Vadning

Vadning innebär att bilen körs genom vatten t.ex. på en översvämmad vägbana. Vadning ska göras med stor försiktighet.

Under vadning

Observera följande för att förhindra skador på bilen vid körning genom vatten:

  • Vattennivån får inte vara högre än bilens golv. Kontrollera om möjligt djupet på den djupaste punkten innan körningen genom vattnet påbörjas.
  • Kör inte fortare än gånghastighet.
  • Stanna inte bilen i vattnet. Kör försiktigt framåt eller backa tillbaka bilen ur vattnet.
  • Extra försiktighet ska iakttas vid passage genom strömmande vatten.
  • Tänk på att vågor som skapas av mötande trafik kan överstiga nivån för bilens golv.
  • Undvik att köra genom saltvatten (korrosionsrisk).

 Viktigt

Delar av bilen (t.ex. motor, växellåda, drivlina eller elektriska komponenter) kan skadas vid körning genom vatten med en högre nivå än bilens golv. Skador på någon komponent orsakad av översvämning, hydrostatisk låsning eller oljebrist täcks inte av garantin.

Vid motorstopp i vatten, prova inte omstart. Bärga istället bilen ur vattnet och transportera den på bärgningsflak till verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Efter vadning

När vattnet passerats, tryck lätt på bromspedalen och kontrollera att full bromsverkan uppnås. Vatten och t.ex. gyttja kan göra bromsbeläggen våta med fördröjd bromsverkan som resultat.

Rengör eventuell kontakt för släpvagnskoppling efter körning i vatten och lera.

Relaterade dokument