Artikelversion 2020.275.0

Integritetspolicy för kunder

Med verkan från och med:

Publicerad:

17w38 - Support site - Legal icon

Denna integritetspolicy förklarar hur Volvo Car Corporation, dess nationella säljbolag och anknutna återförsäljare inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (i det följande kallade ”Volvo Cars”, ”vi”, ”vår” och ”oss”) behandlar kundernas uppgifter i samband med våra produkter och tjänster.

Nedan hittar du:

 1. Vilka personuppgifter vi i allmänhet behandlar;
 2. Hur vi hanterar kundernas val och kontroll;
 3. Vilka vi delar dina personuppgifter med;
 4. Hur länge vi behåller dina uppgifter;
 5. Dina rättigheter i samband med den uppgiftsbehandling vi utför;
 6. Informationssäkerhet;
 7. Kontaktinformation;
 8. Ändringar av denna integritetspolicy för tjänst.

Detta är inte ett integritetsmeddelande i den mening som avses i artikel 13 i GDPR, utan ett allmänt meddelande om rutiner som kompletteras av integritetsmeddelanden enligt GDPR, till exempel:

 • Integritetsmeddelandet för bilen: förklarar behandlingen av dina uppgifter när du kör en Volvobil;
 • Integritetsmeddelande för Care by Volvo-abonnemang: innehåller information om hur dina personuppgifter behandlas när du tecknar ett Care by Volvo-abonnemang för din bil;
 • Integritetsmeddelande för onlineförsäljning av Volvobilar: innehåller information om hur dina personuppgifter behandlas när du beställer en ny Volvobil via www.volvocars.com;
 • Volvo ID: ger information om behandlingen relaterat till användningen av Volvo ID.
 • Volvo Cars App: informerar dig om behandlingen av uppgifter som en del av Volvo Cars App.
 • Kundservice och -support: beskriver vår behandling av data när du kontaktar våra kundvårdscenter;
 • Hantering av registrerades rättigheter enligt GDPR: beskriver vår behandling av uppgifter när du skickar in en begäran som registrerad enligt GDPR.

Denna integritetspolicy gäller inte:

 • våra nationella säljbolag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet;
 • auktoriserade Volvo Car-återförsäljare, såvida de inte ingår i Volvo Car Group;
 • auktoriserade Volvo Car-importörer;
 • tredje part som du lämnar din information direkt till (till exempel abonnemangstjänster, försäkringsbolag, tredjepartsleverantörer av appar och så vidare);
 • om din Volvobil är utrustad med Google Android-operativsystem, gäller denna integritetspolicy inte Googles behandling av dina personuppgifter.

Dessa enheter är personuppgiftsansvariga som är fristående från Volvo Cars och som ansvarar för sin egen insamling av information. Kontakta dessa enheter direkt och läs deras integritetsmeddelanden för mer information.

1. Vilka personuppgifter vi i allmänhet behandlar

Behandlingen av dina personuppgifter är viktig för att vi ska kunna förse dig med våra produkter och tjänster. Vi uppskattar det förtroende du ger oss när du ger oss dina personuppgifter, och anser att din integritet är en väsentlig del av de tjänster vi erbjuder. När du använder våra bilar eller appar behöver vi behandla dina personuppgifter – d.v.s. information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person. När vi behandlar dina uppgifter gör vi det med ditt samtycke för att fullgöra ett avtal, för att uppfylla våra juridiska förpliktelser eller för att fullfölja våra egna berättigade intressen. Den rättsliga grunden beror alltid på de specifika personuppgifterna och behandlingsaktiviteterna i det enskilda fallet och anges i det relevanta integritetsmeddelandet för den aktuella produkten eller tjänsten.

