Artikelversie 2023.334.0

Voorwaarden voor Services van Volvo Cars

Van kracht vanaf:

Gepubliceerd:

Volvo Cars biedt u services om u op persoonlijke, duurzame en veilige wijze te laten profiteren van 'Freedom to Move' ('Services').

Voorbeelden van onze Services zijn de Volvo Cars-app, Digital Services, Remote Vehicle Services, Connected Safety, of Car Sharing. Sommige Services variëren per markt, andere zijn zogeheten in-car-functies, die per model en modeljaar kunnen variëren. Niet alle Services zijn in alle markten leverbaar.

De organisatie van Volvo Cars die aan u Services verleent in België is Volvo Car Belgium NV John Kennedylaan 25 9000 Gent, België, in deze Voorwaarden aangeduid met "Volvo Cars" of "we/wij", "ons" of "onze", en omvat elke bij Volvo Cars aangesloten partij ("Aangesloten partij").

Dienstverleners en aanbestedende entiteiten

Voor abonnementen op Volvo Cars Digital Services en Diensten op afstand, en voor andere Services waar dit zo wordt kenbaar gemaakt, is Volvo Cars de dienstverlener. Als u een auto direct bij ons hebt gekocht, vormen dergelijke Services waarvoor u een abonnement hebt afgesloten onderdeel van uw contract met ons. Indien u uw auto bij een Dealer hebt gekocht, zal een separaat contract voor de Services waarvoor direct tussen u en Volvo Cars een abonnement is afgesloten, de levering van deze Diensten van ons aan u afdekken. Wanneer de desbetreffende abonnementsperiode eindigt, dient u het abonnement te verlengen of een nieuw abonnement te kopen voor de Services in kwestie indien u die wilt blijven gebruiken. Als u ervoor kiest de Digital Services niet te verlengen of vernieuwen, worden ze uitgeschakeld, hetgeen ook van invloed kan zijn op de functionaliteit van andere autoapplicaties en services van derden.

Voor het verlenen van sommige Services kunnen wij een Aangesloten partij aanwijzen. Over de Aangesloten partij zullen wij u als volgt informeren: via eventuele toepasselijke Specifieke voorwaarden, in het orderproces, via e-mail of via de Volvo Cars-app.

Daar waar Volvo Cars een derde partij als subcontractant inzet om een deel van de Service te verlenen, zal Volvo Cars voor de Service verantwoordelijk blijven, tenzij tussen u en Volvo Cars anderszins is overeengekomen, of zoals anders bepaald in deze Voorwaarden, in Specifieke voorwaarden en/of in Voorwaarden van Derden of Documentatie. Volvo Cars kan ook Services van Derden aan u beschikbaar stellen, waarbij de overeenkomst onafhankelijk tot stand komt, rechtstreeks tussen u en de specifieke derde partij die de Services van Derden levert. Volvo Cars zal bij een overeenkomst tussen u en een derde partij die de Services van Derden levert in geen geval partij zijn.

Welke voorwaarden zijn er van toepassing?

Alle Services zijn onderworpen aan deze Voorwaarden voor Services van Volvo Cars ("Voorwaarden") en kunnen onderworpen zijn aan Specifieke voorwaarden of Voorwaarden van Derden of Documentatie.

Om gebruik te maken van een Service moet u deze Voorwaarden accepteren (welke specifieke service-abonnementen kunnen bevatten bijv. Remote Vehicle Services), in sommige gevallen afzonderlijke Specifieke voorwaarden en eventuele toepasselijke Voorwaarden van Derden door op een bevestigingsknop te drukken of klikken of, in geval van aankoop van een Service, door het plaatsen een bestelling; na uw acceptatie is er dan een bindende overeenkomst tussen u en Volvo Cars met betrekking tot het gebruik van de betreffende Service. De Voorwaarden gelden alleen voor Services van derden voor zover dat nodig is voor het leveren van de Service door derden.

"Specifieke voorwaarden" zijn afzonderlijke voorwaarden en/of serviceomschrijvingen van onze kant die naast deze Voorwaarden van toepassing zijn op een specifieke Service. Specifieke voorwaarden moeten worden gelezen samen met en zijn onderworpen aan deze Voorwaarden.

"Services van Derden" zijn services geleverd door een onafhankelijke derde partij, separaat van onze Services, waarbij onze primaire rol bestaat uit het voor u beschikbaar maken van genoemde services. Mogelijk moet u kosten betalen en/of de Specifieke voorwaarden van de derde accepteren om de Service van derden te kunnen gebruiken.

"Voorwaarden van Derden" zij afzonderlijke voorwaarden overeengekomen tussen u en een Derde ten aanzien van Services van Derden.

"Documentatie" betreft andere informatie over specifieke Services, beschikbaar op verschillende locaties in het ecosysteem van Volvo Cars, zoals een Instructieboek, op https://www.volvocars.com/intl/support, op https://www.volvocars.com, in Volvo Cars-apps, in uw Volvo en/of bij uw lokale Volvo Cars-dealer. Documentatie kan juridische voorwaarden bevatten, evenals beperkingen met betrekking tot uw gebruik van een bepaalde Service. Deze maken onderdeel uit van het contract tussen u en Volvo Cars. In geval van strijdigheid tussen de Documentatie en deze Voorwaarden of eventuele Specifieke voorwaarden prevaleren deze laatste. Niets uit de inhoud van de Documentatie geeft u het recht op gebruik van een specifieke Service.

HET GEBRUIK VAN EEN SERVICE

Eisen

U mag een Service uitsluitend gebruiken indien u: (a) meerderjarig bent volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, (b) bevoegd bent een overeenkomst aan te gaan en (c) niet op basis van toepasselijk recht van gebruik van de Service bent uitgesloten.

