Bi-Fuel* – introduktion till fordonsgas

Bilar med Bi-Fuel-motorer kan köras på antingen fordonsgas eller bensin. Fordonsgas kan vara biogas eller naturgas. Fordonsgas benämns även som CNG (Compressed Natural Gas).

Metan är huvudkomponenten i fordonsgas. I naturgas varierar metanhalten mellan 85 % och 98 %. I biogas är halten nära 100 %.

Tankarna för fordonsgas är monterade under golvet i lastutrymmet och påverkar inte ordinarie bensintank.

Systemet testas på samma sätt som bensinbilar. Systemet är slutet vilket innebär att läckor undviks vid exempelvis tankning. Gastankarna ligger skyddade och är gjorda för att klara en krock. Gasen är lättare än luft och giftfri samt har en högre antändningstemperatur än bensin och diesel. Risken för brand eller explosioner vid trafikolyckor är därför mindre än med bensin och diesel.

Tanken är utrustad med en säkerhetsventil som möjliggör för gasen att evakuera ur tanken om ett onormalt högt tryck uppstår. Denna ventil säkerställer att tanken inte kan explodera.

 Varning

Vid olycka måste fordonet inspekteras och godkännas av auktoriserad Volvoverkstad innan det åter får sättas i bruk. Meddela alltid räddningstjänst på plats att fordonet är utrustat med ett CNG-system.

 Varning

Rökning och öppen låga är förbjudet vid tankning, service- och reparationsarbete. Vi en eventuell eldsvåda, lämna omedelbart fordonet och placera dig på säkert avstånd.

Försök inte under några som helst omständigheter demontera eller på egen hand justera systemet eller dess ingående komponenter. Genomförandet av sådana handlingar medför stora risker för personskada. All service och reparation ska av säkerhetsskäl därför endast utföras av en fackutbildad mekaniker – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

 Varning

Om det luktar gas i eller runt fordonet, byt omedelbart över till bensin och kontrollera fordonet hos närmaste fackutbildade mekaniker.

Om bilen placeras i ett spray-/lackhärdningsbås med en torkningstemperatur högre än 60 °C får systemets tryck inte överstiga 50 bar, kontrollera att CNG-tanken är nästintill tom för detta.

  1. * Tillval/tillbehör.

Var det här till hjälp?