I allmänhet inkluderar de uppgifter vi behandlar följande kategorier, som beskrivs närmare i respektive relevant integritetsmeddelande för den aktuella produkten eller tjänsten:

 • Identifieringsuppgifter till exempel ditt namn, din adress, ditt telefonnummer, din e-postadress etc.
 • Tekniska uppgifter om ditt fordon, till exempel fordonsidentifieringsnummer (VIN), modell, inköpsinformation, underhållshistorik, statistik om fordonsanvändningen etc.
 • Köranalysdata, till exempel sensoravläsningar, felkoder, körsträcka, antal start/stopp, säkerhetsdata, utsläppsdata, sökfrågor, navigeringstjänster, fordonsposition etc.
 • Kontraktsdata, till exempel information om köpet och användningen av våra produkter och tjänster samt kundpreferenser/inställningar, orderhistorik, Volvo ID etc.
 • Andra data som genereras när vi behandlar din begäran, till exempel från Volvo On Call eller Pick-up & Delivery Service, kredithistorik och bankuppgifter osv.

I vissa fall samlar vi inte in dina personuppgifter direkt från dig utan får dem i stället från tredje part – men endast om detta är tillåtet enligt lag. Ett exempel på när vi får dina personuppgifter från annat håll är när vi genomför kreditkontroller – i detta fall får vi information om din kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut för att skydda våra egna berättigade intressen. Om vi samlar in dina personuppgifter från en tredje part informerar vi separat om detta i våra enskilda integritetsmeddelanden.

När Volvo Cars behandlar personuppgifter om dig sker detta under följande omständigheter, vilka beskrivs närmare i respektive relevant integritetsmeddelande för den aktuella produkten eller tjänsten:

 • Vi behöver uppgifter för att fullgöra ett kontrakt med dig: när du beställer en bil eller bildelar, samt olika tjänster som tillhandahålls av oss, behöver vi behandla dina uppgifter för att leverera produkten eller tjänsten till dig.
 • Vi är enligt lag skyldiga att behandla dina uppgifter: det finns situationer när olika lagar kräver att vi behandlar uppgifter om dig. Detta kan vara fallet för vissa bilfunktioner, till exempel eCall (som när den aktiverats måste skicka specifika typer av uppgifter till räddningstjänsten), våra produktgarantier (som vi kan tillhandahålla endast om vi vet när och vilken bil du har köpt, samt andra omständigheter kring händelsen som omfattas av garantin), när vi får ett tvingande beslut om att lämna ut uppgifter från rättsvårdande myndigheter eller domstolar, samt våra juridiska förpliktelser – till exempel enligt handelsrätt, lagstiftning om penningtvätt, straffrätt och skattelagstiftning – och för att säkerställa att vi efterlever myndigheternas krav.
 • Vi har ett övertygande intresse: Vi behandlar dina personuppgifter för att förse dig med funktioner för bilen, garantiservice eller återkallningsinformation; för att kontinuerligt förbättra prestanda, kvalitet och säkerhet för våra fordon, produkter och tjänster, och för att hävda lagliga rättigheter eller försvara oss i tvister. Volvo Car-enheter som tillhandahåller tjänster som betalas i efterskott kan utföra kreditkontroller för att auktorisera utförandet av tjänsten för dig (till exempel Care by Volvo).
 • Du godkänner behandlingen av dina uppgifter: I andra situationer ber vi dig om tillstånd att behandla personuppgifter.

2. Hur vi hanterar kundernas val och kontroll

Vi ber om ditt samtycke när ett sådant samtycke krävs för att vi ska kunna behandla dina personuppgifter. Vi betraktar kundens val som en viktig möjliggörande faktor, men vi är också medvetna om att samtycke till att behandla personuppgifter inte alltid är den rätta lösningen – därför (och såvida inte gällande lag kräver en annan metod) begär vi inte samtycke för behandling av personuppgifter i till exempel följande fall: om de förekommer som en del av ett avtal med dig, när vi fullgör en juridisk förpliktelse, eller när behandlingen av personuppgifter är nödvändig för berättigade intressen som eftersträvas av oss eller en tredje part (såvida inte dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre än våra intressen). Behandlingen av personuppgifter för våra berättigade intressen kan till exempel inkludera den behandling som förekommer som en del av våra bilars säkerhetsfunktioner, tillhandahållandet av uppkopplade tjänster till våra kunder och forskning om den framtida utvecklingen av våra produkter och tillämpningar.