De "Primaire bestuurder" van een auto van Volvo is de persoon die het recht heeft hierover te beschikken, deze op permanente basis als vervoersmiddel gebruikt en/of bij een nationale autoriteit (indien van toepassing) geregistreerd staat als de eigenaar, huurder, abonnementhouder of geautoriseerd gebruiker van de auto. De Primaire bestuurder is niet noodzakelijkerwijs de eigenaar van de auto, maar bijvoorbeeld de huurder van een Volvo terwijl de leasemaatschappij de eigenaar is, of de abonnementhouder van een auto van Care by Volvo. Om gebruik te mogen maken van een Service die op enigerlei wijze gekoppeld is aan een specifieke Volvo of om een Service aan een specifieke Volvo of aan een andere Service te koppelen, moet u de Primaire bestuurder zijn of van de Primaire bestuurder een duidelijke en ondubbelzinnige toestemming ("Toestemming van de Primaire bestuurder") hiertoe hebben. Wij mogen te allen tijde onderzoeken of u de Primaire bestuurder bent of Toestemming van de Primaire bestuurder hebt.

Alle koppelingen gemaakt tussen een auto van Volvo en een Service of tussen verschillende Services kunnen op elk moment worden gedeactiveerd zoals beschreven in de Documentatie. U bent verplicht eventuele links te deactiveren indien u niet langer de Primaire bestuurder van een auto bent of niet langer Toestemming van de Primaire bestuurder hebt.

Services kunnen variëren afhankelijk van het Volvo-automodel en modeljaar, het land waarin u woonachtig bent, waar de auto van Volvo is geregistreerd, is verkocht en is gebruikt, uw eerste taal, de provider van het mobiele netwerk, het infotainmentsysteem en leverancier(s) van applicatieservices. Als de auto van Volvo niet is uitgerust met de noodzakelijke technische voorzieningen of u niet voldoet aan de eisen vastgelegd in deze Voorwaarden, eventuele Specifieke voorwaarden en/of in eventuele Voorwaarden van Derden voor de desbetreffende Service, zijn wij niet verplicht u de Service(s) te leveren. Wij stellen informatie beschikbaar over onze Services en eventuele van toepassing zijnde eisen die u dient door te lezen en te begrijpen voordat u de desbetreffende Service aankoopt of zich erop abonneert.

Services kunnen ook variëren afhankelijk van uw eigen toegang tot een bepaald apparaat/bepaalde apparaten (bijv. mobiele apparaten of computers met specifieke software en besturingssystemen). Als uw apparaat (/apparaten) niet is uitgerust met de noodzakelijke technische voorzieningen of niet voldoet aan de eisen vastgelegd in deze Voorwaarden en in eventuele Voorwaarden van Derden voor de desbetreffende Service, zijn wij niet verplicht u de Service(s) te leveren. Wij zijn niet verantwoordelijk als een Service ergens niet beschikbaar is of als de beschikbaarheid of werking ervan verminderd is of beïnvloed wordt door oorzaken die redelijkerwijs buiten onze controle liggen, zoals connectiviteit, geografische of topografische omstandigheden (zoals afgelegen gebieden, ondergrondse parkeergarages, hoge gebouwen, heuvels of tunnels), schade aan auto of uitrusting of nalatigheid met betrekking tot het in goede staat houden hiervan, overheidswetten, -regels of -verordeningen, storingen, overbelasting of uitval van nutsvoorzieningen of draadloze netwerken, cyberaanvallen, oorlog, overmacht, natuurrampen, ongunstige weersomstandigheden, arbeidsstakingen, ongeplande uitval, service of software-updates of fouten.

Voor de werking van sommige Services is toegang tot internet of mobiele data vereist. Mogelijk zijn de kosten voor toegang tot een Service gedurende een bepaalde periode bij uw Volvo inbegrepen. Zo niet, dan moet u voor toegang betalen, maar in de meeste gevallen zal uw toegang onderworpen zijn aan de Voorwaarden van Derden, zoals de internetservice of telecomaanbieder ("Leverancier van dataservices"). Volvo Cars is geen Leverancier van dataservices en zal dat ook nooit zijn.

Uw toegang tot en gebruik van de Services kan onderhevig zijn aan het naar tevredenheid afronden van een verificatieproces waar een verplichte 'ken uw klant'-controle deel van uitmaakt. In dit proces dienen bepaalde documentatie en persoonsgegevens aan Volvo Cars of aan de Leverancier van dataservices worden verstrekt. In sommige gevallen kunt u voor het slagen van het identificatieproces worden gevraagd aanvullende documentatie in te dienen.

Bepaalde bij de Services geleverde voorzieningen mogen uitsluitend worden gebruikt wanneer u de Volvo in zicht hebt of er anderszins zeker van bent dat het gebruik veilig is en geen schade of letsel aan zaken of personen kan veroorzaken, zoals beschreven in deze Voorwaarden, Specifieke voorwaarden of Documentatie. Alle Services mogen alleen door u worden gebruikt in overeenstemming met de betreffende wetten in uw markt en mogen niet voor illegale doeleinden worden gebruikt. Functies en Services die u beschikbaar zijn gesteld moet u gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wegen- en verkeerswetten in uw rechtsgebied. De Volvo Cars functies vormen een aanvulling op een veilig rijgedrag en zijn niet bedoeld om afgeleid, agressief, of anderszins onveilig of illegaal rijgedrag mogelijk te maken of te stimuleren. Uiteindelijk bent u te allen tijde verantwoordelijk voor een veilig en rechtmatig gebruik van de auto. Eventuele garantie met betrekking tot de geschiktheid, veiligheid of gebruiksmogelijkheid van een Service is onderworpen aan onze Afwijzing van garantie.

Volvo ID

Voor gebruik van veel Services is een actieve Volvo ID vereist. De Volvo ID is een uniek, persoonlijk en niet-overdraagbaar account en hiermee verschaffen wij u toegang tot de Services binnen het Volvo Cars-ecosysteem. De Volvo ID en de daarmee samenhangende functionaliteiten vormen een Service die is onderworpen aan deze Voorwaarden. Het aanmaken en het gebruiken van de Volvo ID is kosteloos.

Voor sommige Services kan het vereist zijn dat u uw Volvo ID aan een of meerdere Volvo's koppelt.

