Politik om beskyttelse af kundens personoplysninger

Anvendelsesområde og formål

Denne politik gælder for behandling af kundernes personoplysninger i Volvo Car Group (benævnt "Volvo Cars" eller "vi").

Formålet med denne politik er at give vores nuværende, tidligere og potentielle kunder (samlet benævnt "kunder" eller dig) en generel forståelse af:

 • De omstændigheder, hvorunder vi indsamler og behandler dine personoplysninger.
 • Hvilke typer personoplysninger vi indsamler.
 • Begrundelsen for at indsamle dine personoplysninger, og
 • Hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Engagement

Behandlingen af dine personoplysninger er en vigtig del af vores levering af produkter og serviceydelser til dig. Vi sætter pris på den tillid, du viser os ved at give os dine personoplysninger, og betragter dit privatliv som en væsentlig del af de serviceydelser, vi tilbyder.

For at beskytte dine personoplysninger og samtidig øge kundeværdien og tilbyde bedre og sikrere kørselsoplevelser, overholder vi følgende fem generelle principper.  

Valgfrihed

Dine personoplysninger tilhører dig. Vi bestræber os på ikke at gøre nogen antagelser om dine personlige præferencer og tilstræber at udforme vores serviceydelser sådan, at du kan vælge, om du vil dele dine personoplysninger med os.

Interesseafvejning

Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig af hensyn til udøvelse af en berettiget interesse, og hvis denne interesse vejer tungere end behovet for at beskytte dine personoplysninger, kan vi behandle nogle personoplysninger uden dit udtrykkelige samtykke. Se afsnittet "Samtykke" nedenfor for at få yderligere oplysninger.

Vi vil vurdere, om en sådan berettiget interesse eksisterer, på grundlag af de potentielle fordele (herunder sikkerheden for) vores kunder og offentligheden.

Proportionalitet

Volvo Cars bestræber sig på kun at behandle kunders personoplysninger, som er passende, relevante og nødvendige i forhold til det formål, de er blevet indsamlet til.

Vi tilstræber at anonymisere dine personoplysninger, når et formål eller en opgave kan udføres med anonyme data. Hvis vi kombinerer anonymiserede eller ikke-personlige oplysninger med dine personoplysninger, vil de blive behandlet som personoplysninger, så længe de forbliver samlet.

Gennemsigtighed

På anmodning vil Volvo Cars give kunderne yderligere oplysninger om behandling af personoplysninger, hvilket kan omfatte uddrag fra interne direktiver og retningslinjer.

Overholdelse af lovgivning

Det er Volvo Cars' politik at overholde gældende love, regler og forskrifter vedrørende privatlivets fred og databeskyttelse i hvert eneste land, hvor vi driver virksomhed. Om nødvendigt vil vi tilpasse vores behandling af dine personoplysninger som beskrevet i denne politik for at sikre overholdelse af lovgivningen.

Nyttige definitioner

Følgende udtryk, der anvendes i hele denne politik, har den betydning, der er fastsat i EU-direktiv 95/46/EF om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger. Derfor:

"Dataansvarlig" betyder den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller ethvert andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilket formål og med hvilke midler der må foretages behandling af personoplysninger.

"Databehandlingsvirksomhed" betyder en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, institution eller ethvert andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne.

"Personoplysninger" betyder alle oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person ("dataemne"). Ved identificerbar person forstås en person, der kan identificeres direkte eller indirekte, navnlig ved henvisning til et identifikationsnummer eller et eller flere specifikke kendetegn for denne persons fysiske, fysiologiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

"Behandling" betyder enhver procedure eller række af procedurer, som udføres på personoplysninger, eventuelt automatisk, såsom indsamling, registrering, sortering, opbevaring, tilpasning eller ændring, hentning, læsning, brug, videregivelse ved overførsel, formidling eller på anden måde gøre dem tilgængelige, sammenstilling eller samkøring, blokering, sletning eller tilintetgørelse.

