Hantering av bränsle

Använd inte bränsle med sämre kvalitet än vad Volvo rekommenderar eftersom motoreffekten och bränsleförbrukningen då påverkas negativt.

 Varning

Undvik alltid att inandas bränsleångor och att få bränslestänk i ögonen.

Vid bränsle i ögonen, ta ut eventuella kontaktlinser och skölj ögonen i rikligt med vatten under minst 15 minuter och sök läkarvård.

Svälj aldrig bränsle. Bränslen som bensin, bioetanol och blandningar av dessa och diesel är mycket giftiga och kan orsaka permanenta skador eller dödsfall om de sväljs. Sök läkarvård omedelbart om bränsle har svalts.

 Varning

Bränsle som spillts ut på marken kan antändas.

Stäng av bränsledriven värmare innan tankning påbörjas.

Bär aldrig en påslagen mobiltelefon i samband med tankning. Ringsignalen kan åstadkomma gnistbildning och antända bensinångorna, vilket i sin tur kan medföra brand och personskada.

 Viktigt

Blandning av olika bränsletyper eller användning av bränsle som inte rekommenderas upphäver Volvos garantier samt eventuella kompletterande serviceavtal, detta gäller samtliga motorer.

Relaterade dokument