Različica članka 2023.334.0

Pogoji storitev družbe Volvo Cars

Veljavno od:

Objavljeno:

Družba Volvo Cars vam zagotavlja storitve, ki vam omogočajo svobodo gibanja na zaseben, trajnosten in varen način ("storitve").

Primeri naših storitev so aplikacija Volvo Cars, digitalne storitve, oddaljene storitve vozila, povezana varnost ali skupna raba vozil. Nekatere storitve so odvisne od trga, druge pa so funkcije vozila, vezane na model in leto izdelave. Vse storitve niso na voljo na vseh tržiščih.

Pravna oseba družbe Volvo Cars, ki vam storitve zagotavlja v Sloveniji, je Volvo Car Corporation Dep 50090, HB3S 405 31 Gothenburg, Švedska, v nadaljevanju teh pogojev navedena kot "Volvo Cars", "mi", "nas" ali "naš", vključuje pa tudi vsa povezana podjetja družbe Volvo Cars ("povezano podjetje").

Ponudniki storitev in pogodbeni izvajalci

Pri naročninah na digitalne storitve Volvo Cars in storitvah na daljavo ter pri drugih storitvah, kjer je to izrecno navedeno, je ponudnik storitev Volvo Cars. Če ste vozilo kupili neposredno pri nas, so tovrstne naročene storitve vključene v vašo pogodbo z nami. Če ste avtomobil kupili pri prodajalcu na drobno, je naše zagotavljanje teh storitev za vas zajeto v posebni pogodbi za naročene storitve neposredno med vami in družbo Volvo Cars. Ko se določeno naročniško obdobje izteče, boste morali za storitve, ki jih želite še naprej uporabljati, obnoviti naročnino ali znova skleniti naročniško razmerje. Če se odločite, da digitalnih storitev ne boste podaljšali ali obnovili, bodo te izklopljene, kar lahko vpliva tudi na delovanje drugih avtomobilskih aplikacij in storitev tretjih oseb.

Za nekatere storitve lahko imenujemo povezano podjetje, ki jih nudi v našem imenu. O povezanih podjetjih vas bomo obvestili v okviru posebnih pogojev storitve, v postopku naročanja, po e-pošti ali v okviru aplikacije Volvo Cars.

Če družba Volvo Cars kot podizvajalca dela storitve uporablja drugo podjetje, družba Volvo Cars nosi vso odgovornost, če ni drugače določeno v pogodbi, ki jo družba Volvo Cars sklene z vami, oziroma v teh pogojih, veljavnih posebnih pogojih in/ali pogojih oziroma dokumentaciji tretjih oseb. Družba Volvo Cars vam lahko nudi tudi storitve tretjih oseb. V tem primeru pogodbo za storitve sklenete neodvisno in neposredno s tretjo osebo, ki izvaja storitev. Družba Volvo Cars v nobenem primeru ni pogodbenica pogodbe, ki jo sklenete s tretjo osebo za storitve, ki jih nudi ta tretja oseba.

Kateri pogoji veljajo?

Ti pogoji storitev ("pogoji") družbe Volvo Cars veljajo za vse storitve, poleg tega pa lahko veljajo še posebni pogoji ter pogoji ali dokumentacija tretje osebe.

Če želite uporabiti storitev, morate sprejeti te pogoje (ki lahko vključujejo posebne opise storitve spodaj, na primer oddaljene storitve vozila), v nekaterih primerih tudi ločene posebne pogoje in ustrezne pogoje tretjih oseb s pritiskom ali klikom gumba za potrditev ali nakupom storitev prek naročila. Po sprejemu ste sklenili zavezujočo pogodbo s podjetjem Volvo Cars za uporabo ustrezne storitve. Pogoji veljajo za storitve tretjih oseb samo v obsegu, ki je zahtevan za zagotavljanje ustrezne storitve tretje osebe.

"Posebni pogoji" so ločeni pogoji in/ali opisi storitev, ki jih zagotavljamo poleg teh pogojev za točno določeno storitev. Posebne pogoje se razlaga in uveljavlja na podlagi teh pogojev.

"Storitve tretjih oseb" so storitve, ki jih zagotavljajo neodvisne tretje osebe in so ločene od naše storitve, naša vloga pri njih pa je to, da vam jih dajemo na voljo. Če boste želeli uporabljati storitev tretje osebe, boste morali plačati naročnino in/ali sprejeti pogoje tretje osebe.

"Pogoji tretjih oseb" so ločeni pogoji in določila med vami in tretjo osebo in veljajo za storitev tretje osebe.

"Dokumentacija" pomeni druge informacije o posameznih storitvah, ki so na voljo na več mestih v okviru ekosistema družbe Volvo, npr. v uporabniškem priročniku, na naslovih https://www.volvocars.com/intl/support in https://www.volvocars.com, v mobilnih aplikacijah družbe Volvo Cars, v vozilu znamke Volvo ali pri lokalnem prodajalcu družbe Volvo Cars. Dokumentacija lahko vsebuje pravne pogoje in določila kakor tudi omejitve glede tega, kako lahko uporabljate določeno storitev, vse to skupaj pa je sestavni del pogodbe med vami in družbo Volvo Cars. Če se določila v dokumentaciji in teh splošnih pogojih ali morebitnih posebnih pogojih medsebojno izključujejo, prevladajo splošni pogoji oziroma posebni pogoji. Nič v tej dokumentaciji vam ne zagotavlja pravice do uporabe določene storitve.

UPORABA STORITVE

Zahteve

Storitev smete uporabljati, samo če ste: (a) polnoletni, (b) sposobni skleniti pogodbo in (c) vam veljavna zakonodaja ne prepoveduje uporabe storitev.

