Juridische mededeling

Hierna verwijst 'Volvo Cars' naar Volvo Car Corporation, naar een of meerdere entiteiten binnen de groep Volvo Car of naar de volledige groep Volvo Car, naargelang van toepassing is.

Volvo Car Belux
Hunderenveldlaan 10
1082 Brussel
Belgium
vcbinfo@volvocars.com
+32 2482 72 22

Volvo Car Belux is een vestigingseenheid met nummer 2.143.177.188 van de maatschappelijke zetel Volvo Car Belgium NV.

Volvo Car Belgium NV
John Kennedylaan 25
9000 Gent
Belgium
0420.383.548

Geen garanties en dergelijke

Hoewel wij alles in het werk stellen om op deze website (de 'Site') nauwkeurige informatie te verstrekken, wordt deze 'as is' aangeboden. Volvo Cars kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade, gevolgschade of andere schade ten gevolge van het gebruik van de Site of enige andere gekoppelde website, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, onderbreking van bedrijfsactiviteiten, verlies van programma's of gegevens en dergelijke, ook al werd Volvo Cars uitdrukkelijk ingelicht over de kans op dergelijke schade.

Volvo Cars doet hierbij afstand van alle garanties en verklaringen omtrent de Site en enige andere website die u via de Site bezoekt. Links naar andere websites worden enkel ter informatie verstrekt en betekenen niet dat Volvo Cars enigszins aansprakelijk is voor de inhoud van die websites of hun inhoud onderschrijft. Bovendien moet u de nodige voorzorgen nemen en erover waken dat het toestel dat u gebruikt om de Site te bezoeken (evenals de gerelateerde software) vrij is van virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere schadelijke elementen.

Alle garanties en verklaringen op de Site omtrent producten of diensten van Volvo Cars die u koopt of gebruikt, zijn ondergeschikt aan de algemene voorwaarden in de overeenkomst die u ondertekent voor die producten of diensten.

De informatie op de Site kan technische onnauwkeurigheden of typefouten bevatten. De informatie op de Site kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Verder behoudt Volvo Cars zich het recht voor om zijn producten en diensten te allen tijde te wijzigen, met inbegrip van hun prijs.

De informatie op de Site kan verwijzen naar producten en diensten van Volvo Cars die niet aangekondigd of beschikbaar zijn in uw land. Die verwijzingen houden niet in dat Volvo Cars de intentie heeft om die producten en diensten in uw land aan te kondigen of beschikbaar te stellen. Het is mogelijk dat voor bepaalde producten en diensten een toeslag wordt aangerekend en dat bepaalde informatie op de Site niet correct is, omdat de producten werden gewijzigd na de lancering of laatste actualisering van de Site. Neem contact op met uw Volvo Cars-dealer voor volledige details over de producten en services die beschikbaar zijn voor u.  

Specifieke software beschikbaar op de website

Alle software die op de Site kan worden gedownload (de 'Software') is intellectuele eigendom van Volvo Cars en/of zijn licentiegevers.

Het gebruik van de Software valt onder de bepalingen van de eventuele licentieovereenkomst voor eindgebruikers die bij de Software wordt geleverd of er deel van uitmaakt ('Licentieovereenkomst'). Tenzij anders bepaald in de Licentieovereenkomst mag de Software alleen worden gedownload voor gebruik door eindgebruikers. Tenzij anders bepaald in de Licentieovereenkomst mag de Software enkel worden gebruikt voor het doeleinde waarvoor de Software beschikbaar wordt gesteld. Elke reproductie of herdistributie van de Software die indruist tegen de bepalingen van de Licentieovereenkomst is uitdrukkelijk verboden en kan burgerlijk of strafrechtelijk worden vervolgd.

De software is uitsluitend gewaarborgd volgens de bepalingen van de Licentieovereenkomst. Behoudens de garanties verstrekt in de Licentieovereenkomst ziet Volvo Cars hierbij af van alle garanties en voorwaarden met betrekking tot de software, met inbegrip van alle impliciete garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom en niet-schending.