"Følsomme personoplysninger" betyder personoplysninger, der viser racemæssig eller etnisk oprindelse, politiske meninger, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, og behandling af oplysninger om helbredsforhold og seksuelle forhold. 

Dataindsamling

Du kan give os oplysninger om dig eller din bil, når du bruger Volvo Cars' serviceydelser i eller uden for en bil eller ved anden kontakt med Volvo Cars, fx gennem vores hjemmesider eller kundecentre. Vi kan også indhente den type oplysninger fra vores autoriserede forhandlere, værksteder og andre tredjeparter. Disse oplysninger ("kundeleverede personoplysninger") kan omfatte:

 • Dine kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse mv.).
 • Demografiske oplysninger (alder, civilstand, husstandens sammensætning mv.).
 • Biloplysninger (chassisnummer (VIN), model, købsdato, servicehistorik mv.).
 • Lokaliseringsoplysninger genereret af dine aktiviteter (vejvisning, søgeforespørgsler, lokalitetsdeling mv.) og
 • Data vedrørende dit køb og din brug af vores produkter og serviceydelser (kundepræferencer og -indstillinger, købshistorik, Volvo ID, MyVolvo mv.).
 • Din bil vil også automatisk indsamle data vedrørende bilen og dens omgivelser, primært af teknisk karakter og ikke direkte relateret til dig som person. Disse data ("bilregistrerede data") er typisk tilknyttet chassisnummeret (VIN) og kan derfor evt. spores til dig. Bilregistrerede data kan bl.a. omfatte:
 • Sikkerhedsoplysninger (om airbags eller selestrammere har været udløst, om døre og ruder er låst eller åbne mv.).
 • Systemfunktionstatus (for motor, gasspjæld, styretøj, bremser mv.).
 • Kørselsdata (kørehastighed, brug af bremse- og speederpedal, ratbevægelser mv.).
 • Lokaliseringsdata (bilens position i tilfælde af en ulykke mv.) og
 • Data vedr. omgivelserne (temperatur uden for bilen, billeder mv.).

Oplysninger om bestemte bilregistrerede data er også indeholdt i instruktionsvejledningen.

Vi er især omhyggelige og anvender yderligere foranstaltninger, hvis og når vi indsamler og behandler følsomme personoplysninger, som det kræves i henhold til gældende lov. I det omfang personlige identifikationsnumre og kreditkortnumre opbevares af Volvo Cars, bliver disse oplysninger også betragtet som følsomme. For at undgå tvivl skal det bemærkes, at gældende lov muligvis kræver, at andre typer data ligeledes behandles som følsomme personoplysninger. I visse lande begrænser den gældende lovgivning muligvis også adgangen til at behandle lokaliseringsdata.

Meddelelse

Hvis det er praktisk muligt eller kræves i henhold til gældende lov, vil vi, ved indsamling eller registrering af dine personoplysninger give dig (i) specifikke oplysninger om formålet med behandlingen af dine personoplysninger, (ii) oplysninger om identiteten af den dataansvarlige, (iii) oplysninger om identiteten af eventuelle tredjeparter, som oplysningerne måtte videregives til, og (iv) andre oplysninger, som måtte være nødvendige for at sikre, at du er i stand til at beskytte dine rettigheder.

Ovenstående oplysninger gives fx, når du køber en bil, i bilens infotainmentsystem, mobile applikationer udviklet af Volvo Cars, på www.volvocars.com eller på anden måde i en aftale, du indgår med Volvo Cars.

Samtykke

Hvis det er praktisk muligt eller kræves i henhold til gældende lov, vil vi indhente dit samtykke, før vi indsamler eller anvender dine personoplysninger. Anmodningen om dit samtykke vil være tydelig og give dig et rimeligt grundlag for at træffe en beslutning. Dit samtykke kan altid tilbagekaldes, fx ved at opsige en bestemt serviceydelse eller ved at kontakte Volvo Cars på den adresse, der er anført i afsnittet "Information og adgang" nedenfor.

