Artikelversion 2020.275.0

Politik om beskyttelse af kunders data

Træder i kraft den:

Udgivet den:

17w38 - Support site - Legal icon

Denne politik om beskyttelse af data forklarer, hvordan Volvo Car Corporation, deres nationale salgsvirksomheder og associerede forhandlere inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (i det følgende "Volvo Cars", "vi", "vores" og "os") behandler data fra kunder i forbindelse med vores primære produkter og tjenester.

Nedenfor kan du finde information om:

Dette er ikke en meddelelse om databeskyttelse i henhold til artikel 13 GDPR, men snarere en generel erklæring om praksisser, som suppleres af meddelelser om beskyttelse af privatlivets fred under GDPR, såsom:

Denne politik om beskyttelse af data gælder ikke for:

 • vores nationale salgsvirksomheder uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde;
 • autoriserede Volvo Car-forhandlere, medmindre de er en del af Volvo Car Group;
 • autoriserede Volvo Car-importører;
 • tredjeparter, som du giver dine oplysninger til direkte (såsom abonnementtjenester, forsikringsselskaber, tredjeparts appleverandører og så videre);
 • hvis din Volvo-bil er udstyret med Google Android-operativsystem, gælder denne politik om beskyttelse af data ikke for Googles behandling af dine personoplysninger.

Disse enheder er uafhængige dataansvarlige fra Volvo Cars og er ansvarlige for deres egen indsamling af oplysninger. Referer direkte til disse enheder og deres særlige meddelelser om beskyttelse af privatlivets fred for mere information.

1. Hvilke personoplysninger vi generelt behandler

Behandling af dine personoplysninger er afgørende for os for at gøre os i stand til at levere vores produkter og tjenester til dig. Vi sætter pris på den tillid, du viser os ved at give os dine personoplysninger, og vi anser privatlivsbeskyttelse for at være en helt afgørende del af de serviceydelser, vi tilbyder. Når du anvender vores biler eller apps, er vi nødt til at behandle personoplysninger, dvs. information, som vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person. Når vi behandler dine oplysninger, gør vi det med dit samtykke, for at udføre en kontrakt, opfylde vores juridiske forpligtelser eller forfølge vores egne legitime interesser. Retsgrundlaget afhænger altid af de specifikke personoplysninger og behandlingsaktiviteter i det individuelle tilfælde og er angivet i den relevante meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred for det/den pågældende produkt eller tjeneste.

Generelt kan de oplysninger, vi behandler, omfatte følgende kategorier, som er beskrevet mere udførligt i den enkelte relevante meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred for det/den pågældende produkt eller tjeneste:

 • Identifikationsdata såsom dit navn, din adresse, dit telefonnummer, din e-mailadresse osv.
 • Tekniske data om din bil, såsom stelnummer (VIN), model, købsoplysninger, vedligeholdelseshistorik, statistik om brug af bilen osv.
 • Køreanalysedata såsom sensoraflæsninger, fejlkoder, kilometerstand, start/stop-tider, sikkerhedsdata, emissionsdata, søgeforespørgsler, navigationstjenester, bilposition osv.
 • Kontraktdata såsom information om køb og brug af vores produkter og tjenester samt kundepræferencer/-indstillinger, ordrehistorik, Volvo ID osv.
 • Øvrige data, som genereres ved behandling af din anmodning, f.eks. data fra vores Volvo On Call eller Pick-up & Delivery Service, kredithistorik og bankoplysninger osv.

I visse tilfælde indsamler vi ikke dine personoplysninger direkte fra dig, men modtager dem i stedet fra tredjeparter – men kun hvis det er tilladt ved lov. Et eksempel på, at vi modtager dine personoplysninger andetsteds fra, er, når vi kontrollerer kreditværdighed – i dette tilfælde modtager vi oplysninger om din kreditværdighed fra kreditagenturer for at beskytte vores egne legitime interesser. Hvis vi indsamler dine personoplysninger fra en tredjepart, påpeger vi dette separat i vores individuelle meddelelser om beskyttelse af privatlivets fred.

