Jordfelsbrytare i laddkabel

Laddkabelns kontrollenhet1 har en inbyggd jordfelsbrytaresom skyddar bilen och användaren frånelektriska stötar orsakade av systemfel.

 Varning

Laddning av bilen får endast göras från godkända, jordade vägguttag. Om elkretsens eller eluttagets kapacitet inte är känd, låt en behörig elektriker kontrollera elkretsens kapacitet. Om en laddningsgrad som överskrider elkretsens eller eluttagets kapacitet används kan en brand uppstå eller elkretsen skadas.

 Varning

  • Laddkabelns jordfelsbrytare hjälper till att skydda bilens laddningssystem, men kan inte garantera att en överbelastning aldrig förekommer.

 Viktigt

Jordfelsbrytaren skyddar inte vägguttaget/elinstallationen.
P5P6-2017- Electric drive- Control module cable
Kontrollenhetens LED2-lampa.
  1. P5-Icon red circle 1LED-lampa

Om kontrollenhetens inbyggda jordfelsbrytare löser ut lyser LED-lampan med ett rött fast sken – kontrollera vägguttaget. Låt en licenserad elektriker kontrollera uttaget eller pröva att använda ett annat eluttag.

P6-2017- XC40H Control unit current

 Viktigt

  • Kontrollera uttagets kapacitet.
  • Övrig elektronisk utrustning som är inkopplad på samma säkringskrets ska kopplas ur om den totala belastningen överskrids.
  • Koppla inte in laddkabeln om uttaget är skadat.
  1. 1 Avser laddning med mode 2-laddkabel.
  2. 2 Lysdiod (Light Emitting Diode)