Glavni voznik vozila znamke Volvo je oseba, ki ima pravico razpolagati z vozilom, ga ima v trajni uporabi kot prevozno sredstvo in/ali je registrirana kot lastnik, najemnik, naročnik ali pooblaščeni uporabnik vozila pri državnem organu (če ta obstaja). Glavni voznik ni nujno lastnik vozila, lahko je na primer najemnik vozila Volvo, lastnik pa je podjetje, ki ga daje v najem. Drug primer je naročnik storitve Care by Volvo. Poleg tega velja, da lahko uporabo katere koli storitve z določenim vozilom znamke Volvo poveže samo glavni voznik ali oseba, ki ima nedvoumno in nesporno soglasje glavnega voznika ("soglasje glavnega voznika"). Kadar koli lahko preverimo, ali ste glavni voznik oziroma imate soglasje glavnega voznika.

Vse povezave med vozilom znamke Volvo in storitvijo ali različnimi storitvami lahko kadar koli deaktivirate, kot je opisano v dokumentaciji. Tovrstne povezave morate deaktivirati, če niste več glavni voznik vozila ali nimate soglasja glavnega voznika.

Storitve se lahko spreminjajo, odvisno od modela in letnika vozila Volvo, države vašega prebivališča, države, v kateri je vozilo Volvo registrirano, prodano in se uporablja, vašega glavnega jezika, ponudnika mobilnega omrežja, sistema infotainment ter ponudnikov storitev v aplikacijah. Če vozilo znamke Volvo ni opremljeno s potrebnimi tehničnimi funkcijami ali če ne izpolnjujete pogojev, ki so določeni v teh splošnih pogojih, morebitnih posebnih pogojih oziroma morebitnih pogojih tretje osebe za določeno storitev, vam nismo obvezani nuditi storitev. Informacije o storitvah in morebitne zahteve v zvezi z njimi ustrezno objavljamo. Pred nakupom oziroma sklenitvijo naročniškega razmerja za storitev jih morate prebrati in poskrbeti, da jih boste razumeli.

Storitve so odvisne tudi od vašega dostopa do določenih naprav (npr. mobilnih naprav ali računalnikov z določeno programsko opremo in operacijskimi sistemi). Če vaše naprave niso opremljene s potrebnimi tehničnimi funkcijami ali ne izpolnjujejo pogojev, ki so določeni v teh pogojih tretje osebe za določeno storitev, vam nismo obvezani nuditi storitev. Ne prevzemamo odgovornosti za nerazpoložljivost, slabšo ali manjšo razpoložljivost ali delovanje, če na vzrok za to ne moremo vplivati v razumni meri, na primer zaradi stanja povezljivosti, geografskih ali topografskih razmer (npr. oddaljenih lokacij, podzemnih parkirišč, visokih stavb, hribovitih pokrajin ali predorov), poškodbe vozila ali opreme v njem oziroma neustreznega vzdrževanja, državnih zakonov in predpisov, okvare, preobremenjenosti ali izpada brezžičnih omrežij, kibernapadov, vojne, višje sile, naravne nesreče, vremenskih razmer in stavk ter nepričakovanega izpada, posodobitev oziroma napak v storitvah ali programski opremi.

Za uporabo nekaterih storitev potrebujete dostop do interneta ali storitve prenosa mobilnih podatkov. Vaše vozilo Volvo morda lahko vključuje časovno omejen brezplačni dostop do sicer plačljivih storitev, v večini primerov pa veljajo pogoji tretje osebe, npr. internetne storitve ali ponudnika telekomunikacijskih storitev ("ponudnik podatkovnih storitev"). Družba Volvo Cars ni in nikoli ne bo ponudnik podatkovnih storitev.

Vaš dostop do storitev in njihova uporaba je morda odvisna od uspešne izvedbe postopka preverjanja, ki vključuje obvezno preverjanje "poznavanja stranke". Med tem procesom morate družbi Volvo Cars ali ponudniku podatkovnih storitev zagotoviti določeno dokumentacijo in osebne podatke. V nekaterih primerih boste morda pozvani k pošiljanju dodatne dokumentacije za uspešno izvajanje postopka identifikacije.

Nekatere funkcije je dovoljeno uporabljati, samo kadar imate vozilo znamke Volvo pred seboj oziroma ste lahko na kak drug način prepričani, da je uporaba funkcij varna in ne more povzročiti materialne škode ali telesnih poškodb, kot je opisano v teh pogojih, posebnih pogojih ali dokumentaciji. Vse storitve morate uporabljati v skladu z ustrezno zakonodajo na vašem tržišču. Ne smete jih uporabljati v nezakonite namene. Funkcije in storitve, ki jih imate na voljo, morate uporabljati v skladu z vsemi veljavnimi cestno-prometnimi predpisi. Funkcije vozil Volvo dopolnjujejo prakso varne vožnje in niso namenjene omogočanju ali spodbujanju odsotne, agresivne ali na drugačne način nevarne oziroma nelegalne vožnje. Na koncu ste vedno odgovorni za varno in zakonito uporabo vozila. Za vsa jamstva glede ustreznosti, varnosti in možnosti uporabe storitve velja naša Izjava o odklonitvi jamstev.

Volvo ID

Za uporabo mnogih storitev morate imeti aktiven račun Volvo ID. Volvo ID je enoličen, osebni in neprenosljiv račun, s katerim vam dodelimo za dostop do storitev v ekosistemu družbe Volvo Cars. Račun Volvo ID in z njim povezane funkcije so storitev, zato zanje veljajo ti pogoji. Ustvarjanje in uporaba računa Volvo ID sta brezplačna.

Za dostop do določenih storitev boste morda morali svoj račun Volvo ID povezati z enim ali več vozili znamke Volvo.

Z registracijo računa Volvo ID potrjujete, da so podatki, ki ste nam jih posredovali, pravilni, in da ste račun Volvo ID ustvarili skladno s temi pogoji. Lahko tudi potrdite, da vam smemo pisati na e-poštni naslov, ki ste ga navedli pri registraciji računa Volvo ID. Tega e-naslova ne bomo uporabljali za namene neposrednega trženja, razen: (a) če neposredno oglašujemo izdelek ali storitev, ki sta podobna že kupljenemu izdelku oziroma naročeni storitvi, in se niste odjavili od prejemanja neposrednih trženjskih obvestil; (b) v vseh drugih okoliščinah, za katere ste nam izrecno dovolili oglaševanje.