Ibland kan enbart körandet av en Volvobil medföra att personuppgifter behöver behandlas som standard. Vi eftersträvar att informera kunder om detta innan de köper bilen så att de kan fatta ett välgrundat beslut.

3. Vilka vi delar dina personuppgifter med

För att tillhandahålla våra tjänster delar vi också dina uppgifter med andra mottagare inom EES, till exempel våra dotterbolag, personuppgiftsbiträden och andra offentliga och privata enheter, till exempel våra tjänsteleverantörer.

Vi delar uppgifter med andra mottagare, i största möjliga utsträckning efter pseudonymisering, av ett fåtal motiverade skäl:

 • i våra ordinarie affärsaktiviteter utnyttjar vi rutinmässigt tredjepartsenheter som tillhandahåller tjänster till oss, som kräver åtkomst till uppgifter som vi innehar, eller behandling av uppgifter på våra vägnar – i EU kallas dessa tredjepartsbehandlare ”biträden”;
 • vi integrerar teknologi i våra bilar som innebär att tredjepartsleverantörer samlar in data direkt från bilarna för sina egna ändamål (vilka i EU kallas ”separata personuppgiftsansvariga”);
 • vi delar uppgifter med forskningsinstitut och universitet som en del av våra forskningsaktiviteter;
 • vi delar uppgifter med offentliga myndigheter när vi bidrar till initiativ i allmänt intresse (till exempel övervakning av vägförhållanden) och rättsvårdande myndigheter när de behöver information för att förebygga och bestraffa brott; och
 • I begränsade situationer, och som regel endast i anonymiserad form, utnyttjar vi uppgifter genom licensiering och andra avtalsarrangemang med privata enheter.

Detta gäller förstås frivillig delning av uppgifter. Vi kan också lämna ut dina uppgifter till rättsvårdande myndigheter, domstolar, tillsynsmyndigheter, andra statliga organ eller annan tredje part när det krävs för att Volvo Cars ska kunna fullgöra juridiska förpliktelser och försvara sig mot rättsliga anspråk eller hävda våra egna anspråk. Det kan också vara nödvändigt att dela dina uppgifter för att skydda tredje parts rättigheter, till exempel för att säkerställa någons personliga säkerhet.

Frivillig delning av personuppgifter för en tredje parts egna ändamål sker endast (och i enlighet med alla gällande lagar om skydd av personuppgifter):

 • om mottagaren kan visa att behovet av detta leder till en samhällsnytta; eller
 • om det förbättrar våra produkter eller tjänster; eller
 • med den berörda personens samtycke.

Dina personuppgifter behandlas i enlighet med europeisk dataskyddslagstiftning. Om dina personuppgifter delas med mottagare i tredje land, d.v.s. med mottagare vars säte eller driftställe inte finns i en EU- eller EES-medlemsstat, sker detta på grundval av beslut om adekvat skyddsnivå som antagits av Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 45 i GDPR, eller under förutsättning att lämpliga och adekvata skyddsåtgärder vidtas för dataöverföringen i enlighet med artikel 46 f i GDPR, eller på grundval av undantag i enlighet med artikel 49 i GDPR. Om du vill ha mer information om hur vi skyddar dina personuppgifter vid överföring till länder utanför EES i specifika fall, läs integritetsmeddelandet för den produkt eller tjänst du är intresserad av. Om detta inte är tillräckligt kan du kontakta oss genom att använda kontaktinformationen nedan.

4. Hur länge vi behåller dina uppgifter

Vi behandlar och lagrar dina personuppgifter under olika tidsperioder, som beskrivs närmare i respektive relevant integritetsmeddelande för den aktuella produkten eller tjänsten. Hur länge vi behåller dina uppgifter beror främst på:

 • Typen av uppgifter som behandlas;
 • Ändamålet med databehandlingen;
 • Dina egna inställningar och konfigurationer, till exempel när du använder ditt fordon;
 • Om du utövar dina rättigheter som registrerad enligt GDPR, i synnerhet din rätt att radera (”rätt att bli bortglömd”),
 • Om du återkallar ditt samtycke, till exempel i samband med e-postreklam.

