Kollisionsvarnare* – funktion

"Kollisionsvarnare med auto-broms och detektering av cyklister samt fotgängare" är ett hjälpmedel för att assistera en förare som riskerar att köra på en fotgängare, framförvarande cyklist eller fordon vilka är stillastående eller kör i samma riktning.
P4-1220-Collision Warning - Komponentplacering Sedan
Funktionsöversikt1.
  1. Ikon röd cirkel 1Audio-visuell varningssignal vid kollisionsrisk.
  2. Ikon röd cirkel 2Radarsensor2
  3. Ikon röd cirkel 3Kamerasensor

Kollisionsvarnaren med auto-broms utför tre moment i följande ordning:

  1. Kollisionsvarning
  2. Bromsunderstöd3
  3. Auto-broms3

Kollisionsvarnaren och City Safety™ kompletterar varandra.

1 – Kollisionsvarning

Först varnas föraren för en nära förestående kollision.

Kollisionsvarnaren kan upptäcka fotgängare, cyklist eller fordon vilka är stillastående eller kör i samma riktning framför det egna fordonet.

Vid risk för kollision med en fotgängare, cyklist eller ett fordon påkallas förarens uppmärksamhet med en rödblinkande varningssignal (1) och en akustisk signal.

2 – Bromsunderstöd2

Om risken för kollision ökat ytterligare efter kollisionsvarningen, aktiveras bromsunderstödet.

Det innebär att bromssystemet förbereds för en snabb inbromsning genom att bromsarna ansätts svagt, vilket kan kännas som ett lättare ryck.

Om bromspedalen trycks ner tillräckligt fort sker inbromsningen med full bromsverkan.

Bromsunderstödet förstärker även förarens inbromsning om systemet bedömer att bromsningen inte är tillräcklig för att undvika en kollision.

3 – Auto-broms2

I sista momentet aktiveras den automatiska bromsfunktionen.

Om föraren i detta läge ännu inte har påbörjat en undanmanöver och kollisionsrisken är överhängande, träder den automatiska bromsfunktionen in – detta sker oavsett om föraren bromsar eller inte. Bromsning sker då med full bromskraft för att sänka kollisionshastigheten eller med begränsad bromskraft om det är tillräckligt för att undvika en kollision. För cyklister kan varning och fullt bromsingrepp komma mycket sent eller samtidigt.

 Varning

Kollisionsvarnaren fungerar inte i alla körsituationer, trafik-, väder- och vägförhållanden. Kollisionsvarnaren reagerar inte på fordon eller cyklister som kör i en annan riktning än det egna fordonet eller för djur.

Varning aktiveras endast vid hög risk för kollision. Detta avsnitt "Funktion" samt avsnitt "Begränsningar" informerar om begränsningar vilka föraren ska vara medveten om innan Kollisionsvarnare med auto-broms används.

Varning och bromsingrepp för fotgängare och cyklister är avstängda i fordonshastighet över 80 km/h (50 mph).

Varning och bromsingrepp för fotgängare och cyklister fungerar inte i mörker och tunnlar – inte heller vid tänd gatubelysning.

Auto-bromsfunktionen kan förhindra en kollision eller reducera kollisionshastigheten. För att säkerställa full bromsverkan bör föraren alltid trampa på bromsen – även när bilen auto-bromsar.

Invänta aldrig en kollisionsvarning. Föraren ansvarar alltid för att rätt avstånd och hastighet hålls – även när Kollisionsvarnare med auto-broms används.

  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
  3. 2 Endast med system Nivå 2.
  4. 3 Endast med system Nivå 2.

Relaterade dokument