Sprememba lastništva/glavnega voznika avtomobila znamke Volvo

V primeru spremembe lastništva in/ali glavnega voznika (če ni lastnik) vozila znamke Volvo morate nemudoma deaktivirati vse storitve, povezane s tem vozilom znamke Volvo, tako da uporabite funkcijo "ponastavi na tovarniške nastavitve". Pri nekaterih modelih oziroma letnikih modelov vozila znamke Volvo bo to ponastavitev morda moral opraviti prodajalec vozil Volvo, ki vam lahko to storitev zaračuna. Nemudoma morate tudi deaktivirati povezavo med svojim računom Volvo ID in vozilom znamke Volvo, za katerega je bil izveden prenos, ter povezavo z vsemi storitvami in z njimi povezanimi podatki. Podrobnejše informacije o tem, kako deaktivirate storitve, najdete v dokumentaciji. Za to lahko prosite tudi lokalnega prodajalca vozil Volvo ali pa se obrnete na nas.

Če bomo seznanjeni s spremembo lastništva in/ali glavnega voznika (če ta ni lastnik) vozila znamke Volvo oziroma s tem, da je z enim vozilom povezanih več računov Volvo ID, lahko nemudoma blokiramo oziroma deaktiviramo vse obstoječe povezave, razen če lahko dokažete, da ste glavni voznik oziroma da imate soglasje glavnega voznika za nadaljnjo uporabo računa Volvo ID, ki je povezan z vozilom znamke Volvo. Razen če to dovoljuje veljavna zakonodaja, lastnik vozila znamke Volvo oziroma glavni voznik nima pravice dostopa do informacij o prejšnjih lastnikih, glavnih voznikih ali računih Volvo ID, ki so bili povezani z vozilom.

STORITVE

Do številnih storitev imate dostop prek naše glavne aplikacije "Volvo Cars", ki upravlja vašo interakcijo z vozili Volvo Cars. Za uporabo aplikacije Volvo Cars potrebujete račun Volvo ID. Nekatere storitve ali funkcionalnosti so brezplačne, za druge pa potrebujete naročnino ali pa jih morate kupiti.

Digitalne storitve

Nekatera vozila Volvo so prodana ali združljiva s paketom digitalnih storitev, ki lahko vključujejo:

 • Zemljevide Google, digitalnega pomočnika Google in trgovino z aplikacijami Google Play
 • Oddaljene storitve vozila
 • vključeni podatki.

Točni izdelki in funkcije, ki so na voljo, in/ali so vključeni v digitalne storitve se lahko razlikujejo na različnih tržiščih.

Oddaljene storitve vozila

Oddaljene storitve vozila so brezžična storitev, ki je povezana z vašim vozilom znamke Volvo. Izdelek se je nekdaj imenoval Volvo On Call in bo v nekaterih primerih še vedno tako imenovan, na primer na telefonih s starejšimi različicami operacijskih sistemov, gumb VOC v vozilu ter v dokumentaciji, ki je še nismo posodobili.

S pomočjo mobilnega telefona omogoča uporabo naslednjih funkcij:

 • izvrševanje ukazov na daljavo – vklopa grelnika, zagona motorja, pošiljanja navodil za pot;
 • ogled informacij o vozilu – temperatura, doseg s preostalim gorivom ali električno energijo, odklenjena vrata, aktivacija alarma, potrebno vzdrževanje, voznikov dnevnik, poraba električne energije,
 • sledenje vozilu, ustvarjanje voznikovih evidenc.

Neposredno v vozilu Volvo omogoča uporabo naslednjih funkcij:

 • samodejno opozarjanje službe nujne pomoči v primeru prometne nesreče vozila Volvo;
 • stik s klicnim centrom družbe Volvo Cars.

Za uporabo večine funkcij morate v mobilni telefon namestiti aplikacijo Volvo Cars. Tukaj lahko preberete naš opis izdelka za digitalne storitve, ki opisuje tudi oddaljene storitve vozila.

Naročnine na digitalne storitve in oddaljene storitve vozila

Za delovanje digitalnih storitev ali oddaljenih storitev vozila je zahtevana dejavna naročnina.

Običajno je naročnina na digitalne storitve ali oddaljene storitve vozila vključena ob nakupu novega vozila Volvo car za obdobje od 3 do 5 let. Podrobne informacije za posamezne trge so na voljo pri prodajalcu ali na spletni strani družbe Volvo Cars ("prvotna naročnina").

Po izteku prvotne naročnine jo lahko podaljšate. Informacije o naročniškem razmerju najdete v poglavju Naročnine in podaljšanja.

Naročnina na digitalne storitve ali oddaljene storitve vozila je vezana na vozilo, ne na vas – če vozilo Volvo prodate, bo naročnina na voljo samo novemu lastniku. Družbo Volvo morate obvestiti, da niste več lastnik in preklicati samodejno podaljšanje naročnine, da vam je v prihodnje ne bi zaračunavali. Digitalne storitve ali oddaljene storitve vozila bodo ostale razpoložljive v povezavi z vozilom do konca ustreznega naročniškega obdobja.

Zavrnitve odgovornosti za oddaljene storitve vozila

Oddaljene storitve vozila so namenjene pomoči vozniku in potnikom v primeru nesreče ali tatvine v okviru obsega in funkcij oddaljenih storitev vozila, vendar pa: (a) to ni pogodba o zavarovanju, zato družba Volvo Cars ne nosi nikakršne škodne odgovornosti do katere koli zavarovalnice v zvezi z vašim vozilom Volvo, (b) ni funkcija za preprečevanje tatvin in ne nadomešča protivlomnih naprav, vgrajenih v vašem vozilu Volvo, (c) nima namena in ne nadomešča kakršne koli službe nujne pomoči, ki je na voljo v vaši državi in (d) jih morate uporabljati v skladu z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi. Družba Volvo Cars ne trdi in ne jamči, da vam bo ukradeno vozilo vrnjeno.