Når Volvo Cars behandler personoplysninger om dig, sker dette under følgende omstændigheder, som er beskrevet mere udførligt i den enkelte relevante meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred for det/den pågældende produkt eller tjeneste:

 • Vi har brug for oplysningerne for at opfylde en kontrakt med dig: når du bestiller en bil eller dele til en bil, samt forskellige tjenester, som vi tilbyder, skal vi behandle dine oplysninger for at levere produktet eller tjenesten til dig.
 • Vi er retligt forpligtet til at behandle dine oplysninger: der er situationer, hvor forskellige love pålægger os at behandle oplysninger om dig. Dette kan være tilfældet for forskellige bilfunktioner, såsom eCall (der, når den er aktiveret, skal sende specifikke typer af data til beredskabstjenesten), vores produktgarantier (som vi kun kan yde, hvis vi ved, hvilken bil du har købt og hvornår, samt andre betingelser vedrørende den garantidækkede hændelse), når vi modtager et pålæg om videregivelse af oplysninger fra retshåndhævende myndigheder eller domstole, samt vores retlige og lovmæssige forpligtelser – for eksempel under kommerciel, skattemæssig, hvidvasknings-, straffe- og finansiel ret – og for at sikre, at vi overholder officielle krav.
 • Vi har en vægtig interesse: Vi behandler dine personoplysninger for at forsyne dig med funktioner i bilen, garantitjenester eller tilbagekaldelsesoplysninger; for løbende at forbedre ydelsen, kvaliteten og sikkerheden for vores biler, produkter og tjenester; samt forfølge juridiske rettigheder eller forsvare retstvister. Volvo Car-enheder, som leverer bagudbetalte tjenester, udfører muligvis kontroller af kreditværdigheden for at godkende udførelse af tjenesten til dig (for eksempel Care by Volvo).
 • Du accepterer behandlingen af dine oplysninger: I andre situationer vil vi bede om din tilladelse til behandling af personoplysninger.

2. Vores tilgang til kundevalg og -kontrol

Vi beder om dit samtykke, når et sådant samtykke er påkrævet, for at vi kan behandle dine personoplysninger. Vi anser kundens valg for at være en vigtig bemyndigelse, men vi er også opmærksomme på, at samtykke til behandling af personoplysninger ikke altid er den rette løsning – som følge heraf (og medmindre gældende lov kræver en anden tilgang) beder vi ikke om samtykke til behandling af personoplysninger, når for eksempel: dette sker som led i en kontrakt med dig, når vi efterkommer en retlig forpligtelse, eller når behandling af personoplysninger er nødvendig for legitime interesser, som forfølges af os eller en tredjepart (medmindre dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder vejer tungere end vores interesser). Behandling af personoplysninger til vores legitime interesser kan for eksempel omfatte den behandling, som finder sted som led i sikkerhedsfunktionerne i vores biler, levering af forbundne tjenester til vores kunder og undersøgelse af fremtidige udviklinger af vores produkter og applikationer.

Nogle gange kan blot det at køre i en Volvo-bil betyde, at der som standard skal behandles personoplysninger. Vi stræber efter at informere vores kunder om dette, før de køber bilen, så de kan træffe en kvalificeret beslutning.

3. Hvem vi deler dine persondata med

For at levere vores tjenester deler vi også dine oplysninger med andre modtagere inden for EØS, for eksempel vores associerede selskaber, databehandlere og andre offentlige og private enheder, såsom vores tjenesteudbydere.

Vi deler oplysninger med andre modtagere, i videst muligt omfang efter pseudonymisering, i nogle få begrundede tilfælde:

