Varning och autobroms vid backning*

Det finns system i bilen som kan hjälpa föraren att upptäcka hinder vid backning och även bromsa automatiskt om föraren inte skulle hinna agera i tid.

Funktionerna Rear Auto Brake (RAB) och Cross Traffic Alert (CTA)* är endast aktiva om bilen rullar bakåt eller om växellådans backläge har valts.

Om hinder detekteras:
  1. En varningssignal och parkeringshjälpgrafiken tänds upp för att indikera vart hindret finns.
  2. Om föraren inte uppmärksammar varningen och en kollision är oundviklig, autobromsas bilen och ett förklarande textmeddelande till varför bilen bromsades visas.

Ifall gaspedalen trycks ner kraftigt backar bilen även efter autobromsning.

 Varning

  • Funktionerna är kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – de kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
  • Föraren rekommenderas att läsa samtliga avsnitt i ägamanualen om dessa funktioner för att ta del av bl.a. begränsningar, vilka föraren ska vara medveten om innan funktionerna används.
  • Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig hastighet och med lämpligt avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.

 OBS

Funktionerna använder bilens sensorer och radarenheter vilka har vissa generella begränsningar.

Hinder rakt bakom

Rear Auto Brake är avsedd att hjälpa föraren upptäcka stillastående hinder som kan finnas rakt bakom bilen då den backas.

Denna funktion är konstruerad för att i första hand upptäcka stillastående föremål som är högre än den bakre stötfångaren – inte t.ex. fordon i rörelse.

Bromsingrepp med Rear Auto Brake är aktivt i hastigheter under 10 km/h (6 mph).

Rear Auto Brake behöver deaktiveras innan automatisk biltvätt och när ett släpfordon, cykelhållare eller liknande ska anslutas till bilen.

Autobromsen kan även behöva deaktiveras för att undvika oönskade ingrepp, t.ex. vid backning i högt gräs.

Hinder från sidan

Cross Traffic Alert är avsedd att hjälpa föraren upptäcka korsande trafik bakom bilen då den backas.

Denna funktion är konstruerad för att i första hand upptäcka större fordon i rörelse – i gynnsamma fall kan även mindre föremål som cyklar samt fotgängare upptäckas.

Bromsingrepp med Cross Traffic Alert är aktivt i hastigheter under 15 km/h (9 mph).

Cross Traffic Alert deaktiveras automatiskt om ett släpfordon, cykelhållare eller liknande ansluts till bilens elsystem.

Exempel på detektering och begränsningar

P5-1507-CrossTrafficAlert Princip
Exempel på område där funktionen kan hjälpa föraren att uppfatta hinder vid backning.

Funktionens sensorer kan inte detektera rörelse i trafiken igenom andra parkerade fordon eller skymmande föremål. Här följer några exempel på när annalkande fordon därför inte kan upptäckas förrän de är mycket nära.

P5-1507-CrossTrafficAlert Princip-Exception1
Bilen står långt in i en parkeringsficka.
P5-1507-CrossTrafficAlert Princip-Exception2
I en vinklad parkeringsficka kan sensorerna vara helt blockerade åt ena sidan.
  1. P5-Icon red circle 1Blind sektor
  2. P5-Icon red circle 2Sektor där funktionen kan detektera

Då den egna bilen långsamt backas, ändras dock vinkeln i förhållande till fordonet/föremålet som skymmer varvid den blinda sektorn snabbt minskar.

  1. * Tillval/tillbehör.