Javna polnilna mesta za električna vozila ("EPVC")

Prek naše aplikacije Volvo Cars in s pomočjo našega partnerja Digital Charging Solutions GmbH ("Digital Charging Solutions") lahko poiščete (plačljiva) javna polnilna mesta in tam napolnite svoje vozilo.

EVPC je storitev tretje osebe, za katero poleg teh pogojev veljajo splošni pogoji in pravilnik o zasebnosti podjetja Digital Charging Solutions. Storitev EPVC je plačljiva. Če želite uporabljati EVPC, morate sprejeti pogoje podjetja Digital Charging Solutions, ki jih lahko preberete tukaj in so predstavljeni tudi v funkciji polnjenja aplikacije Volvo Cars. Ko se registrirate za storitev EVPC, podjetje Digital Charging Solutions v vašem imenu ustvari račun, zato vam bo uporabo funkcije prav tako fakturiralo podjetje Digital Charging Solutions. Če že imate račun pri podjetju Digital Charging Solutions, tega računa ne boste mogli uporabljati v aplikaciji Volvo Cars.

Če se odločite za nadaljevanje ustvarjanja računa pri Digital Charging Solutions, potrjujete in sprejemate, da bo družba Volvo Cars razkrila osebne podatke, kot so kontaktni podatki (vključno z ID-jem Volvo) in podrobnosti o vozilu, podjetju Digital Charging Solutions za namene ustvarjanja računa.

Če imate težave z EVPC ali kakršna koli vprašanja o EVPC, se obrnite na podjetje Digital Charging Solutions.

Funkcija EVPC je na voljo samo za popolnoma električna vozila družbe Volvo Cars (ali električna akumulatorska vozila (BEV)), ne pa tudi za hibridna vozila; na voljo je samo na izbranih trgih.

Za informacije o tem, kako obdelujemo vaše osebne podatke, preberite naše obvestilo o zasebnosti za aplikacijo Volvo Cars, ki je na voljo tukaj, in pravilnik o zasebnosti podjetja Digital Charging Solutions, ki je na voljo tukaj.

DIGITALNA REZERVACIJA

Kaj je digitalna rezervacija?

Digitalna rezervacija je storitev Volvo Cars, ki je na voljo prek aplikacije Volvo Cars ali prek spleta in vam omogoča rezervacijo termina za servisiranje vozila Volvo ali drugih storitev Valet.

Definicije, ki se uporabljajo za digitalne rezervacije:

 • "Digitalna rezervacija" pomeni vsako ločeno potrjeno zahtevo za servisiranje ali storitve Valet.
 • "Voznik" je uslužbenec ali podizvajalec prodajalca, ki je zadolžen za prevoz vozil kupcev in najemnikov od stranke do servisa in nazaj, ta dostavo testnega vozila na lokacijo, ki jo izbere stranka, za izvedbo zamenjave najetega vozila s stranko in za dostavo novega vozila na izbrano lokacijo.
 • "Zamenjava najetega vozila" pomeni zamenjavo vozila, najetega na lizing ali po naročniški pogodbi, na izbrani lokaciji.
 • "Prodajalec" pomeni podjetje, ki posluje neodvisno od družbe Volvo Cars in je pooblaščeno za prodajo potniških vozil blagovne znamke Volvo in/ali zagotavljanje drugih povezanih storitev, vključno s storitvijo Valet.
 • "Servisiranje" pomeni posebne storitve, ki jih opredelita in se o njih sporazumeta stranka in podjetje Volvo Cars ali prodajalec v zvezi z vašim vozilom Volvo in med drugim vključujejo redno vzdrževanje, garancijska popravila itd.
 • "Testna vožnja" pomeni dostavo vozila na izbrano lokacijo in izvajanje testne vožnje.
 • "Uporabnik" pomeni zaposlenega v družbi Volvo Cars ali pri prodajalcu, ki sodeluje v storitvi Volvo Valet in spremljevalni storitvi Birdseye ter ima dostop do strankinih računov in podatkov.
 • "Valet" pomeni, da uredite prevzem in oddajo vozila Volvo v povezavi s (i) servisiranjem, (ii) dostavo vozila, (iii) testnimi vožnjami, (iv) zamenjavo najetega vozila ali (v) drugimi podobnimi storitvami, ki so na voljo prek aplikacije Volvo Cars.
 • "Dostava vozila" je dostava novega kupljenega vozila na želeno lokacijo.

Družba Volvo Cars ne izvaja servisiranja prek digitalne rezervacije – gre zgolj za tehnično platformo, ki vam omogoča rezervacijo termina za servisiranje vozila Volvo pri prodajalcu.

V načinu "Valet" bo zaposleni ali pogodbenik prodajalca prišel na dogovorjeno lokacijo na dogovorjeni datum in čas, da prevzame in vrne vaše vozilo Volvo.

Če prodajalec nudi vozila za najem (ali nadomestna vozila), lahko zagotovi enega od njih – v tem primeru morate sprejeti dodatne pogoje tega prodajalca, ki veljajo za najemna vozila.

Ko je storitev Valet opravljena, se izvede digitalna rezervacija za vračilo vozila na določeno lokacijo na določen dan in ob določeni uri.

Digitalne rezervacije lahko upravljate v aplikaciji Volvo Cars. Za izvajanje digitalne rezervacije morate storiti naslednje:

 • Naročiti morate prevzem svojega vozila Volvo na dogovorjeni lokaciji (prek aplikacije Volvo Cars ali tako da pokličete servisni center, ki bo servisiral vaše vozilo).
 • S prevzemnim voznikom (opredeljenim zgoraj) se morate srečati na dogovorjeni lokaciji na dogovorjeni datum ob dogovorjeni uri.
 • Izročiti mu morate ključ svojega vozila Volvo.
 • Upoštevati morate navodila, ki vam jih posreduje voznik.
 • Potek digitalne rezervacije lahko spremljate v aplikaciji Volvo Cars.
 • Naročiti morate vračilo vozila po postopku, ki je naveden zgoraj.

Interakcija s ponudnikom storitve

Uporaba digitalne rezervacije je brezplačna.