Door aanmelding van een Volvo ID bevestigt u dat de door u aan ons verstrekte gegevens correct zijn en blijven en dat de Volvo ID is aangemaakt voor gebruik conform deze Voorwaarden. Ook bevestigt u dat wij contact met u mogen opnemen via het e-mailadres dat u hebt aangegeven bij registratie van uw Volvo ID. Wij gebruiken dit e-mailadres niet voor direct marketing, tenzij: (a) de direct marketing een product of service betreft dat/die vergelijkbaar is met een door u reeds aangekocht(e) product of service, en u zich voor het ontvangen van de direct marketing niet hebt afgemeld, of (b) in alle andere situaties, waarin u ons expliciet toestemming voor direct mail hebt verleend.

VERANDERING VAN EIGENDOM/PRIMAIRE BESTUURDER VAN EEN AUTO VAN VOLVO

In geval van verandering van eigendom en/of van de Primaire bestuurder (indien niet de eigenaar) van een auto van Volvo, dient u alle Services gerelateerd aan die Volvo ogenblikkelijk te deactiveren via "terug naar fabrieksinstellingen". Afhankelijk van het model en het modeljaar van de Volvo kan vereist zijn dat u dit terugzetten bij een lokale Volvo-dealer laat voltooien, waarbij mogelijk kosten in rekening worden gebracht. U dient de koppeling tussen uw Volvo ID en de overgedragen Volvo evenals alle Services en hiermee samenhangende gegevens ogenblikkelijk te deactiveren. Meer informatie over het deactiveren van de Services vindt u in de Documentatie. U kunt het ook u uw lokale Volvo Cars-dealer vragen of contact met ons opnemen.

Indien wij kennis nemen van een eventuele verandering van eigendom en/of van de Primaire bestuurder (indien niet de eigenaar) van een auto van Volvo met een of meer eraan gekoppelde Volvo ID's, kunnen wij deze koppelingen onverwijld blokkeren of deactiveren, tenzij u kunt aantonen dat u de Primaire bestuurder bent of Toestemming van de Primaire bestuurder hebt om door te gaan met het gebruik van uw Volvo ID in samenhang met de Volvo. Tenzij vereist onder toepasselijk recht, heeft de eigenaar of Primaire bestuurder van een auto van Volvo geen recht op toegang tot informatie over voorgaande eigenaren, Primaire bestuurders of eerder aan de auto gekoppelde Volvo ID's.

SERVICES

Via onze hoofdapp, de "Volvo Cars-app", die interactie met Volvo Cars mogelijk maakt, hebt u toegang tot veel Services. Om de Volvo Cars-app te gebruiken hebt u een Volvo ID nodig. Enkele Services of functies zijn gratis, terwijl u zich op andere moet abonneren of deze moet aanschaffen.

Digital Services

Sommige auto's van Volvo worden verkocht of zijn compatibel met een Digital Services-pakket dat het volgende kan omvatten:

 • Google Maps, Google Digital Assistant en Google Play-appstore
 • Remote Vehicle Services
 • data.

De exacte producten en functies die beschikbaar zijn en/of die in Digital Services zijn inbegrepen, kunnen per markt verschillen.

Remote Vehicle Services

Remote Vehicle Services is een draadloze Service die is verbonden met uw Volvo. Het product had vroeger de naam Volvo On Call en soms kan het nog steeds zo worden genoemd, bijv. bij telefoons die op oudere besturingssystemen draaien, de VOC-knop in de auto, in Documentatie die nog niet is bijgewerkt.

Mogelijk kunt u functies van uw mobiele telefoon gebruiken:

 • commando's op afstand geven - verwarming of motor inschakelen, aanwijzingen sturen;
 • gegevens over uw auto inzien - temperatuur, actieradius op brandstof of elektriciteit, niet vergrendelde deuren, activering van alarm, vereist onderhoud, bestuurderslog, elektriciteitsverbruik;
 • uw auto traceren, rijgegevens vastleggen.

Sommige functies kunt u mogelijk rechtstreeks vanuit uw Volvo gebruiken:

 • automatisch noodhulp alarmeren wanneer uw Volvo bij een ongeval betrokken is;
 • contact opnemen met de telefooncentrale van Volvo Cars.

Voor de meeste functies moet de Volvo Cars-app op uw mobiele telefoon zijn gedownload en worden gebruikt. Onze productbeschrijving van Digital Services waarin ook Remove Vehicle Services wordt beschreven kunt u hier lezen.

Digital Services- en Remote Vehicle Services-abonnementen

Om Digital Services of Remote Vehicle Services te kunnen gebruiken is een actief abonnement vereist.

Een Digital Services- of Remote Vehicle Services-abonnement wordt doorgaans geleverd bij aankoop van een nieuwe Volvo voor de duur van 3 à 5 jaar – wij bieden informatie op lokale markten. Raadpleeg een dealer of onze Volvo Cars-website ("Eerste abonnement").

Wanneer het Eerste abonnement afloopt, kunt u uw abonnement verlengen. Informatie over hoe de abonnementen werken leest u onder "Abonnementen en verlengingen".

Digital Services- en Remote Vehicle Services-abonnementen volgen altijd de auto, niet u. Als u de Volvo verkoopt, zal het abonnement uitsluitend beschikbaar zijn voor de nieuwe eigenaar. U moet Volvo erover informeren dat u de auto niet langer in uw bezit hebt en eventuele lopende abonnementen annuleren om toekomstige betalingen te vermijden. Digital Services or Remote Vehicle Services blijft beschikbaar voor de auto tot het einde van de betreffende abonnementsperiode.

Disclaimers Remote Vehicle Services

Remote Vehicle Services heeft tot doel u en eventuele passagiers te ondersteunen in geval van ongevallen of autodiefstal, afhankelijk van de omvang en functies van Remote Vehicle Services, maar: (a) het is geen verzekeringsovereenkomst, en Volvo Cars draagt met betrekking tot uw Volvo geen aansprakelijkheid jegens enige verzekeringsmaatschappij, (b) het is niet bedoeld om een andere in uw Volvo geplaatste antidiefstalvoorziening te vervangen, (c) het vormt geen vervanging voor een voor u beschikbare staatsspecifieke of nationale noodhulpdienst, en (d) het moet worden gebruikt in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving. Volvo Cars geeft geen verklaring af en geeft geen garantie dat een gestolen voertuig zal worden teruggevonden.