 • som led i vores sædvanlige forretningsaktiviteter anvender vi rutinemæssigt tredjeparts enheder, som leverer tjenester til os, hvilket kræver adgang til de oplysninger, vi ligger inde med, eller behandler oplysninger på vores vegne – i den Europæiske Union kaldes disse tredjeparts enheder "databehandlere";
 • vi indlejrer teknologi i vores biler, som indebærer, at tredjeparts leverandørerne indsamler oplysninger direkte fra bilerne, til deres egne formål (som i den Europæiske Union kaldes "separate databehandlere");
 • vi deler oplysninger med forskningsinstitutter og universiteter som led i vores forskningsaktiviteter;
 • vi deler også oplysninger med offentlige myndigheder, hvor vi bidrager til initiativer i samfundets interesse (såsom overvågning af vejforhold), og retshåndhævende myndigheder, når de har brug for oplysninger til at udføre deres kriminalitetsforebyggende og sanktionsaktiviteter; og
 • I begrænsede situationer og som regel kun i anonymiseret form monetiserer vi oplysninger gennem licensaftaler og andre kontraktmæssige aftaler med private enheder.

Dette gælder naturligvis frivillig datadeling. Vi kan også videregive dine oplysninger til retshåndhævende myndigheder, domstole, tilsynsmyndigheder, andre offentlige institutioner eller andre tredjeparter, som nødvendigt for at Volvo Cars opfylder juridiske og lovmæssige forpligtelser, og for at forsvare os selv mod retskrav eller for at håndhæve vores egne retskrav. Det kan også være nødvendigt at dele dine oplysninger for at beskytte tredjeparters rettigheder, for eksempel for at sikre en anden persons personlige sikkerhed.

Frivillig deling af personoplysninger til en tredjeparts modtagers egne formål vil kun ske (under iagttagelse af alle relevante love til beskyttelse af personoplysninger):

 • hvis modtageren kan bevise, at behovet herfor er til offentlig nytte; eller
 • hvis det forbedrer vores produkter eller tjenester; eller
 • med samtykke fra den berørte person.

Dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med europæisk lov om databeskyttelse. Hvis dine personoplysninger deles med modtagere i tredjelande, dvs. med modtagere hvis registrerede hjemsted eller forretningssted ikke ligger i et EU- eller EØS-medlemsland, sker dette på grundlag af beslutninger om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, som er vedtaget af Europa-Kommissionen i henhold til art. 45 GDPR, eller i henhold til passende og tilstrækkelige beskyttelsesforanstaltninger for dataoverførsel i henhold til art. 46 f. GDPR, eller på grundlag af undtagelsesordningerne under art. 49 GDPR. Hvis du gerne vil have yderligere information om, hvordan vi beskytter dine personoplysninger, når vi overfører dem til lande uden for EØS i særlige situationer, bedes du læse den meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred, som gælder for det/den produkt eller tjeneste, du er interesseret i. Hvis det ikke er tilstrækkeligt, kan du kontakte os via de kontaktoplysninger, der er angivet nedenfor.

4. Hvor længe vi opbevarer dine oplysninger

Vi behandler og opbevarer dine personoplysninger i forskellige tidsperioder, som er beskrevet mere udførligt i den enkelte relevante meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred for det/den pågældende produkt eller tjeneste. Hvor længe vi opbevarer dine oplysninger afhænger især af:

 • Typen af behandlede oplysninger;
 • Formålene med behandlingen af personoplysninger;
 • Dine egne indstillinger og konfigurationer, for eksempel når du bruger din bil;
 • Om du udøver dine rettigheder som registreret i henhold til GDPR, særligt din ret til sletning ("ret til at blive glemt"), og
 • Om du trækker dit samtykke tilbage, for eksempel forbindelse med e-mailreklame.

Normalt opbevarer vi kun dine personoplysninger, så længe vi har brug for dem for at opfylde de formål, vi indsamlede dem til – eller, i tilfælde af samtykke, indtil du trækker dit samtykke tilbage (medmindre der er et andet formål med behandling af de samme oplysninger, som ikke beror på dit samtykke). Når formålene er opnået, blokerer vi enten personoplysningerne, så de ikke længere kan behandles, eller vi sletter dem, medmindre der er særlige grunde, som berettiger os til at fortsætte med at behandle dem. Dette kan særligt være tilfældet, hvis:

 • Du har givet samtykke til den yderligere behandling af dine oplysninger, for eksempel ved at give os tilladelse til at behandle din e-mailadresse, så vi kan sende dig reklame pr. e-mail,
 • En kontraktmæssig aftale berettiger os til at fortsætte med at behandle dine oplysninger,
 • Der gælder juridiske opbevaringsperioder, som forpligter os til at opbevare visse oplysninger i en længere periode (for eksempel af skattemæssige årsager),
 • Vi er juridisk berettiget til at fortsætte med at behandle oplysningerne, eller
 • Vi skal opbevare oplysningerne af juridiske eller legitime forretningsmæssige årsager, såsom at forsvare os selv mod retskrav eller for at håndhæve vores egne retskrav eller for at forhindre svindel eller misbrug.

