Täyttäkää rengas tilapäisen renkaanpaikkaussarjan kompressorilla.

Auton alkuperäinen rengas voidaan pumpata täyteen tilapäisen renkaanpaikkaussarjan kompressorilla.
Kompressorin pitää olla suljettu. Katsokaa, että katkaisin on asennossa 0 ja ottakaa johdin ja ilmaletku esiin.
Kiertäkää pyörän venttiilinhattu irti ja kiertäkää ilmaletkun venttiililiitäntä renkaan venttiilin kierteen loppuun asti.
Kytkekää johdin johonkin auton 12 V:n liitännöistä ja käynnistäkää moottori.

 Varoitus

Pakokaasun sisään hengittäminen voi aiheuttaa hengenvaaran. Älkää antako moottorin koskaan käydä suljetussa tilassa tai tilassa, josta puuttuu riittävä ilmanvaihto.

 Varoitus

Älkää koskaan jättäkö lapsia autoon ilman valvontaa, kun moottori käy.
Käynnistäkää kompressori painamalla katkaisin asentoon I.

 Tärkeää

Ylikuumenemisen vaara. Kompressoria ei saa käyttää yli 10 minuuttia.

Pumpatkaa renkaaseen kuljettajan puoleisessa ovipilarissa olevan rengaspainetarran ilmoittama paine. (Päästäkää ilmaa pois paineenrajoitusventtiilin avulla, jos rengaspaine on liian korkea.)

P5-1507-tyre pressure sticker
Sammuttakaa kompressori. Irrottakaa ilmaletku ja johdin.
Asentakaa venttiilinhattu paikalleen.