Openbare laadstations voor elektrische voertuigen ("EVPC")

Met behulp van de Volvo Cars-app, en dankzij samenwerking met Digital Charging Solutions GmbH ("Digital Charging Solutions"), kunt u openbare laadstations vinden waar u uw elektrische voertuig (tegen betaling) kunt opladen.

EVPC is een externe service onderworpen aan de voorwaarden van Digital Charging Solutions en aan hun privacybeleid. Voor EVPC dient u te betalen. Om gebruik te kunnen maken van EVPC dient u de voorwaarden van Digital Charging Solutions te accepteren. U kunt de voorwaarden hier inzien en daarnaast worden ze via de laadfunctie in de Volvo Cars-app aan u verstrekt. Als u zich aanmeldt voor EVPC, wordt er een account op uw naam bij Digital Charging Solutions aangemaakt, en Digital Charging Solutions zal uw gebruik van EVPC aan u factureren. Heeft u al een account bij Digital Charging Solutions, dan kunt u dat niet via de Volvo Cars-app gebruiken.

Door ervoor te kiezen om door te gaan met het aanmaken van een account bij Digital Charging Solutions, erkent en aanvaardt u dat Volvo Cars persoonsgevens zoals contactgegevens (met inbegrip van Volvo ID) en voertuiggegevens aan Digital Charging Solutions kenbaar zal maken voor het aanmaken van het account.

Bij problemen met of vragen over EVPC, verzoeken wij u contact op te nemen met Digital Charging Solutions.

EVPC is uitsluitend beschikbaar voor volledig elektrische voertuigen (of batterij-elektrische voertuigen; "BEV's") van Volvo Cars, en niet voor hybride elektrische voertuigen, en alleen op bepaalde markten.

Informatie over de wijze waarop uw persoonsgegeven worden verwerkt vindt u in onze privacyverklaring voor de Volvo Cars-app hier en in het privacybeleid van Digital Charging Solutions hier.

DIGITAL BOOKING

Wat is Digital Booking?

Digital Booking is een Service van Volvo Cars, beschikbaar via de Volvo Cars-app of online, waarmee u bij een dealer een tijdstip voor Service van uw Volvo of voor andere Pick-up & Delivery Services kunt boeken.

De voor Digital Booking gebruikte definities zijn:

 • "Digital Booking" betekent elk afzonderlijk bevestigd verzoek om Service of Pick-up & Delivery Service.
 • 'Bestuurder' staat voor de persoon die in dienst is bij een retailer of hierdoor is ingehuurd, die voertuigen van klanten en leenauto's heen en weer rijdt tussen de locatie van de klant en de servicelocatie, voertuigen voor testritten aflevert op een door de klant gewenste locatie, een leaseauto bij een klant omwisselt of een nieuw aangeschaft voertuig op de gewenste locatie aflevert.
 • 'Omwisseling leaseauto' staat voor het omwisselen van uw lease- of abonnementsvoertuig op een gewenste locatie.
 • "Pick-up & Delivery Service" betekent het regelen dat uw Volvo wordt opgehaald en/of afgeleverd in verband met (i) Servicing (ii) Aflevering van de auto (iii) Proefritten (iv) Omwisseling leaseauto, of (v) een andere soortgelijke service die via de Volvo Cars-app beschikbaar is.
 • "Dealer" betekent een bedrijf onafhankelijk van Volvo Cars dat bevoegd is personenauto's van het merk Volvo te verkopen en/of andere gerelateerde services te verlenen waaronder Pick-up & Delivery Service.
 • "Servicing" staat voor de specifieke services, vast te stellen en overeen te komen tussen u en Volvo Cars of een Retailer, in verband met uw Volvo, zoals routineonderhoud, garantieservice, enz.
 • 'Testrit' staat voor het laten afleveren van een voertuig op een gewenste locatie om hierin een testrit te kunnen maken.
 • "Gebruiker" staat voor medewerkers van Volvo Cars of een Dealer die werken met Pick-up & Delivery Service en het begeleidende product Birdseye, en die toegang hebben tot de accounts en gegevens van de klant.
 • 'Aflevering voertuig' staat voor het afleveren van een nieuw aangeschaft voertuig op een gewenste locatie.

Volvo Cars voert via Digital Booking geen Servicing uit – het is slechts een technisch platform waarmee u een tijdstip kunt boeken voor het uitvoeren van service aan uw Volvo door een Retailer.

Pick-up & Delivery Service houdt in dat een medewerker of contractant van een Dealer op een afgesproken datum en tijdstip naar een afgesproken locatie gaat en uw Volvo ophaalt en retourneert.

Als de Retailer leenauto's (of vervangende auto's) aanbiedt, kan er een worden verstrekt – u dient dan akkoord te gaan met eventuele aanvullende voorwaarden in verband met de leenauto en met de Retailer.

Wanneer de Pick-up & Delivery Service is afgerond, wordt er met u via Digital Booking een afspraak gemaakt voor aflevering van uw auto op een overeengekomen locatie, datum en tijdstip.

U kunt uw boekingen via Digital Booking beheren via de Volvo Cars-app. Het beheren van Digital Booking omvat:

 • Het maken van een afspraak voor het ophalen van uw Volvo op een overeengekomen locatie (via de Volvo Cars-app of door het bellen van een servicelocatie die de service aanbiedt);
 • Het ontmoeten van de geselecteerde Bestuurder (als hierboven omschreven) op de afgesproken locatie, datum en tijd.
 • Het afgeven van de sleutel van uw Volvo.
 • Het volgen van door de Bestuurder verstrekte instructies.
 • Het volgen van de voortgang van uw digitale boeking via de Volvo Cars-app.
 • Het maken van een afspraak voor het terugbrengen van uw voertuig door bovengenoemde stappen te volgen.