Som regel behåller vi endast dina personuppgifter så länge som vi behöver för att uppnå de ändamål för vilka vi samlade in dem – eller, i händelse av samtycke, tills du återkallar ditt samtycke (såvida det inte finns ett annat ändamål för behandlingen av samma uppgifter och detta inte baseras på ditt samtycke). När ändamålen har uppnåtts blockerar vi personuppgifterna helt så att de inte kan behandlas längre, eller så raderar vi dem, såvida det inte finns särskilda skäl som berättigar oss att fortsätta att behandla dem. Detta kan speciellt vara fallet om:

 • Du har medgett fortsatt behandling av dina uppgifter, till exempel genom att tillåta att vi behandlar din e-postadress så att vi kan skicka reklam till dig via e-post.
 • Ett avtal auktoriserar oss att fortsätta behandlingen av dina uppgifter,
 • Lagstadgade behållandeperioder gäller, som förpliktigar oss att behålla vissa uppgifter under en längre tidsperiod (till exempel av skatteskäl).
 • Vi är lagligen auktoriserade att fortsätta att behandla uppgifterna, eller
 • Vi behöver behålla uppgifterna av lagliga eller legitima affärsskäl, till exempel för att försvara oss mot rättsliga anspråk eller hävda sådana anspråk eller förhindra bedrägeri eller missbruk.

5. Dina rättigheter i samband med den uppgiftsbehandling vi utför

Som registrerad har du specifika lagstadgade rättigheter som beviljas av Allmänna dataskyddsförordningen beträffande de personuppgifter vi behandlar om dig. Dessa förklaras kortfattat nedan och du kan utöva dem genom att fylla i det särskilda formulär som anges nedan.

 1. Rätt till återkallande av samtycke: Om du har samtyckt till behandling av dina personuppgifter kan du när som helst återkalla detta samtycke med framtida verkan.
 2. Rätt till tillgång till dina personuppgifter: Du kan be oss om information beträffande de personuppgifter om dig som vi lagrar. Vi förser dig med en kopia av dina personuppgifter på begäran. Om du begär ytterligare kopior av dina personuppgifter kan vi debitera dig en rimlig avgift, som vi baserar på administrationskostnaderna. Du har rätt till information om våra säkerhetsåtgärder vid överföring av dina personuppgifter till ett land utanför EU eller EES om du begär att vi bekräftar ifall vi behandlar dina personuppgifter, och ifall vi överför dina personuppgifter till ett land utanför EU och EES.
 3. Rätt till rättelse: Du kan begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som rör dig. Vi gör rimliga ansträngningar att hålla de personuppgifter vi har i vår besittning eller kontroll och som används löpande, exakta, fullständiga, aktuella och relevanta, baserat på den senaste information som vi har tillgänglig.
 4. Rätt till begränsning: Du kan begära av oss begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, om:
  • du bestrider exaktheten hos dina personuppgifter, under den tid vi behöver bekräfta exaktheten
  • behandlingen är olaglig och du begär begränsning av behandlingen i stället för radering av dina personuppgifter
  • vi inte längre behöver dina personuppgifter för behandlingsändamålet men du behöver dem för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller
  • du protesterar mot behandlingen medan vi kontrollerar om våra legitima syften åsidosätter dina.
 5. Rätt till portabilitet: Du har rätt att få de personuppgifter du har försett oss med, och om det är tekniskt möjligt, begära att vi överför dina personuppgifter (som du har försett oss med) till en annan organisation, om:
  • vi behandlar dina personuppgifter på automatiskt sätt
  • vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på ditt samtycke, eller vår behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna genomföra ett avtal där du ingår som en part
  • du har försett oss med dina personuppgifter, och
  • din rätt till portabilitet inte inverkar negativt på andra personers rättigheter eller frihet.
  Du har rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, ofta använt och maskinläsbart format. Din rätt att få dina personuppgifter får inte ha någon negativ inverkan på andra personers rättigheter eller frihet. Din rätt att få dina personuppgifter överförda från oss till en annan organisation är en rätt du har om en sådan överföring är tekniskt möjlig.
 6. Rätt till radering: Du har rätt att begära att vi raderar de personuppgifter som vi behandlar om dig. Vi måste uppfylla denna begäran om vi behandlar dina personuppgifter, om inte behandlingen är nödvändig:
  • för att utöva rätten till yttrandefrihet och informationsfrihet
  • för att uppfylla en lagstadgad förpliktelse som kräver behandling enligt unions- eller medlemsstatslagstiftning som vi omfattas av
  • för arkiveringsändamål i allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningssyften eller statistiksyften, eller
  • för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
 7. Rätt att invända: Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter på grund av din specifika situation, om behandlingen inte baseras på ditt samtycke utan på våra legitima intressen eller någon tredje parts legitima intressen. I så fall ska vi inte längre behandla dina personuppgifter, om vi inte kan uppvisa övertygande legitima skäl och ett intresse av yttersta vikt för behandlingen eller för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Om du gör invändningar mot behandlingen, ange om du också vill att dina personuppgifter ska raderas, annars begränsar vi dem bara. Du har också rätt att när som helst invända, oavsett orsak, mot behandlingen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring (som inkluderar profilering i den mån detta är direkt relaterat till sådan direkt marknadsföring), om sådan behandling baserades på vårt legitima intresse. Om marknadsföringen baserades på ditt samtycke kan du återkalla samtycket (se ovan).
 8. Rätt att lämna in ett klagomål: Du kan lämna in ett klagomål till din lokala dataskyddstillsynsmyndighet eller till någon annan dataskyddsmyndighet i EU. Vi uppskattar dock om du först kontaktar oss så att vi kan försöka att lösa ditt problem – du hittar våra kontaktuppgifter nedan.

