Artikelversie 2024.187.0

Volvo Car Service Plan en Volvo Car Service Plan Plus

Van kracht vanaf:

Gepubliceerd:

Dit document beschrijft de diensten en producten inbegrepen in uw Volvo Car Service Plan en, indien u Volvo Car Service Plan Plus hebt gekocht, de slijtageonderdelen (hieronder weergegeven) voor uw auto die in de prijs zijn inbegrepen.

Volvo Car Service Plan en Volvo Car Service Plan Plus worden in dit document beide aangeduid als "Service Plan".

Looptijd

Het Service Plan geldt voor een vaststaand, opeenvolgend aantal geplande onderhouden vanaf de aankoopdatum van deze overeenkomst [of voor de periode weergegeven in uw orderspecificatie].

Volvo Car Service Plan

Het Service Plan bestaat uit Volvo Car Genuine Service, wat inhoudt dat de onderhoudswerkzaamheden (inclusief arbeid en materiaal) aan uw auto wordt uitgevoerd volgens aanbevelingen van Volvo Car, met inbegrip van functie- en veiligheidscontroles van onderdelen met beperkte slijtage, en handelingen uitgevoerd met gespecificeerde service-intervallen. Meer informatie over de Volvo Car Genuine Service vindt u in de gebruikershandleiding en in het service- en garantieboekje van uw auto.

De Volvo Car Genuine Service kan door Volvo Cars worden gewijzigd voor zover dit geen nadeel voor u inhoudt.

Volvo Car Service Plan Plus

Het Service Plan Plus omvat geplande onderhouden volgens het Volvo Car Service Plan (zoals hierboven omschreven) en onderdelen en arbeid voor slijtageonderdelen zoals hierna omschreven (variërend afhankelijk van uw automodel).

Bij een volledig elektrische auto zijn de volgende slijtageonderdelen inbegrepen:

 • vervanging van ruitenwisserbladen
 • vervanging van remschijven en remblokken

Bij een plug-in hybride of een benzine- of dieselauto zijn de volgende slijtageonderdelen inbegrepen:

 • vervanging van ruitenwisserbladen
 • vervanging van remschijven en remblokken
 • vervangen en opladen van de startaccu
 • remvloeistof

Alle andere slijtageonderdelen die niet hierboven zijn weergegeven zijn uitgesloten.

Slijtagereparaties zijn altijd afhankelijk van de professionele beoordeling van de door Volvo Car erkende werkplaats die het onderhoud uitvoert, en kunnen niet door de klant worden geëist, tenzij ze volgens de professionele beoordeling van de door Volvo Car erkende werkplaats noodzakelijk zijn. In samenhang met Volvo Car Genuine Service, is de door Volvo Car erkende werkplaats verplicht om inbegrepen en vereiste inspecties van slijtageonderdelen en vervanging hiervan (inbegrepen in uw Service Plan Plus) uit te voeren zonder opdracht hiertoe van de klant.

Wij wijzen u erop dat het inbegrepen zijn van slijtageonderdelen geen invloed heeft op de verwijzing naar 'slijtage' in het service- en garantieboekje van uw auto.

Voorwaarden

Het Service Plan is onderworpen aan de “Specifieke Voorwaarden voor Volvo Car Service Plan” zoals hieronder weergegeven (deze kunnen van tijd tot tijd worden aangepast).

Specifieke Voorwaarden voor Volvo Car Service Plan

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden bepalen de voorwaarden voor het Service Plan "Voorwaarden". Neemt u alstublieft de tijd om ze aandachtig door te lezen alvorens ze te accepteren.

1.2 De term "u" of "uw" in deze Voorwaarden verwijst naar u als contractpartij.

2. Wie wij zijn

2.1 Wij zijn Volvo Car Corporation (reg.nr. 556074-3089), onderdeel van Volvo Car Group, en ons vestigingsadres is Assar Gabrielssons Väg, 405 31 Gotenburg, Zweden ("we/wij", "onze" of "ons", hetgeen ook elke bij Volvo Cars aangesloten partij "Aangesloten partij" omvat). Wij zijn uw contractpartner.

3. Wie wij zijn

3.1 U bevestigt dat u (i) bevoegd bent een contract aan te gaan, (ii) indien u een consument bent – boven de 18 bent, en (iii) indien u een rechtspersoon vertegenwoordigt – gemachtigd bent de rechtspersoon te vertegenwoordigen.