Interacties met Dienstverleners

Het gebruik van Digital Booking is gratis.

Servicing: Tenzij u uw Volvo rechtstreeks van Volvo Cars hebt gekocht of een abonnement heeft:

 • vallen alle door de Retailer uitgevoerde werkzaamheden aan uw Volvo onder een afzonderlijke overeenkomst tussen u en de Retailer.
 • De prijzen die worden weergegeven in Digital Booking zijn afkomstig van Retailers, niet van Volvo Cars. Voordat er service aan uw Volvo wordt uitgevoerd, moet u de omvang van de uit te voeren service en de prijs met de Retailer afspreken.

Pick-up & Delivery Services: Volvo Cars levert zelf geen voertuigen via Pick-up & Delivery Service. Retailers zijn verantwoordelijk voor het ophalen, afleveren en delen van klant- en/of leenauto's. De overeenkomst met betrekking tot Pick-up & Delivery Service en eventuele kosten geldt uitsluitend tussen u en de Dealer. Volvo Cars is niet betrokken bij het screenen of aanstellen van Bestuurders door Retailers. Volvo Cars garandeert niet dat het ophalen en afleveren van een auto via Pick-up & Delivery Service succesvol wordt uitgevoerd.

Claims voortvloeiende uit of gerelateerd aan Digital Booking, Pick-up & Delivery Service, Servicing of door een Dealer of Bestuurder uitgevoerde of geleverde andere service, dienen uitsluitend te worden afgehandeld tussen u en de Dealer, en voor zover wettelijk toegestaan, is Volvo Cars niet aansprakelijk voor eventueel verlies of eventuele schade. Retailers zijn altijd verantwoordelijk voor het doen en laten van hun medewerkers, agenten of contractanten.

Digital Booking is slechts een technisch platform waarmee u een tijdstip kunt boeken voor Servicing of Pick-up & Delivery Service, of dat Gebruikers in staat stelt het ophalen en afleveren via Pick-up & Delivery Service te verzorgen.

U kunt zich afmelden voor het gebruik van Digital Booking door een e-mail te sturen naar cld-luxedata@grp.volvocars.com.

AANKOOPSERVICES

Services bestellen

Voordat u een betaalde Service kunt gebruiken, dient u een online orderproces te doorlopen, uw opdracht te bevestigen en voor de Service te betalen. Neem de tijd om uw order bij iedere stap in het proces goed door te lezen en te controleren. Door het plaatsen van uw order wordt een bindende overeenkomst aangegaan tussen u en Volvo Cars voor het gebruik van de desbetreffende Service, tenzij wij uw order afwijzen (het "Contract").

Bij afronding van uw order, ziet u een orderbevestiging in uw beeldscherm en zullen wij u ook een e-mail sturen met ontvangstbewijs/factuur met de relevante gegevens van uw order en een uniek ID-nummer van de order, waarnaar u moet verwijzen bij eventuele latere vragen of correspondentie betreffende uw order. Het is echter ook mogelijk dat wij contact met u opnemen om te melden dat wij uw order niet accepteren. Dit gebeurt vooral indien: (a) uw betaling niet geautoriseerd wordt, of (b) u niet gerechtigd bent de Service aan te kopen.

Betaling

Een Service wordt doorgaans besteld en betaald via de Volvo Cars-app ofwel online, uitsluitend met een algemeen gebruikte creditcard of bankkaart via een veilig online betaalsysteem.

Wij maken gebruik van betaaldiensten van Derden en door het verstrekken van uw creditcard- of bankkaartgegevens geeft u uitdrukkelijk toestemming aan onze betalingsprovider om via deze betalingsmethode van toepassing zijnde kosten in rekening te brengen, evenals belastingen en andere toeslagen die voor uw rekening komen, en stemt u in met de verwerking van de betaaltransactie en van uw kaartgegevens en eventuele andere gegevens die voor uitvoering van de betaaltransactie door de desbetreffende derde partij vereist zijn (met inbegrip van maar niet beperkt tot fraudepreventie). Voor betaaldiensten maken wij uitsluitend gebruik van Derden die zijn gecertificeerd door banken en kaartverwerkers voor een veilige afhandeling van betaaltransacties. Alle communicatie tussen onze website en uw bank wordt door de betaalservice van een Derde partij afgehandeld.

Recht op annulering

U kunt uw Contract zonder opgaaf van redenen annuleren binnen 14 dagen nadat u het hebt afgesloten.

Om uw recht op annulering uit te oefenen, moet u ons op de hoogte stellen van uw besluit het Contract te annuleren via een duidelijke verklaring. U kunt hiertoe uw annulering per post te sturen aan ons bovengenoemde adres of contact met ons opnemen. U kunt dit formulier gebruiken om de annulering te melden, maar dit is niet verplicht.

Als u besluit het Contract te annuleren, zullen wij u zonder onnodig uitstel alle betalingen vergoeden die wij van u in samenhang met het Contract hebben ontvangen. Als u de service hebt gebruikt voordat u uw recht op annulering doet gelden, kunnen wij bij de restitutie een redelijk bedrag in mindering brengen, overeenstemmend met uw gebruik van de service.

Wij voeren de restitutie uit via de betaalwijze die u hebt gebruikt bij uw aanvankelijke transactie. Bij restitutie zullen wij u geen kosten in rekening brengen.

Niets uit deze Voorwaarden zal van invloed zijn op uw wettelijke rechten, noch in samenhang met uw recht op herroeping, noch anderszins.

Abonnementen en verlengingen

Op sommige markten is het mogelijk een doorlopend abonnement af te sluiten dat, bijvoorbeeld maandelijks, automatisch wordt verlengd terwijl op andere markten alleen een abonnement voor een vaste periode mogelijk is; bijvoorbeeld voor drie maanden of een jaar.

Bij vaste abonnementen worden de kosten vooraf in rekening gebracht en wordt het abonnement niet automatisch verlengd. Bij een vast abonnement kunt u uw Recht om te annulering uitoefenen, in welk geval u een terugbetaling ontvangt.