Servisiranje: Če niste kupili ali se naročili svoje vozilo Volvo neposredno od podjetja Volvo Cars:

 • Za Vsa dela, ki jih prodajalec izvaja na vašem vozilu Volvo, velja ločena pogodba med vami in prodajalcem.
 • Cene, ki so prikazane na digitalni rezervaciji, zagotovijo prodajalci in ne podjetje Volvo Cars. Pred servisiranjem vozila Volvo boste morali potrditi obseg in ceno servisiranja.

Storitve Valet: Družba Volvo Cars sama prek storitve Valet ne ponuja vozil. Prodajalci so odgovorni za prevzem, dostavo in skupno rabo vozil strank in/ali najetih vozil. Pogodba o uporabi storitev Valet skupaj z vsemi povezanimi stroški je sklenjena izključno med vami in prodajalcem. Družba Volvo Cars ne preverja in ne najema voznikov prodajalca. Družba Volvo Cars ne jamči, da bosta prevzem in dostava vozila prek storitve Valet uspešna.

Kakršni koli zahtevki, ki nastanejo zaradi digitalne rezervacije, storitve Valet, servisiranja ali drugih storitev, ki jih upravlja prodajalec ali voznik, ali v povezavi z navedenimi storitvami bodo izključno stvar odnosa med vami in prodajalcem. V obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja, družba Volvo Cars ne bo odgovorna za nikakršno izgubo ali škodo. Prodajalci so vedno odgovorni za dejanja ali opustitve dejanj svojih zaposlenih, agentov in pogodbenikov.

Digitalna rezervacija je zgolj tehnična platforma, ki vam omogoča rezervacijo časa servisiranja ali storitve Valet oziroma uporabnikom omogoči podporo prevzemu in dostavi vozil prek storitve Valet.

Uporabo digitalnega naročanja lahko prekinete, tako da nam pošljete e-pošto na cld-luxedata@grp.volvocars.com.

NAKUP STORITEV

Naročanje storitev

Preden lahko začnete uporabljati plačljivo storitev, morate izpolniti postopek spletnega naročila, potrditi naročilo in plačati storitev. Vzemite si čas in skrbno preverite vsak korak svojega naročila. S tem da oddate naročnino, sklenete zavezujočo pogodbo z družbo Volvo Cars za uporabo zadevne storitve ("pogodba"), razen če zavrnemo vaše naročilo.

Ko dokončate svoje naročilo, se prikaže potrditveni zaslon, nato pa vam bomo poslali tudi e-poštno sporočilo s potrdilom o plačilu/z računom, v katerem bodo navedeni vsi potrebni podatki o naročilu in vaša enolična ID-številka, na katero se lahko sklicujete pri vseh nadaljnjih poizvedbah in korespondenci o tem naročilu. V nasprotnem primeru vas lahko tudi obvestimo, da vašega naročila ne sprejemamo. Običajno to velja: (a) če ne moremo odobriti vašega plačila (b) ali če niste upravičeni do nakupa storitve.

Plačilo

Storitev se običajno plačuje prek aplikacije Volvo Cars ali prek spleta z eno od splošno razširjenih kreditnih ali debetnih kartic prek varnega sistema spletnih plačil.

Za izvajanje plačil uporabljamo storitev, ki jo upravlja tretja oseba, in s predložitvijo podatkov kreditne ali debetne kartice izrecno pooblastite našega izvajalca plačil za obračunavanje ustrezne provizije za ta način plačila, kot tudi davkov in drugih stroškov, ki nastanejo, poleg tega pa soglašate, da sme izvesti plačilno transakcijo ter uporabiti podatke vaše kartice in vse druge podatke, ki jih tretja oseba potrebuje za izvršitev transakcije (med drugim tudi za preprečevanje prevar). Za izvedbo plačilnih storitev uporabljamo izključno tretje osebe, ki so jih banke in izdajatelji kartic potrdili kot varne izvajalce plačilnih transakcij. Vso komunikacijo med našim spletnim mestom in vašo banko izvaja izvajalec plačilnih storitev, ki je tretja oseba.

PRAVICA DO PREKINITVE POGODBE

Od pogodbe lahko odstopite v roku 14 dni po oddaji naročila, ne da bi podali razlog za to.

Svojo pravico do odpovedi lahko uveljavljate tako, da nas o odstopu od pogodbe obvestite z izrecno izjavo. Izjavo odstopu od pogodbe nam lahko pošljete po pošti na zgoraj navedeni naslov ali pa stopite v stik z nami. Za podajanje izjave o odstopu lahko uporabite ta obrazec, vendar to ni obvezno.

Če se odločite za odpoved pogodbe, vam bomo brez odloga povrnili vsa plačila, ki smo jih od vas prejeli v zvezi s pogodbo. Če ste storitev že uporabljali, preden ste uveljavili svojo pravico do odpovedi, vam lahko od vračila v razumni meri odbijemo znesek, ki je sorazmeren vaši uporabi storitve.

Vračilo bomo izvedli na enak način, kot je bila izvedena prvotna plačilna transakcija. Za vračilo vam ne bomo zaračunali nobenih stroškov.

Nič v teh pogojih ne vpliva na vaše zakonske pravice, ne v zvezi z vašo pravico do odpovedi ne drugače.

Naročnine in podaljšanja

Na nekaterih trgih je mogoče podaljševanje storitve s samodejno obnovitvijo naročnine, npr. mesečno, drugje pa samo za fiksna obdobja, npr. za četrtletje ali celo leto.

Naročnino za fiksno obdobje vam zaračunamo vnaprej in naročnina se ne bo samodejno obnovila. Če imate fiksno naročnino, lahko uveljavljate svojo pravico do prekinitve pogodbe in prejmete vračilo.

Naročnine s samodejnim podaljšanjem (razen pri letni naročnini) vam bomo zaračunali pred veljavnim obdobjem naročnine. Kadar koli podate lahko obvestilo o odstopu o pogodbe in vaša naročnina bo prekinjena na začetku naslednjega naročniškega obdobja skladno z vašo pravico do prekinitve pogodbe (v 14 dneh po začetku naročniškega razmerja) in v tem primeru prejmete vračilo.

