Körfältsassistans (LKA) – funktion

Vissa inställningar kan göras för funktionen Körfältsassistans (Lane Keeping Aid).

Av & På

Körfältsassistans är aktiv i hastighetsintervallet 65–200 km/h (40–125 mph) på vägar med väl synliga sidolinjer. På smala vägar, där körfälten är mindre än 2,6 meter mellan sidolinjerna, stängs funktionen temporärt av.

P3-1020-sv60 LDW - PÅ-knapp

Tryck på mittkonsolens knapp för att aktivera eller stänga av funktionen. Knappens lampa lyser när funktionen är påslagen.

Vissa kombinationer av tillvald utrustning lämnar ingen ledig plats för en Av-/På-knapp i mittkonsolen – då hanteras istället funktionen i bilens menysystem MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR.

I MY CAR kan dessutom bl.a. följande väljas:

  • Varning med vibration i ratten: Enbart vibration – På eller Av.
  • Aktiv styrning: Enbart manövreringshjälp – På eller Av.
  • Både Varning med vibration i ratten och Aktiv styrning: Full funktionalitet – På eller Av.

Aktiv styrning

Körfältsassistans eftersträvar att hålla bilen inom körfältets sidolinjer.

P4-1220-LKA Princip Styrhjälp
LKA ingriper och styr undan.

Om bilen närmar sig körfältets vänstra eller högra sidolinje utan att körriktningsvisaren är aktiverad, styrs bilen tillbaka.

Varning med vibration i ratt

P4-1220-LKA Princip Varning+Styrhjälp
LKA styr och varnar med rattvibrationer1.

Om bilen passerar en sidolinje varnar Körfältsassistans med vibrationer i ratten2. Detta sker oavsett om bilen aktivt styrs tillbaka av ett pålagt styrmoment eller ej.

Dynamisk kurvtagning

P3+4-1517-LKA Princip Gena i kurva
LKA ingriper inte i skarp innerkurva.

I vissa fall tillåter Körfältsassistans att sidolinjer korsas utan att ingripa med vare sig aktiv styrning eller varning. Att vid fri sikt utnyttja intilliggande körfält för att gena i kurvor är exempel på det.

  1. 1 Bilden visar 3 st vibrationer då sidolinjen passeras.
  2. 2 Rattvibrationerna varierar – ju längre tid bilen går över sidolinjen, desto fler pulser.

Var det här till hjälp?