Kontrollera och fylla på motorolja

Oljenivån detekteras med elektronisk oljenivågivare.

Se oljenivå i centerdisplay

Oljenivån kan visas i centerdisplayen när bilen är startad. Den bör kontrolleras regelbundet.

Tryck på iCup-2037-App view symbol i centerdisplayen.
Välj Bilstatus.
Olika typer av information om bilen kan visas, inklusive oljenivå.

 OBS

Systemet kan inte direkt känna av förändringar då olja fylls på eller tappas ur. Bilen måste ha körts ca 30 km (ca 20 miles) och stått stilla 5 minuter med avstängd motor och på plan mark innan visning av oljenivån blir korrekt.

 OBS

Om inte rätt förutsättningar för mätning av oljenivå (tid efter motoravstängning, bilens lutning, yttertemperatur etc.) är uppfyllda, kommer meddelande Inget värde tillgängligt att visas i centerdisplayen. Detta innebär inte att det är något fel i bilens system.

 Viktigt

P5-1519 Symbol Oil Level Service Required

Visas denna symbol kan oljetrycket vara för lågt. Stanna bilen så fort som möjligt och bärga bilen till verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Fylla på motorolja

P5-1617-S90/V90 Filler cap
Påfyllningsrör12

I vissa fall kan olja behöva fyllas på mellan serviceintervallen. Inga åtgärder med avseende på motoroljenivån behöver vidtas förrän ett meddelande visas i förardisplayen.

 Varning

Om meddelandet Motoroljenivå Service krävs visas kan oljenivån kan vara för hög. Åk till en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

 Varning

Spill inte olja på de heta avgasgrenrören då det finns risk för brand.

 Viktigt

Om ett meddelande uppmanar till påfyllning av motorolja, fyll endast på med angiven mängd. För hög nivå kan orsaka driftstörningar.
  1. 1 Motor med elektronisk oljenivågivare har inte mätsticka.
  2. 2 Motorrummets utseende kan skilja beroende på modell- och motorvariant.