Voor doorlopende abonnementen (anders dan jaarabonnementen) wordt de abonnementsperiode vooraf in rekening gebracht. U kunt op elk moment uw annulering doorgeven, waarbij het abonnement afloopt aan het begin van de nieuwe abonnementsperiode, een en ander afhankelijk van uw Recht op annulering (gedurende de 14 dagen onmiddellijk na aanvang van uw abonnement), in welk geval u een terugbetaling ontvangt.

Indien u een doorlopend jaarabonnement hebt, worden de kosten vooraf in rekening gebracht en kunt u uw Recht op annulering gedurende de 14 dagen onmiddellijk na ingang van de verlenging uitoefenen, in welk geval u een terugbetaling ontvangt.

DIGITALE EN IP-KWESTIES

GEBRUIKSBEPERKINGEN

U mag de Services niet gebruiken:

 • op andere wijze dan bepaald in deze Voorwaarden, eventuele Specifieke voorwaarden of Voorwaarden van Derden en/of de Documentatie;
 • op een manier die in strijd zou zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals intellectuele eigendomsrechten of verkeersregels. Gebruik dat de veiligheid van Services in gevaar brengt en gebruik dat schade kan veroorzaken aan of een belemmering kan vormen voor de technische infrastructuur van ons of van derden, of aan/voor het gebruik van de Services door andere klanten, is eveneens verboden.

U mag de Services niet beschadigen, uitschakelen of op andere wijze aantasten, noch in samenhang met de Services virussen, "wormen", malware, spyware, "Trojaanse paarden" of andere schadelijke codes of programma's introduceren die de werking van de Services schade kunnen toebrengen. Indien u anderen de Services laat gebruiken, erkent u en stemt u ermee in dat het gebruik volledig onder uw verantwoordelijkheid valt. Dit houdt in dat eventuele schending door een gebruiker van deze Voorwaarden, eventuele toepasselijke Specifieke voorwaarden of Voorwaarden van Derden en/of de Documentatie zal worden beschouwd als door u begane schending.

Het onder een valse identiteit of op basis van anderszins onjuiste informatie gebruiken en/of aanmaken van een account zoals die voor de Services is vereist, is verboden en kan tevens een misdrijf inhouden.

Sommige Services kunnen een wachtwoord vereisen. U dient dan een wachtwoord te kiezen dat voor anderen moeilijk te achterhalen is. Wij kunnen eisen stellen aan hetgeen voor een wachtwoord als voldoende veilig wordt beschouwd. U bent als enige verantwoordelijk voor geheimhouding van uw wachtwoord en mag dit niet aan derden kenbaar maken. Indien u vermoedt dat een derde partij zich ongeoorloofd toegang heeft verschaft tot uw wachtwoord, dient u het wachtwoord onmiddellijk te wijzigen. Indien u vermoedt dat een derde partij zich via uw Volvo ID ongeoorloofd toegang heeft verschaft tot bepaalde Services, dient u onmiddellijk contact met ons op te nemen.

U bevestigt en garandeert dat u de Services, hetzij volledig, hetzij ten dele (met inbegrip van, maar niet beperkt tot eventuele software), niet zult verkopen, leveren, overdragen, in sublicentie geven, of exporteren aan of naar een "Listed Person", wat inhoudt elke persoon, elk bedrijf, elke entiteit of organisatie, die/dat op een sanctielijst is geplaatst uitgegeven door, of die/dat anderszins is geblokkeerd of waaraan economische sancties zijn opgelegd door de Europese Unie ("EU"), de Verenigde Staten ("V.S.") of de Verenigde Naties ("VN"), of enige andere relevante overheidsinstantie, afhankelijk van de situatie, of enige persoon die eigendom is of wordt gecontroleerd door, of handelt voor of namens een dergelijke Listed Person. Verder bevestigt en garandeert u dat u niet handelt voor of namens enige persoon die zich in Cuba, Iran, Noord-Korea, Syrië of de Krim-regio in Oekraïne bevindt of daar opgericht is, en de Services, hetzij volledig, hetzij ten dele (met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele software), niet anderszins zult verkopen, leveren, overdragen of in sublicentie geven aan enige persoon die zich in Cuba, Iran, Noord-Korea, Syrië of de Krim-regio in Oekraïne bevindt of daar opgericht is. Door gebruik te maken van de Services bevestigt en garandeert u tevens dat u zich niet in een van deze landen bevindt of op een dergelijke lijst staat.

Gebruikerslicentie en intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten binnen en met betrekking tot de inhoud van Services (met inbegrip van maar niet beperkt tot software) zijn het exclusieve eigendom van ons, van onze Aangesloten partijen en/of van licentiegevers. Tenzij deze Voorwaarden, eventuele toepasselijke Specifieke voorwaarden en/of de Documentatie anderszins toestaan, worden aan u geen rechten in of op intellectuele eigendom toegekend.

Wij verstrekken u een licentie voor persoonlijk gebruik van de content en de software die gekoppeld zijn aan de Services. Deze licentie, die eveneens intellectuele eigendomsrechten kan betreffen, is niet-exclusief en is niet overdraagbaar, tenzij anderszins bepaald in deze Voorwaarden. De licentie mag uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van en in overeenstemming met de gebruiksbeperkingen gespecificeerd in deze Voorwaarden of in de toepasselijke Specifieke voorwaarden.

Tenzij bij wet toegestaan, mag u de met de Services en bijbehorende inhoud samenhangende software niet decompileren of reverse-engineeren noch trachten de broncode ervan te achterhalen noch de software wijzigen of afgeleide werken ervan maken. Een eventuele schending van deze beperking of het anderszins niet voldoen aan een of meerdere voorwaarden van deze licentie kan erin resulteren dat levering van de Services wordt opgeschort of beëindigd.

Tenzij anders aangegeven, zijn merken, bedrijfslogo's, domeinnamen en emblemen onderworpen aan onze merkrechten of aan die van onze licentiegevers en, indien van toepassing, aan de merkrechten van Derden.

