Använda däcktätningssats

Det går att täta en punktering med den provisoriska däcktätningssatsen (TMK1). Läs igenom alla instruktionerna innan användning.

Översikt

P5-S90/V90-1617-Temporary mobility kit overview
 1. P5-Icon red circle 1Elkabel
 2. P5-Icon red circle 2Luftslang
 3. P5-Icon red circle 3Tryckreduceringsventil
 4. P5-Icon red circle 4Skyddslock
 5. P5-Icon red circle 5Dekal, högsta tillåtna hastighet
 6. P5-Icon red circle 6Flaskhållare (orange lock)
 7. P5-Icon red circle 7Tryckmätare
 8. P5-Icon red circle 8Flaska med tätningsvätska
 9. P5-Icon red circle 9Strömbrytare

Koppla in

P5-XC90-1646-Temporary mobility kit, installation

 OBS

Bryt inte flaskans plombering innan användning. När flaskan skruvas fast bryts plomberingen automatiskt.

 Varning

Ha följande punkter i åtanke vid användning av däcktätningssystemet:
 • Flaskan med tätningsvätska innehåller 1,2-Etanol och naturrågummi-latex. Dessa ämnen är farliga vid förtäring.
 • Innehållet i denna flaska kan orsaka allergiska hudreaktioner eller på annat sätt vara potentiellt skadliga för luftvägarna, huden, centrala nervsystemet och ögonen.
Försiktighetsåtgärder:
 • Förvaras oåtkomligt för barn.
 • Farligt vid förtäring.
 • Undvik långvarig eller upprepad kontakt med huden. Ta av kläder om tätningsvätska har kommit på dem.
 • Tvätta noggrant efter hantering.
Första hjälpen:
 • Hud: Tvätta drabbade områden av huden med tvål och vatten. Kontakta läkare om symptom uppstår.
 • Ögon: Skölj med mycket vatten i minst 15 minuter och lyft emellanåt det övre och undre ögonlocket. Kontakta läkare om symptom uppstår.
 • Inandning: Flytta den skadade till frisk luft. Om irritation kvarstår, kontakta läkare.
 • Förtäring: Framkalla inte kräkning såvida inte detta beordras av medicinsk personal. Kontakta läkare.
 • Avfall: Lämna detta material och dess behållare till ett insamlingsställe för farligt avfall.

 Varning

Ta inte bort flaskan eller luftslangen medan däcktätningssatsen används.

 OBS

Om punkteringen orsakats av en spik eller liknande, låt denna sitta kvar i däcket. Den hjälper till att täta hålet.

Förberedelser

Sätt ut varningstriangeln och aktivera varningsblinkers om ett däck ska tätas vid en trafikerad plats.

Lossa dekalen om högsta tillåtna hastighet som sitter på kompressorns ena sida. Sätt fast den synligt på vindrutan som en påminnelse om att hålla hastigheten. Hastigheten får inte överstiga 80 km/h (50 mph) efter att den provisoriska däcktätningen använts.

Kontrollera att strömbrytaren är i position 0 (Av) och ta fram elkabeln och luftslangen.
Skruva av det orange locket på kompressorn och skruva loss korken på flaskan med tätningsvätska.

Skruva fast flaskan till botten i flaskhållaren.

Flaskan och flaskhållaren är försedda med backspärr för att förhindra läckage av tätningsmedel. När flaskan är fastskruvad kan den inte skruvas loss ur flaskhållaren igen. Borttagning av flaskan måste göras på en verkstad2.

 Varning

Skruva inte av flaskan, den är försedd med backspärr för att förhindra läckage.

Skruva loss däckets ventilhatt och skruva dit luftslangens ventilanslutning till botten på däckventilens gänga.

Kontrollera att tryckreduceringsventilen på luftslangen är helt åtskruvad.

Påbörja däcktätning

Anslut elkabeln till närmaste 12 V-uttag och starta bilen.

 OBS

Se till att inget av de andra 12 V-uttagen används när kompressorn är i drift.

 Varning

Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då bilen är igång.

 Varning

Inandning av bilavgaser kan medföra livsfara. Låt aldrig motorn gå i utrymmen som är tillslutna eller saknar tillräcklig ventilation.

Starta kompressorn genom att ställa strömbrytaren i position I (På).

När kompressorn startar kan trycket öka upp till 6 bar (88 psi) men trycket sjunker efter ca 30 sekunder.

 Varning

Stå aldrig intill däcket då kompressorn pumpar. Om det uppstår sprickbildningar eller ojämnheter ska kompressorn omedelbart stängas av. Färden bör inte fortsätta. Tillkalla vägassistans för bärgning till en däckverkstad. Volvo rekommenderar en auktoriserad däckverkstad.
Fyll däcket i 7 minuter.

 Viktigt

Kompressorn ska inte arbeta längre än 10 minuter – risk för överhettning.

Stäng av kompressorn för att kontrollera trycket på tryckmätaren. Minsta tryck är 1,8 bar (26 psi) och max. 3,5 bar (51 psi). Släpp ut luft genom att tycka på tryckreduceringsventilen om däcktrycket är för högt.

 Varning

Om trycket understiger 1,8 bar (26 psi) är hålet i däcket för stort. Färden bör inte fortsätta. Tillkalla vägassistans för bärgning till en däckverkstad. Volvo rekommenderar en auktoriserad däckverkstad.
Stäng av kompressorn och lossa elkabeln.
Skruva loss luftslangen från däckventilen och sätt tillbaka ventilhatten på däcket.

 OBS

 • Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid tillbaka ventilhatten för att undvika ventilskador orsakade av grus, smuts, m.m.
 • Använd enbart ventilhattar av plast. Ventilhattar av metall kan rosta och bli svåra att skruva loss.

Sätt på skyddslocket på luftslangen för att undvika läckage av kvarvarande tätningsvätska. Lägg utrustningen i lastutrymmet.

Kör snarast minst 3 km (2 miles) med en maximal hastighet på 80 km/h (50 mph) så att tätningsvätskan kan täta däcket och gör därefter en efterkontroll.

 Varning

De första varven som däcket roterar kommer det att spruta ut tätningsvätska ur punkteringshålet. Se till att ingen står i närheten av bilen och får tätningsvätskan på sig när bilen kör iväg. Avståndet bör vara minst 2 meter (7 fot).

Efterkontroll

Koppla på luftslangen på däckventilen och skruva dit ventilanslutningen till botten på däckventilens gänga. Kompressorn ska vara avstängd.

Läs av däcktrycket på tryckmätaren.

 • Ligger det under 1,3 bar (19 psi) har däcket inte tätats tillräckligt. Färden bör inte fortsätta. Tillkalla vägassistans för bärgning.
 • Är däcktrycket högre än 1,3 bar (19 psi) ska däcket pumpas upp till angivet däcktryck enligt däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe (1 bar = 100 kPa = 14,5 psi). Släpp ut luft med tryckreduceringsventilen om däcktrycket är för högt.

 Varning

Kontrollera däcktrycket regelbundet.

Volvo rekommenderar att bilen körs till närmaste auktoriserade Volvoverkstad för att byta ut/reparera det skadade däcket. Informera verkstaden om att däcket innehåller däcktätningsvätska.

Efter användning ska flaskan med tätningsvätska och slangen bytas ut. Volvo rekommenderar att dessa byten utförs av en auktoriserad Volvoverkstad.

 Varning

Maximal körsträcka med däck som innehåller däcktätningsvätska är 200 km (120 miles).

 OBS

Kompressorn är en elektrisk anordning, följ lokala regler för avfallshantering.
 1. 1 Temporary Mobility Kit
 2. 2 En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.