3.2 U bevestigt dat alle details die u ons vertrekt waarheidsgetrouw en juist zijn. U bent er te allen tijde verantwoordelijk voor, dat de contactgegevens die wij van u hebben actueel blijven. Neem bij een verandering van uw contactgegevens zo spoedig mogelijk contact op met onze klantenservice.

3.3 Tevens bevestigt u dat u niet een persoon bent of namens een persoon optreedt die is opgenomen op een sanctielijst van VN, EU, Verenigd Koninkrijk of VS, en dat u het recht op toegang tot en gebruik van de Services niet zult verkopen, leveren of overdragen aan een dergelijke gesanctioneerde persoon, of aan een persoon die zich bevindt in (a) een land of territorium dat, of waarvan de overheid onderwerp is van verregaande sancties, die gelden of van tijd tot tijd worden opgelegd, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) Cuba, Iran, Noord-Korea, Syrië, de regio de Krim in Oekraïne en de zogenaamde Volksrepubliek Donetsk, Volksrepubliek Kherson, Volksrepubliek Loehansk, Volksrepubliek Zaporizja, zijnde regio's van Oekraïne, (b) Rusland of (c) Belarus. Als op enig moment blijkt dat een en ander niet waarheidsgetrouw is, wordt uw contact met onmiddellijke ingang beëindigd, zonder enige verplichting tot compensatie jegens u. Voorts kan het zo zijn dat wij volgens de wet geen restituties kunnen verlenen van betalingen die u aan ons hebt gedaan.

4. Contract

4.1 U accepteert deze Voorwaarden met betrekking tot het aankopen van het Service Plan hetzij door een order te plaatsen via een van de digitale kanalen van Volvo Car, hetzij via een Volvo Car-dealer. Deze voorwaarden, in combinatie met de beschrijving van het desbetreffende Service Plan (zoals hierboven uiteengezet, met inbegrip van eventuele beperkingen) vormen het contract ("Contract").

4.2 Een bindend contract voor het Service Plan wordt tussen u en ons aangegaan, hetzij wanneer wij uw order hebben goedgekeurd (wij behouden ons het recht voor uw order naar ons goeddunken te weigeren), hetzij wanneer u voor het Service Plan hebt betaald.

5. Recht op Herroeping (geldt alleen voor digitale kanalen)

5.1 Bij een Contract afgesloten via een digitaal kanaal van Volvo Car, hebt u het recht uw Contract binnen veertien (14) dagen na aangaan van uw Contract zonder opgaaf van redenen te annuleren. Om uw recht op annulering uit te oefenen, moet u ons op de hoogte stellen van uw besluit het Contract te annuleren via een duidelijke verklaring. U kunt dit doen door contact op te nemen met onze klantenservice (contact met ons opnemen) of door uw annulering te sturen aan het post- of e-mailadres vermeld op dit formulier. U kunt voor annulering het aan deze Voorwaarden gekoppelde standaardformulier gebruiken, maar dat is niet vereist.

5.2 Indien u besluit het Contract te annuleren, zullen wij u eventuele van u met betrekking tot het Contract ontvangen betalingen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van uw verzoek tot annulering terugbetalen. Hebt u onder uw Service Plan al onderhoud laten uitvoeren voordat u uw recht op annulering uitoefent, dan zullen wij een bedrag in rekening brengen dat evenredig is aan de reeds verleende diensten, berekend op basis van de totaalprijs vermeld in het Service Plan. Dit bedrag bestaat derhalve uit een redelijke aftrek van de restitutie, overeenkomstig de kosten van het desbetreffende onderhoud, ofwel, indien u als betaaloptie voor het Service Plan hebt gekozen voor maandelijkse termijnen, zullen wij u de resterende kosten voor het uitgevoerde onderhoud in rekening brengen die niet door uw reeds gedane betaling aan ons worden gedekt.

5.3 Door het laten uitvoeren van onderhoud binnen de annuleringsperiode, aanvaardt u uitdrukkelijk het reeds opstarten van de uitvoering van het Service Plan tijdens de annuleringsperiode en aanvaardt u derhalve dat in geval van annulering, u een vergoeding voor de reeds uitgevoerde onderhouden moet betalen (zoals bepaald in Clausule 5.2).

5.4 Wij voeren de restitutie uit via de betaalwijze die u hebt gebruikt bij uw aanvankelijke transactie. Bij restitutie zullen wij u geen kosten in rekening brengen.

5.5 Niets in dit Contract zal van invloed zijn op uw wettelijke rechten, noch in samenhang met uw recht op annulering, noch anderszins.