Indsamling og brug af bilregistrerede data kan være nødvendig (i) for at teknikere kan diagnosticere og afhjælpe fejl i bilerne under service og vedligeholdelse af biler, (ii) for Volvo Cars' produktudvikling, fx til forbedring af bilernes kvalitet og sikkerhedsfunktioner, (iii) til administration af Volvo Cars' garantiforpligtelser og (iv) for at opfylde gældende lovkrav.

Ved indsamling eller brug af bilregistrerede data til disse formål og til lignende berettigede interesser hos Volvo Cars vil vi normalt ikke indhente dit samtykke, medmindre det skønnes nødvendigt i det enkelte tilfælde eller kræves af gældende lov.

Volvo Cars' autoriserede forhandlere og værksteder

Volvo Cars lægger vægt på overholdelse af strenge regler om databeskyttelse i sine kontrakter med autoriserede forhandlere og værksteder. Bemærk dog, at Volvo Cars og dets autoriserede forhandlere og værksteder er separate juridiske enheder, og at vi normalt ikke er ansvarlige, hvis sådanne enheder ikke følger gældende love. Hvis du har spørgsmål vedrørende en forhandlers eller et værksteds brug af dine personoplysninger, bedes du kontakte forhandleren eller værkstedet direkte. 

Tredjepartsprogrammer

Du er muligvis i stand til at få adgang til programmer og andre serviceydelser tilknyttet en bil, men leveret af en tredjepart, hvilket fx evt. kræver overførsel af lokaliseringsdata og andre bilregistrerede data til tredjepart. Volvo Cars er ikke ansvarlig for indsamling eller brug af personoplysninger i tredjepartsprogrammer eller -serviceydelser og anbefaler, at du nøje læser de vilkår og betingelser, der gælder for (og en eventuel fortrolighedserklæring relateret til) disse applikationer eller serviceydelser inden brug af dem. Hvis du har spørgsmål om en bestemt tredjeparts brug af dine personoplysninger, bedes du kontakte tredjeparten direkte.

Databrug

De personoplysninger, som Volvo Cars indsamler om dig og bilen, vil blive anvendt til:

 • At give dig bedre produkter og serviceydelser, herunder bekræfte din berettigelse til visse indkøb og serviceydelser samt tilbyde dig skræddersyede produkter og oplevelser.
 • At informere dig om opdateringer af eller ændringer i vores produkter og serviceydelser, herunder, men ikke begrænset til, ændringer i vores vilkår og betingelser samt politikker.
 • At informere dig om nye produkter, serviceydelser og begivenheder.
 • At levere support og serviceydelser i tilknytning til bilen (garantiservice, tilbagekaldelsesoplysninger mv.).
 • Produktudviklingsformål, fx for at forbedre bilens ydeevne, kvalitet og sikkerhed.
 • At vurdere og forbedre vores udbud til og kommunikation med kunder.
 • At overholde gældende lovkrav.

I forbindelse med de fleste behandlingsprocesser kan du fravælge vores brug af dine personoplysninger ved at opdatere dine præferencer, afbestille en bestemt serviceydelse, tilbagekalde dit samtykke til behandling af dine personoplysninger ved at kontakte Volvo Cars på den adresse, der er anført i afsnittet "Information og adgang" nedenfor eller på anden vis meddelt af os. Du kan dog normalt ikke fravælge behandling af dine personoplysninger, medmindre andet følger af gældende lov:

 • I forbindelse med visse former for indsamling og yderligere behandling af dine bilregistrerede data (se afsnittet "Samtykke" ovenfor)
 • som vi udfører for at sende dig vigtige meddelelser, såsom ændringer i vores vilkår og betingelser og politikker, eller i tilfælde af tilbagekaldelse af produkter
 • som vi udfører i henhold til vores juridiske forpligtelser.