5. Dine rettigheder i forhold til den databehandling, vi udfører

Som registreret har du i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse bestemte juridiske rettigheder relateret til de personoplysninger, vi behandler om dig. Disse er beskrevet kortfattet i det følgende, og du kan udøve dem ved at udfylde den hertil beregnede formular nedenfor.

 1. Ret til at trække samtykke tilbage: Hvor du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage med fremadrettet virkning.
 2. Ret til indsigt i dine personoplysninger: Du kan bede os om oplysninger vedrørende personoplysninger, som vi ligger inde med om dig. Vi vil give dig en kopi af dine personoplysninger efter anmodning. Hvis du anmoder om yderligere kopier af dine personoplysninger, kan vi beregne et rimeligt gebyr, som vi baserer på de administrative omkostninger. Du har ret til oplysningerne om sikringsforanstaltningerne for overførsel af dine personoplysninger til et land uden for EU og EØS, såfremt du beder om, at vi bekræfter, om vi behandler dine personoplysninger eller ej, og vi overfører dine personoplysninger til et land, der er uden for EU og EØS.
 3. Ret til berigtigelse: Du udbede dig en berigtigelse fra os af ukorrekte eller ufuldstændige personoplysninger om dig. Vi bestræber os i rimeligt omfang at sikre, at personoplysninger i vor besiddelse eller under vores kontrol, som anvendes løbende, er præcise, komplette, aktuelle og relevante baseret på de seneste oplysninger til vores rådighed.
 4. Ret til begrænsning: Du kan fra os opnå en begrænsning i behandlingen af dine personoplysninger, såfremt:
  • du anfægter nøjagtigheden af dine personoplysninger, i den periode vi har brug for til at verificere nøjagtigheden.
  • behandlingen er ulovlig, og du anmoder om begrænsning af behandlingen, i stedet for sletning af dine personoplysninger.
  • vi ikke længere har brug for dine personoplysninger til behandlingsformålet, men du forlanger dem med henblik på oprettelse, udøvelse eller forsvar af retskrav, eller
  • du rejser indsigelse mod behandlingen, mens vi verificerer, hvorvidt vores legitime grunde har forrang for dine.
 5. Ret til portabilitet: Du har ret til at modtage dine personoplysninger, som du har givet os, og hvor det er teknisk muligt, anmode om, at vi overfører dine personoplysninger (som du har givet os) til en anden organisation, såfremt:
  • vi behandler dine personoplysninger automatiseret;
  • vi baserer behandlingen af dine personoplysninger på dit samtykke, eller vores behandling af dine personoplysninger er nødvendige for udførelsen eller gennemførelsen af en kontrakt, som du er part i;
  • dine personoplysninger tilvejebringes af dig til os; og
  • din ret til portabilitet ikke krænker andres rettigheder eller frihedsrettigheder.
  Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Din ret til at modtage dine personoplysninger må ikke påvirke andre personers rettigheder og frihedsrettigheder negativt. Din ret til at få dine personoplysninger fremsendt fra os til en anden organisation er en ret, som du har, såfremt en sådan fremsendelse er teknisk gennemførlig.
 6. Ret til sletning: Du har ret til at anmode om, at vi sletter de personoplysninger, som vi behandler om dig. Vi skal imødekomme denne anmodning, hvis vi behandler dine personoplysninger, med mindre behandlingen er nødvendig:
  • for at udøve retten til at udøve ytringsfrihed og informationsfrihed;
  • for at overholde en retlig forpligtelse, der kræver behandling i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, og som vi er underlagt;
  • til arkiveringsformål i offentlighedens interesse, med henblik på videnskabelig eller historisk forskning eller til statistiske formål; eller
  • til oprettelse, udøvelse eller forsvar af retskrav.
 7. Ret til indsigelse: Du kan til enhver tid rejse indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger på grund af din særlige situation, forudsat at behandlingen ikke er baseret på dit samtykke, men vores eller en tredjeparts legitime interesse. I dette tilfælde skal vi ikke længere behandle dine personoplysninger, med mindre vi kan påvise, at der er bydende legitime grunde for og en tungtvejende interesse i behandlingen eller etableringen, udøvelsen eller forsvaret af retskrav. Hvis du rejser indsigelse mod behandlingen, bedes du angive, hvorvidt du ønsker at få slettet dine personoplysninger. I modsat fald vil vi blot begrænse behandlingen. Du har også til enhver tid, uanset årsagen, ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføring (hvilket omfatter profilering i det omfang, det er relateret til sådan markedsføring), hvis sådan behandling var baseret på vores legitime interesse. Såfremt markedsføringen var baseret på dit samtykke, kan du trække dit samtykke tilbage (se ovenfor).
 8. Ret til at indgive klage: Du kan indgive en klage til din lokale tilsynsmyndighed eller hos en hvilken som helst anden tilsynsmyndighed i EU. Vi vil imidlertid sætte pris på, at du kontakter os først, så vi kan forsøge at løse dit problem – du kan finde vores kontaktoplysninger nedenfor.