Pri naročnini s samodejnim podaljšanjem vam naročniško obdobje obračunamo vnaprej, zato lahko uveljavljate pravico do prekinitve pogodbe v 14 dneh po začetku naročniškega razmerja in v tem primeru prejmete vračilo.

DIGITALNI ZAPISI IN NASLOV IP

Omejitve uporabe

Storitev ne smete uporabljati:

 • v nasprotju z določili teh splošnih pogojev, morebitnih posebnih pogojev ali pogojev tretje osebe in/ali dokumentacije,
 • na način, ki bi bil v nasprotju z veljavnimi zakoni in predpisi, na primer z zakonodajo s področja pravic intelektualne lastnine ali s prometnimi predpisi. Prepovedana je tudi uporaba, ki bi lahko ogrozila varnost storitev oziroma bi lahko škodovala ali posegala v tehnično infrastrukturo tretje osebe ali zmožnost strank za uporabo storitev.

Ne smete poškodovati, onemogočiti ali na kakršen koli drug način ovirati delovanja storitve oziroma delovanja v zvezi z njo prek nalaganja virusov, črvov, škodljivega ali vohunskega programja, trojanskih konjev ali druge zlonamerne kode ali programov, ki bi lahko škodovali delovanju storitve. Če drugi osebi dovolite uporabljati storitev, potrjujete, da se zavedate in strinjate, da za takšno uporabo odgovarjate izključno sami. To pomeni, da bomo vsako kršitev drugega uporabnika, tako kršitev teh splošnih pogojev, morebitnih posebnih pogojev ali pogojev tretje osebe in/ali dokumentacije obravnavali kot vašo kršitev.

Ustvarjanje in/ali uporaba uporabniškega računa, ki je potreben za uporabo storitev, z lažno identiteto ali drugače s pomočjo neresničnih podatkov sta prepovedana in morda tudi kazniva.

Za nekatere storitve potrebujete geslo. V tem primeru morate izbrati geslo, ki ga bodo drugi težko uganili. Mi lahko določimo pogoje, ki bodo opredeljevali, kakšno je varno geslo. Vi sami ste odgovorni za varovanje svojega gesla in ga ne smete razkriti tretjim osebam. Če sumite, da je tretja oseba pridobila nepooblaščen dostop do vašega gesla, nemudoma spremenite geslo. Če sumite, da je tretja oseba pridobila nepooblaščen dostop do katere koli od storitev družbe Volvo s pomočjo vašega računa Volvo ID, nemudoma stopite v stik z nami.

Zagotavljate in jamčite, da ne boste delno ali v celoti prodajali, zagotavljali, prenašali, podlicencirali ali izvažali storitev (kar med drugim vključuje vso programsko opremo) kateri koli "navedeni osebi", kar pomeni kateri koli osebi, podjetju, pravni osebi ali organizaciji, ki je določena na katerem koli seznamu sankcij ali na drugačen način blokirana ali podvržena ekonomskim sankcijam, ki jih zahteva Evropska unija ("EU"), Združene države Amerike ("ZDA") ali Združeni narodi ("ZN") oziroma katera koli drug ustrezen državni organ, kar velja tudi za vse osebe, ki so v lasti ali pod nadzorom oziroma delujejo v imenu tovrstne navedene osebe. Dodatno zagotavljate in jamčite, da ne delujete za ali v imenu in ne boste na noben način delno ali v celoti prodajali, zagotavljali, prenašali ali podlicencirali storitev (kar med drugim vključuje programsko opremo) kateri koli osebi, ki se nahaja ali je organizirana v Kubi, Iranu, Severni Koreji, Siriji oziroma regiji Krim v Ukrajini. Z uporabo storitev zagotavljate in jamčite, da niste v nobeni državi, ki je na katerem od teh seznamov.

Uporabniška licenca in pravice intelektualne lastnine

Vse pravice intelektualne lastnine v zvezi s storitvami in vsebinami storitev (kar med drugim vključuje tudi programsko opremo) so v izključni lasti naših povezanih podjetij in/ali izdajateljev licenc. Če tega ne določajo ti pogoji, kakršni koli določeni pogoji in/ali dokumentacija, ne prejmete nikakršnih lastniških pravic niti pravic intelektualne lastnine.

Dodelimo vam licenco za zasebno uporabo vsebin in programske opreme, povezanih s storitvami. Ta licenca, ki lahko vključuje pravice intelektualne lastnine, je neizključna in neprenosljiva, razen če je v teh pogojih določeno drugače. Licenco se sme uporabljati izključno za namene in skladno z omejitvami uporabe, ki so navedene v teh splošnih pogojih oziroma ustreznih posebnih pogojih.

Razen če to dovoljuje zakonodaja, ne smete razdruževati, izvajati obratnega inženiringa, poskušati izpeljati izvorne kode, je spreminjati ali ustvarjati izpeljanih del programske opreme, povezane s storitvami in njenimi vsebinami. Kakršna koli kršitev te omejitve ali drugo ravnanje v nasprotju s katerim koli določilom te licence lahko privede do prekinitve zagotavljanja storitev.

Razen če je drugače navedeno, so vse oznake, logotipi podjetij, imena domen in razpoznavni znaki naše zaščitene blagovne znamke ali znamke izdajateljev licenc ter v nekaterih primerih zaščitene blagovne znamke tretjih oseb.

Licenca poteče, ko prenehajo veljati ti splošni pogoji ali posebni pogoji zaradi prekinitve pogodbe oziroma če prenehate uporabljati našo storitev ali vse storitve.

Povezave do spletnih mest in virov tretjih oseb

Storitve lahko vsebujejo povezave do spletnih mest in aplikacij tretjih oseb. Te povezave zagotavljamo samo zaradi priročnosti in ne odgovarjamo za vsebino, izdelke ali storitve, ki so na voljo na teh spletnih mestih. Z vključitvijo povezave ne izražamo, da na kakršen koli način podpiramo ciljno spletno mesto.

