Navigation* – resväg

Resvägen kan visas i detalj eller som översikt och alternativa resvägar kan väljas. Det är möjlighet att spela in resvägen för att sparas i systemets minne.

P3-1346-NAV-Melco Meny Rutt

Resväg – undvik

Med denna funktion kan föraren välja att undvika närmast kommande sträcka på en rutt. Funktionen fungerar bara där det finns alternativa gator/vägar, i annat fall ignoreras markeringen eller delar av den.

I navigationkällans normalvy, tryck på OK/MENU och välj ResvägUndvik.

Välj önskad åtgärd:

P3-1346-NAV-Melco Meny Rutt Undvik PopUp
Markerad delsträcka.
 • Räkna om resväg – systemet beräknar en annan resväg där hänsyn tagits till sträckan som ska undvikas.
 • Längre – delsträcka att undvika förlängs.
 • Kortare – delsträcka att undvika kortas.
 • Radera – markerade delsträckor raderas och återställer resvägen till ursprunglig version.

Alternativa resvägar

I navigationkällans normalvy, tryck på OK/MENU och välj ResvägAlternativa resvägar till resmål.

Välj en föreslagen resväg alternativt Resvägstyp:

P3-1346-NAV-Melco Meny Rutt Alternativ rutt t dest-2
 • ECO med trafikanpassning – låg bränsleförbrukning1 prioriteras.
 • Snabb – kort restid prioriteras.
 • Snabb med trafikanpassning – kort restid med minimal köbildning1.
 • Kort – kort vägsträcka prioriteras. Rutten kan även ledas via mindre vägar.

Resvägsöversikt

I navigationkällans normalvy, tryck på OK/MENU och välj ResvägResvägsöversikt.

Information om ruttens delmål och slutdestination visas.

P3-1346-NAV-Melco Meny Rutt RuttÖverblick lista

Detaljerad resvägsinformation

Här visas de moment en sträcka mellan två delmål innehåller, t.ex. avfarter och korsningar.

I navigationkällans normalvy, tryck på OK/MENU och välj ResvägDetaljerad resvägsinformation.

Information om ruttens delmål och slutdestination visas.

P3-1346-NAV-Melco Meny Rutt Detaljerad rutt-info-3
Detaljerad delsträcka på en rutt.

Zooma in/ut på kartan och stega resvägen:

 • Nästa – stegar till nästa delsträcka.
 • Föregående – stegar till föregående delsträcka.
 • Zooma in/Zooma ut – förstorar/förminskar kartbilden med aktuell delsträcka.

Karta över kvarvarande resväg

Denna funktion visar resvägens återstående sträcka.

I navigationkällans normalvy, tryck på OK/MENU och välj ResvägKarta över kvarvarande resväg.

En kartbild med resplanens återstående sträcka från och med bilens aktuella position visas.

P3-1346-NAV-Melco Meny Rutt Karta kvarvarande väg-2

För funktionalitet och tillgängliga funktioner, se avsnittet Menyer.

Spela in en resväg

Spela in och lagra resvägen i navigationssystemets minne.

I navigationkällans normalvy, tryck på OK/MENU och välj ResvägSpela in resväg.
Inspelning påbörjas. Under pågående inspelning visas symbolen "REC" på bildskärmen.
För att avsluta inspelningen, tryck på OK/MENU och välj ResvägSluta spela in.
Den inspelade resvägen sparas.

Inspelade resvägar kan öppnas i meny Ange resmålLagrad platsResvägar.

P3-1420-NAV-us MenySökDest Lagrad plats-3-Rutt

Inspelade filer kan exporteras/överföras till ett USB-minne2 för att t.ex. kopieras till ett annat fordons GPS-navigator. För mer information, se importera/exportera lagrade platser.

 1. * Tillval/tillbehör.
 2. 1 Koordineras med information från Trafikradion.
 3. 2 Ansluts i mittkonsolens bakre förvaringsfack.