Nyheter
 • Klart att inleda provning som ett led i utvecklingen av säker teknik för motorvägståg

  2010-11-24

  Ett år har nu genomförts av det treåriga Sartre-programmet. Syftet är att utveckla och demonstrera tekniska lösningar för motorvägståg som kan förbättra trafikflödet och ge kortare restider, erbjuda mer komfort åt förarna, minska antalet olyckor och sänka bränsleförbrukningen för att därigenom också minska utsläppen av koldioxid.

  Det mesta av första året upptogs av konceptfasen. Konsortiet med sina sju olika partner undersökte grundprinciperna för ett genomförbart system för bilkolonner. Bland de frågor som undersöktes återfanns fallstudier, mänskliga faktorer och beteenden i samband med fordonskolonner, systemets kärnparametrar och specifikation av prototyparkitektur och tillämpningar. Förutom att avsätta ett antal mycket tankeväckande och användbara resultat har detta viktiga förberedande arbete gjort det möjligt för teamet att gå vidare till tillämpningsfasen som kommer att omfatta de första proven med fordon.
   
  Sartre-teamets nuvarande mål är att genomföra de första utvecklingsproven med ett enda ledfordon och ett efterföljande fordon före utgången av 2010. Detta första test av Sartre–arkitekturen kommer att omfatta installation av den nödvändiga hårdvaran i två fordon, system för kommunikation fordon till fordon, montering och integrering av sensorer samt styrning av manövreringsorgan och lateral och longitudinell kontroll av det efterföljande fordonet. Den viktiga programvaruintegrering som krävs för att driva automatiseringen har redan påbörjats och de första proven med ett fordonståg som består av två fordon förväntas äga rum före utgången av december månad. I efterföljande faser av arbetet som ska genomföras under 2011 och början av 2012 kommer konceptet att demonstreras på ett fordonståg bestående av fem fordon med strategier för att hantera samspelet med andra trafikanter.

  Den åtta minuter långa dokumentärfilm som finns under relaterad information kopplat till denna release finns bl.a. på SARTRE's hemsida: http://www.sartre-project.eu/en/Sidor/default.aspx . Den innehåller ett antal intervjuer med projektets nyckelpersoner och intressenter.

  Detaljerad beskrivning
  Förutom en detaljerad beskrivning av Sartre-konceptet visar filmen några av de simulatorbaserade prov som genomfördes av Tecnalia i Bilbao i Spanien där man undersökte den mänskliga faktorn i samband med motorvägståg. En provgrupp av män och kvinnor i olika ålder och med olika körerfarenhet testades i en simulator som ger ett siktfält framåt på 120 grader via två LCD-skärmar genom vilka man kan köra totalt 18 km virtuell motorväg. Simulatorn innehåller en ratt som ger feedback om den kraft som används, realistiska manuella och automatiska transmissionskontroller och en beröringskänslig (haptisk) sätesinstallation som tillsammans erbjuder en mycket realistisk virtuell körmiljö.

  Tack vare simuleringsarbetet har teamet kunnat utvärdera förarens reaktioner i detalj, både när föraren deltar i motorvägståg och när han eller hon kör på egen hand i en miljö där motorvägstågen opererar. I andra sekvenser visas också en del av utvecklingsarbetet med sensorer och manövreringsorgan och den kontrollarkitektur som kommer att stödja implementeringsfasen under de kommande månaderna.
   
  Under ITS världskongress som ägde rum i oktober i Busan i Korea offentliggjorde projektets partner också tre tekniska rapporter med detaljer från arbetet under konceptfasen. Dessa rapporter, som också har lagts ut på Sartres webbplats gällde utmaningarna i samband med motorvägståg på offentliga vägar, en översikt över strategin för att utveckla motorvägståg som tillämpats av Sartre-projektet och utmaningarna i samband med den mänskliga faktorn när det gäller att utveckla ett sådant dubbelmodalt transportsystem.
   
  Dokumentärfilmen om Sartre och de tekniska rapporterna som redovisades under ITS världskongress ger en mycket nyttig inblick i projektet för alla som är intresserade av den här teknikens möjligheter”, förklarar Tom Robinson, Sartre-projektets samordnare vid Ricardo UK Ltd.

  "Sartre tänjer verkligen på gränserna för denna typ av ITS-teknik och har redan gett mycket användbara och praktiskt genomförbara resultat. Nu blickar vi framåt mot nästa fas i arbetet, där vi kommer att få se prov för utvärdering av sensorer, manövreringsorgan och kontrollsystem, inledningsvis med bara ett andra fordon. Senare i år genomför vi prov med en fordonskombination som omfattar två fordon och därefter går vi vidare genom återstoden av projektet med ett motorvägståg bestående av flera olika fordon för att testa, utveckla, utvärdera och identifiera återstående implementeringsfrågor för Sartre-systemet som helhet."

  EU:s spännande Sartre-projekt har nu pågått i ett år. Syftet med projektet är att utveckla, testa och utvärdera teknik för fordon som kan köra själva i långa fordonståg på motorvägarna. Sartre-teamets mål på kort sikt är att genomföra de första provserierna med ett enda led- och följefordon före utgången av 2010. I dag släpps en dokumentärfilm som beskriver arbetet under första året i detta forskningsinitiativ med flera olika partner.
  Tillbaka