6. Prijs en Betaling

6.1 De aankoopprijs is het bedrag weergegeven bij het plaatsen van de order via een digitaal kanaal van Volvo Car en bevestigd in uw orderoverzicht of in de orderspecificatie die u van een Volvo Car-retailer ontvangt.

6.2 Hierbij verklaart u te begrijpen dat u contractueel verplicht bent de volledige aankoopprijs te betalen, en hiermee in te stemmen.

6.3 U bent verantwoordelijk voor betaling, via beschikbare betaalopties, van de volledige aankoopprijs inclusief btw en alle verdere heffingen of diensten, zoals aangegeven in het Service Plan.

6.4 In geval van maandelijkse termijnen: Betaling vindt plaats via maandelijkse termijnen over de geselecteerde periode en gebeurt via automatische incasso op basis van de betaalgegevens die u ons verstrekt. De eerste termijn is verschuldigd op de dag waarop het contract voor het Service Plan ingaat, terwijl de overige termijnen vervolgens maandelijks verschuldigd zijn. Het is belangrijk dat u ervoor zorgt dat het bedrag dat maandelijks moet worden betaald van uw bankrekening kan worden afgeschreven en dat u ons de juiste betaalgegevens hebt verstrekt.

6.5 U kunt het maandelijkse termijnbetalingsschema annuleren door het volledige openstaande saldo van de aankoopprijs te betalen. Neem alstublieft contact op met onze klantenservice als u het volledige openstaande bedrag wilt betalen.

6.6 In geval van te late betaling, moet er over het openstaande bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling wettelijke rente worden betaald.

6.7 Voor zover als toegestaan onder toepasselijke wetgeving, hebben wij het recht gebruik te maken van derden voor incasso en/of gerechtelijke stappen tegen u wegens het niet betalen van de vergoedingen. Wij behouden ons het recht voor schadevergoeding van u te eisen in verband met dergelijke stappen, bestaande uit alle kosten die door ons zijn betaald aan de derde partij die wij hebben ingezet voor incasso en/of gerechtelijke stappen tegen u wegens het niet betalen van de vergoedingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot vergoedingen door ons betaald aan een incassobureau, gerechtsdeurwaarder en/of advocaten.

7. Duur en Beëindiging van het Service Plan

7.1 Het Contract is geldig voor het aantal geplande onderhouden opgenomen in uw Service Plan of de beperkte tijdsduur weergegeven in uw orderspecificatie.

7.2 Indien u opdracht geeft voor geplande onderhouden en/of service met betrekking tot slijtage, en dit wordt uitgevoerd na beëindiging van dit Contract, dan wordt dit beschouwd als aanvullende diensten die worden berekend volgens de normale prijs en betalingscondities van de desbetreffende door Volvo Car erkende werkplaats.

7.3 Dit Contract wordt automatisch beëindigd (zonder verdere kennisgeving):

 1. wanneer al het vereiste werk is uitgevoerd of de beperkte periode is verstreken;
 2. wanneer het onderhoud conform de onderhoudsintervallen (aangegeven in de gebruikershandleiding en in het service- en garantieboekje van het voertuig) had moeten plaatsvinden, maar u het voertuig niet bij een door Volvo Car erkende werkplaats voor Volvo Car Genuine Service hebt aangeboden; of
 3. als uw auto waaraan het Service Plan is gekoppeld wordt geëxporteerd (verkocht en geregistreerd in een ander land) naar een andere markt

7.4 Volvo Cars heeft het recht dit Contract met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de voorwaarden voor de bedrijfsvoering van Volvo Car in de markt significant veranderen door omstandigheden buiten de invloedssfeer van Volvo Car en deze omstandigheden het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden voor Volvo Car aanzienlijk compliceren. In een dergelijk geval zal Volvo Car u alle betalingen voor niet uitgevoerde onderhouden restitueren.

7.5 De partijen hebben het recht het Contract met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de andere partij zijn verplichtingen onder het Contract op ernstige wijze dan wel herhaaldelijk schendt.

7.6 Volvo Cars heeft voorts het recht dit Contract met onmiddellijke ingang te beëindigen indien u een openstaand bedrag niet op de vervaldatum betaalt en wij u ten minste twee herinneringen hebben gestuurd, waarbij u een redelijke periode wordt geboden om de betaling in kwestie volledig te voldoen. Indien wij het Contract op deze grond beëindigen, zal Volvo Cars geen door u reeds betaalde bedragen restitueren en heeft Volvo Cars het recht betaling te eisen voor onderhouden die voorafgaand aan beëindiging onder dit Contract zijn uitgevoerd, gedurende de periode waarin u in gebreke bleef.