Du kan utöva dina rättigheter gentemot oss genom att fylla i det här formuläret, vilket hjälper oss att hantera din begäran på rätt sätt. Online-formuläret innehåller den information som vi behöver för att verifiera din identitet och granska din begäran. För begäran som görs via telefon eller e-post måste du förse oss med tillräcklig information så att vi rimligen kan verifiera att du är den person vars personuppgifter vi samlat in och i din begäran tillräckligt utförligt beskriva din begäran så att vi kan utvärdera och svara korrekt på den. Om vi inte kan verifiera din identitet för begäran om åtkomst och radering med den tillhandahållna informationen kan vi be dig om ytterligare information.

6. Informationssäkerhet

För att skydda dina personuppgifter mot förlust, stöld och obehörig åtkomst, eller utlämnande, har vi vidtagit tekniska, administrativa och fysiska säkerhetsåtgärder, inklusive kryptering, åtkomstkontroller och säkra utvecklingsprocesser. Vi förmedlar också dessa standarder till våra externa tjänsteleverantörer. Tyvärr är ingen överföringsmetod via internet, eller metod för elektronisk lagring, 100 % säker eller ogenomtränglig.

7. Kontaktinformation

För att hävda dina rättigheter, använd motsvarande webbformulär som nämns ovan. Om du har några frågor om skydd av personuppgifter, kan du kontakta den Volvo Car-enhet som anges som personuppgiftsansvarig i det tillämpliga integritetsmeddelandet, med de kontaktuppgifter som nämns däri. Slutligen kan du kontakta Volvo Car Corporation dataskyddsombud enligt följande uppgifter:

Företag: Volvo Car Corporation

Postadress: Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Göteborg, Sverige

E-post:

8. Ändringar av denna integritetspolicy för tjänst

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspraxis och när som helst uppdatera eller ändra denna integritetspolicy för tjänst. Därför uppmanar vi dig att regelbundet läsa denna integritetspolicy för tjänst igen. Denna integritetspolicy för tjänst är aktuell från det datum som anges överst i dokumentet. Vi hanterar dina personuppgifter på ett sätt som överensstämmer med det integritetsmeddelande som gällde när de samlades in, om inte vi har ditt samtycke att hantera dem på annat sätt.