Deze licentie vervalt zodra het Contract, deze Voorwaarden of Specifieke voorwaarden worden beëindigd of wanneer u stopt een relevante Service ofwel alle Services te gebruiken.

LINKS NAAR WEBSITES OF BRONNEN VAN DERDEN

De Services kunnen links bevatten naar applicaties of websites van derden. Wij verschaffen deze links uitsluitend voor het gemak en zijn niet verantwoordelijk voor de content, producten of services op of beschikbaar via die websites. Het opnemen van een link impliceert niet dat wij de site goedkeuren.

Bovenstaande is eveneens van toepassing voor een eventuele door u, vertrouwend op de Services, genomen beslissing of ondernomen actie. Wij nemen bij het leveren van de Services redelijke maatregelen om uw toestellen en systemen te beschermen tegen virussen, "wormen", malware, spyware, "Trojaanse paarden" of andere schadelijke codes of programma's, maar garanderen niet dat deze niet bestaan of uw toestellen en systemen niet aantasten.

AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR APPS VAN APP STORES

Indien u toegang hebt gehad tot of een download hebt uitgevoerd van een Volvo Cars Service via een app ("door Volvo Cars geleverde app") van een app store of een distributieplatform (zoals de Apple Store, Google Play of de Amazon Appstore) (allemaal zogeheten App-leveranciers), erkent u en stemt u in met het volgende:

 • de door Volvo Cars geleverde app uitsluitend te zullen gebruiken conform hetgeen is toegestaan volgens gebruiksvoorwaarden verstrekt door de App-leverancier. Voorts zijn deze Voorwaarden overeengekomen tussen u en ons, en niet met de App-leverancier, en tussen ons en de App-leverancier zijn wijzelf ook alleen aansprakelijk voor de door Volvo Cars geleverde app. De App-leverancier is daarom niet aansprakelijk voor de levering van onderhouds- of ondersteuningsdiensten met betrekking tot de door Volvo Cars geleverde app.
 • Als de door Volvo Cars geleverde app niet voldoet aan een van toepassing zijnde garantiebepaling, kunt u de App-leverancier hiervan in kennis stellen en de aankoopprijs voor de door Volvo Cars geleverde app terugontvangen. Voor zover maximaal door de toepasselijke wetgeving is toegestaan, rusten er op de app-leverancier geen andere garantieverplichtingen met betrekking tot de door Volvo Cars geleverde app.
 • Indien u een door Volvo Cars geleverde app gebruikt die gemaakt is voor gebruik op een mobiel toestel draaiend op Apple iOS (een "iOS-app), geldt tevens dat u:
 • ermee instemt dat Volvo Cars, en niet Apple, verantwoordelijk is voor het in behandeling nemen van eventuele vorderingen van u of van derden met betrekking tot de iOS-app of uw bezit en/of gebruik van de iOS-app, met inbegrip van maar niet beperkt tot: (i) vorderingen inzake productaansprakelijkheid; (ii) een eventuele vordering inzake het niet-conform zijn van de iOS-app met een toepasselijk wettelijk of reglementair voorschrift; en (iii) vorderingen voortvloeiend uit wetgeving inzake consumentenbescherming of vergelijkbaar, waarbij dergelijke vorderingen alle uitsluitend worden beheerst door deze Overeenkomst en eventuele wetgeving die voor ons als leverancier van de iOS-app van toepassing is.
 • ermee instemt dat Volvo Cars, en niet Apple, verantwoordelijk is, voor zover volgens deze Voorwaarden vereist, voor onderzoek, verdediging, schikking en kwijting van een eventuele vordering van een derde partij inzake schending van intellectueel eigendomsrecht in samenhang met de iOS-app of uw bezit en gebruik van de iOS-app.
 • bevestigt en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land waar een embargo van de Amerikaanse regering geldt, of dat door Amerikaanse regering is aangemerkt als "land dat terrorisme ondersteunt"; en (ii) u niet voorkomt op een door de Amerikaanse regering opgestelde lijst met verboden of beperkte partijen.
 • ermee instemt om bij gebruik van onze iOS-app te voldoen aan alle toepasselijke contractvoorwaarden van derden (bijv.: bij gebruik van de iOS-app mag u de voorwaarden met betrekking tot uw draadloze datadiensten niet schenden).
 • u ermee instemt dat Apple en Apple's dochterondernemingen derden-begunstigden zijn van deze Voorwaarden voor zover deze betrekking hebben op uw licentie voor de iOS-app. Zodra u deze Voorwaarden accepteert, heeft Apple het recht (en wordt verondersteld het recht te hebben geaccepteerd) om deze Voorwaarden, als derde-begunstigde, tegen u ten uitvoer te brengen, voor zover ze betrekking hebben op uw licentie voor de iOS-app.

JURIDISCHE KWESTIES

Wijzigingen in de Voorwaarden, Specifieke voorwaarden of Services

Wij kunnen deze Voorwaarden of Specifieke voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij zullen u ten minste 30 dagen van tevoren informeren indien de wijziging van wezenlijk belang is of uw of onze verplichtingen er substantieel door veranderen. Mogelijk moet u veranderde voorwaarden accepteren alvorens u uw gebruik van de Service kunt voortzetten, ofwel wordt uw voorgezet gebruik beschouwd als acceptatie van de wijzigingen.

Wij kunnen Services en functionaliteiten of voorzieningen in Services toevoegen of verwijderen, deze geheel of gedeeltelijk stopzetten, specifieke Services verlenen of hier toegang toe verschaffen, evenals algemene wijzigingen in de Services of de toegang ertoe doorvoeren teneinde de Services zinvol en actueel te houden.

Indien u niet instemt met bepaalde wijzigingen in deze Voorwaarden, Specifieke voorwaarden en/of de Services zelf, hebt u te allen tijde het recht om het gebruik van de Services stop te zetten en deze Voorwaarden en Specifieke voorwaarden te ontbinden, in overeenstemming met onderstaande eisen voor stopzetting.

