig uitvoert en, indien nodig, op eigen kosten bijvult.
c) Het voertuig op eigen kosten aflevert bij een erkende Volvo-werkplaats voor onderhoud volgens de onderhoudsintervallen die in de gebruikershandleiding en het Service- en Garantieboekje van het voertuig staan vermeld.

4. Overdracht van het Volvo Care Offer "Service & Maintenance for Volvo Fully Electric"

Als het voertuig verkocht of op andere wijze overgedragen wordt aan een nieuwe eigenaar, volgt het Volvo Care Offer "Service & Maintenance for Volvo Fully Electric" het voertuig. Alle resterende diensten van het onderhoudsprogramma kunnen dan door de nieuwe eigenaar worden gebruikt in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

5. Disclaimer

Dit onderhoudsprogramma Volvo Care Offer "Service & Maintenance for Volvo Fully Electric" omvat geen enkele verplichting van een Volvo-verdeler of Volvo Cars om de eigenaar van de wagen op enigerlei wijze te vergoeden voor kosten, inkomstenderving, tijdverlies of andere schade, veroorzaakt door het feit dat het voertuig tijdelijk aan de werkplaats overgedragen wordt voor onderhoud, of veroorzaakt door het feit dat het voertuig niet kan gebruikt worden gedurende de tijd dat het onder de hoede van de werkplaats is geweest voor overeengekomen gepland onderhoud. Niets in deze algemene voorwaarden sluit uit, beperkt of wijzigt enigerlei de garantie, waarborg, termijn of voorwaarde, recht of rechtsmiddel geïmpliceerd of opgelegd door van toepassing zijnde wetgeving die niet wettelijk kan worden uitgesloten of beperkt.

6. Van toepassing zijnde wetgeving en geschillen

Wat betreft geschillen betreffende de interpretatie of toepassing van het Volvo Care Offer "Service & Maintenance for Volvo Fully Electric", zullen de partijen trachten deze in onderling overleg op te lossen. Op het Volvo Care Offer "Service & Maintenance for Volvo Fully Electric" is de wetgeving van het land van eerste aankoop van het voertuig van toepassing en bij eventuele geschillen zijn de bevoegde nationale rechtbanken bevoegd.