Opbevaring

Vi vil kun opbevare dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er skitseret i denne politik, eller de formål, som du på anden måde er blevet underrettet om.

Det betyder, at når du har givet samtykke til, at vi behandler dine personoplysninger, vil vi beholde dine data i overensstemmelse med dit samtykke, og/eller indtil du tilbagekalder dit samtykke. Hvis du har tilbagekaldt dit samtykke, vil vi muligvis alligevel beholde visse personoplysninger i en periode, der er nødvendig for at vi kan overholde vores juridiske forpligtelser og forsvare os i retstvister. Hvis vi ikke har fået dit samtykke til behandlingen, vil dataene kun blive opbevaret i den tidsperiode, der er tilladt ved lov.

Datakvalitet

Når vi behandler dine personoplysninger, bestræber vi os på at sikre, at de er korrekte og opdaterede. Vi tilstræber at slette eller berigtige personoplysninger, der er urigtige eller ufuldstændige. Yderligere oplysninger om din ret til at sikre nøjagtigheden af dine personoplysninger, som vi er i besiddelse af, finder du i afsnittet "Information og adgang" nedenfor.

Information og adgang

Som anført i afsnittet "Meddelelse" ovenfor vil vi muligvis give dig specifikke oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger ved indsamling eller registrering af de pågældende data.

En gang om året har du ret til at anmode om og gratis modtage informationer om, (i) hvilke personoplysninger om dig vi behandler, (ii) hvor der indsamles personoplysninger, (iii) formålet med behandlingen, og (iv) med hvilke modtagere eller kategorier af modtagere personoplysningerne deles. Anmodninger om de pågældende oplysninger skal sendes skriftligt og være personligt underskrevet af dig og indeholde oplysninger om navn, adresse og helst din e-mailadresse. Du har også ret til at anmode om, at vi retter, spærrer eller sletter eventuelle urigtige oplysninger om dig. Anmodninger skal sendes til: Volvo Car Corporation, att.: The Data Protection Officer, SE-405 31 Göteborg, Sverige.

Dine anmodninger vil blive behandlet på en hurtig og korrekt måde. Anmodninger om at slette personoplysninger vil være underlagt eventuelle gældende lovkrav. Når gældende lovgivning foreskriver, at der opkræves et administrationsgebyr for at følge en sådan anmodning, vil Volvo Cars muligvis opkræve et administrationsgebyr.

Derudover kan du få adgang til en oversigt over visse kundeleverede personoplysninger, som Volvo Cars er i besiddelse af, og rette eller opdatere dine oplysninger, ved at logge ind på din MyVolvo-konto.

Sikkerhed

Volvo Cars bestræber sig på at iværksætte de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, hændeligt tab eller ændring, uautoriseret videregivelse eller adgang og enhver anden form for ulovlig behandling. Vores mål er at sikre, at sikkerhedsniveauet og de foranstaltninger, der er vedtaget for at beskytte dine personoplysninger, er passende for de risici, der gælder for typen og anvendelsen af dine personoplysninger.

Oplysninger til tredjepart

Volvo Cars vil muligvis dele dine personoplysninger:

 • Med andre Volvo Cars-driftsenheder.
 • Med Volvo Cars' autoriserede forhandlere og værksteder med det formål at distribuere produkter og serviceydelser og andre informationer til dig.
 • Med leverandører, der leverer serviceydelser til Volvo Cars i overensstemmelse med aftaler om databehandling (som krævet ved lov).
 • Med andre samarbejdspartnere med det formål at distribuere produkter og serviceydelser og andre informationer til dig eller til forsknings- og udviklingsformål.
 • I forbindelse med salg eller overdragelse af en Volvo Cars-driftsenhed eller dens aktiver.
 • I henhold til lovgivningskrav, fx i forbindelse med en offentlig undersøgelse, tvist eller anden juridisk proces eller anmodning; og
 • Når vi i god tro mener, at videregivelse af oplysningerne er nødvendig for at beskytte vores rettigheder, fx for at undersøge potentiel krænkelse af vores vilkår og betingelser, eller for at påvise, forebygge eller afsløre svig eller andre sikkerhedsproblemer.