Zgoraj navedeno velja tudi za vse odločitve in dejanja, ki ste jih sprejeli oziroma izvedli na podlagi uporabe storitve. Pri zagotavljanju storitev izvajamo vse razumne ukrepe, da bi vaše naprave in sisteme zaščitili pred virusi, črvi, škodljivim ali vohunskim programjem, trojanskimi konji oziroma drugo zlonamerno kodo ali programi, vendar pa ne jamčimo, da niso prisotni in da ne bodo vplivali na delovanje vaših naprav in sistemov.

Dodatni pogoji za aplikacije iz trgovine z aplikacijami

Če ste dostop do storitev družbe Volvo Cars pridobili s prenosom in namestitvijo aplikacije ("zagotovljena aplikacija družbe Volvo Cars") iz trgovine z aplikacijami ali distribucijske platforme (npr. iz trgovine Apple Store, Google Play ali Amazon Appstore) (vsaka od njih je "ponudnik aplikacij"), ste s tem potrdili in sprejeli naslednje:

 • da boste to zagotovljeno aplikacijo družbe Volvo Cars uporabljali izključno na način, ki je opredeljen v pogojih za uporabo ponudnika aplikacije. Nadalje, ti splošni pogoji veljajo kot dogovor med vami in nami, ne pa tudi s ponudnikom aplikacije, podobno pa v odnosu s ponudnikom aplikacije samo mi odgovarjamo za zagotovljeno aplikacijo družbe Volvo Cars. Zato ponudnik aplikacije na nikakršen način ne odgovarja za kakršne koli storitve vzdrževanja ali podpore v zvezi z zagotovljeno aplikacijo družbe Volvo Cars.
 • Če zagotovljena aplikacija družbe Volvo Cars ne izpolnjuje nobenih veljavnih jamstev, lahko o tem obvestite ponudnika aplikacije in zahtevate povrnitev zneska, za katerega ste kupili zagotovljeno aplikacijo družbe Volvo Cars. V polnem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, ponudnik aplikacije nima nobene druge odgovornosti v zvezi z jamstvi za zagotovljeno aplikacijo družbe Volvo Cars.
 • Če uporabljate zagotovljeno aplikacijo Volvo Cars za naprave s sistemom Apple iOS ("aplikacija za iOS"), velja še naslednje:
 • soglašate, da družba Volvo Cars in ne družba Apple odgovarja za obravnavo vseh zahtevkov vas ali tretjih oseb v zvezi z aplikacijo za iOS oziroma z vašo posestjo in/ali uporabo aplikacije za iOS, kar med drugim vključuje: (i) škodno odgovornost za izdelek; (ii) vse zahtevke domnevnega neizpolnjevanja pravnih ali zakonskih obveznosti aplikacije za iOS; (iii) vse zahtevke, ki izhajajo iz zakonodaje za zaščito potrošnikovih pravic ali podobne; vse zahtevke se obravnava izključno na podlagi te pogodbe in zakonodaje, ki velja za nas kot ponudnika aplikacije za iOS.
 • soglašate, da bo v okvirih, ki jih določajo ti pogoji, družba Volvo Cars in ne družba Apple odgovorna za preiskovanje, obrambo, poravnavo ali zavrnitev vseh zahtevkov tretjih oseb v zvezi z morebitnimi kršitvami pravic, ki izhajajo iz intelektualne lastnine, povezanih z vašo posestjo in/ali uporabo aplikacije za iOS.
 • izjavljate in jamčite, (i) da ne prebivate v državi, za katero velja embargo vlade ZDA, ali državi, ki jo je vlada ZDA opredelila kot "podpornico terorizma"; (ii) in da niste na nobenem seznamu vlade ZDA z osebami, za katere veljajo prepovedi ali omejitve;
 • soglašate, da boste pri uporabi aplikacije za iOS upoštevali vse veljavne pogodbene pogoje tretjih oseb (npr. pri uporabi aplikacije za iOS ne boste kršili pogojev pogodbe za brezžične podatkovne storitve).
 • Soglašate, da so družba Apple in njena hčerinska podjetja upravičena tretja oseba teh pogojev v obsegu, ki se nanaša na vašo licenco za iOS. Ko sprejmete te pogoje, družba Apple pridobi pravico (in se predvideva, da je to pravico sprejela) za uveljavljanje teh pogojev v odnosu z vami, v obsegu, v katerem se nanašajo na licenco za aplikacijo za iOS, saj so upravičena tretja oseba na podlagi te aplikacije.

PRAVNE ZADEVE

Spremembe splošnih pogojev, posebnih pogojev ali storitev

Občasno bomo morda spremenili te splošne pogoje ali posebne pogoje. Kadar bodo te spremembe bistvene ali bodo bistveno vplivale na vas ali vaše obveznosti, vas bomo o njih obvestili 30 dni vnaprej. Morda boste za nadaljnjo uporabo storitev morali sprejeti spremenjene splošne ali posebne pogoje ali pa bo veljajo, da jih z nadaljnjo uporabo sprejemate.

Kadar koli lahko dodamo ali odstranimo storitve in funkcije oziroma lastnostni storitev ter prenehamo, v celoti ali delno, omogočati ali zagotavljati dostop do posameznih storitev; lahko tudi v splošnem smislu spremenimo storitve ali dostop do njih, da zagotovimo njihovo delovanje in posodabljanje.

Če se ne strinjate s spremembami teh splošnih pogojev, posebnih pogojev in/ali s spremembami storitev samih, lahko kadar koli skladno s pogoji za prekinitev pogodbe prenehate uporabljati storitve in tako prekinete veljavnost teh splošnih pogojev in posebnih pogojev.