Du kan udøve dine rettigheder i forhold til os ved at udfylde denne formular, hvilket vil hjælpe os med at behandle din anmodning korrekt. Onlineformularen indeholder de oplysninger, vi har brug for til at bekræfte din identitet og gennemgå din anmodning. Hvad angår anmodninger, som indgives pr. telefon eller e-mail, skal du forsyne os med tilstrækkelige oplysninger til, at vi på rimelig vis kan bekræfte, at du er den person, vi har indsamlet personoplysninger om, og beskrive din anmodning tilstrækkeligt detaljeret til at lade os evaluere den korrekt og reagere på den. Hvis vi ikke er i stand til at bekræfte din identitet med henblik på anmodninger og adgang og sletning med de angivne oplysninger, vil vi muligvis bede dig om yderligere oplysninger.

6. Informationssikkerhed

For at beskytte dine personoplysninger mod tab, tyveri, samt uautoriseret adgang, brug eller videregivelse har vi indført tekniske, administrative og fysiske sikkerhedsforanstaltninger inklusive kryptering, adgangskontrol og processer for sikker udvikling. Vi videregiver også disse standarder til vores eksterne tjenesteydere. Desværre er ingen overførselsmetode via internettet eller metode til elektronisk lagring 100% sikker eller ubrydelig.

7. Kontaktoplysninger

For at udøve dine rettigheder bedes du gøre brug af den gældende webformular, der er nævnt ovenfor. Hvis du har andre spørgsmål vedrørende temaet beskyttelse af personoplysninger, kan du kontakte den Volvo Car-enhed, som er angivet som ansvarlig i den gældende meddelelse om databeskyttelse, via de heri anførte kontaktoplysninger. I sidste instans kan du kontakte Volvo Car Corporations ansvarlige for databeskyttelse som følger:

Virksomhed: Volvo Car Corporation

Postadresse: Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Göteborg, Sverige

E-mail: globdpo@volvocars.com

8. Ændringer af denne politik om beskyttelse af kunders data

Vi forbeholder os ret til, til enhver tid at ændre vores praksis vedrørende beskyttelse af data, samt opdatere og foretage ændringer i denne politik om beskyttelse af kunders data. Af denne årsag opfordrer vi dig til at læse denne politik om beskyttelse af kunders data igen med jævne mellemrum. Denne politik om beskyttelse af kunders data er gyldig fra den dato, der vises øverst på dokumentet. Vi vil behandle dine personoplysninger på en måde, der er i overensstemmelse med den meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred, under hvilken de blev indsamlet, medmindre vi har dit samtykke til at behandle dem på anden vis.