Når en Volvo Cars-driftsenhed fungerer som dataansvarlig for dine personoplysninger, vil dine personoplysninger som hovedregel kun blive videregivet til tredjepart, hvis driftsenheden har modtaget dit samtykke hertil. Dog vil vi muligvis dele dine personoplysninger uden dit samtykke, medmindre vi mener, at dit samtykke er nødvendigt i det enkelte tilfælde eller er påkrævet ved lov, i følgende situationer:

 • Bilregistrerede data, der behandles med andre formål end at sikre eller udvikle vores produkter og serviceydelser eller for at administrere vores juridiske forpligtelser.
 • Overførsel af dine personoplysninger mellem Volvo Cars' driftsenheder.
 • Overførsel af dine personoplysninger til leverandører, der leverer serviceydelser til Volvo Cars internt.
 • Situationer, hvor videregivelse af oplysningerne er påkrævet ved lov, og
 • Situationer, hvor det anses for nødvendigt for at sikre en berettiget interesse hos Volvo Cars (fx for at beskytte vores juridiske rettigheder, som beskrevet ovenfor). 

Når vi videregiver dine personoplysninger til tredjeparter eller mellem Volvo Cars' driftsenheder, vil vi vurdere, om videregivelsen kræver yderligere beskyttelsesforanstaltninger (fx hvis en grænseoverskridende overførsel af personoplysninger måtte forekomme).

Databehandling på vores vegne

Vi begrænser adgang til dine personoplysninger til Volvo Cars' medarbejdere og leverandører, der skal bruge oplysningerne for at kunne behandle dem på vores vegne, og som er kontraktligt forpligtet til at sikre dine personoplysninger og holde dem fortrolige. Vi tilstræber at vælge den mulighed for databehandling, der bedst sikrer integriteten af dine personoplysninger over for tredjepart.

Marketing

Vi vil ikke sælge eller udveksle dine personoplysninger med tredjepart, medmindre vi har dit samtykke til det.

Vi vil ikke dele dine personoplysninger med tredjeparter til disses markedsføringsformål, medmindre vi har fået dit samtykke hertil. Hvis du har givet samtykke hertil, men ikke længere ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra en tredjepart, bedes du kontakte den pågældende tredjepart direkte.

Vi vil muligvis sende dig oplysninger om nye produkter, serviceydelser, begivenheder eller lignende markedsføringsaktiviteter. Hvis du ønsker at afmelde et bestemt e-mail-nyhedsbrev eller lignende meddelelse, bedes du følge anvisningerne i den pågældende meddelelse. Du kan også bruge din MyVolvo-konto til at fravælge bestemte typer meddelelser fra Volvo Cars og ændre tidligere valgte præferencer.

Websteder og cookies

Alle Volvo Cars' websteder, som er åbne for vores kunder, indeholder en erklæring om online-fortrolighed og oplysninger om vores brug af cookies. I visse lande er der også en onlineprocedure for accept eller afvisning af cookies. Se venligst http://www.volvocars.com/dk/v/legal/cookies for at få yderligere oplysninger om vores brug af cookies.

Vi opfordrer dig til at gennemlæse og overveje de relevante erklæringer og oplysninger, når du besøger vores websteder.

Ændringer

Volvo Cars forbeholder sig ret til at ændre denne politik fra tid til anden. Datoen for seneste ændring er angivet i slutningen af dette dokument. Hvis vi foretager ændringer i denne politik og den måde, vi bruger dine personoplysninger på, vil vi vise en opdateret version af politikken.