8. Interactie met retailer en Uitvoering van Onderhoudsservice

8.1 Het Service Plan is gekoppeld aan de markt waarin het oorspronkelijk werd gekocht. Gepland onderhoud volgens het onderhoudsprogramma kan men laten uitvoeren bij elke door Volvo Car erkende werkplaats in die markt.

8.2 Wanneer er volgens het onderhoudsprogramma van uw auto gepland onderhoud vereist is, dient u hiervoor een afspraak te maken met een door Volvo Car erkende werkplaats in de markt waarin het Service Plan oorspronkelijk werd gekocht. U kunt onze Digital Booking service gebruiken om onderhoud te boeken of om een door Volvo Car erkende werkplaats te benaderen.

8.3 Uw Contract is gekoppeld aan uw auto. Indien er na het aangaan van het Contract een verandering van eigenaar heeft plaatsgevonden, blijft de looptijd van het Service Plan voor de nieuwe eigenaar van kracht. De verplichting om, in samenhang met het Contract, openstaande bedragen aan Volvo Cars te betalen rust evenwel bij u. U bent verantwoordelijk voor (a) het informeren van een koper van uw auto over de voorwaarden van dit Contract, en (b) betaling door de koper van uw auto van een eventueel openstaand saldo onder dit Contract.

9. Uw Plichten

9.1 Het geplande onderhoud moet worden uitgevoerd volgens de aanbevelingen van Volvo Cars. Gepland onderhoud hangt samen met tijd en kilometers, waardoor de tijdsintervallen kunnen variëren. Voor de geldigheid van het Service Plan dient u tevens:

 1. uw auto te besturen, te onderhouden en te beheren in overeenstemming met de instructies gegeven in de gebruikershandleiding van de auto en het bijbehorend service- en garantieboekje, en uw Contract;
 2. routinecontroles van vloeistoffen in de auto tussen de aanbevolen servicebeurten door uit te voeren en, zo nodig, op eigen kosten bij te vullen; en
 3. de auto op eigen kosten bij een door Volvo Car erkende werkplaats af te leveren voor onderhoud, in overeenstemming met de service-intervallen aangegeven in de gebruikershandleiding en in het service- en garantieboekje van de auto.

10. Niet inbegrepen

10.1 Niet inbegrepen in het Service Plan zijn reparatiewerkzaamheden, reserveonderdelen of verbruiksartikelen vereist om de verkeersgeschiktheid van uw auto te handhaven (al of niet voortvloeiend uit onderhouden), of andere werkzaamheden die u met de door Volvo Car erkende werkplaats overeenkomt. Alle aanvullende services zijn onderworpen aan een aparte overeenkomst tussen u en de door Volvo Car erkende werkplaats, waarbij Volvo Cars op geen enkel moment onderdeel uitmaakt van een overeenkomst voor aanvullende diensten.

10.2 Volvo's met speciale serviceprogramma's, zoals (maar niet beperkt tot) taxi, politie of andere gespecificeerde gebruiksdoeleinden van de auto, zijn uitgesloten en alle kosten met betrekking tot een dergelijk speciaal serviceprogramma worden als extra kosten toegevoegd.

11. Disclaimer

11.1 Het Service Plan houdt geen enkele verplichting in voor de door Volvo Car erkende werkplaats of Volvo Cars tot restitutie aan u op welke manier dan ook met betrekking tot kosten, inkomstenderving, tijdverlies of andere schade veroorzaakt doordat u de auto aan de werkplaats overdraagt of doordat u de auto, zolang die voor overeengekomen gepland onderhoud onder de hoede van de werkplaats is, niet kunt gebruiken.

11.2 Niets in deze Voorwaarden sluit uit, beperkt of wijzigt enige garantie of enig recht of rechtsmiddel, geïmpliceerd of opgelegd door van toepassing zijnde wetgeving, die of dat niet wettelijk kan worden uitgesloten of beperkt.

12. Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Bij geschillen inzake de interpretatie of toepassing van dit Contract, moeten de partijen trachten deze in onderling overleg op te lossen. Dit Contract is onderworpen aan de wetten van het land van aankoop van het Service Plan en eventuele geschillen worden beslecht door de bevoegde nationale rechtbanken.