AFWIJZING VAN GARANTIE

Tenzij anders bepaald in deze Voorwaarden en voor zover wettelijk is toegestaan, zullen wij noch een van onze Aangesloten partijen jegens u of een derde partij enige aansprakelijkheid dragen voortvloeiend uit of in samenhang met levering van de Services dan wel inzake geschillen, onenigheden of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met hetgeen u al of niet doet, of uit/met de levering van de Services. Claims voortvloeiende uit of gerelateerd aan een Service van Derden dienen uitsluitend te worden afgehandeld tussen u en deze derde, en voor zover wettelijk toegestaan is Volvo Cars niet aansprakelijk voor eventueel verlies of eventuele schade.

De Services en content worden geleverd op 'as is'-basis, met geen enkele vorm van garantie of waarborg. Ook wordt niet gegarandeerd of gewaarborgd dat Services of content voldoen aan uw eisen, noch dat zij ononderbroken, veilig of storingsvrij beschikbaar zijn. Ook wordt geen garantie of waarborg gegeven betreffende de kwaliteit, nauwkeurigheid, tijdigheid, oprechtheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de Services of de content. Zonder beperking van het voorgaande wijzen wij en onze Aangesloten partijen uitdrukkelijk elke garantie inzake de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, het ongestoord gebruik of niet-schending af, evenals eventuele garanties ontstaan in verband met verkoop dan wel gebruik voor handelsdoeleinden.

Niets in deze Voorwaarden zal enige garantie, waarborg, bepaling of voorwaarde, door toepasselijk recht geïmpliceerd of opgelegd recht of rechtsmiddel dat/die niet wettig kan worden uitgesloten, beperkt of gewijzigd, uitsluiten, beperken of wijzigen.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Tenzij in deze Voorwaarden anderszins bepaald, en voor zover wettelijk is toegestaan, zullen wij noch onze Aangesloten partijen aansprakelijk zijn voor:

 • incidentele, speciale, exemplarische, wettelijke of punitieve schade of gevolgschade, met inbegrip van winstderving, verlies van gegevens of goodwill, onderbreking van de Service, schade aan computers of uitval van systemen dan wel voor de kosten van vervangende Services voortvloeiend uit of samenhangend met deze Voorwaarden of het gebruik van de Services of content, of de onmogelijkheid hiervan, ongeacht of dit gebaseerd is op garantie, overeenkomst, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) dan wel productaansprakelijkheid of enige andere wettelijke basis en ongeacht of wij of onze Aangesloten partijen of enige andere partij al dan niet waren geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade of nalatig waren en ook als een hierin vervatte beperkte maatregel zijn wezenlijke doel blijkt te hebben gemist.
 • schade die groter is dan het bedrag dat u ons in de 12 maanden voorafgaande aan het voorval waarop een vordering is gebaseerd voor gebruik van de Services hebt betaald.

DUUR EN BEËINDIGING

Deze Voorwaarden blijven van toepassing totdat ze worden ontbonden of totdat u stopt met het gebruik van alle Services.

U mag het gebruik van een Service of alle Services op elk moment stopzetten, in welk geval deze Voorwaarden, eventuele Specifieke voorwaarden of Voorwaarden van Derden niet meer van toepassing zullen zijn. U hebt dan geen verplichtingen meer uit hoofde van deze Voorwaarden, eventuele Specifieke voorwaarden of Voorwaarden van Derden.

Indien u het gebruik van een specifieke Service stopzet, zullen deze Voorwaarden, eventuele Specifieke voorwaarden of Voorwaarden van Derden van kracht blijven voor elk van de Services die u blijft gebruiken.

Wij behouden ons het recht voor om levering van de Services permanent of tijdelijk stop te zetten en deze Voorwaarden en/of eventuele Specifieke voorwaarden te beëindigen of op te schorten in geval van (a) daadwerkelijke inbreuk door u op deze Voorwaarden en/of eventuele Specifieke voorwaarden, of een redelijk vermoeden daarvan, (b) onze beslissing om verlening van de Services in hun op dat moment bestaande formaat te beëindigen, hetzij wereldwijd, hetzij in een specifiek geografisch gebied, of (c) een vergelijkbare zakelijke reden die naar ons oordeel een redelijke grond vormt voor stopzetting van verlening van de Services. Indien Volvo Cars voornemens is de levering van een Service te beëindigen, zult u hiervan binnen een redelijke termijn vóór beëindiging van de Service in kennis worden gesteld.

Bij ontbinding van deze Voorwaarden mag u niet langer gebruik maken van de Services.

Beëindiging zal geen invloed hebben op bepalingen in deze Voorwaarden of eventuele Specifieke voorwaarden die door hun aard bedoeld zijn om na beëindiging van kracht te blijven. Beëindiging houdt ook geen beperking in van de voorwaarden met betrekking tot (a) Afwijzing van garanties, (b) Beperking van aansprakelijkheid, (c) Overdracht en (d) Toepasselijk recht en rechtsgebied.

Overdracht

Geen van de partijen mag zijn rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden of eventuele Specifieke voorwaarden overdragen aan een derde partij zonder de schriftelijke instemming van de andere partij. Wij mogen onze rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden en/of eventuele Specifieke voorwaarden evenwel overdragen aan een bij ons Aangesloten partij.

Toepasselijk recht en rechtsgebied

Tenzij anders bepaald door de wet, moeten deze Voorwaarden, eventuele Specifieke voorwaarden en al het gebruik van de Services worden geïnterpreteerd in overeenstemming met en geregeld worden door de wetten van België, exclusief het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, ongeacht met elkaar conflicterende rechtsbeginselen. Het exclusieve rechtsgebied voor alle vorderingen voortvloeiend uit deze Voorwaarden en/of Specifieke voorwaarden, betreft de rechtbanken in het gebied waarin wij onze vestigingsplaats hebben, tenzij de wet anders bepaalt.

Indien u woonachtig bent in de EU, biedt de Europese Commissie een platform voor onlinegeschillenbeslechting, via deze link: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Indien u een kwestie onder onze aandacht wilt brengen, neemt u dan alstublieft contact met ons op.