Allmänt om eldrift

Bilen är utrustad med ett uppladdningsbart hybridbatteri 1. Elmotorn driver bilen huvudsakligen i låga hastigheter, bensinmotorn i högre hastigheter samt vid mer aktiv körning.

Laddning av hybridbatteriet

2146-PHEV-Placement of charging inlet

Hybridbatteriet laddas via laddkabel men kan laddas vid mjuk inbromsning och vid motorbroms i växelläge B. Hybridbatteriet kan även laddas med bilens förbränningsmotor. Bilens startbatteri laddas när laddning av hybridbatteriet sker.

Tiden det tar för hybridbatteriet att laddas är beroende av vilken strömstyrka som används.

Under körning

I förardisplayen visas laddningsinformation, valt körläge, körsträcka till tomt batteri samt hybridbatteriets laddningsgrad.

Under körning är det möjligt att försätta bilen i olika körlägen t.ex. endast eldrift eller vid behov av kraft, både el- och bensinmotor. Bilen beräknar en kombination av körbarhet, körupplevelse, miljöbelastning samt bränsleekonomi utefter valt körläge.

Temperaturpåverkan

Hybridbatteriet med tillhörande elektriska drivsystem samt bensinmotorn och dess drivsystem fungerar bättre när de har korrekt arbetstemperatur.

Om hybridbatteriets temperatur är under –10 °C (14 °F) eller över 40 °C (104 °F) kan det innebära att vissa av bilens funktioner förändras eller uteblir eftersom hybridbatteriers kapacitet reduceras utanför detta temperaturintervall.

Eldrift är inte möjlig i de fall temperaturen i batteriet är för låg eller hög.

Viktigt att känna till

 OBS

Hybridbatteriets kapacitet minskar något med ålder och användning, vilket kan resultera i ökad användning av bensinmotorn och därigenom något ökad bränsleförbrukning.

 Varning

Att ladda bilen kan påverka funktionen för en inopererad pacemaker eller annan medicinsk utrustning. Personer med inopererad pacemaker rekommenderas rådgöra med läkare innan påbörjad laddning.

 Varning

Byte av hybridbatteri får endast utföras av verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Exteriört motorljud

 Varning

Tänk på att bilen inte avger något motorljud när den endast drivs av elmotorn och därför kan vara svår att uppfatta för barn, fotgängare, cyklister och djur. Detta gäller speciellt i låga farter, t.ex. på parkeringsplatser.

Högvoltsspänning

P5-1507-Symbol Elecric warning

 Varning

Ett flertal komponenter i bilen arbetar med högvoltsspänning som kan vara farlig vid felaktiga ingrepp. Dessa komponenter och alla orangefärgade kablar får endast hanteras av behörig personal.

Rör ingenting som inte är tydligt beskrivet i ägarmanualen.

  1. 1 Av typen litium-jon.