Izjava o odklonitvi jamstev

Razen če je drugače določeno v teh pogojih in v obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja, ne mi ne naša povezana podjetja ne prevzemamo nikakršne škodne odgovornosti do vas ali katere koli tretje osebe, ki bi izhajala iz našega zagotavljanja storitev ali bi bila povezana z njim, oziroma za kakršen koli spor, nesoglasje ali zahtevek, ki bi izhajal iz vaši dejanj ali opustitev dejanj oziroma v zvezi z njimi ali z zagotavljanjem storitev. Zahtevki, ki nastanejo zaradi storitve tretje osebe ali v povezavi z njo, so izključno omejeni na vas in to tretjo osebo. V obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja, družba Volvo Cars ne bo odgovorna za nikakršno izgubo ali škodo.

Storitve na voljo "kakršne so", brez kakršnih koli jamstev ali garancij, vključno s tem, da bi morale storitve ali vsebine ustrezati vašim zahtevam ali biti na voljo neprekinjeno na varen in brezhiben način, ali v zvezi s kakovostjo, natančnostjo, pravočasnostjo, resničnostjo, popolnostjo ali zanesljivostjo storitev oziroma vsebin. Brez da bi kakor koli omejevali prej navedeno, mi in naša povezana podjetja izrecno odklanjamo vsa jamstva glede primernosti za prodajajo, ustreznosti za določen namen in preprečevanja motenj ali posegov v storitev ter jamstva v zvezi s prodajo ali uporabo za komercialni namen.

Nič v teh pogojih ne izključuje, omejuje ali spreminja katerega koli jamstva, garancije, določila ali pogoja, pravice ali domnevnega ali naloženega ukrepa po kateri koli zakonodaji, če teh ni mogoče zakonito izključiti, omejiti ali spremeniti.

Omejitev odgovornosti

Razen če je drugače določeno v teh pogojih, in v obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja, ne mi ne naša povezana podjetja ne odgovarjamo za morebitno:

 • naključno, posebno, eksemplarično, zakonsko predpisano ali kazensko odškodnino, vključno z izgubo dobička, podatkov ali dobrega imena, prekinitvijo storitve, poškodbo računalniške opreme in okvaro sistema ter za stroške nadomestne storitve, ki izhaja iz teh splošnih pogojev oziroma iz uporabe ali nezmožnosti uporabe storitev ali vsebin, na podlagi garancije, pogodbe, odškodninskega zahtevka (vključno z malomarnostjo), škodne odgovornosti za izdelek ali kakršne koli druge pravne podlage, ne glede na to ali smo bili mi ali naša povezana podjetja obveščeni o možnosti nastanka tovrstne škode ali pa smo ravnali malomarno, in niti v primeru, da omejeno pravno sredstvo, ki je opredeljeno v tem dokumentu, ni učinkovalo, kot je bilo predvideno.
 • kodo, ki presega znesek, ki ste ga nam plačali za uporabo storitev v obdobju 12 mesecev pred dogodkom, na katerem temelji zahtevek.

Obdobje veljavnosti in prekinitev

Ti pogoji ostanejo veljavni, dokler ne odpoveste storitev ali popolnoma prenehate uporabljati vse storitve.

Katero koli ali vse storitve lahko kadar koli nehate uporabljati in v tem primeru ti pogoji ion posebni pogoji ali pogoji tretjih oseb ne bodo več veljali za vas. Tako ne boste imeli več nobenih obveznosti po teh splošnih pogojih ali morebitnih zadevnih posebnih pogojih ali pogojih tretjih oseb.

Če prenehate uporabljati določeno storitev, bodo ti pogoji in morebitni posebni pogoji ali pogoji tretjih oseb še naprej veljali za storitve, ki jih boste še naprej uporabljali.

Pridržujemo si pravico trajno ali začasno prekiniti zagotavljanje storitev in prekiniti ali začasno ukiniti veljavnost teh splošnih pogojev in/ali morebitnih posebnih pogojev v primeru (a) vaše dejanske ali utemeljeno domnevne kršitve teh splošnih pogojev in/ali morebitnih posebnih pogojev, (b) naše odločitve o ukinitvi storitve v njeni trenutni obliki, po celem svetu ali na določenem geografskem območju oziroma (c) zaradi katerega koli podobnega poslovnega razloga, ki se nam po naši izključni presoji zdi primeren razlog za ukinitev storitve. Če bo družba Volvo Cars nameravala ukiniti katero koli storitev, boste o tem obveščeni v razumnem roku pred prekinitvijo storitve.

S preklicem teh pogojev ne boste več mogli uporabljati storitev.

Prekinitev ne bo vplivala na tista določila v teh pogojih ali morebitnih posebnih pogojih ali pogojih tretjih oseb, ki so po svoji naravi namenjena temu, da se njihova veljavnost ohrani tudi po izteku veljavnosti teh pogojev, vključno s/z (a) odklonitvijo jamstev, (b) omejitvijo odgovornosti, (c) prenosom ter (d) veljavno zakonodajo in pristojnim sodiščem.

Prenos

Nobena od pogodbenic ne sme pravic ali obveznosti, ki jih opredeljujejo ti splošni pogoji ali morebitni posebni pogoji, prenesti na tretjo osebo brez predhodnega pisnega soglasja druge pogodbenice. Nasprotno pa lahko mi naše pravice in obveznosti, ki jih opredeljujejo ti splošni pogoji in/ali morebitni posebni pogoji, prenesemo na katero koli povezano podjetje.

Veljavna zakonodaja in pristojno sodišče

Razen če drugače določa veljavna zakonodaja, se te splošne pogoje, vse morebitne posebne pogoje in vsako uporabo storitev družbe Volvo tolmači in uveljavlja po veljavni zakonodaji Slovenije, izključujoč mednarodno konvencijo Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga, ne glede na morebitna nesoglasja z načeli posameznih zakonov. Vsi zahtevki, ki izhajajo iz teh splošnih pogojev in morebitnih posebnih pogojev, bodo obravnavani pred okrožnim sodiščem v Ljubljani, razen če drugače določa veljavna zakonodaja.

Poleg tega Evropska komisija vsem rezidentom EU nudi spletno platformo za reševanje sporov, ki je na voljo na naslovu: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Če nas želite opozoriti na kakršno koli zadevo, stopite v stik z nami.