Körfältsassistans

Uppgiften för körfältsassistans (LKA1) är att, på motorvägar och liknande större leder, hjälpa föraren reducera risken att bilen oavsiktligt lämnar eget körfält.

Körfältsassistans styr bilen tillbaka in i körfältet och/eller varnar föraren med vibrationer i ratten.

Körfältsassistans är aktiv i hastighetsintervallet 65–200 km/h (40–125 mph) på vägar med väl synliga sidolinjer.

På smala vägar kan funktionen bli otillgänglig och sätts då i beredskapsläge. När vägen är tillräckligt bred blir funktionen tillgänglig igen.

P5-1507-Driver Alert Control, the position of the car in the lane
En kamera läser av vägens/körfältets sidolinjer.
P5-1507-Lane keeping aid, steers the car back into its lane
Körfältsassistans styr bilen tillbaka in i körfältet.
P5-1846-Lane Keeping Aid brake pulse
Körfältsassistans varnar med rattvibrationer.
Körfältsassistans agerar enligt följande:
  • Då bilen närmar sig en sidolinje, kommer funktionen att aktivt styra bilen tillbaka in i körfältet med ett svagt styrmoment i ratten.
  • Om bilen är på väg att passera en sidolinje, varnas föraren med vibrationer i ratten.

 OBS

Då körriktningsvisare/blinkers är påslagen ger inte körfältsassistans någon styrning eller varning.

 Varning

  • Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
  • Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten om innan funktionen används.
  • Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig hastighet och med lämpligt avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.

Körfältsassistans ingriper inte

P5-1507-Lane keeping aid does not engage on sharp inside curves
Körfältsassistans ingriper inte i skarp innerkurva.

I vissa fall tillåter körfältsassistans att sidolinjer korsas utan att ingripa med vare sig styrhjälp eller varning – t.ex. vid användning av körriktningsvisare eller om bilen tillåts gena i kurvor.

Händerna på ratten

För att styrhjälp med körfältsassistans ska fungera måste föraren hålla händerna på ratten, vilket systemet fortlöpande kontrollerar.

Om föraren inte håller händerna på ratten hörs en varningssignal och ett meddelande uppmanar föraren att aktivt styra bilen:

  • Styr bilen Lane Keeping Aid

Följer föraren inte uppmaningen och börjar styra hörs ett varningsljud till dess att föraren börjar styra bilen igen.

  1. 1 Lane Keeping Aid